Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie

Témy: evidovaní nezamestnaní,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2020

*

Aktualizácia 24.4.2020: Nariadením vlády č. 101/2020 Z. z. zo dňa 24.4.2020 sa s účinnosťou od 30.4.2020 podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predĺžilo o ďalší mesiac.

Aktualizácia 27.5.2020: Nariadením vlády z 27.5.2020 sa podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predlžuje o ďalší mesiac (celkovo sa tak podporné obdobie predlžuje o tri mesiace).

*

Od 4. apríla 2020 nadobúda účinnosť novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá má číslo 66/2020 Z. z.

Cieľom novely je reagovať na mimoriadnu situáciu vyvolanú epidémiou COVID-19 a predĺžiť dobu čerpania dávky v nezamestnanosti.

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti má len prechodný charakter a týka sa len času trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia").
 
*
 
PREDĹŽENIE DOBY ČERPANIA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI O JEDEN MESIAC
 
Podľa § 105 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov. Inými slovami, evidovaný nezamestnaný, ktorý si uplatnil nárok na dávku v nezamestnanosti, ju za normálnych okolností poberá najdlhšie 6 mesiacov.
 
Podľa § 293et ods. 1 zákona sa podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predlžuje o jeden mesiac.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, začne opätovne plynúť dňom účinnosti tohto zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona.
 
Znamená to, že pokiaľ napríklad evidovanému nezamestnanému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynie počas krízovej situácie, napríklad 16. apríla 2020, doba čerpania dávky sa mu automaticky predĺži o 1 mesiac, teda do 16. mája 2020.
 
Evidovanému nezamestnanému, ktorému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynula v čase od vyhlásenia krízovej situácie, teda od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti novely zákona, teda do 3. apríla 2020 vrátane, pokiaľ je naďalej v evidencií, bude mať automaticky nárok na čerpanie dávky v období od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020.
 
O predĺženie doby čerpania dávky nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa to zabezpečí automaticky.
 
*
 
Podľa § 105 ods. 3 poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti. Na tieto prípady sa však predĺženie doby čerpania dávky o 1 mesiac nevzťahuje.
 
*
 
Podľa § 105 ods. 4 poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Ani na tieto prípady sa predĺženie doby čerpania dávky o 1 mesiac nevzťahuje.
 
*
 
ĎALŠIE PREDĹŽENIE DOBY ČERPANIA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI
 
Podľa § 293et ods. 4 vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti.
 
Znamená to, že vláda môže rozhodnuť o predĺžení doby čerpania dávky o ďalšie obdobie - o ďalší mesiac, dva atď.
 
Vláda však môže rozhodnúť aj o zmene podmienok (resp. nároku) na dávku v nezamestnanosti alebo o zmene výšky dávky v nezamestnanosti.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády č. 101/2020 Z. z. s účinnosťou od 30.4.2020
 
Dňa 24.4.2020 vláda rozhodla nariadením č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predĺžilo o ďalší mesiac (celkovo teda o dva mesiace).
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane), a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o jeden mesiac.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády z 27.5.2020
 
Dňa 27.5.2020 vláda rozhodla svojim ďalším nariadením o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje celkovo o tri mesiace.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane), a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o ďalší jeden mesiac, celkovo o tri mesiace.
 
*
 
Ukončenie podporného obdobia po skončení krízovej situácie
 
Podľa § 1 ods 3 nariadenia vlády č. 101/2020 Z. z. predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr mesiac odo dňa skončenia krízovej situácie.
 
Príklad
 
Vychádzajme z predpokladu, že vláda vyhlási skončenie krízovej situácie dňa 17. júna 2020.
 
Pán Adam je evidovaný nezamestnaný, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky mu uplynula počas mimoriadnej situácie a to 25. apríla 2020. Doba čerpania dávky sa mu automaticky predĺžila najskôr o jeden mesiac, teda do 25. mája 2020, následne sa nariadením vlády č. 101/2020 predĺžila o ďalší mesiac do 25. júna 2020 a nariadením vlády z 27.5.2020 sa predĺžila o ďalší mesiac do 25. júla 2020.
 
Ak vláda vyhlási skončenie krízovej situácie dňa 17. júna 2020, pán Adam bude čerpať dávku nie do 25. júla 2020 ale len do 17. júla 2020.
 
Príklad
 
Pán Bohuš je evidovaný nezamestnaný, ktorému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynula 15. marca 2020. Je naďalej v evidencií.
 
Teda doba 6 mesiacov uplynula v čase od vyhlásenia krízovej situácie (od 12. marca 2020) do nadobudnutia účinnosti novely zákona o sociálnom poistení (3. apríla 2020). Preto má podľa § 293et ods. 1 zákona o sociálnom poistení obnovený nárok na čerpanie dávky v období od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020.
 
Následne sa mu doba čerpania dávky nariadením vlády č. 101/2020 predĺžila o ďalší mesiac do 3. júna 2020 a nariadením vlády z 27.5.2020 sa predĺžila o ďalší mesiac do 3. júla 2020.
 
*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.