Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 - Účasť na druhom a treťom dni konferencie, Kaskády (Sielnica) 28.11.2019

(Kaskády november 2019)

Hotel Kaskády (4*)

Cena: 324,00 EUR

kód:201911282

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 (Kaskády november 2019)

vypredané

Po dvadsiaty krát Vás pozývame na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre mzdárov, personalistov, účtovníkov a ekonómov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači, v termíne 27.11. - 28.11. – 29.11.2019 (streda, štvrtok, piatok).

Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa Vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2019 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2020. Nemusíte chodiť na žiaden ďalší seminár. Lektormi na konferencii sú vaši známi a obľúbení Jozef Mihál, Vladimír Ozimý a Soňa Ugróczy. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií a úžitku pre Vás – a to v spojení s relaxom a oddychom po pracovnej časti. Jedinou výnimkou je konferencia s rovnakým programom a lektormi, ktorú spoluorganizujeme o niekoľko dní neskôr, 9. až 11. decembra 2019 v hoteli Grand v Starom Smokovci.

Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem – pre Vás je určená konferencia v Kaskádach. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch, bez ubytovania alebo s ubytovaním v komfortnom hoteli s vysokou úrovňou služieb a vynikajúcim wellness. Populárny spoločenský večer pri hudbe spojený s tombolou je naplánovaný na stredu 27. novembra.

Konferencia sa koná v čase kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2020. Akcie v Kaskádach sú našou "vlajkovou loďou" a pripravujeme ich pre Vás každý polrok.

Lektori: Jozef Mihál, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

Miesto konania: Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači http://www.hotelkaskady.sk/

Začíname v stredu 27.11.2019 o 10:30

Program

Streda 27.11.2019 od 10:30 do 16:30 lektori Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

 1. BLOK Ing. Soňa Ugróczy
 • Aplikačné problémy zákona o DPH

 

 • registrácia pre DPH (zopár upozornení k tejto téme)
 • určenia miesta dodania zdaniteľných obchodov pre účely DPH (rôzne typy služieb; dodanie tovaru; tovar s montážou v SR, EÚ, 3. krajina; služby pre zahraničnú osobu; prijaté služby z EÚ, z tretej krajiny a iné; kedy sa registrovať v iných štátoch – zásielkový obchod)
 • základ dane pre účely DPH [čo sa do základu zahŕňa a čo nie; prechodné položky; bezodplatné dodanie (zmeny od roku 2019);  základ dane v osobitných prípadoch]
 • deň vzniku daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby; opakované plnenia; tovar s montážou a inštaláciou; zmluvy o dielo;  refakturácia;  nadobudnutie tovaru;  preddavky a iné)
 • uplatnenie nároku na odpočet DPH (vznik práva na odpočet DPH; vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane; príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; predaj tovaru za symbolickú cenu; paušálne služby a odpočet DPH; náležitosti faktúr a odpočet DPH; preukázanie prijatých služieb; predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR; zmiznutý dodávateľ a iné)
 • osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku; dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou; pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 • nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – dosah zásadných zmien v príkladoch (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1. 1. 2019)
 • cezhraničné obchody s tovarom v EÚ(preukázanie oslobodenia – § 43, význam priradenia prepravy, porušený trojstranný obchod)
 • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ (dovoz, vývoz)
 • chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach
 • diskusia
 2. BLOK Ing. Vladimír Ozimý
 • Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020
  • Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
  • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich
  • Zmeny v oblasti odpisovania majetku –  rýchlejšie odpisovanie elektromobilov
  • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
  • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom
  • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení
  • Zmeny v oblasti výpožičky
  • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
  • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov
  • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
  • Zmeny v registrácii daňovníkov
 • Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch
  • Nadobudnutie motorového vozidla z EÚ a povinnosť registrácie sa v tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platiteľom) a nesplnenie si tejto povinnosti – dosah na DPH
  • Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dosah
  • Skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva
  • Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme
  • Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dosah pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka
  • Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dosah z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku
  • Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dosah 

Štvrtok 28.11.2019  od 9:30 do 16:00 hod. lektori Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Jozef Mihál  ,, Daňový a odvodový kolotoč,,

Soňa Ugróczy:

 Pripravované zmeny v zákone o DPH od 01.01.2020

 • Zmena v definícií obratu § 4 ods. 4 ZDPH
 • Nová úprava režimu konsignačného skladu tzv. call-off stock (nové pravidlá v celej EU, horná hranica na dodanie tovaru 12 mesiacov od prepravy, fikcia dodania pri strate, zničení, krádeži tovaru v konsignačnom sklade,  nové záznamové povinnosti, duplicitné podávanie súhrnného výkazu v režime call of stock a iné)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Nové pravidlá na priradenie prepravy v reťazových obchodoch (miesto dodania pri dodaní tovaru s prepravou, identifikovanie prostrednej osoby na účely priradenia prepravy)
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou do 1 700 eur (drobný hmotný dlhodobý majetok) pri bezodplatnom dodaní
 • Nová definícia ubytovacích služieb pre účely ZDPH, zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb
 • Nové podmienky pre uplatnenie oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43) (nové typy dokladov na preukázanie oslobodenia pri dodaní tovaru do EU, preukazovanie platnosti VAT ID nadobúdateľa  tovaru, podávanie súhrnného výkazu ako jedna zo základných podmienok oslobodenia od dane a iné)
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb v colnom sklade a a osobitnom sklade (špeciálny režim pre surovú ropu) 
 • Zavádza sa mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku
 • Zvedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu

 

Vybrané témy DPH

 • Základ dane a vznik daňovej povinnosti pre účely DPH
 • Uplatňovanie nároku na odpočítanie DPH  (príklady neuznania odpočítania dane z aplikačnej praxe)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – upozornenie na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností po 1.1,2019, predaj starších bytov po 1.1.2019)
Vladimír Ozimý: Majetok a vlastné imanie vo vzťahu k spoločníkovi

Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba) do spoločnosti – daňový a účtovný dosah

 • Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo ako podnik)
 • Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo ako podnik)
 • Darovanie majetku do spoločnosti
 • Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)

Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak

 • Ocenenie majetku
 • Uplatnenie odpisu z tohto majetku
 • Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania

Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska

 • Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
 • Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
 • Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
 • Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF)
Jozef Mihál: Vybrané témy z personalistiky a mzdového účtovníctva
 • Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia jednotlivých foriem podnikania v roku 2020
 • Rekreačné poukazy

Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie.

Piatok 29.11.2019 od 9:30 do 16:00 lektor Jozef Mihál

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020

- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019

- rekreačné poukážky – novinka v Zákonníku práce

- zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019

- trináste a štrnáste platy v roku 2019

- nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019

- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019

- dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP

- valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2019

- zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej

- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

- zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny

- tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019

- venovanie 2% (3%) za rok 2018,

- novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých

- ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

*

Zmena programu vyhradená.

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

V účastníckom poplatku pre ubytovaných účastníkov je ďalej zahrnuté:

 • Neobmedzený vstup do wellness (termálne bazény, sauny, jacuzzi, relaxačná miestnosť...)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Raňajky, v stredu 27.11.2019 spoločenský večer pri hudbe s tombolou, vo štvrtok 28.11.2019 večera formou bufetových stolov
 • POZOR, samotné ubytovanie si účastník musí kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu. V našom účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie. Vo vlastnom záujme si prosím dohodnite v hoteli ubytovanie čo najskôr tel.č. recepcia 045/5300026,35, aby sa izby podľa Vášho želania nevypredali. Pre účastníkov konferencie sme vybavili zľavu z cenníkovej ceny ubytovania vo výške 20% - pri objednávaní ubytovania prosím uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou Relia. Po vyčerpaní kapacity ubytovania, ktorú nám poskytol hotel, si budete musieť zabezpečiť ubytovanie v okolí ...

Účastnícky poplatok na osobu ( pre ubytovaných účastníkov )

Pozor, viď vyššie: uvedená cena je bez ubytovania, ktoré si rieši každý účastník individuálne.

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie s plnou penziou a spoločenský večer pri hudbe v prvý deň konferencie

456 eur s DPH (380 eur bez DPH)

420 eur s DPH (350 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účasť na prvom a druhom dni konferencie

alebo na druhom a treťom dni konferencie

324 eur s DPH (270 eur bez DPH)

300 eur s DPH (250 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účastnícky poplatok bez ubytovania

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie bez ubytovania

396 eur s DPH (330 eur bez DPH)

360 eur s DPH (300 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účasť na prvom dni konferencie bez ubytovania

132 eur s DPH (110 eur bez DPH)

120 eur s DPH (100 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účasť na druhom dni konferencie bez ubytovania

156 eur s DPH (130 eur bez DPH)

144 eur s DPH (120 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účasť na treťom dni konferencie bez ubytovania

132 eur s DPH (110 eur bez DPH)

120 eur s DPH (100 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol uveďte číslo objednávky

Storno podmienky:

Pri odhlásení sa do stredy 20.11.2019 vrátane vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr vraciame 50% uhradenej sumy, pracovné materiály Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za konferenciu Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencii. Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že budete spokojní s odborným programom i pobytom.