Dane, účtovníctvo a mzdy pod lupou v roku 2020 - Účasť na prvom dni konferencie bez ubytovania, Vysoké Tatry 16.09.2020

Grand hotel Permon**** Podbanské

Cena: 144,00 EUR

kód:2020091601

Semináre - Dane, účtovníctvo a mzdy pod lupou v roku 2020

posledné miesta

Nenechajte si ujsť VI. ročník obľúbenej konferencie, na ktorej sa rozšíri tento rok lektorské duo – Vladimír Ozimý a Soňa Ugróczy o nového člena Jozefa Mihála. Do trojdňového programu zameraného na najproblematickejšie oblasti DPH a dani z príjmov nám tak tentokrát pribudne problematika miezd, čo určite uvítajú nielen mzdári či personalisti. Okrem množstva daňových a účtovných trikov na vás tradične čakajú aj jedinečné wellness služby v jednom z najvychýrenejších wellness hotelov na Slovensku.

Tip pre vás

Spojte príjemné s užitočným a strávte podujatie formou netradičného teambuildingu s vašimi kolegami, prípadne nás navštívte spolu so svojou rodinou. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie.

Vstupenka

Dane, účtovníctvo a mzdy pod lupou v roku 2020

Bez DPH

S DPH

Varianty vstupeniek len pre ubytovaných hostí (ubytovanie nie je zahrnuté v cene)

Vysoké Tatry

16. - 18.9.2020 s plnou penziou

285,00 €

342,00 €

Vysoké Tatry

16. - 17.9.2020 s plnou penziou

200,00 €

240,00 €

Vysoké Tatry

17. - 18.9.2020 s plnou penziou

200,00 €

240,00 €

Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania

Vysoké Tatry

16.-18.9.2020 bez ubytovania

280,00 €

336,00 €

Vysoké Tatry

16.9.2020, bez ubytovania

120,00 €

144,00 €

Vysoké Tatry

17.9.2020, bez ubytovania

120,00 €

144,00 €

Vysoké Tatry

18.9.2020, bez ubytovania

120,00 €

144,00 €

Povedali o nás

„Výborná konferencie, max. spokojná.“

„Konferencia splnila očakávania, spojená s wellness-hotelom je výborná kombinácia.“

„Ráda k vám jezdím na školení, vyhovuje mi, že je to vše v kostce. Určite zase ráda přijedu. Veliká poklona jak organizátorum, tak prednášejícím.„

„Úplná spokojnosť.“

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Na čo sa môžete tešiť?

 • Prierez najproblematickejšími zákutiami daní a účtovníctva
 • Program vedený špičkovými daňovými a mzdovými poradcami
 • Relax v jednom z najlepších wellness hotelov pod Tatrami

Podujatím vás budú sprevádzať

 • Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľskom a vzdelávacom dome Poradca podnikateľa.

 • Jozef Mihál

Expert na pracovnú, sociálnu a daňovú problematiku, bývalý minister práce,

sociálnych vecí

 • Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o..

Program konferencie

 

1.deň:

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Trvanie: 9:30 – 16:00 hod.       

   

Téma: Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

 • Predmet dane v tuzemsku (dodanie tovaru verzus služby, čo nie je predmetom DPH)
 • Určenie miesta dodania pre účely DPH (pravidlá pre tovar – s prepravou, bez prepravy, tovar s montážou; pravidlá pre služby – § 15 a § 16)
 • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020, vysvetlenie na príkladoch z praxe
 • Zhrnutie podmienok pre dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 po 1.1.2020 (pravidlá na preukazovanie oslobodenia, ako má vyzerať vzor potvrdenia pri predaji tovaru do EÚ?, lehota na disponovanie dôkazov pri predaji do EÚ, upozornenie na časté chyby)
 • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020 – napr. darovanie notebooku zamestnancovi, základ dane v osobitných prípadoch)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dotácia na nájomné a vplyv na opravu základu dane u prenajímateľa, dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, skontá, finančné rabaty, storno faktúry)
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá refakturácie, plnenia v revers charge, prijaté a poskytnuté preddavky, nadobudnutie tovaru z EÚ a iné)
 • Vznik práva na odpočítanie DPH (odpočítanie DPH pri registrácii, splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb na príkladoch z praxe, zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane, neúplnosť dokladov, spochybnenie existencie tovaru a služby a iné)
 • Upozornenie na predaj nehnuteľností v roku 2020 a povinnosť vrátiť odpočítanú DPH na vstupe z minulosti
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (napr. dodanie stavebných prác zahraničnou osobou na území SR – priamo alebo aj v subdodávke inej zahraničnej osobe, nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský prenos daňovej povinnosti – upozornenie na chyby)
 • DPH v čase pandémie COVID-19 (odpočet DPH z obstarania ochranných pomôcok, kto má nárok na odpustenie zmeškanej lehoty, dosah nezaplatenia DPH v čase pandémie)
 • Diskusia

2.deň:

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

Trvanie: 8:30 – 16:00 hod.          

 • Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020
 • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)
 • Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021
 • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
 • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
 • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
 • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
 • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021
  • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1.1.2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
  • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
  • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
  • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
  • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
  • Zmeny v oblasti asignačnej dane
  • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1.1.2021
  • Uplatňovanie daňovej straty od 1.1.2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
  • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
  • Kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
  • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020
 • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2021
 • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
 • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

3.deň:

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Téma: Daňový výdavok

 • Rizikové daňové výdavky – zákon verzus metodika FRSR (napr. náhrada škody na cudzom majetku, budovy a preraďovanie medzi odpisovými skupinami, výhry a bezplatné odovzdanie...)
 • Riziká dvojitého zdanenia – účtovno-daňový princíp účtovania nedaňových výdavkov verzus zdaniteľný príjem
 • Odpis záväzkov a riziká dvojitého zdanenia (§ 17 ods. 19 ZDP verzus § 17 ods. 27 vo vzťahu k § 17 ods. 32 ZDP)
 • Preukázateľnosť daňového výdavku a riziká s tým spojené
 • Odpisovanie majetku – vybrané témy ako prerušenie (povinnosť verzus právo)

Téma: Automobil v podnikaní                                               

 • Paušalizácia – daň z príjmov verzus DPH
 • Používanie MV zamestnancom – daň z príjmov verzus DPH
 • Obstaranie MV na lízing alebo na úver – porovnanie z pohľadu dane z príjmov a DPH
 • Postúpenie, odkúpenie alebo odobratie predmetu lízingu – vplyv na daň z príjmov a DPH

Téma: Spoločník a konateľ na pracovnej ceste

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Téma: Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

 • Kedy ide o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb
 • Pravidlá platné do 29. 7. 2020
 • Pravidlá platné od 30. 7. 2020, uplatňovanie novej Smernice 957/2018/EÚ
 • Príklady vysielania: Česká republika, Rakúsko
 • Odvody dane z príjmu pri práci zamestnanca v EÚTéma: Projekt Prvá pomoc

 • Čerpanie príspevkov bude možné aj v jesenných mesiacoch
 • Ako môže zamestnávateľ najvýhodnejšie čerpať príspevkyTéma: Očakávané zmeny k 1. 1. 2021

 • Zmeny v Zákonníku práce, odvodoch (zavedenie tzv. kurzarbeit) a v zdanení príjmov zo závislej činnosti

* Spoločnosť RELIA, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Čo zahŕňa účastnícky poplatok?

Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa:

 • rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe (počas konferencie)
 • občerstvenie počas celého dňa

Ubytovaní hostia majú ďalej nárok na:

 • vstup do wellness centra(v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • 1x masáž zdarma v hodnote 10  € (25 min.) – zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva
 • plná penzia
 • formou švédskych stolov
 • nápoje počas raňajok(káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie, parkovanie
 • ďalšie doplnkové služby(stolný tenis, šípky, biliard, neobmedzený vstup do fitness...)

Informácie pre záujemcov o ubytovanie

Upozorňujeme vás, že v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí hradiť účastník sám voči hotelu. Účastníkom školenia poskytol hotel  zľavu na ubytovanie v Grand hotel Permon****.

Varianty ubytovania v závislosti od počtu nocí a počtu účastníkov na izbe sú nasledovné:

Počet osôb

Ubytovanie na 2 noci
16. – 18. 9. 2020

Ubytovanie na 1 noc
16. – 17. 9. 2020 alebo 17. – 18. 9. 2019

Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe

163,20 € € s DPH/osoba

94 € s DPH/osoba

Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe

203,20 € s DPH/osoba

114 € s DPH/osoba

* Uvedený pobyt je možné predĺžiť o ďalšiu noc za doplatok 78, 20 €/za osobu na noc.

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.

Dôležité upozornenie

 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti RELIA s.r.o.. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.

Kontakt

Spoluorganizátor konferencie

0907 135 442,  www.relia.sk

RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným

Trnavská 80

821 08 Bratislava

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské 059 85, Vysoké Tatry
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E