Najnovšie články

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.6 VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ OD 1. JANUÁRA 2023

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení došlo od 1.1.2023 k dôležitej zmene § 140 "Vylúčenie povinnosti platiť poistné".

Žiaľ, na úvod treba konštatovať, že táto zmena je nelogická, nezrozumiteľná a podľa doterajších skúseností je výklad tohto ustanovenia zákona po 1.1.2023 zo strany Sociálnej poisťovne v dosť veľkom rozpore s paragrafovým znením.

V ďalšom texte preto musíme uvádzať jednať výklad autora, ktorý sa drží toho, čo sa v § 140 skutočne nachádza - ale v praktického hľadiska aj výklad Sociálnej poisťovne, aby ste vedeli, čo môžete očakávať zo strany Sociálnej poisťovne.

*

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.6.2023

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 23.3.2023 zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu opatrenia o sumách stravného (PI/2023/101).
 
Z uverejnených informácií sa dá predpokladať, že nové sumy stravného budú platné od 1. júna 2023.
 
*
 
Podľa návrhu opatrenia sa zvyšujú sumy stravného nasledovne:
 • 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,90 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. januára 2023 platili sumy stravného:

 • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

Aké odvody a daň z príjmu treba zaplatiť, ak chcete maximálnu materskú v roku 2023 alebo v roku 2024

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Častá otázka, ktorú dostávam od budúcich mamičiek alebo od oteckov chystajúcich sa na materskú, je, pri akej hrubej mzde (vymeriavacom základe, VZ) budú mať čo najvyššie materské.

A nasledujúca otázka znie, aké sa z takejto hrubej mzdy platia odvody a daň z príjmu. Ľudovo povedané, čo to bude "stáť", ak chce mamička alebo otecko získať maximálnu možnú materskú dávku.

*

Ako asi viete, materské za jeden deň jej čerpania sa vypočíta ako 75 % zo sumy denného vymeriavacieho základu (DVZ). A ten je podľa zákona o sociálnom poistení ohraničený.

Pre materské začínajúce v roku 2023 je maximálny možný DVZ vo výške 79,6274 €.

Pre materské začínajúce v roku 2024 je maximálny možný DVZ vo výške 85,7425 €.

V praxi to znamená, že ak plánujete začať poberať materské ešte v roku 2023, najvyššiu materskú dávku získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu 2422 €.

Ak plánujete začať poberať materské v roku 2024, najvyššiu možnú materskú dávku získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu 2608 €.

*

Poznámka: V nasledujúcich výpočtoch pre zjednodušenie zaokrúhľujeme medzivýsledky na celé eurá matematicky.

*

Dotácia na stravovanie ("obedy zadarmo") a daňový bonus od 1.5.2023

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,Top,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 7. februára 2023 schválila zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi.

*

Súčasťou zákona je Čl. III, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2023 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

Podľa zmeneného § 33 ods. 1 písm. b) ZDP má oprávnená osoba nárok na daňový bonus na dieťa do 15 rokov veku bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Podľa nového prechodného ustanovenia § 52zzpa - s účinnosťou od 1. mája 2023 - má oprávnená osoba nárok na daňový bonus (140 eur mesačne) na dieťa do 18 rokov veku, a to bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*
 
Súčasťou zákona je ďalej Čl. VI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zákon o dotáciách).
 
V § 4 odsek 3 došlo "k uprataniu" a s účinnosťou od 1. mája 2023 znie:
 
„§ 4 ods. 3: Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na dieťa, ktoré navštevuje:
 
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa podľa odseku 4 prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,
 
b) materskú školu (okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 
c) materskú školu, ak v materskej škole (okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy) je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.“
 
*
 
ZÁVER
 
Od 1. mája 2023 má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa aj v prípade, ak sa na dieťa bude poskytovať dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách.
 
Inými slovami, daňovník - rodič dieťaťa (resp. oprávnená osoba) si od 1. mája 2023 môže na dieťa bez rozdielu veku uplatniť aj daňový bonus, aj dotáciu na stravovanie.
 
Pozor, podľa zákona o dotáciách platí, že rodič dieťaťa musí ešte pred 1. májom 2023 písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom príslušnej školy o poskytnutie dotácie na svoje dieťa.
 
V zákone o dani z príjmov je síce zmätočne vyriešený odkaz pod čiarou 126a), ale úmysel zákonodarcu v tejto veci je zrejmý.
 
*
 
Poznámka: V tejto veci vydalo FR SR informáciu, nájdete ju tu:
 
 
*

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.4.2023

Témy: cestovné náhrady,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. z 15. marca 2023 sa od 1. apríla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:
 
 • 0,067 € jednostopové vozidlá a trojkolky
 • 0,239 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Od 1.9.2022 do 31.3.2023 boli sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

 • 0,063 € jednostopové vozidlá a trojkolky
 • 0,227 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Zmena valorizácie dôchodkov od 1.1.2024 a valorizácie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023,zmeny 2024

*

Národná rada SR dňa 14. februára 2023 schválila zákon č. 71/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Zmeny, ktoré sa týkajú valorizácie minimálnych dôchodkov, sú účinné od 1. júla 2023.

Zmeny, ktoré sa týkajú valorizácie starobných, predčasných starobných, invalidných a pozostalostných dôchodkov, sú účinné od 1. januára 2024.

*

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*

Dňa 3.3.2023 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2022, ktorá dosiahla sumu 1304 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2024 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2024 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1304 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 744 €.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Pre rok 2024 by to znamenalo sumy minimálnej mzdy:

 • 744 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 4,276 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“

*

Národná rada SR dňa 7. decembra 2022 schválila zákon č. 1/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Podľa tejto novely sa časť príplatkov ku mzde s účinnosťou od 1.6.2023 znovu naviazala na sumu minimálnej hodinovej mzdy patriacej zamestnancovi pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín.

*

V pokračovaní článku: Aká bude konkrétna výška príplatkov ku mzde, ktoré sú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy v roku 2024.

*

Minimálna mzda 2024

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*

Dňa 3.3.2023 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2022, ktorá dosiahla sumu 1304 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2024 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2024 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1304 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 744 €.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Pripomíname, že dňa 14.7.2022 sociálni partneri oznámili, že sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2023, a to vo výške 700 €.

*

Pre rok 2024 by to znamenalo sumy minimálnej mzdy:

 • 744 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,276 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín je minimálna mzda:

 • 4,414 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín
 • 4,561 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 744 € deleno 174 hodín = 4,276 €... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,276 € x 40/38,75 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,276 € x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2024

*

Dňa 3.3.2023 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2022 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1304 €.

Poznámka: V roku 2021 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1211 €, medziročný nárast priemernej mzdy je o 7,7 %.

*

Dopady tejto skutočnosti pre roky 2023 a 2024 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2024

Maximálny vymeriavací základ 9128 € (7 x 1304 €) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Sumy poistného SZČO

Od 1.7.2024 (od 1.10.2024 v prípade podania DP za rok 2023 po 31.3.2024) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2023 bude vyšší ako 7824 € (12 x 652 €).

Poznámka: Od 1.7.2023 (od 1.10.2023 v prípade podania DP za rok 2022 po 31.3.2023) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2022 bol vyšší ako 7266 € (12 x 605,50 €).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2024 bude 652 €, minimálne poistné 216,13 € (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 307,41 €).

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €

*

Sumy poistného dobrovoľne poistenej osoby

Minimálny vymeriavací základ 652 €

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 13,04 €
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €

*

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 85,7425 €.

Výpočet: 2 x 1304 € = 2608 € ... x 12 mesiacov = 31296 € ... deleno 365 dní =  85,7425 € ...  zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 85,7424 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

Maximálne materské priznané v roku 2024

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2024, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2608 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2024, platí, že DVZ môže byť najviac suma 85,7425 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 85,7425 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

Tehotenské priznané v roku 2024

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najmenej suma:  

 • 257,30 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 265,90 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % z 85,7425 € x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najviac suma:

 • 385,90 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 398,80 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet  dávky v nezamestnanosti od 1.7.2023 do 30.6.2024 je najviac zo sumy:

2 x 12 x 1304 € / 365 dní = 85,7425 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2023 do 30.6.2024 môže byť najviac suma:

 • 1286,20 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 1329,10 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2024 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1304 € = 60 % z 14,9886 € = 8,9932 €.

Alebo inak povedané, v roku 2024 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 14,9886 €.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2024 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2024 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2024 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2024. Tá bude odhadom max. 1565 € na mesiac, resp. max. 18780 € za rok 2024.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2022 bola 1304 €, predpokladaný nárast za dva roky max. približne o 20 % = 1565 € x 12 mesiacov = 18780 €.

Vymeriavací základ za rok 2024 by tak mal byť odhadom najmenej 4526 €, resp. 378 € mesačne.

Poznámka: 

Rok 2020 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3277 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2020, tá bola 1133 € x 12 mesiacov).

Rok 2021 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3503 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021, tá bola 1211 € x 12 mesiacov).

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3772 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022, tá bola 1304 € x 12 mesiacov).

Rok 2023 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe odhadom aspoň 4150 €.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2024

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, ktoré sú vyplatené v roku 2024, je 78240 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2022 = 60 x 1304 €).

*

Sadzby poistného SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 652 €, minimálny preddavok mesačne 91,28 € (45,64 € osoba so zdravotným postihnutím, ktorej sa týka minimálny preddavok).

*

Minimálna mzda 2024: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=919

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=920

*

Je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti mesačne, alebo je lepšie počkať na skončenie roka?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2023

*

SUMY A PRAVIDLÁ PRE DAŇOVÝ BONUS V ROKU 2023

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2023

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac ("strop" daňového bonusu):

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus. 

V prípade, ak zamestnanec má u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa.

Naopak, na prípadný čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2023 sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

V prípade, ak by pri ročnom zúčtovaní nevyšiel nárok na plnú sumu daňového bonusu, môže rodič podať daňové priznanie (v takom prípade nebude žiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Pri výpočte "stropu" daňového bonusu v daňovom priznaní za rok 2023 sa prihliada aj na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby).

Ak sa počas roka 2023 zmení počet detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus, daňový bonus za rok 2023 je súčet daňových bonusov zastropovaných v alikvotnej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, za ktoré si daňovník uplatňoval príslušný počet detí.
 
Príklad
 
Zamestnanec má jedno dieťa vo veku do 18 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus za mesiace január až október 2023. V novembri 2023 sa mu narodí druhé dieťa, za mesiace november a december 2023 si tak uplatňuje daňový bonus na dve deti.
 
V ročnom zúčtovaní za rok 2023 sa daňový bonus za celý rok 2023 určí ako súčet daňového bonusu:
 • za mesiace január až október, daňový bonus je suma 1 dieťa x 10 mesiacov x 140 € = 1400 €, súčasne najviac 20 % z 10/12 z čiastkového základu dane zamestnanca za rok 2023 plus ...
 • za mesiace november a december, daňový bonus je suma 2 deti x 2 mesiace x 140 € = 560 €, najviac však 27 % z 2/12 z čiastkového základu dane zamestnanca za rok 2023

*

Ak bol daňovníkovi v priebehu roka 2023 zamestnávateľom priznaný vyšší nárok na daňový bonus, než mu vznikne pri prepočítaní v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní, daňovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.
 
*
 
V čase od 1.1.2023 do 30.4.2023 platí, že nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách (tzv. obedy zadarmo).

Od 1.5.2023 je možné súbežné poberanie daňového bonusu na dieťa a dotácie na stravovanie.

*

V pokračovaní článku: príklady a odporúčania.

*

Vylúčenie povinnosti platiť poistné, § 140 zákona o sociálnom poistení

Témy: sociálne poistenie,zmeny 2023

*

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení došlo od 1.1.2023 k viacerých komplikovaným zmenám. Jednou z nich, ktorá vyplýva zo zákona č. 125/2022 Z. z., je zmena § 140.

*

Nové znenie § 140:

140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné
 
(1) Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti
 
a) od jeho uznania za dočasne práceneschopného do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
 
b) od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa, od ktorého sa stará o dieťaťa, do nástupu na rodičovskú dovolenku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa,
 
c) od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 
d) od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania,
 
e) v období, počas ktorého má nárok na výplatu rehabilitačného alebo rekvalifikačného,
 
f) v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku.
 
(2) Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od
 
a) jej uznania za dočasne práceneschopnú do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
 
b) začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak pôrod nastal skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa, od ktorého sa stará o dieťaťa do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa,
 
c) prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 
d) prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) v druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.
 
(3) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od vzniku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského do zániku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského.
 
(4) Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.
 
(5) Vylúčenie povinnosti platiť poistné podľa odsekov 1 až 3 sa posudzuje osobitne vo vzťahu k
 
a) zamestnancovi z každého právneho vzťahu, ktorý mu zakladá povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie alebo povinné poistenie v nezamestnanosti,
 
b) povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe; to neplatí, ak ide o povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je súčasne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti,
 
c) dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti."
 
*
 
AKÉ DOPADY MÁ VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ
 
Maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca
 
Podľa § 138 ods. 14 zákona, ak sú v kalendárnom mesiaci obdobia podľa § 140 (vylúčenie povinnosti platiť poistné), maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného podľa odseku 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.
 
Upozornenie: Od 1.1.2023 podľa § 138 ods. 14 zákona platí, že ak poistenie zamestnanca netrvalo celý kalendárny mesiac alebo ak sú v kalendárnom mesiaci obdobia podľa § 140, už sa neznižuje maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa za každého zamestnanca (§ 138 ods. 11) !!
 
Príklad
 
Zamestnanec je práceneschopný v čase od 3.3.2023 do 31.3.2023. Za mesiac marec 2023 má mzdu + odmenu vo výške 1000 €.
 
Doba práceneschopnosti zamestnanca je podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona dobou, za ktorú je vylúčená povinnosť platiť poistné.
 
Maximálny VZ zamestnanca za mesiac marec 2023 sa podľa § 138 ods. 14 zákona určí postupom:
 
8477 € deleno 31 dní = 273,45 €   ... x 2 dni, za ktoré sa platí poistné = 546,90 €
 
Poistné na sociálne poistenie za zamestnanca za mesiac marec 2023 sa vypočíta z VZ = 546,90 €.
 
Maximálny VZ zamestnávateľa sa nekráti.
 
Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa za mesiac marec 2023 sa vypočíta z VZ = 1000 €.
 
*
 
Poistné SZČO
 
Podľa § 138 ods. 14 zákona, ak má SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba v kalendárnom mesiaci obdobia podľa § 140 (vylúčenie povinnosti platiť poistné), vymeriavací základ na platenie poistného podľa odsekov 2, 3, 4, 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.
 
Príklad
 
SZČO je práceneschopná v čase od 3.3.2023 do 31.3.2023. Jej vymeriavací základ určený Sociálnou poisťovňou od 1.1.2023 je suma 605,50 €.
 
Doba práceneschopnosti SZČO je podľa § 140 ods. 2 písm. a) zákona dobou, za ktorú je vylúčená povinnosť platiť poistné.
 
VZ SZČO za mesiac marec 2023 sa podľa § 138 ods. 14 zákona určí postupom:
 
605,50 € deleno 31 dní = 19,53 €   ... x 2 dni, za ktoré sa platí poistné = 39,06 €
 
Poistné na sociálne poistenie SZČO za marec 2023 sa vypočíta z VZ = 39,06 €.
 
*
 
Výpočet DVZ na nemocenské dávky a DVZ na dávku v nezamestnanosti
 
Podľa § 54 ods. 10 zákona, z rozhodujúceho obdobia (RO) na zistenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) na určenie výšky nemocenskej dávky sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie podľa § 140.
 
Podľa § 108 ods. 2 zákona, z RO na zistenie DVZ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140.
 
Príklad 
 
Zamestnankyňa je zamestnaná v pracovnom pomere od 1.1.2023. Predtým zamestnaná ani nemocensky poistená, resp. poistená v nezamestnanosti nikdy nebola.
 
V čase od 1.7.2023 do 31.12.2023 bude práceneschopná.
 
Od 1.1.2024 nastúpi na materskú dovolenku (MD) a bude poberať materské až do 26.8.2024.
 
DVZ na určenie výšky materského sa vypočíta v RO danom ako 1.1.2023 - 31.12.2023.
 
DVZ = súčet VZ, čo v praxi bude VZ za mesiace 1-6/2023 (v mesiacoch 7-12/2023 bola PN a VZ nemala) deleno počet dní za mesiace 1-6/2023, čo je 181 dní (dni za mesiace 7-12/2023 sú vylúčené, pretože bola na PN)
 
Po skončení MD prejde od 27.8.2024 na rodičovskú dovolenku (RD). Pracovný pomer po dohode skončí 31.12.2024.
 
Od 1.1.2025 sa bývalá zamestnankyňa prihlási do evidencie na úrade práce a požiada o dávku v nezamestnanosti.
 
DVZ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti sa vypočíta v RO danom ako 1.1.2023 - 31.12.2024.
 
DVZ = súčet VZ, čo v praxi bude VZ za mesiace 1-6/2023 (v mesiacoch 7-12/2023 bola PN a VZ nemala, v roku 2024 mala prerušené poistenie z dôvodu RD) deleno počet dní za mesiace 1-6/2023, čo je 181 dní (dni za mesiace 7-12/2023 sú vylúčené, pretože bola na PN a v roku 2024 mala prerušené poistenie z dôvodu RD).
 
*
 
V nasledujúcom komentári si rozoberieme vylúčenie povinnosti platiť poistné postupne za zamestnanca, SZČO a dobrovoľne poistené osoby.
 
*

Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný daňový bonus na deti?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2023

*

Cieľom článku je ukázať, aká je plná suma daňového bonusu za rok 2023 podľa počtu a veku vašich detí.

Súčasne ukážeme, akú musíte mať za rok 2023 hrubú mzdu v prípade, ak ste zamestnanec, respektíve aký musíte mať hrubý zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2, ak ste SZČO, aby ste za rok 2023 dostali plnú, nekrátenú sumu daňového bonusu na vaše deti.

*

V tabuľke je podľa počtu detí a veku detí uvedené:

 • plná suma daňového bonusu za rok 2023
 • suma ročnej hrubej mzdy zamestnanca, pri ktorej bude mať plný daňový bonus
 • suma hrubého zdaniteľného príjmu (pred odpočítaním výdavkov) SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,  pri ktorej bude mať plný daňový bonus

*

Podľa počtu detí vo veku do 18 rokov (riadky tabuľky) a počtu detí vo veku 18 a viac rokov (stĺpce tabuľky) si v tabuľke nájdite "vašu" bunku.

*

Vo "vašej" bunke je uvedená plná - nekrátená suma daňového bonusu za rok 2023, výška ročnej hrubej mzdy zamestnanca a výška hrubého zdaniteľného príjmu SZČO, pri ktorej máte nárok na plnú sumu daňového bonusu za rok 2023.

Ak bude vaša hrubá mzda zamestnanca nižšia (resp. zdaniteľný príjem SZČO nižší), suma daňového bonusu bude krátená.

*

  0 detí 18+ 1 dieťa 18+ 2 deti 18+ 3 deti 18+ 4 deti 18+
 0 detí do 18 r. ---    600  / 3468 / 16065  1200 / 5136 / 19676  1800 / 6120 / 21800  2400 / 6768 / 23199
 1 dieťa do 18 r.  1680 / 9708 / 29565  2280 / 9756 / 29676  2880 / 9792 / 29742  3480 / 9804 / 29785  4080 / 9816 / 29815
 2 deti do 18 r.  3360 / 14376 / 35871  3960 / 13452 / 35073  4560 / 12852 / 34548  5160 / 12420 / 34176  5760 / 12096 / 33899
 3 deti do 18 r.  5040 / 17124 / 38250  5640 / 15888 / 37182  6240 / 15012 / 36426  6840 / 14364 / 35863  7440 / 15624 / 36954
 4 deti do 18 r.  6720 / 18936 / 39817  7320 / 17616 / 38676  7920 / 16632 / 37826  8520 / 17892 / 38917  9120 / 19152 / 40008

*

Napríklad, pri dvoch deťoch vo veku do 18 rokov a jednom dieťati vo veku 18 a viac rokov je plná suma daňového bonusu 3960 € za rok 2023.

Túto sumu dostanete, ak ste zamestnanec a vaša hrubá mzda za rok 2023 bude 13452 € a viac. Pri nižšej hrubej mzde bude daňový bonus krátený.

Ak ste SZČO, túto sumu dostanete, ak váš hrubý príjem za rok 2023 dosiahne 35073 € a viac. Pri nižšom hrubom príjme bude daňový bonus krátený.

*

SUMY DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2023

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2023

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

ZAMESTNANEC

Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho zdaniteľný príjem = hrubá mzda, ktorá je znížená o jeho odvody.

Odvody zamestnanca sú 13,4 % z jeho hrubej mzdy, výnimky sú nepodstatné.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2023 sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

V ročnom zúčtovaní zamestnanca za rok 2023 sa berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada len pri podaní daňového priznania za rok 2023.

*

SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2023 sa daňový bonus ohraničí podľa počtu detí príslušným percentom (20 až 55 %) z čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

V horeuvedenej tabuľke predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá:

 • si uplatní v daňovom priznaní za rok 2023 paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu, max. 20000 € ročne
 • počas roka 2023 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 200,72 € do SP a 84,77 € do ZP, spolu teda 285,49 € mesačne a 3425,88 € za celý rok 2023.

Ak má napríklad SZČO ročný príjem brutto 24000 €, jeho čiastkový základ dane je 6174,12 €. Ak si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 18 rokov a na druhé dieťa vo veku 18 rokov a viac, tak daňový bonus je 12 x (140 € + 50 €) = 2280 €, súčasne najviac 27 % čiastkového základu dane, teda najviac 1667,01 € a daňový bonus je suma 1667,01 €.

*

Minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie

Témy: Top,vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 schválila zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto návrhu je aj Čl. VII, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Najdôležitejšou navrhovanou zmenou je zavedenie minimálneho poistného (§ 13b) a minimálneho preddavku (§ 16a) zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023.

*

Na úvod pripomeňme, že za zamestnanca sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje prakticky každá fyzická osoba, ktorá má príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) zákona o dani z príjmov), teda nie sú to len osoby v pracovnom pomere, ale aj osoby pracujúce na dohody, na príkazné zmluvy, spoločníci a konatelia, ďalší štatutári obchodných spoločností, pokiaľ za výkon funkcie poberajú odmenu, poslanci miest, obcí, VÚC, platení členovia komisií v samosprávach atď.

Podľa § 29b ods. 5, ak sa poistenec považuje za zamestnanca z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa (napr. u toho istého zamestnávateľa má pracovnú zmluvu aj dohodu), posudzuje sa tak, ako keby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz.

Naopak, za zamestnanca sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažujú (hoci poberajú príjmy zdaňované podľa § 5 ZDP ako príjmy zo závislej činnosti) osoby, ktoré pracujú na dohody o brigádnickej práci študentov.

Ďalej sa za zamestnancov nepovažujú osoby pracujúce na dohody o vykonaní práce alebo na dohody o pracovnej činnosti, ak ide o:

 • poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek,
 • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
 • poberateľov starobného dôchodku,
 • poberateľov predčasného starobného dôchodku,
 • poberateľov invalidného dôchodku.

*

Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov

Témy: sociálne poistenie,vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 schválila zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto návrhu je aj Čl. VI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

*

STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK

Podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z. z., zdravotníckemu pracovníkovi patrí stabilizačný príspevok vo výške 5000 €.
 
Stabilizačný príspevok vyplatí zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľ do 31. januára 2023.
 
*
 
Kto má na stabilizačný príspevok nárok
 
Nárok má zdravotnícky zamestnanec, ktorý je uvedený v § 27 ods. 1 písm. c) až v) zákona č. 578/2004 Z. z.. To znamená:
 
 • farmaceut
 • sestra
 • pôrodná asistentka
 • fyzioterapeut
 • verejný zdravotník
 • zdravotnícky laborant
 • nutričný terapeut
 • dentálna hygienička
 • rádiologický technik
 • zdravotnícky záchranár
 • zubný technik
 • technik pre zdravotnícke pomôcky
 • optometrista
 • farmaceutický laborant
 • masér
 • očný optik
 • ortopedický technik
 • praktická sestra – asistent
 • zubný asistent
 • sanitár
Nárok majú aj zdravotnícki zamestnanci, ktorí sú uvedení v § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z., teda logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
 
Nárok na stabilizačný príspevok nemá lekár a zubný lekár.
 
*
 
Podmienky na poskytnutie stabilizačného príspevku
 
Podľa § 102at ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z., zdravotnícky zamestnanec musí splniť podmienky:
 
 • jeho pracovný pomer u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 578/2004 Z. z., začal do 22. novembra 2022 a vykonáva zdravotnícke povolanie v tomto zdravotníckom zariadení,
 • neplynie mu výpovedná doba,
 • uzatvoril do 19. decembra 2022 dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým schválila finančné prostriedky na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku, pričom
 • zaviaže sa zotrvať v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 578/2004 Z. z. po dobu troch rokov od uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku.
Do doby zotrvania zdravotníckeho pracovníka v pracovnom pomere sa nezapočítava doba:
 
 • trvania dlhodobej pracovnej neschopnosti a ošetrovania člena rodiny, ak presiahnu dobu 45 dní úhrnne,
 • materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
 • neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby.
*
 
Zdravotnícky pracovník je povinný vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku za podmienok ustanovených v dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku.
 
*
 
Stabilizačný príspevok pri kratšom úväzku
 
Ak je zdravotnícky pracovník v pracovnom pomere u poskytovateľa podľa odseku 1 písm. a) na kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas, patrí mu stabilizačný príspevok v alikvotnej čiastke v rozsahu jeho pracovného úväzku.
 
*
 
STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK A MZDA
 
Podľa § 118 ods. 2 Zákonnika práce:
 
Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.
 
Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 8, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.
 
*
 
Stabilizačný príspevok nemá charakter mzdy, pretože nie je poskytnutý za prácu, ale je to plnenie podmienené zotrvaním zdravotníckeho zamestnanca u zamestnávateľa po dobu troch rokov.
 
Suma stabilizačného príspevku nie je naviazaná na konkrétnu prácu, druh práce, profesiu a podobne - je pre všetkých zdravotníckych zamestnancov rovnaká. Nižšia suma stabilizačného príspevku je len v prípade kratšieho úväzku, respektíve alikvotnú časť stabilizačného príspevku musí zamestnanec vrátiť, ak nenaplní záväzok zotrvať u zamestnávateľa po dobu troch rokov.
 
Suma stabilizačného príspevku sa preto nezohľadní ani pri výpočte priemerného zárobku zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce.
 
*
 
STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK A ODVODY
 
Podľa § 293ftc zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 31. decembra 2022, súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je:
 
 • stabilizačný príspevok vyplatený zdravotníckemu zamestnancovi podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z. z.
 • jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ktoré je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby alebo subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi podľa nariadenia vlády č. 524/2022 Z. z.  z 29. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.
*
 
Podľa § 38eze zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení s účinnosťou od 31. decembra 2022, za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) sa nepovažuje:
 
 • stabilizačný príspevok vyplatený zdravotníckemu zamestnancovi podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z. z.
 • jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ktoré je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby alebo subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi podľa nariadenia vlády č. 524/2022 Z. z. z 29. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.
To znamená, že stabilizačný príspevok, ktorý je vyplatený zdravotníckym zamestnancom a zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a SPO detí, nevstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca na sociálne poistenie ani na zdravotné poistenie.
 
*
 
STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK A DAŇ Z PRÍJMU
 
V súvislosti s poskytnutím stabilizačných príspevkov sa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nemenil.
 
To znamená, že v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 595/2003 Z. z., stabilizačný príspevok, ktorý je vyplatený zdravotníckym zamestnancom a zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a SPO detí, je príjem zo závislej činnosti a zdaňuje sa týmto zamestnancom rovnako ako ich mzda a pod.
 
V tejto súvislosti pripomenieme, že pre rok 2022 je sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5):
 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 38553,01 €
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 38553,01 €

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3212,75 €.

Na úrovni ročného zúčtovania tak možno predpokladať navýšenie dane za rok 2022 o sumu 19 % z 5000 € = 950 €.
 
Pri výpočte preddavkov na daň za mesiac december 2022 možno predpokladať navýšenie preddavkov na daň o sumu cca 19 % z 2000 € = 380 € a 25 % z 3000 € = 750 €, spolu 1130 €, z čoho sa 180 € vráti zdravotníckemu zamestnancovi na základe ročného zúčtovania za rok 2022 ako preplatok na dani.
 
*
 
V prípade, ak zdravotnícky zamestnanec nezotrvá v pracovnom pomere u zamestnávateľa po dobu troch rokov a bude musieť vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku, o vrátenú sumu sa mu pri výpočte preddavkov na daň zníži zdaniteľný príjem v príslušnom mesiaci a rovnako sa mu o vrátenú sumu zníži zdaniteľný príjem v ročnom zúčtovaní za príslušný rok.
 
*

Zvýšenie príplatkov ku mzde od 1. júna 2023

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 7. decembra 2022 schválila zákon č. .../2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 

Pani prezidentka tento zákon podpísala dňa 19. decembra 2022.

Cieľom novely je zvýšenie príplatkov ku mzde.

Zmeny sú účinné od 1. júna 2023.

*

Odvodová odpočítateľná položka v zákone o sociálnom poistení

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Od 1.1.2023 vstupuje do účinnosti príslušná časť zákona č. 317/2018 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

Jednou zo zmien je zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP).

*

Pozor, od 1.1.2023 sa súčasne zavádza aj odvodová odpočítateľná položka z príjmu plynúceho z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, skrátene "odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci". O nej viac píšeme tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=771 a tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=907

*

Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2023

*

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2023, je 16,4764 €.

*

Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2023 - dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31. decembru kalendárneho roka, sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3aa. Takto určená dôchodková hodnota platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

Vzorec na určenie dôchodkovej hodnoty (príloha č. 3aa):

ADH je aktuálna dôchodková hodnota.

PM je priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky zistená štatistickým úradom za tretí štvrťrok kalendárneho roka.

To znamená, že ADH (dôchodková hodnota), ktorá bude platná v novom roku (2023), sa upraví indexom, ktorý sa určí ako 95 % z podielu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok minulého roka (2022) a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predminulého roka (2021). 

Dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31.12.2022, je 15,13 €.

Priemerná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2021 bola 1185 €.

Priemerná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2022 bola 1296 €. To je medziročný nárast o 9,4 %.

*

Výpočet ADH pre rok 2023 = 15,13 € x (1 + (1296 € / 1185 € - 1) x 0,95  = 16,4764 € ... zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta nahor (viď § 65 ods. 4 zákona o sociálnom poistení).

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2023, je 16,4764 €. To znamená medziročný nárast o 8,9 %.

*

Požiadať o dôchodok ešte v roku 2022 alebo počkať na rok 2023? Odpoveď nájdete tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=840 (počkať, jednoznačne).

*

Dôchodková hodnota platná v rokoch 2004 až 2023:

Rok

Dôchodková hodnota

2004

183,58 Sk

2005

193,31Sk

2006

214,68 Sk

2007

232,51 Sk

2008

249,14 Sk

2009

8,9955 €

2010

9,2246 €

2011

9,5756 €

2012

9,8182 €

2013

10,0098 €

2014

10,2524 €

2015

10,6865 €

2016

10,9930 €

2017

11,3505 €

2018

11,9379 €

2019

12,6657 €

2020

13,6361 €

2021

14,2107 €

2022

15,13 €

2023

16,4764 €

 

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1.1.2023

Témy: zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce,zmeny 2023

*

ROZPRACOVANÉ

*

Národná rada SR dňa 6.12.2022 schválila zákon č. 488/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a niektoré ďalšie zákony.

Zmeny sú účinné od 1. januára 2023, jeden bod platí od 1. januára 2024.

*

Odvody 2023

Témy: sociálne poistenie,SZČO,veličiny,vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Status

S+R

IP

NP

PvN

PFP

UP

GP

ZP

Osoba v pracovnom pomere (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Štátny zamestnanec

x

x

x

x

 

x

 

x

Osoba v služobnom pomere

x

x

x

x

 

x

 

x

Sudca

x

x

x

       

x

Prokurátor

x

x

x

       

x

Žiak, študent pri odbornej praxi

               

DoBPŠ s OOP (2)

x x      

x

x

 

DoBPŠ bez OOP

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca s OOP (3)

x        

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca bez OOP

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. s OOP (4)

x x      

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. bez OOP

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch. s OOP (5)

x        

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch. bez OOP

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ ostatní pravid. príjem

x

x

x

x

 

x

x

x

DoVP, DoPČ ostatní nepravid. príjem

x

x

     

x

x

x

DoPČ-SP (6)

x

x

x x  

x

x

x

Konateľ pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Konateľ nepravidelný príjem

x

x

         

x

Štatutár pravidelný príjem (7)

x

x

x

x

     

x

Štatutár nepravidelný príjem (7)

x

x

         

x

Spoločník pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Spoločník nepravidelný príjem

x

x

         

x

Komanditista pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Komanditista nepravidelný príjem

x

x

         

x

Člen družstva pravidelný príjem (8)

x

x

x

x

     

x

Člen družstva nepravid. príjem (8)

x

x

         

x

Riaditeľ štátneho podniku

x

x

x

x

 

x

 

x

Ústavný činiteľ (9)

x

x

x

x

 

x

 

x

Župan, primátor, starosta

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec pravidelný príjem (10)

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec nepravidelný príjem (10)

x

x

     

x

 

x

Pestún

x

x

x

x

     

x

Vo väzbe pravidelný príjem (11)

x

x

x

   

x

 

x

Vo väzbe nepravidelný príjem (11)

x

x

     

x

 

x

Zmluva OZ pravidelný príjem (12)

x

x

x

x

     

x

Zmluva OZ nepravidelný príjem (12)

x

x

         

x

Likvidátor pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Likvidátor nepravidelný príjem

x

x

         

x

*

Skratky použité v tabuľke:

x = platí sa

(bez krížika) = neplatí sa

DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov

DoVP = Dohoda o vykonaní práce

DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

ZoČŠO = Zmluva o činnosti športového odborníka

S = Starobné poistenie

R = Rezervný fond solidarity

IP = Invalidné poistenie

NP = Nemocenské poistenie

PvN = Poistenie v nezamestnanosti

PFP = Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

UP = Úrazové poistenie

GP = Garančné poistenie

ZP = Zdravotné poistenie

*

Poznámky k tabuľke:

(1) Sem patria i profi športovci v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe.

(2) Študent na DoBPŠ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu, max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(3) Poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu, max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R) sa znižuje o OOP.

(4) Poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, ktorý pracuje na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške, príjmu max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(5) Poberateľ predčasného starobného dôchodku, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške, príjmu max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(6) Fyzická osoba pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, bez ohľadu na to, či uvedená dohoda zakladá fyzickej osobe právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem zo závislej činnosti, vymeriavací základ na starobné poistenie (S) a na poistenie v nezamestnanosti (PvN) sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci, tá je vo výške príjmu, max. 605,50 € mesačne.

(7) Člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb.

(8) Člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve.

(9) Prezidentka, člen vlády, poslanec NR SR, verejný ochranca práv, poslanec Európskeho parlamentu, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR.

(10) Poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy (VÚC, obecné a mestské zastupiteľstvá).

(11) Osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu.

(12) Osoba, ktorá má príjmy na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad príkaznej zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

*

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, ak je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ale aj osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce platí zamestnávateľ len za osoby v pracovnom pomere a za profi športovcov v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Vzťahuje sa to aj na takých zamestnancov, za ktorých sa neplatí povinné poistenie v nezamestnanosti (napr. osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok).

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa priznania starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, ktorý im Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.

*

Prehľad sadzieb odvodov, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov:

 

Zamest-

nanec

Zamest-

návateľ

SZČO

Minimálny

VZ SZČO

Maximálny

VZ

Starobné poistenie

4,00 %

14,00 %

18,00 %

605,50 €

8477 €

Invalidné poistenie

3,00 %

3,00 %

6,00 %

605,50 €

8477 €

Nemoc. poistenie

1,40 %

1,40 %

4,40 %

605,50 €

8477 €

Poistenie v nezam.

1,00 %

1,00 % alebo 0,50 % (#)

2 % (*)

605,50 €

8477 €

PFP

neplatí

0,50 %

neplatí

neexistuje

8477 €

Rezervný fond

neplatí

4,75 %

4,75 %

605,50 €

8477 €

Úrazové poistenie

neplatí

0,80 %

neplatí

neexistuje

neexistuje

Garančný fond

neplatí

0,25 %

neplatí

neexistuje

8477 €

Zdravotné poistenie

4,00 % (**)

10,00 % (**)

14,00 % (**)

605,50 €

neexistuje

Spolu

13,40 %

35,20 %

47,15 % *49,15 %

   

*

Poznámky k tabuľke:

Minimálny vymeriavací základ sa týka len samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), dobrovoľne poistených osôb a samoplatiteľov. Netýka sa zamestnancov a zamestnávateľov.

(#) Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 1 %, ak zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP). Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 0,5 %, ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP) - týka sa zamestnancov v pracovnom pomere a profi športovcov v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

(*) Poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO dobrovoľné.

(**) Sadzba poistného na zdravotné poistenie je 2 % (zamestnanec), 5 % (zamestnávateľ) a 7 % (SZČO) v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

*

Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie

(za predpokladu schválenia v NR SR na schôdzi, ktorá začína 29. novembra 2022)

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 112,52 € + 281,30 € = 393,82 €

Výpočet:

 • 4 % z 12 x 234,42 € (suma životného minima platná k 1.1.2023) = 112,52 €
 • 10 % z 12 x 234,42 € = 281,30 €

Minimálny preddavok zamestnanca (mesačne) je počas roka 2023 suma 9,37 € + 23,44 € = 32,81 €

Výpočet:

 • 4 % z 234,42 € = 9,37 €
 • 10 % z 234,42 € = 23,44 €

*

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,Top,zmeny 2023

*

K 1. januáru 2023 nadobúdajú účinnosť viaceré novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Nasleduje ich zoznam:

*

Zákon č. 317/2018 Z. z. 

 • zavádza sa odvodová odpočítateľná položka (OOP)
 • zamestnávateľ má povinnosť viesť novú evidenciu analytických údajov zamestnanca

*

Zákon č. 198/2020 Z. z.

 • nepodstatné zmeny

*

Zákon č. 215/2021 Z. z.

 • z tohto zákona nevyplývajú žiadne zmeny

*

Zákon č. 125/2022 Z. z.

 • zrušenie ročného zúčtovania, ktoré sa pôvodne malo prvýkrát konať za rok 2023
 • zmeny vo vylúčenej dobe (§ 140)
 • zmeny vo vymeriavacích základoch (§ 138, § 139b)

*

Zákon č. 248/2022 Z. z.

*

Zákon č. 352/2022 Z. z. 

*

Zákon č. 421/2022 Z. z.

*

Veličiny platné na rok 2023: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=904

*

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2023

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 schválila zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto návrhu je aj Čl. VII, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Najdôležitejšou navrhovanou zmenou je zavedenie minimálneho poistného zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2023.

*

Príklady, kedy sa na zamestnanca vzťahuje minimálny preddavok za mesiac január 2023 a výpočet minimálneho preddavku

 

 Na zamestnanca

 sa vzťahuje/nevzťahuje

 minimálny preddavok

 VZ zamestnanca

 mzda, odmena

 Preddavok

 zamestnávateľ

 Preddavok

 zamestnanec

 určený z VZ

 zamestnanca

 Dopočet do

 minimálneho 

 preddavku

 Celkový preddavok

 za zamestnanca

 Celkový preddavok

 za zamestnanca

 a zamestnávateľa

 Dohoda študent, dôchodca  nie je prihlásený do ZP  ---  ---  ---  ---  --- ---
 Zamestnanec, súčasne SZČO  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Zamestnanec, má aj iné zamestnanie  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Zamestnanec, súčasne poistenec štátu  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Zamestnanec ZŤP, poistné 2 %  nie 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Konateľ, prihlásený na posledný deň  áno 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Dohoda, prihlásený na posledný deň  áno 100 € 10 € 4 € 0 € 4 € 14 €
 Dohoda, prihlásený na 20 dní  áno 100 € 10 € 4 € 7,16 € 11,16 € 21,16 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 10 € 1 € 0,40 € 31,41 € 31,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 50 € 5 € 2 € 25,81 € 27,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 100 € 10 € 4 € 18,81 € 22,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 200 € 20 € 8 € 4,81 € 12,81 € 32,81 €
 Zam. + dohoda + konateľ, celý mesiac  áno 235 € 23,50 €  9,40 € 0 € 9,40 € 32,90 €

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023

Témy: daň z príjmov,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 6. decembra 2022 schválila zákon č. 496/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a niektoré ďalšie zákony.

Väčšina zmien je účinná od 1. januára 2023, malá časť zmien platí od 1. januára 2024.

V komentári sa venujeme len zmenám, ktoré sa týkajú zamestnancov a zamestnávateľov.

*

Vyberám z najdôležitejších zmien, ktoré budú účinné od 1. januára 2023:

 • daňový bonus na deti sa zvyšuje na 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov a na 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov
 • pri určení maximálnej výšky daňového bonusu na dieťa sa prihliada aj na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby), avšak až pri podaní daňového priznania (prvýkrát pri podaní daňového priznania za rok 2023)
 • nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

*

K zmenám v daňovom bonuse od 1. januára 2023 pozrite osobitný článok tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=849

*

Veličiny platné na rok 2023: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=904

*

Z dôvodovej správy k návrhu zákona vyberám a citujem:

"Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa implementuje článok 4 smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.

V čl. I sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, ktorý obsahuje viaceré opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom, pričom predmetom návrhu zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie. Navrhované opatrenie vyplýva z povinnosti transpozície smernice (EÚ) 2016/1164.
 
Návrh zákona ďalej obsahuje spresnenie a doplnenie pravidiel transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie a doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav), doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR v súlade s aktuálnou metodikou Smernice OECD o transferovom oceňovaní, doplnenie pravidiel pri korešpondujúcej úprave základu dane v prípade stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR, ako aj doplnenie odkazu na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní do zákona o dani z príjmov z dôvodu zabezpečenia právnej istoty pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania.
 
V návrhu zákona sa dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu tzv. zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.
Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu.
 
Návrhom zákona sa od 1. januára 2023 mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.
 
Predpokladaným návrhom zákona sa na základe poznatkov z uskutočnených konzultácií a z aplikačnej praxe upravujú, spresňujú a zjednocujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov."
 
*

Mzdové veličiny 2023

Témy: daň z príjmov,dôchodok,minimalna mzda,nezdaniteľná časť,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Aktualizácia 2.12.2022: Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2023 je 16,4764 €.

Aktualizácia 7.12.2022: Referenčná suma pre programový výber z II. piliera je 521,30 €.

Aktualizácia 10.12.2022: Doplnené príplatky ku mzde od 1.6.2023 a potvrdenie súm stravného, platné od 1.1.2023.

*

MINIMÁLNA MZDA

 • 700 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 4,023 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 h/t + dohody
 • 4,153 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 h/t
 • 4,291 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 h/t

Na výške minimálnej mzdy sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli sociálni partneri dňa 14.7.2022.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 700 € deleno 174 hodín

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,023 € x 40 h / 38,75 h

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,023 € x 40 h / 37,5 h

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2023

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

700

4,023

4,153

4,291

2.

696

816

4,690

4,841

5,003

3.

812

932

5,356

5,529

5,713

4.

928

1048

6,023

6,217

6,425

5.

1044

1164

6,690

6,906

7,136

6.

1160

1280

7,356

7,593

7,846

*

Minimálne mzdové nároky pre rok 2023 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 120 € - o sumu, o ktorú sa v roku 2023 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.  

Výpočet pri hodinovej mzde 40 h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75 h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40 h/t x 40 / 38,75

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5 h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40 h/t x 40 / 37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ NA PRACOVISKU

Podľa § 96 ods. 3 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pre rok 2023 najmenej suma 4,023 €.

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA

Podľa § 96 ods. 5 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada, pre rok 2023 najmenej suma 0,72 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 20 % z 4,023 € = 0,8046 € (zaokrúhlene 0,81 €).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS

Podľa § 121 ods. 1 ZP za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a

 • mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku,
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK

Podľa § 122 ods. 1 ZP za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Podľa § 223 ods. 2 ZP za prácu vo sviatok pri práci na dohodu je nárok na zvýšenie odmeny za každú odpracovanú hodinu, pre rok 2023 najmenej o sumu 3,58 €.

Od 1.6.2023 sa pri práci na dohodu zvyšuje na najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 100 % z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU

Podľa § 122a ZP za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,79 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 50 % z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,02 €).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2023 najmenej sumu 1,61 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 45 % z 4,023 € = 1,81035 € (zaokrúhlene 1,82 €).

Poznámka: Počet zamestnancov sa posudzuje podľa Zákonníka práce ako počet zamestnancov v pracovnom pomere (bez ohľadu na výšku úväzku) alebo na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 3,58 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 100 % z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2023 najmenej sumu 3,22 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 90 % z 4,023 € = 3,6207 € (zaokrúhlene 3,63 €).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,43 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 40 % z 4,023 € = 1,6092 € (zaokrúhlene 1,61 €).

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, tak za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,79 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 50 % z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,02 €).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Ak však nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pre rok 2023 najmenej sumu 1,25 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 50 % z 4,023 € = 1,40805 € (zaokrúhlene 1,41 €).

*

MZDOVÁ KOMPENZÁCIA ZA SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE

Podľa § 124 ZP za každú hodinu sťaženého výkonu práce patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia, pre rok 2023 najmenej suma 0,72 €.

Od 1.6.2023 sa zvyšuje na najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 20 % z 4,023 € = 0,8046 € (zaokrúhlene 0,81 €).

*

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1. septembra 2022 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
 • 0,063 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,227 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Od 1. januára 2023 sú platné sumy stravného pri pracovných cestách:
 • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV (§ 152 ZP)

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla.

Od 1. januára 2023 to je najviac suma 3,74 € (55 % z 6,80 €).

*

Od 1. januára 2023 je hodnota gastrolístka najmenej 5,10 € (75 % z 6,80 €).

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Od 1. januára 2023 je príspevok zamestnávateľa najviac 3,74 € (55 % z 6,80 €).

... pri najnižšej možnej cene gastrolístka 5,10 € je príspevok zamestnávateľa najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.

*

Od 1. januára 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.

*

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU (§ 152a ZP)

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2023 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA (§ 152b ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2023 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE (§ 152c ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške:

 • najviac 4 € na meter štvorcový podlahovej plochy bytu
 • a súčasne najviac 360 € za kalendárny mesiac.

Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 410,24 €.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2023:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4922,82 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

10361,36 € – (základ dane : 4)

...suma 10361,36 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 41445,46 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4500,86 € - vlastný príjem manželky

...suma 4500,86 € = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 41445,46 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

14862,23 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

...suma 14862,23 € = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 59448,91 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ - PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Nezdaniteľná časť je daná ako suma preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, a to najviac do výšky 180 €.

Pozor, uplatnenie je možné len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, pričom súčasne daňovník nemá inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013, ktorej súčasťou je dávkový plán.

*

SADZBA DANE - § 5, ZÁVISLÁ ČINNOSŤ

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 41445,46 €
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 41445,46 €

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3453,79 €.

 

SADZBA DANE § 6 ODS. 1 A 2, SZČO

Sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 je 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 49790 €.

*

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

V roku 2023 sú 60 % z príjmov SZČO, súčasne max. 20000 € na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

*

DAŇ SA NEPLATÍ

Daň za rok 2023 sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a),

 • ak za rok 2023 nepresiahne 17 € alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2461,41 €.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné od 1.1.2023:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 až 2022. Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac zo sumy 50000 € na jednu nehnuteľnosť.

*

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 8477 € (7 x 1211 €, čo bola priemerná mzda zistená za rok 2021). Úrazové poistenie a zdravotné poistenie maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Pri zdravotnom poistení - maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2023, je stanovený na 72660 € (60-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2021 = 60 x 1211 €).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE

Je max. 200 € mesačne.

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE, PRI SEZÓNNEJ PRÁCI

Je max. 605,50 € mesačne (50 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Je naďalej max. 380 € mesačne. Pri príjme nad 380 € mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 €. Pri príjme od 570 € je OOP nulová.

OOP sa od januára 2018 uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa OOP neuplatňuje.

*

MINIMÁLNE POISTNÉ ZAMESTNANCA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

(za predpokladu schválenia v NRSR na schôdzi, ktorá začína 29. novembra 2022)

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 112,52 € + 281,30 € = 393,82 €

Výpočet:

 • 4 % z 12 x 234,42 € = 112,52 €
 • 10 % z 12 x 234,42 € = 281,30 €

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2023 suma 9,37 € + 23,44 € = 32,81 €

Výpočet:

 • 4 % z 234,42 € = 9,37 €
 • 10 % z 234,42 € = 23,44 €

*

SZČO

Od 1.7.2022 (od 1.10.2022 v prípade podania DP za rok 2021 po 31.3.2022) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bol vyšší ako 6798 € (12 x 566,50 €).

Od 1.7.2023 (od 1.10.2023 v prípade podania DP za rok 2022 po 31.3.2023) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2022 bude vyšší ako 7266 € (12 x 605,50 €).

Minimálny vymeriavací základ je počas roka 2023 suma 605,50 €.

Minimálne poistné do Sociálnej poisťovne je 200,72 € mesačne (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 285,49 €).

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 84,77 €, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 42,38 €.

Rozpis poistného na sociálne poistenie SZČO, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 605,50 €:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 26,64 €
 • Starobné poistenie 18 %, min. 108,99 €
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 36,33 €
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 28,76 €

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ 605,50 €.

Rozpis poistného na sociálne poistenie dobrovoľne poistenej osoby, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 605,50 €:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 26,64 €
 • Starobné poistenie 18 %, min. 108,99 €
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 36,33 €
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 12,11 €
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 28,76 €

*

SAMOPLATITEĽ - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2023 je suma 605,50 €.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 84,77 €, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 42,38 €.

*

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Najvyšší možný denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 79,6274 €.

Výpočet: 2 x 1211 € = 2422 € ... x 12 mesiacov = 29064 € ... deleno 365 dní = 79,6274 € ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný DVZ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 79,6273 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

MAXIMÁLNE MATERSKÉ

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2023, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2422 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2023, platí, že DVZ môže byť najviac suma 79,6274 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2023 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1791,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 79,6274 € x 30 dní),
 • 1851,40 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 79,6274 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

TEHOTENSKÉ

Tehotenské priznané v roku 2023 môže byť najmenej suma:  

 • 238,90 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % x 79,6274 € x 30 dní),
 • 246,90 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % x 79,6274 € x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2023 môže byť najviac suma:

 • 358,40 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 79,6274 € x 30 dní),
 • 370,30 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 79,6274 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Najvyšší možný DVZ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.7.2022 do 30.6.2023 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1211 € / 365 dní = 79,6274 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 môže byť najviac suma:

 • 1194,50 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 79,6274 € x 30 dní),
 • 1234,30 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 79,6274 € x 31 dní).

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2023 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1211 € = 60 % z 13,9195 € = 8,3517 €.

Alebo inak povedané, v roku 2023 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku - najviac vo výške 13,9195 €.

*

DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2023

Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2023 je 16,4764 €.

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV

V roku 2023 sa dôchodky budú zvyšovať o 11,8 %.

*

NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK

Od 1.11.2022 do 30.6.2023 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 375,10 € (1,6-násobok životného minima, ktoré je 234,42 €).

*

PRÍSPEVOK DO II. PILIERA

 • 5,5 %

*

REFERENČNÁ SUMA PRE PROGRAMOVÝ VÝBER Z II. PILIERA

 •  521,30 €

Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma stanovená na rok 2023 je daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2022.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2023 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2023 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2023 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2023. Tá bude odhadom najviac 1454 € na mesiac, resp. najviac 17448 € za rok 2023.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2021 bola 1211 €, predpokladaný nárast za rok 2022 max. o 10 % = 1332 € a za rok 2023 o ďalších max. 10 % = 1454 € x 12 mesiacov = približne 17448 €.

Vymeriavací základ za rok 2023 by tak mal byť odhadom najmenej 4205 €, resp. 350 € mesačne.

Poznámka: 

Rok 2020 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3277 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2020, tá bola 1133 € x 12 mesiacov).

Rok 2021 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3503 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021, tá bola 1211 € x 12 mesiacov).

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe odhadom aspoň 3856 €.

*

DÔCHODKOVÝ VEK

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

 60 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1944

 60 rokov 9 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1945

 61 rokov 6 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1946

 62 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1947

 62 rokov

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1948

 62 rokov

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1949

 62 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

 55 rokov 9 mes.

 54 rokov

 53 rokov

1950

 62 rokov

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

 56 rokov 6 mes.

 54 rokov 9 mes.

 53 rokov

1951

 62 rokov

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

 57 rokov 3 mes.

 55 rokov 6 mes.

 53 rokov 9 mes.

1952

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 59 rokov 9 mes.

 58 rokov

 56 rokov 3 mes.

 54 rokov 6 mes.

1953

 62 rokov

 62 rokov

 60 rokov 6 mes.

 58 rokov 9 mes.

 57 rokov

 55 rokov 3 mes.

1954

 62 rokov

 62 rokov

 61 rokov 3 mes.

 59 rokov 6 mes.

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

1955

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 60 rokov 3 mes.

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

1956

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 61 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

1957

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

1958

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

1959

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

 59 rokov 9 mes.

1960

 63 rokov

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov 6 mes.

1961

 63 rokov 2 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 3 mes.

1962

 63 rokov 4 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 7 mes.

1963

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

 63 rokov 8 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 64 rokov

 64 rokov

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 61 rokov

1958

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 2 mes.

1959

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

1960

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

1961

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

1962

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

1963

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

1964

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

MINIMÁLNE DÔCHODKY

Príloha č. 4a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná bez zmeny od 1.1.2021 aj počas roka 2023:

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

30

334,30 €

31

338,50 €

32

342,70 €

33

347,00 €

34

351,20 €

35

355,40 €

36

359,60 €

37

363,80 €

38

368,00 €

39

372,20 €

40

378,50 €

41

384,80 €

42

391,10 €

43

397,40 €

44

403,70 €

45

410,00 €

46

416,30 €

47

422,60 €

48

428,90 €

*

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Ak rodič nepoberal materské:

 • 301 €
 • 376,30 € dvojičky
 • 451,50 € trojičky

Ak rodič poberal materské:

 • 412,60 €
 • 515,80 € dvojičky
 • 618,90 € trojičky

*

PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov (úhrady) za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ktorá je dohodnutá medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom:

 • najviac 280 €, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad súkromná škôlka),
 • najviac 160 €, ak ide o poskytovateľa - detskú skupinu,
 • najviac 80 €, ak ide o poskytovateľa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve,
 • suma 41,10 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad starý rodič) alebo rodič sám.

*

PRÍDAVOK NA DIEŤA

 • 60 €
 • 30 € príplatok k prídavku na dieťa

*

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Životné minimum platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

 • plnoletá fyzická osoba: 234,42 €
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 163,53 €
 • dieťa: 107,03 €

*

PRÍJEM A EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2022 do 30.6.2023, je 234,42 € mesačne.

*

ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku, ktoré sú platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 328,18 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 234,42 €)
 • na vyživovanú osobu: 82,04 € (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 328,18 €)

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 • na povinného: 328,18 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 234,42 €)
 • na vyživovanú osobu: 164,09 € (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 328,18 €)

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 €)
 • na vyživovanú osobu: 41,02 € (70 % z 25 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 234,42 €)

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 €)
 • na vyživovanú osobu: 82,04 € (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 234,42 €)

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 234,42 €)
 • na vyživovanú osobu: 58,60 € (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 234,42 €)

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 234,42 €)
 • na vyživovanú osobu: 117,21 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 €)

*

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 • na povinného: 117,21 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 €)

*

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 984,54 € (300 % základnej sumy na povinného)

*

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

*

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Témy: Zákonník práce,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Dňa 9. novembra 2022 Národná rada SR prijala zákon č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon je účinný od 1. decembra 2022.

Tento zákon upravuje právne vzťahy v súvislosti s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča.

Zákon upravuje napríklad osobitné pravidlá pre pracovný pomer, pracovný čas, dovolenku, prekážky v práci, mzdu atď.

*

Podľa § 3 ods. 2 Zákonníka práce s účinnosťou od 1. decembra 2022 sa pracovnoprávne vzťahy profesionálnych náhradných rodičov spravujú Zákonníkom práce, ak osobitný predpis = zákon č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch neustanovuje inak.

Inými slovami, ustanovenia zákona č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch majú prednosť pred ustanoveniami Zákonníka práce.

*

Stravovacie poukážky v elektronickej forme od 1.1.2023

Témy: gastrolístky,stravné,stravovanie,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Od 1. januára 2023 sa v Zákonníku práce zavádza povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom,

 • ktorým nezabezpečil stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla a
 • ktorí si vybrali zabezpečenie stravovania formou stravovacej poukážky,

poskytovať stravovaciu poukážku v elektronickej forme.

Táto zmena vyplýva z novely Zákonníka práce zákonom č. 76/2021 Z. z. zo 4. februára 2021.

*

Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce v znení účinnom od 1. januára 2023, citujem:

"Zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné."

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddav." (akt. 10.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Tlačivo určuje MF SR.

MF SR dňa 8.12.2022 určilo na zdaňovacie obdobie roka 2023 tlačivo "Prehľad", ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na rok 2019, pod kódom PREHLADv19.

Inými slovami, MF SR neurčilo novší vzor tlačiva na zdaňovacie obdobie roka 2023.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (aktualizované 10.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnávateľ je povinný podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona v lehote do 30. apríla (viď § 49 ods. 2 zákona) predložiť daňovému úradu „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“). Keďže 30. apríl 2023 pripadol na nedeľu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 2. máj 2023.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií, uverejňuje ho na svojej webovej stránke a vo Finančnom spravodajcovi.

MF SR dňa 8.12.2022 určilo za rok 2022 nový vzor tlačiva "Hlásenie" pod kódom HLASENIEv22.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Na úvod pripomeňme, že výsledky všetkých výpočtov sa už od roku 2020 zaokrúhľujú matematicky, čo sa, samozrejme, týka aj výpočtov v ročnom zúčtovaní za rok 2022.

Zamestnávateľ v súlade so štruktúrou tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" postupuje nasledovne:

Spočíta úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zúčtované a vyplatené zamestnancovi u zamestnávateľa za daný rok (vyplatené najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka) v peňažnej i nepeňažnej podobe. Nezapočítava príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane, ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP. K príjmom u samotného zamestnávateľa sa pripočítajú príjmy dosiahnuté u iných zamestnávateľov z potvrdení od iných zamestnávateľov.

Uvedie a odpočíta odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec na sociálne a zdravotné poistenie (za výpočet odvodov zamestnanca je podľa príslušných predpisov znova zodpovedný zamestnávateľ), a to jednak odvody u samotného zamestnávateľa, ale aj odvody u iných zamestnávateľov uvedené v potvrdeniach. Odpočítajú sa aj odvody, ktoré zamestnanec zaplatil sám a uviedol ich v súlade so zákonom v "Žiadosti".

Uvedie a odpočíta zamestnancom uplatnené nezdaniteľné časti:

 • na daňovníka
 • na manželku (manžela)
 • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Výsledkom je zdaniteľná mzda, z ktorej sa vypočíta daň.

Daň je

 • 19 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima vrátane..., pre rok 2022 je táto hranica suma 38553,01 €
 • 25 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima, teda sumu 38553,01 €

V hypotetickom prípade sa namiesto dane vypočíta zamestnanecká prémia.

Určí sa nárok na daňový bonus na deti (§ 33), a to v závislosti od toho, či si ho zamestnanec uplatnil a v súlade so zákonom preukázal, podľa počtu detí a výšky zdaniteľného príjmu za daný rok.

Nárok na už vyplatený daňový bonus na deti zamestnancovi zostáva.

Podľa konkrétnych výsledkov sa určí buď daňový bonus na vyplatenie (doplatenie), alebo naopak daňový bonus na vybratie od zamestnanca, ak bol daňový bonus vyplatený nesprávne.

Vypočítaná daň sa upraví o vyplácaný (resp. vybratý) daňový bonus na deti.

Určí sa daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a).

Uvedie sa suma zrazených preddavkov vrátane preddavkov zrazených u iných zamestnávateľov (z potvrdení od iných zamestnávateľov).

Napokon sa z vyššie uvedených veličín spočíta výsledná suma daňového nedoplatku, respektíve preplatku.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..." (akt. 13.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Ak zamestnanec v "Žiadosti" vyznačil, že chce venovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, a to do 15. apríla.

Tlačivo určuje FR SR.

FR SR dňa 13.12.2022 určilo za zdaňovacie obdobie roka 2022 vzor tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane..." pod kódom V2Pv18_P, ktoré FR SR zverejnilo dňa 6.12.2018 za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Inými slovami, FR SR neurčilo novší vzor tlačiva za zdaňovacie obdobie roka 2022 a naďalej sa používa tlačivo určené za rok 2018.

*

Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Zamestnanec si môže uplatniť svoje právo na venovanie 2 %, resp. 3 % dane podľa § 50 zákona najneskôr do 30. apríla. Keďže 30. apríl 2023 pripadol na nedeľu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 2. máj 2023.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (aktualizované 10.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

V termíne do 31. marca je zamestnávateľ povinný podľa § 38 ods. 6 zákona vykonať ročné zúčtovanie za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 8.12.2022 určilo za rok 2022 nový vzor tlačiva "Ročné zúčtovanie" pod kódom MF/017108/2022-721.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 13.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnanci, ktorí chcú a môžu (spĺňajú zákonom stanovené podmienky, viď vyššie) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musia do 15. februára podľa § 38 ods. 1 zákona vyplniť a zamestnávateľovi odovzdať "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti...".

Už od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Zamestnanci musia do 15. februára k „Žiadosti“ doložiť všetky požadované doklady a „Potvrdenia“ od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Vzor „Žiadosti“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

FR SR dňa 13.12.2022 určilo za zdaňovacie obdobie roka 2022 vzor tlačiva "Žiadosť" pod kódom ŽIA38v2022.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..." (akt. 13.12.2022)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Vzor „Vyhlásenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

FR SR dňa 13.12.2022 určilo na zdaňovacie obdobie roka 2023 vzor tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pod kódom VYH36v20, ktoré FR SR zverejnilo už dňa 22.11.2019 na zdaňovacie obdobie roku 2020.

Inými slovami, FR SR neurčilo novší vzor tlačiva na zdaňovacie obdobie roka 2023 a naďalej sa používa tlačivo určené na rok 2020.

Bude sa teda ďalej používať aj v roku 2023. Staršie tlačivá sa akceptovať nebudú.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Daňovník - zamestnanec môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (čo znamená, že nemusí sám podávať daňové priznanie), ak:

 • v príslušnom roku poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (len príjmy podľa § 5 zákona),
 • v príslušnom roku okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43 zákona (daň zrážkou), ale si pri nich neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona (neuplatnil si ich „oddanenie“ s cieľom vrátenia zrážkovej dane),
 • je daňový rezident SR, ale nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, s tým, že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva, a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti, ktoré plynú zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie),
 • včas (do 15.2. nasledujúceho roka) požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a súčasne najneskôr v tomto termíne predložil zamestnávateľovi potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania (potvrdenia o príjme od ostatných zamestnávateľov atď. podľa § 38 ods. 5 zákona).

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,dôchodok,ročné zúčtovanie

*

Daňové priznanie sa oplatí podať dobrovoľne v prípade poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ak takýto dôchodok poberal k 1.1. príslušného roka (alebo ho mal spätne priznaný), pričom mal počas roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, z tohto príjmu mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň a celkový zdaniteľný príjem nepresiahol sumu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka (za rok 2022 sumu 50 % z 4579,26 € = 2289,63 €).

Ak takýto daňovník podá daňové priznanie, podľa § 46a zákona sa daň nevyrubí a neplatí, ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus a celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Čiže, už od roku 2004 stále platí rovnaké pravidlo a až do roku 2022 prakticky bez zmeny, ktoré je výhodné pre poberateľov dôchodkov.

Odporúčaný postup je, aby si daňovník vyžiadal potvrdenie o príjme od svojho zamestnávateľa (zamestnávateľov) a sám si podal daňové priznanie.

V daňovom priznaní uvedie svoje zdaniteľné príjmy a zrazené odvody, sumu zrazených preddavkov na daň. Výsledkom bude nulová daňová povinnosť a daňový preplatok vo výške preddavkov, ktoré daňovníkovi zrazil jeho zamestnávateľ počas roka. Tento daňový preplatok vráti správca dane daňovníkovi do 40 dní po termíne na podanie daňového priznania.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Po skončení roka je povinnosťou zamestnávateľa vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie v súlade s § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

*

Zamestnávateľ nemôže vykonať ročné zúčtovanie tým zamestnancom, ktorí sú povinní sami podať daňové priznanie fyzickej osoby.

Podľa § 32 ZDP daňové priznanie je povinný podať:

1. Daňovník, ktorý dosiahol za príslušný rok zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka, pričom okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahol aj iné zdaniteľné príjmy (podľa § 6 až 8 ZDP), ktoré nie sú oslobodené od dane a neboli vysporiadané zrážkovou daňou.

Pre rok 2022 je to suma 50 % z 4579,26 € = 2289,63 €

Poznámka: Posudzuje sa zdaniteľný príjem - nie základ dane.

Nezahŕňajú sa príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážková daň), ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods.7.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na zaplatené úroky

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Od roku 2018 sa zaviedol daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie určených v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Viď § 33a ZDP.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť len na základe zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017 (na staršie zmluvy sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých "po starom").

Daňovník, ktorý má súčasne dve zmluvy (má staršiu zmluvu uzatvorenú pred 1.1.2018 a má aj novšiu zmluvu uzatvorenú po 31.12.2017), si môže nárok na daňový bonus na novšiu zmluvu uplatniť prvýkrát až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý posledný mu plynul štátny príspevok na staršiu zmluvu.

Daňovník, ktorý má súčasne dve zmluvy uzatvorené po 31.12.2017, si daňový bonus môže uplatniť len na jednu zmluvu.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky musí daňovník preukázať potvrdením, ktoré mu vystaví banka podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie.

Potvrdenie okrem iného obsahuje údaje:

 • kedy bola podaná žiadosť o úver a kedy bola uzavretá zmluva
 • osobné údaje dlžníka a prípadných spoludlžníkov (meno, dátum narodenia...)
 • kedy sa úver začal úročiť (= dátum prvej splátky)
 • aká bola v roku 2022 zaplatená výška úrokov z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50000 €

*

KTO MÁ NÁROK

Podmienky, ktoré musí daňovník spĺňať:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie mal najmenej 18 rokov a súčasne najviac 35 rokov,
 • priemerný mesačný príjem dosiahnutý za rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril zmluvu, má najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Obe kritéria sa posudzujú len raz, a to pri pridelení úveru. Podmienka výšky príjmu sa v ďalších rokoch nesleduje.

Splnenie týchto podmienok zamestnanec zamestnávateľovi nepreukazuje, o daňový bonus by mal čestne žiadať len vtedy, keď obe podmienky spĺňa.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Daňový bonus na deti

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

ROZPRACOVANÉ

*

NA ÚVOD

Daňový bonus za prvý polrok 2022 sa vypočíta len "po starom".

Daňový bonus za druhý polrok 2022 sa vypočíta "po starom" i "po novom" a zamestnancovi (SZČO) sa vyplatí tá suma, ktorá vyjde vyššia.

*

DAŇOVÝ BONUS "PO STAROM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné za mesiace január až jún 2022 a súčasne aj za mesiace júl až december 2022 pri výpočte "po starom":

 • 47,14 € na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Suma 47,14 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

Suma 43,60 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

Podmienky

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" pre zamestnanca je, aby mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 €), teda najmenej 3876 €.

Ak v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) za rok 2022 zamestnanec nedosiahne zdaniteľný príjem vo výške najmenej 3876 €, nárok na už priznaný daňový bonus za mesiace, v ktorých dosiahol zdaniteľný príjem najmenej polovice minimálnej mzdy (323 €), mu zostane.

*

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" pre SZČO je, aby mala zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 €), teda najmenej 3876 €.

SZČO súčasne musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

*

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Naopak, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov a od 15 rokov je aj vtedy, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

DAŇOVÝ BONUS ZA MESIACE JÚL AŽ DECEMBER 2022 "PO NOVOM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné za mesiace júl až december 2022 pri výpočte "po novom":

 • 70 € na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Suma 70 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % polovice čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % polovice čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % polovice čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % polovice čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % polovice čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % polovice čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozrite ďalej.

Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa pri ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022 neprihliada.

Ak suma daňového bonusu ohraničená ako polovica čiastkového základu dane za rok 2022 v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) je nižšia ako suma už priznaného daňového bonusu, ktorá je určená podľa čiastkových základov dane pri výpočte mesačných preddavkov za mesiace júl až december 2022, zamestnancovi zostane nárok na už priznaný daňový bonus. Tento problém rieši návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z., o ktorej bude NR SR hlasovať na schôdzi, ktorá sa začína 29.11.2022 (tlač 1121).

Ak si daňovník počas druhého polroka 2022 uplatňoval daňový bonus na rôzny počet detí - ak sa mu napríklad počas druhého polroka 2022 narodilo dieťa alebo ak dieťa doštudovalo, tak sa ohraničenie určí podľa uplatňovaného počtu za jednotlivé mesiace alikvotne, viď príklad.

Aj tento problém rieši návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z., o ktorej bude NR SR hlasovať na schôdzi, ktorá sa začína 29.11.2022 (tlač 1121).

Príklad

Zamestnanec má jedno dieťa vo veku do 15 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus za mesiace júl až október 2022. V novembri 2022 sa mu narodí druhé dieťa, za mesiace november a december 2022 si tak uplatňuje daňový bonus na dve deti.

V ročnom zúčtovaní za rok 2022 pri výpočte daňového bonusu "po novom":

 • za mesiace júl až október sa určí daňový bonus ako suma 4 (mesiace) x 70 €, najviac však 20 % z 4/6 z polovice základu dane za rok 2022,
 • za mesiace november a december sa určí daňový bonus ako suma 2 (deti) x 2 (mesiace) x 70 €, najviac však 27 % z 2/6 z polovice základu dane za rok 2022.

*

Podmienky

Nárok na "nový" daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Počnúc rokom 2014 si daňovník môže znížiť základ dane o príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. „tretí pilier“) podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, respektíve na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Podmienkou je, že ide o účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 alebo o účastnícku zmluvu uzatvorenú skôr, avšak zmenenú dodatkom k zmluve na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 (zrušenie dávkového plánu).

*

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Od 1. januára 2023 (to znamená, prvýkrát už v ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022) si daňovník môže znížiť základ dane aj o príspevky, preukázateľne zaplatené daňovníkom  na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (CODP) podľa zákona č. č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte,  respektíve o príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

*

VÝPOČET

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS a CODP je daná ako suma zamestnancom zaplatených príspevkov počas príslušného roka, najviac však suma 180 €.

To platí bez zmeny počnúc rokom 2014, teda rovnako to platí pre rok 2022.

Na výšku príspevkov, ktoré uhradil zamestnávateľ sa neprihliada.

Pri posudzovaní sumy zaplatených príspevkov sa postupuje podľa § 4 ods. 3 ZDP. To znamená, že ak zamestnávateľ  strhne zo mzdy za december 2021 príspevok zamestnanca a pošle ho do dôchodkovej správcovskej spoločnosti až v januári 2022, započíta sa takýto príspevok do príspevkov za rok 2021. Naopak, príspevok zamestnanca zo mzdy za december 2022, ktorý zamestnávateľ strhol a zaslal do správcovskej spoločnosti v januári 2023, sa započítava do príspevkov za rok 2022.

Ak si zamestnanec z nejakého dôvodu platí príspevky alebo ich časť vo vlastnej réžii, započítajú sa príspevky, ktoré preukázateľne uhradil do dôchodkovej správcovskej spoločnosti v čase od 1.1. do 31.12. príslušného roka, čo je povinný doložiť potvrdením vystaveným správcovskou spoločnosťou.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

VÝPOČET

Ak daňovník dosiahne základ dane do 38553,01 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4186,75 € - vlastný príjem manželky

kde suma 4186,75 € = 19,2-násobok životného minima, ktoré bolo k 1.1.2022 vo výške 218,06 €.

*

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 38553,01 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

13825 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 13825 € = 63,4-násobok životného minima

*

Ak daňovník dosiahne základ dane 55300 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Pozor, ak podmienky na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku boli splnené len časť roka, suma nezdaniteľnej časti na manželku sa kráti.

Pozrite ďalej.

*

Rovnako ako pri určení nezdaniteľnej časti na daňovníka sa posudzuje základ dane, nie hrubý príjem. V prípade zamestnanca je základ dane daný ako jeho príjem znížený o jeho odvody.

Pri posudzovaní výšky nezdaniteľnej časti na manželku je súčasne podstatný len základ dane z príjmov podľa § 5 (závislá činnosť) a § 6 ods. 1 a 2 (podnikanie a iná samostatná zárobková činnosť). Základ dane dosiahnutý podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 výšku nezdaniteľnej časti na manželku neovplyvní.

Ak mal daňovník - daňový rezident SR - za daný rok príjem aj v zahraničí, tak pri určení nezdaniteľnej časti na manželku sa zohľadní aj základ dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 z príjmov dosiahnutých v zahraničí. Môže sa preto stať, že hoci sa v daňovom priznaní použije metóda vyňatia príjmov, kvôli príjmom dosiahnutým v zahraničí sa bude krátiť nezdaniteľná časť na manželku.

*

VLASTNÝ PRÍJEM MANŽELA/MANŽELKY

Pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku sa odpočítava tzv. vlastný príjem manželky.

Výška vlastného príjmu manželky sa nepreukazuje, zamestnanec nie je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady preukazujúce výšku vlastných príjmov manželky. Podobne nie je potrebné výšku vlastného príjmu manželky dokladovať pri podávaní daňového priznania.

Na tento účel sa do vlastného príjmu manželky započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov podľa § 2 písm. c) zákona, a to bez ohľadu na to, či ide o príjem, ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane, alebo či ide o príjem oslobodený od dane. Samozrejme, započítava sa aj príjem zdanený formou zrážkovej dane (napríklad autorské honoráre zdanené zrážkovou daňou, podiely na zisku).

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zo závislej činnosti (a ďalej základ dane určený podľa § 6 ods. 1 a 2) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11, a to:

 • na daňovníka
 • na manžela, manželku
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

*

VÝPOČET

Suma životného minima platná k 1.1.2022 bola 218,06 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň bola 381,61 €.

Pri ročnom zúčtovaní, resp. daňovom priznaní, ak daňovník dosiahne základ dane do 20235,97 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je daná výpočtom 21 x 218,06 € = 4579,26 €.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20235,97 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

9638,25 € – (základ dane : 4)

kde suma 9638,25 € je 44,2-násobok životného minima.

Ak daňovník dosiahne základ dane 38553 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023,zmeny 2024

*

ROZPRACOVANÉ

*

Národná rada SR dňa 8. novembra 2022 schválila zákon č. 399/2022 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a niektoré ďalšie zákony.

Časť zmien je účinná od 1. januára 2023, časť zmien je účinná od 1. mája 2023 a časť zmien platí od 1. januára 2024.

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. januára 2023:

 • zmena odplát pre DSS

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. mája 2023:

 •  

*

Vyberám z najdôležitejších zmien účinných od 1. januára 2024:

 •  

*

Kniha MATERSKÁ 2023: OBSAH

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

2.6 VYLÚČENIE POVINNOSTI PLATIŤ POISTNÉ OD 1. JANUÁRA 2023

3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

4. TEHOTENSKÉ

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

4.2 VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

4.3 DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

4.4 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ

4.5 TEHOTENSKÉ V SILOVÝCH REZORTOCH

4.6 TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

5. MATERSKÉ

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

5.2 VÝŠKA MATERSKÉHO

5.3 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

5.4 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

5.5 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O MATERSKÉ

6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.2 VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

6.3 ČASTÉ OTÁZKY K RODIČOVSKÉMU PRÍSPEVKU

6.4 PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.5 PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

8. ČO SA INDE NEZMESTILO

8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

10. SLOVNÍK POJMOV

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

V tejto kapitole nájdete stručný výklad niektorých pojmov, ktoré sa používajú v súvislosti s dávkami tehotenské, materské, rodičovský príspevok...

*

Denný vymeriavací základ a pravdepodobný denný vymeriavací základ

Tehotenské na jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), materské na jeden deň je 75 % DVZ. DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské, viď kapitola 2.6 https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=926) a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP), pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia". V prípade, ak v rozhodujúcom období nebol žiaden vymeriavací základ, určuje sa tzv. pravdepodobný denný vymeriavací základ.

Viac v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=858

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=859

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=860

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=863

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=864

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=865

*

Doba poistenia 270 dní

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá bola v období dvoch rokov dozadu nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní. K dobe poistenia, z ktorého sa uplatňuje nárok na dávku, sa započítava doba hocijakého iného už ukončeného nemocenského poistenia alebo viacerých už ukončených nemocenských poistení, ktoré mala daná osoba v sledovanom období dvoch rokov. A to vrátane doby súbežne bežiacich viacerých nemocenských poistení (jeden deň sa započíta toľkokrát, koľko nemocenských poistení v ten deň daná osoba mala). Do doby poistenia sa započítavajú aj doby, za ktoré sa neplatí poistné. Do doby poistenia sa nezapočítavajú doby prerušenia nemocenského poistenia, s výnimkou doby rodičovskej dovolenky. Viac v kapitole 2.2:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=854

*

Doba, za ktorú sa neplatí poistné

V prípade zamestnanca a SZČO je to napríklad doba, kedy poberá materské alebo ošetrovné a kedy je na PN. V prípade dobrovoľne poistenej osoby je to napríklad doba, kedy poberá materské, ošetrovné alebo nemocenské. Pozrite § 140 ZSP. Viac v kapitole 2.6: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=926

*

Dobrovoľné nemocenské poistenie – trvanie najmenej 26 týždňov

Pri priznaní materského z dobrovoľného nemocenského poistenia sa materské vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý si dobrovoľne poistená osoba určila a z ktorého platí poistné (napríklad z vymeriavacieho základu vo výške 2422 €, resp. 2608 € pre získanie maximálneho materského) vtedy, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov pred dňom, od ktorého sa čerpá materské. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.4:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=864

*

Dve a viac poistení súčasne

Ak má matka, resp. otec viac "živých" nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské alebo materské a výška dávky sa posudzujú z každého nemocenského poistenia osobitne. Viac v kapitole 2.4:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=856

*

Iný poistenec

Podľa § 49 ods. 2 ZSP môže mať nárok na materské okrem matky aj „iný poistenec“, a to:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa, do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu; toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu,
 • otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, pričom matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (náhradní rodičia, adoptívni rodičia, pestúni...).

Nárok na materské tak majú napríklad aj náhradní rodičia a vzťahujú sa na nich pravidlá, o ktorých píšeme v súvislosti s oteckom na materskej (podmienky nároku na materské, doba poberania materského atď.).

*

Maximálny denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) nemôže byť vyšší ako DVZ vypočítaný z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. Uvedené rovnako platí pre pravdepodobný denný vymeriavací základ. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2023 je maximálny DVZ suma 79,6274 €. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2024 je maximálny DVZ suma 85,7425 €. V praxi to znamená, že maximálne materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. Ak plánujete nástup na materskú v roku 2023, najvyššie materské získate z mesačného vymeriavacieho základu, resp. mesačného hrubého príjmu na úrovni 2422 €. Ak plánujete nástup na materskú v roku 2024, najvyššie materské získate z mesačného vymeriavacieho základu, resp. mesačného hrubého príjmu na úrovni 2608 €. Viac v kapitole 3.1:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=859

*

Maximálny vymeriavací základ

Podľa § 138 ods. 6 a 7 ZSP je vymeriavací základ najviac 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2023 je maximálny vymeriavací základ 8477 € (7-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2021, čo bola suma 1211 €). V roku 2024 je maximálny vymeriavací základ 9128 €. Pripomeňme si, že denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú dávky tehotenské, materské i dávka v nezamestnanosti, je pri výpočte ohraničený sumou dvojnásobku priemernej mzdy. Tí, ktorí počas roka 2023 platia poistné napríklad zo základu 3000 €, dostanú rovnakú dávku ako osoba, ktorá platí poistné zo základu 2500 €.

*

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ sa týka povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby – pre nich platí, že poistné sa musí platiť najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 ZSP. Ten je určený ako polovica priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2023 je minimálny vymeriavací základ 605,50 € a poistné je 200,72 € mesačne. V roku 2024 je minimálny vymeriavací základ 652 € a poistné je 216,13 € mesačne.

*

Nemocenské poistenie

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie je jeden zo systémov poistenia spadajúcich pod sociálne poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Nemocensky poistení sú zamestnanci, povinne poistené SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Viac v kapitole 2.1:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=853

*

Ochranná lehota

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. K ochrannej lehote matky od 1.6.2022 čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=857 ... Pozor, ochranná lehota automaticky končí vznikom nového nemocenského poistenia. Ochranná lehota sa neuplatňuje v prípade súbehu viacerých nemocenských poistení - pri skončenom nemocenskom poistení sa neuplatňuje ochranná lehota, ak daná osoba má súčasne iné "živé" nemocenské poistenie. Viac aj v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=853

*

Osamelá matka, osamelý otec

Osamelá matka na účel priznania materského je matka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Posudzuje sa to v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka. Ak nie je matka vydatá, neznamená to automaticky, že je osamelá! To znamená, že matka nie je osamelá, ak žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti, s touto osobou spoločne hospodária, majú spoločné účty a podobne. Skutočnosť, že matka je osamelá, sa preukazuje čestným vyhlásením matky v pobočke Sociálnej poisťovne. Podobne sa postupuje aj v prípade osamelého otca. Osamelá matka má nárok na materské nie 34 týždňov, ale 37 týždňov. Osamelý otec má nárok na materské nie 28 týždňov, ale 31 týždňov.

*

Poistné zaplatené za 90 dní

Pri priznaní materského z nemocenského poistenia zamestnankyne/zamestnanca sa materské vypočíta z príjmu dosiahnutého v danom zamestnaní vtedy, ak sa poistné v danom zamestnaní zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní. Pozor! Tu nejde o dobu trvania nemocenského poistenia, ale o dobu, za ktorú sa skutočne zaplatilo poistné, čo môže byť rozdiel. Pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia" - tieto doby sa do požadovaného počtu 90 dní nezapočítavajú. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=860

*

Prerušenie nemocenského poistenia

V prípade zamestnanca je to napríklad doba neplateného voľna, absencie, rodičovskej dovolenky. V prípade SZČO je to napríklad doba, kedy má prerušenú živnosť, resp. pozastavené podnikanie, ďalej doba, kedy poberá rodičovský príspevok a podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť. Dobrovoľné poistenie sa neprerušuje. Prerušenie sa posudzuje rovnako, ako keby nemocenské poistenie počas obdobia prerušenia zaniklo. Na účely posudzovania nároku na materské pri druhom a ďalšom dieťati sa však prerušenie započítava do potrebnej doby nemocenského poistenia pre vznik nároku na tehotenské alebo na materské. Pozrite § 26, § 47a, § 49a ZSP.

*

Reťazový pôrod

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati, kedy matka nastupuje na ďalšiu materskú "rovno" z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati. Viac v kapitole 7.4:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=873

*

Rozhodujúce obdobie

Denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta suma tehotenského alebo materského, sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa platilo poistné v rozhodujúcom období. Pred tým, ako vypočítame denný vymeriavací základ, musíme správne určiť rozhodujúce obdobie. A to sa určí podľa toho, kedy začalo príslušné nemocenské poistenie. Postup pri určení rozhodujúceho obdobia sa líši podľa jednotlivých možností nemocenského poistenia, podrobnosti nájdete v kapitole 3, linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=860

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=863

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=864

*

Súbežné poberanie materského a tehotenského

Dávka tehotenské sa vypláca tehotnej žene až do dňa pôrodu. V posledných týždňoch tehotenstva tak poberá súbežne aj tehotenské, aj materské. O tehotenskom sa dozviete viac v 4. kapitole, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=866, o súbehoch rôznych dávok v kapitole 8.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=881

*

Súbežné poberanie materského oboma rodičmi

Od 1.1.2019 je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi v tom istom čase na dve rôzne deti – otec na staršie, matka na mladšie dieťa. Do konca roka 2018 to možné nebolo. Naďalej však platí, že nie je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi na to isté dieťa. Od 1.11.2022 však otec dieťaťa môže byť na materskej v trvaní max. 2 týždne v období 6 týždňov po narodení dieťaťa - teda súčasne s matkou pri tom istom dieťati. O súbehoch rôznych dávok sa dozviete viac v kapitole 8.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=881

*

Súbežné poberanie materského a rodičovského príspevku

Podľa § 49 ods. 2 písm. d) ZSP je podmienkou na priznanie materského otcovi to, že matka nepoberá rodičovský príspevok. Súčasne podľa § 3 ods. 8, § 4 ods. 4 a § 5 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku platí, že rodičovský príspevok sa nevypláca, ak jeden z rodičov poberá materské celý kalendárny mesiac. Viac v 6. kapitole, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=868 a o súbehoch v kapitole 8.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=881

*

Vymeriavací základ

Zjednodušene možno povedať, že čím vyšší máte vymeriavací základ, tým vyššiu budete mať dávku a naopak. V prípade zamestnanca je jeho vymeriavací základ hrubá mzda (odmena), ktorú má každý mesiac vyplácanú (zdôraznime - v hrubom, pred odpočítaním poistného a dane). Vymeriavací základ SZČO sa určuje podľa daňového priznania podaného za predchádzajúci rok. Je daný ako zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, znížený o výdavky (paušálne alebo skutočné) okrem odvodov, výsledok sa delí koeficientom 1,486 a delí sa 12 (mesiacmi). Dobrovoľne poistená osoba si určuje vymeriavací základ sama.

*

Zaokrúhľovanie

Pri výpočte poistného sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol:

 • vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň,
 • vymeriavací základ za mesiac,
 • poistné do jednotlivých fondov.

Pri výpočte dávok sa denný vymeriavací základ zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Výsledná dávka (tehotenské, materské, dávka v nezamestnanosti...) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Za koho platí štát nemocenské poistenie

Štát neplatí nemocenské poistenie za žiadnu osobu v žiadnej situácii. Štát môže za nejakú osobu platiť dôchodkové poistenie alebo zdravotné poistenie.

*

Za koho platí štát zdravotné poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=882

*

Za koho platí štát dôchodkové poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=882

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Čerpanie dávky v nezamestnanosti je zaujímavé najmä pre matky v období po materskej, a to napríklad v čase, kedy otec čerpá materské. Hovoríme o tom aj v kapitole 7.7.

Na začiatok si vysvetlime základné zásady, ktoré sa týkajú dávky v nezamestnanosti, ako sú uvedené v § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

*

Nárok na dávku v nezamestnanosti

 • poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len "dávka"), ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienka 730 dní poistenia v nezamestnanosti),
 • do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne (zamestnanca) z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce,
 • nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nárok trvá 6 mesiacov a automaticky zaniká pri vyradení z evidencie,
 • nárok na dávku zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • ak poistenec poberal dávku najmenej 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov a bol vyradený z evidencie, má nárok na vyplatenie polovice nevyčerpanej sumy dávky, ak o to písomne požiada,
 • nárok na výplatu dávky nie je za dni, počas ktorých sa poistencovi vypláca rodičovský príspevok, materské, nemocenské, ošetrovné.

*

Výpočet dávky

 • výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ),
 • denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia,
 • rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie,
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (§ 140 zákona) - ide napríklad o obdobie poberania nemocenského, materského,
 • ak v rozhodujúcom období dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie nebol žiadny vymeriavací základ (nebol príjem), tak denný vymeriavací základ sa určí z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2023 zo základu 605,50 € a v roku 2024 zo základu 652 €),
 • ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré je dané trvaním rodičovskej dovolenky zamestnankyne, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2023 zo základu 605,50 € a v roku 2024 zo základu 652 €),
 • obdobne sa postupuje pri tzv. reťazových pôrodoch, teda v prípade po sebe idúcich období materská - rodičovská dovolenka - materská (ďalšie dieťa) - rodičovská dovolenka...,
 • ak mala zamestnankyňa vymeriavací základ v období materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (napríklad práca na dohodu počas materskej alebo rodičovskej dovolenky), tak sa naň neprihliada, ak na základe neho určený denný vymeriavací základ je nižší ako denný vymeriavací základ zistený z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a súčasne nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2023 zo základu 605,50 € a v roku 2024 zo základu 652 €),
 • maximálny možný denný vymeriavací základ je v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 suma 79,6274 € a v období od 1.7.2023 do 30.6.2024 suma 85,7425 €.

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Pre rodičov, ktorí majú malé deti, je okrem samotných dávok tehotenské a materské, či rodičovských príspevkov dôležitá aj otázka, ako je to s ich poistením na zdravotné a dôchodkové poistenie v čase, kedy sa starajú o dieťa. Teda, kedy za nich platí, respektíve neplatí poistné štát.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Najskôr treba zdôrazniť, že každý občan žijúci na Slovensku (teraz trochu zjednodušujem, ale v zásade je to tak) musí byť zdravotne poistený.

Zdravotné poistenie si platí buď ako zamestnanec, alebo ako SZČO.

Za veľkú časť občanov platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Tí, ktorí si neplatia poistné na zdravotné poistenie ani ako zamestnanci, ani ako SZČO, pričom nie sú ani poistencami štátu, si musia platiť poistné ako tzv. samoplatitelia (dobrovoľne nezamestnaní), čo v roku 2023 ide o sumu 84,77 € mesačne.

V súvislosti s materským, rodičovským príspevkom, starostlivosťou o dieťa a pod. platí podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) štát poistné na zdravotné poistenie napríklad za:

 • osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok (vrátane pandemického rodičovského príspevku) a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená ... § 11 ods. 7 písm. c) ZZP,
 • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov (pozri ďalej), ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena m) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa ... § 11 ods. 7 písm. j) ZZP,
 • osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské ... § 11 ods. 7 písm. m) bod 1. ZZP,
 • atď.

*

Osobná celodenná a riadna starostlivosť je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa:

 • navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
 • pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
 • je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

*

Ak si to zhrnieme, najviac nás budú zaujímať prípady, kedy podľa § 11 ods. 7 ZZP štát platí poistné na zdravotné poistenie za:

 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú materské,
 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú rodičovský príspevok,
 • matku alebo otca v čase, kedy sa starajú o dieťa vo veku do 5,99 roka, ak nechodí do predškolského zariadenia (jasle, škôlka), alebo tam chodí na max. 4 hodiny denne - štát však v takomto prípade platí poistné len za jedného rodiča.

*

Matka alebo otec sú SZČO

Status poistenca štátu má veľký význam pre osoby, ktoré sú SZČO - môžu tak ušetriť na poistnom na zdravotné poistenie.

Podľa § 13 ods. 10 ZZP platí, že minimálny vymeriavací základ SZČO je 50 % priemernej mesačnej mzdy - počas roka 2023 je minimálny vymeriavací základ suma 605,50 € a počas roka 2024 je minimálny vymeriavací základ suma 652 €.

Avšak, podľa § 13 ods. 11 ZZP sa minimálny vymeriavací základ SZČO znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 ZZP.

Inými slovami, ak napríklad otecko je SZČO a počas roka 2023 bude na materskej, bude poberať rodičovský príspevok alebo sa bude starať o dieťa vo veku do 6 rokov (pričom dieťa nechodí do predškolského zariadenia, resp. chodí na max. 4 hodiny), tak je súčasne poistencom, za ktorého platí poistné na zdravotné poistenie štát. Vymeriavací základ, z ktorého bude platiť počas roka 2023 preddavky i poistné na základe ročného zúčtovania, tak môže byť nižší ako 605,50 € mesačne.

Príklad

Pán Oliver je SZČO, má dve deti, staršie má dva roky, s mladším - novonarodeným dieťaťom je matka na materskej.

Pán Oliver počas roka 2023 platí preddavky na zdravotné poistenie zo základu 605,50 €, pri sadzbe 14 % vo výške 84,77 €.

Pán Oliver od 1. februára 2023 do 15. augusta 2023 poberá materské na svoje staršie dieťa. V tomto čase je poistencom štátu v súlade s § 11 ods. 7 písm. m) bod 1. ZZP.

Staršie dieťa 20. augusta 2023 dovŕši vek 3 roky. Do škôlky nechodí.

Pán Oliver vo svojej zdravotnej poisťovni oznámi, že po skončení materského sa osobne celodenne a riadne stará o staršie dieťa. Tým pádom je po skončení materskej naďalej poistencom štátu - podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP.

Pán Oliver za rok 2023 podá daňové priznanie. Vymeriavací základ na zdravotné poistenie, ktorý je určený na základe daňového priznania podľa § 13 ods. 2 ZZP (zdaniteľné príjmy znížené o výdavky okrem odvodov, deleno 1,486), bude 2400 €.

V ročnom zúčtovaní za rok 2023 mu v súlade s § 13 ods. 10 a 11 zdravotná poisťovňa navýši alikvotnú časť vymeriavacieho základu len za január 2023 (kedy nebol poistencom štátu) na 605,50 €.

Výsledný vymeriavací základ za rok 2023 bude:

605,50 € (január 2023) + 2200 € (alikvotná časť z 2400 € za mesiace február 2023 až december 2023) = 2805,50 €

Poistné 14 % zo základu 2805,50 € = 392,77 €

Ak by pán Oliver počas roka 2023 nebol poistencom štátu, vymeriavací základ za rok 2023 by bol 12 mesiacov x 605,50 € = 7266 € a poistné by bolo 14 % zo základu 7266 € = 1017,24 €.

Pán Oliver však od februára do decembra 2023 bol poistencom štátu, tak ušetril na poistnom na zdravotné poistenie sumu 624,47 €.

*

Zdôraznime - ak ste SZČO, môžete využiť výhodu nižších "zdravotných odvodov" v prípade, ak máte súčasne status poistenca štátu. Ten si však treba v zdravotnej poisťovni uplatniť. Najmä v prípade, ak ide o poistenca štátu z dôvodu osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov. Za rok 2023 tak môžete ušetriť sumu až 1017 €. Týka sa to tých SZČO, ktoré majú relatívne nízky, až nulový vymeriavací základ určený podľa daňového priznania. A tých je veľa.

*

Otec je na materskej - čo so zdravotným poistením matky?

Počas doby, kedy otec poberá materské, štát platí poistné na zdravotné poistenie za otca v súlade s § 11 ods. 7 písm. m) bod. 1 ZZP (viď vyššie).

Pokiaľ je v rodine len jedno dieťa a matka sa počas otcovej materskej nevráti do zamestnania (zostane doma), tak štát za matku po skončení čerpania rodičovského príspevku neplatí poistné na zdravotné poistenie.

Matka má v takom prípade tieto možnosti:

 • aby nemusela sama platiť zdravotné poistenie, predsa sa vráti do zamestnania, resp. nájde si iné zamestnanie - napríklad na dohodu, kde bude zdravotne poistená,
 • po dohode so súčasným zamestnávateľom ukončí doterajší pracovný pomer a prihlási sa na úrade práce do evidencie nezamestnaných. Tým pádom za ňu bude štát platiť zdravotné poistenie a ona sama môže zároveň požiadať o dávku v nezamestnanosti, k tomu pozrite kapitolu 7.7 a 9. kapitolu,
 • respektíve si bude platiť zdravotné poistenie sama ako dobrovoľne nezamestnaná (samoplatiteľ) - počas roka 2023 je to suma 84,77 € mesačne.

*

Pokiaľ je v rodine ďalšie dieťa vo veku do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky, respektíve chodí do škôlky len na pol dňa, tak za matku naďalej platí štát poistné na zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP ako za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, pretože z pohľadu zákona o zdravotnom poistení sa stará o toto druhé dieťa. Pozor, v takomto prípade sa matka sama musí prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako poistenec štátu, zdravotná poisťovňa nemá odkiaľ získať túto informáciu.

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Niektoré dávky je možné poberať súčasne, niektoré nie... Podrobnosti nájdete v tejto kapitole.

*

TEHOTENSKÉ

Poberanie tehotenského je možné v kombinácii s akoukoľvek inou dávkou zo Sociálnej poisťovne alebo v súbehu s rodičovským príspevkom.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom) a je práceneschopná, môže poberať tehotenské a súbežne nemocenské.

Pokiaľ ošetruje dieťa a má nárok na ošetrovné, môže poberať súbežne tehotenské i ošetrovné.

Tehotná žena, ktorá čaká druhé a ďalšie dieťa, môže súčasne poberať tehotenské a rodičovský príspevok na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

V záverečnej fáze tehotenstva poberá súbežne tehotenské i materské, pričom tehotenské poberá až do dňa pôrodu.

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Pre niekoho je to triviálna otázka, veď na materskej alebo rodičovskej dovolenke predsa nebudete pracovať, pre niekoho ale veľmi dôležitá.

Kedy a ako môžete v období, kedy poberáte uvedené dávky a príspevky, pracovať?

*

TEHOTENSKÉ

Podľa zákona o sociálnom poistení sa nijako nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Tehotná žena, ktorá poberá tehotenské, môže bez akýchkoľvek obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO. Môže tak súčasne poberať tehotenské a mať príjem zo zamestnania alebo z podnikania.

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Podľa Zákonníka práce (ZP) má matka nárok na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku.

Otec má nárok na otcovskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku.

Obdobne to platí podľa zákonov o služobnom pomere hasičov, policajtov, vojakov, colníkov...

*

MATERSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP platí, že v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí matke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej matke patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a matke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka písomne oznamuje zamestnávateľovi deň nástupu na materskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

*

OTCOVSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP platí, že v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí otcovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Osamelému otcovi patrí otcovská dovolenka v trvaní 31 týždňov a otcovi, ktorý sa stará o narodené dve a viac detí patrí otcovská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, otec písomne oznamuje zamestnávateľovi deň nástupu na otcovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred. Ak chce otec nastúpiť na otcovskú dovolenku odo dňa narodenia dieťaťa, mal by to písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár.

Počas otcovskej dovolenky otec môže (ale nemusí) požiadať Sociálnu poisťovňu o poskytnutie materského v rozsahu max. 2 kal. týždňov, najneskôr však v období 6 týždňov po narodení dieťaťa. Sociálna poisťovňa mu vyhovie, ak spĺňa podmienky na priznanie materského - pozrite kapitolu 5.

Treba si uvedomiť, že ak chce otec (zamestnanec) po pôrode poberať 2 týždne materské zo Sociálnej poisťovne, nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské - musí si teda u zamestnávateľa uplatniť otcovskú dovolenku najmenej počas obdobia, počas ktorého bude dostávať materské.

Naopak to však neplatí. Otec môže zamestnávateľa požiadať o otcovskú dovolenku, ale nemusí počas nej poberať materské zo Sociálnej poisťovne. Samozrejme, môže sa stať aj to, že otec nebude mať nárok na materské, pretože nebude mať 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred dňom, od ktorého požiada o materské.

Príklad

Pán Ondrej čaká prírastok do rodiny. Lekár určil deň pôrodu na 15. marec 2023. Pán Ondrej písomne požiada mesiac vopred, teda k 15. februáru 2023, zamestnávateľa o otcovskú dovolenku, a to za dni od narodenia dieťaťa (s predpokladom od 15. marca 2023) na dobu 3 týždňov. Zamestnávateľ musí tejto žiadosti vyhovieť.

Dieťa sa narodí 10. marca 2023. Od tohto dňa bude pán Ondrej "čerpať" otcovskú dovolenku po dobu 3 týždňov, teda do 31. marca 2023.

V Sociálnej poisťovni pán Ondrej požiada o materské v období od 13. marca 2023 do 26. marca 2023 vrátane.

*

RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 2 ZP, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi na základe ich žiadosti rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

Poznámka: Toto netreba brať ako dogmu. Ak matka (otec) oznámi zamestnávateľovi nástup na rodičovskú dovolenku menej ako jeden mesiac vopred (povedzme len týždeň vopred), nič sa nedeje, ak s tým zamestnávateľ súhlasí. Ale nemusí. Ak otecko oznámi svojmu zamestnávateľovi, že o tri dni chce nastúpiť na rodičovskú dovolenku, musí počítať s tým, že zamestnávateľ môže v takomto prípade jeho požiadavku odmietnuť, pretože by to mal oznamovať najmenej mesiac vopred.

Príklad

Pán Oliver má ročné dieťa a chce od 3. júna 2023 požiadať v Sociálnej poisťovni o materské. Zamestnávateľovi by mal oznámiť nástup na rodičovskú dovolenku najneskôr 3. mája 2023.

Rovnako najmenej jeden mesiac vopred oznamujú matka a otec predpokladaný deň prerušenia, skončenia alebo zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky.

*

Z pohľadu Zákonníka práce to znamená, že pokiaľ sa otec dieťaťa rozhodne čerpať materskú (podľa zákona o sociálnom poistení) povedzme pri dvojročnom dieťati, svojho zamestnávateľa žiada o poskytnutie nie materskej dovolenky, ale rodičovskej dovolenky.

Zároveň to znamená, že obaja rodičia môžu byť súčasne na rodičovskej dovolenke – Zákonník práce to nevylučuje.

Otec má právo požiadať svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, pokiaľ má dieťa vo veku do troch (šiestich) rokov. Matka má právo zostať na rodičovskej dovolenke aj vtedy, ak je súčasne na rodičovskej dovolenke otec. Pri nástupe otca na svoju rodičovskú dovolenku sa matka nemusí, ak sama nechce, vrátiť do zamestnania.

Ešte jedna dôležitá poznámka: Rodičovskú dovolenku je možné prerušiť – na deň, na dva dni, na mesiac... Toto sa tiež musí oznámiť zamestnávateľovi najmenej mesiac vopred. Počas prerušenia rodičovskej dovolenky sa rodič vracia do zamestnania. Táto možnosť je veľmi dôležitá najmä pre matky, ktoré plánujú ďalšie tehotenstvo a chcú mať slušné ďalšie materské. Pozrite kapitolu 7.4.

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

V tejto kapitole sa pozrieme na prípady, kedy slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení na Slovensku, ale žijú v zahraničí a chcú čerpať materské zo Sociálnej poisťovne.

V praxi vás ďalej často zaujíma, ako sa postupuje, ak slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení v zahraničí, ale materské chcú čerpať na Slovensku.

*

Občan poistený na Slovensku žije a chce čerpať materské v zahraničí

Takýto prípad v zásade nie je problém. Ak boli matka alebo otec nemocensky poistení na Slovensku v Sociálnej poisťovni, pričom splnili podmienky podľa nášho zákona o sociálnom poistení, na materské majú nárok, aj keď sa dieťa narodilo v zahraničí, resp. rodič alebo obaja rodičia s dieťaťom žijú, resp. zdržiavajú sa v zahraničí.

Typickým príkladom je slovenský občan pracujúci v Bratislave, ale žijúci v Rakúsku.

Nárok na materské si musia uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si nárok na materské uplatní matka s tým, že dieťa sa narodilo v inej členskej krajine alebo v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, matka musí v Sociálnej poisťovni predložiť doklad vystavený lekárom v štáte, kde sa dieťa narodilo. Prípadne predloží formulár, ktorý matke vydá inštitúcia, ktorá má na starosti systém sociálneho poistenia (zabezpečenia) v danom štáte.

Ak sa dieťa narodilo v štáte, s ktorým Slovensko zmluvu nemá, avšak tento štát pristúpil k „Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín“, matka si vyžiada potvrdenie o narodení dieťaťa u svojho lekára v tomto štáte. Tento doklad musí byť osvedčený tzv. apostilou = osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom.

Informácie k tejto problematike nájdete na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v menu „Cestovanie a konzulárne info“.

V prípade narodenia dieťaťa v inej krajine sa informujte priamo v pobočke Sociálnej poisťovne, kde sa dohodnete na spôsobe overenia potvrdenia o narodení dieťaťa a materské bude priznané.

*

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Pre úplnosť uvedieme v 8. kapitole ďalšie potrebné informácie, na ktoré sa pýtate.

Napríklad aj to, ako je to s materskou, ak ste boli poistení v zahraničí alebo ak žijete v zahraničí, aké majú matka a otec na materskej práva podľa Zákonníka práce, za koho platí štát poistné v čase na materskej alebo na rodičovskej dovolenke atď.

*