GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra, Bratislava 28.11.2019

Hotel Saffron, Školská 5

Cena: 90,00 EUR

kód:201911281

Semináre - GDPR a aplikačná prax s odstupom roka z pohľadu kontrolóra

vypredané

Už v septembri sme pre vás pripravili ďalšie praktické školenie a to priamo s inšpektorkou Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorá vás na základe zistení z tohtoročných úradných kontrol, upozorní na najčastejšie pochybenia firiem a pomôže vám nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby bol v súlade s novým zákonom a nariadením GDPR.  

V priebehu jediného dňa si môžete ozrejmiť všetky náležitosti a povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy, vypočuť si odpovede na najčastejšie otázky firiem a navyše získať konkrétne tipy, ako vyriešiť problémy, ktoré s odstupom jedného roka z praxe vyplynuli.

Program

Už je tomu vyše roka, čo dozorné orgány kontrolujú súlad spracúvania osobných údajov s GDPR.

 • Chcete vedieť, aké pokuty doposiaľ uložili?
 • Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov?
 • Viete, ako je to s oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu? Znamená automaticky kontrolu zo strany úradu?
 • Viete, aké sú vaše práva a povinnosti počas kontroly?
 • Viete, aké sú povinnosti kontrolného orgánu?
 • Viete aký má vplyv výsledok kontroly na možné udelenie pokuty kontrolovanej osobe zo strany dozorného orgánu?
 • Aké pokuty Vám môže úrad v priebehu kontroly uložiť?
 • Zaujíma Vás, ako efektívne predísť možným pokutám?
 • Poznáte názor Výboru na spracúvanie osobných údajov kamerami?
 • Spracúvate biometrické údaje zamestnancov na účely ich dochádzky?
 • Viete kedy využiť oprávnený záujem? Ako urobiť porovnávací test a aké procesy je nevyhnutné v súvislosti s oprávneným záujmom nastaviť?
 • Ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť?
 • Na čo sa zamerať v súvislosti s Vaším sprostredkovateľom?
 • Aké pravidlá sa vzťahujú na Vašu marketingovú databázu?
 • Zaujímalo by Vás, čo Vás v najbližšom období v oblasti ochrany osobných údajov čaká?

Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Lektor:

Mgr. Irena Hudecová

Špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. P. Hudecová pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.