Najnovšie články

Zamestnávanie mladistvých zamestnancov - zmeny od 1.8.2024

Témy: Top,Zákonník práce,zmeny 2024

Národná rada SR dňa 18. júna 2024 schválila zákon č. 178/2024 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce.

*

Jednou zo zmien je zmena možnosti zamestnávania mladistvých zamestnancov a to s účinnosťou od 1. augusta 2024.
 
*

Príspevok na rekreáciu - zmeny od 1.1.2025

Témy: daň z príjmov,Zákonník práce,zmeny 2025

*

Národná rada SR dňa 12. júna 2024 schválila zákon č. 172/2024 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony.

Všetky schválené zmeny sú účinné od 1. novembra 2022.

*

Cieľom zákona je rozšíriť možnosť využitia príspevku na rekreáciu aj v prípade rekreácie rodičov zamestnanca.
 
*

Koniec školského roka 2023/2024 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,dohody,evidovaní nezamestnaní,študent,Top,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie

*

Cieľom článku je vysvetliť, dokedy má rodič po skončení štúdia svojho dieťaťa na:

 • základnej škole,
 • strednej škole alebo na
 • vysokej škole

nárok na:

 • daňový bonus,
 • prídavok na dieťa a
 • dokedy štát za dieťa (študenta) platí zdravotné poistenie.

Zaujímavá je aj informácia, ktorí študenti môžu pracovať počas prázdnin na dohody o brigádnickej práci študentov.

Článok je rozdelený na dve časti.

V prvej časti je jednoducho a bez bližšieho zdôvodnenia vysvetlené, na čo je nárok v prípade skončenia štúdia na jednotlivých školách - od základnej školy po vysoké školy.

*

UKONČENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá do skončenia povinnej školskej dochádzky. 

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. V praxi to znamená, že rodič má nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa, kým dieťa neukončí 10 rokov vzdelávania, resp. do konca školského roka, v ktorom dieťa dovŕši 16 rokov veku. Súčasťou školského roka sú aj školské prázdniny, počas ktorých má rodič nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa.

Treba zdôrazniť, že školský rok končí až 31. augusta.

Obdobne štát platí zdravotné poistenie za dieťa až do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Podľa školského zákona platí, že žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Z toho vyplýva, že na dohodu o brigádnickej práci študentov (okrem ľahkých prác...) môže pracovať len žiak strednej školy, ktorý:

 • navštevuje školu v poradí už 11. školský rok a má najmenej 15 rokov veku alebo
 • 16. rok veku dosiahol už v predchádzajúcom školskom roku.

Ostatní (mladší) žiaci môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov len za predpokladu, že budú vykonávať len ľahké práce (s tým, že žiaci do 15 rokov veku môžu tieto ľahké práce vykonávať len pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, pri športových podujatiach alebo reklamných činnostiach). Pozor, v takomto prípade výkon prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa inšpektorát práce v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA STREDNEJ ŠKOLE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august 2024.

Štát platí zdravotné poistenie do 31. augusta 2024.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Žiak nezmaturoval v riadnom termíne, zmaturuje až v náhradnom termíne (september, február), v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august 2024.

Štát platí zdravotné poistenie do 31. augusta 2024.

Pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa vyžaduje potvrdenie o štúdiu, škola by ho mala vydať až do 31. augusta 2024.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred (neúspešnou) maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Maturita v náhradnom termíne na jeseň 2024 nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v dennom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je najneskôr 31.10.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá naďalej.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v dennom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je v čase od 1.11.2024 do 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá za študenta SŠ poslednýkrát za mesiac august 2024. Daňový bonus a prídavok na dieťa sa znova začnú poberať za mesiac, v ktorom bude zápis na VŠ.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Od 1.11.2024 je možné dohodu o brigádnickej práci študentov uzavrieť len vtedy, ak žiak doloží potvrdenie o štúdiu na VŠ.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v externom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je najneskôr 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august 2024.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so žiakom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Maturant môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole (maturitné vysvedčenie).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred maturitou, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na strednej škole nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE, 1. STUPEŇ (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Študent úspešne ukončil štúdium, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie do dňa ukončenia štúdia (do dňa poslednej štátnice).

Tu pre každý prípad pripomeňme, že dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Skončený bakalár môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na prvom stupni vysokej školy.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na prvom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov po 31. októbri 2024 už nie je možné.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 2. stupni VŠ, zápis na 2. stupeň VŠ je najneskôr 31.10.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá naďalej.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Aj tu pripomeňme, že dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Skončený bakalár môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na prvom stupni vysokej školy.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na prvom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 2. stupni VŠ, zápis na 2. stupeň VŠ je v čase od 1.11.2024 do 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá za študenta 1. stupňa VŠ poslednýkrát za mesiac august 2023. Daňový bonus a prídavok na dieťa sa znova začnú poberať za mesiac, v ktorom bude zápis na 2. stupeň VŠ.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Skončený bakalár môže brigádovať formou dohody o brigádnickej práci študentov, pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra 2024. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na prvom stupni vysokej školy.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na prvom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Od 1.11.2024 je možné dohodu o brigádnickej práci študentov uzavrieť len vtedy, ak študent doloží potvrdenie o štúdiu na druhom stupni VŠ.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE, 2. STUPEŇ (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Študent úspešne ukončil štúdium, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie do dňa ukončenia štúdia (do dňa poslednej štátnice).

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na druhom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Novú dohodu o brigádnickej práci študentov však po štátniciach na druhom stupni vysokej školy už uzavrieť nemožno.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 3. stupni VŠ (doktorandské štúdium), zápis na 3. stupeň VŠ je najneskôr 31.12.2024

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium na 2. stupni VŠ (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov a ktorý doloží potvrdenie o štúdiu na treťom stupni VŠ.

Ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzavrela ešte pred štátnicami, pokračuje naďalej až do dňa, dokedy bola dohodnutá. Ukončenie štúdia na druhom stupni vysokej školy nie je dôvodom na predčasné ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov.

*

V druhej časti článku, ktorý je určený pre mzdové účtovníčky, ale aj tým, čo sa hlbšie zaujímajú o problematiku, zaradom nasleduje podrobný popis podmienok na vyplatenie daňového bonusu a prídavku na dieťa, ako aj podmienok, kedy za žiaka/študenta platí zdravotné poistenie štát, a podmienok, pri ktorých môžu žiaci a študenti pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov.

*

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2024 (aktualizácia 25.6.2024)

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,Top,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*

29.5.2024, 12:50 ... výpočet nových súm bol spresnený na základe doplnenej predbežnej informácie, podľa ktorej rast cien bol 5,3 %.

Aktualizácia 4.6.2024 ... pribúda info o predbežnej informácii MPSVaR k návrhu opatrenia o sumách stravného.

Aktualizácia 25.6.2024 ... pribúda info o návrhu opatrenia MPSVaR o sumách stravného v MPK. Nové sumy stravného budú platné od 1. septembra 2024.

*

Podľa údajov zverejnených na stránke Štatistického úradu SR koncom mája 2024 bola v mesiaci apríl 2024 splnená podmienka, na základe ktorej sa zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

V mesiaci apríl 2024 dosiahol nárast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v SR oproti mesiacu jún 2023 (na základe rastu cien nameraného v júni 2023 sa zvyšovali sumy stravného od 1.10.2023) hodnotu nad 5 %. Podľa neoficiálnej informácie rast cien dosiahol hodnotu 5,3 %.

*

Dňa 4.6.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predbežnú informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného.
 
Predbežná informácia má označenie PI/2024/129 a môžete ju nájsť na portáli SLOV-LEX.
 
V predbežnej informácii ministerstvo potvrdzuje, že rast cien dosiahol hodnotu 5,3 %, tým pádom nové sumy stravného budú vo výške uvedenej ďalej.
 
Návrh opatrenia o sumách stravného bude zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ešte v júni 2024. Po ukončení MPK sa opatrenie zverejní v Zbierke.

Na základe doterajších skúseností s trvaním legislatívneho procesu možno predpokladať, že nové sumy stravného budú platné od 1. augusta 2024, prípadne od 1. septembra 2024.

*

Dňa 25.6.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na portáli Slov-lex.sk návrh opatrenia o sumách stravného do MPK pod číslom LP/2024/310.
 
Podľa predloženého návrhu budú nové sumy stravného platné od 1. septembra 2024.
 
*

Sumy stravného sa zvýšia nasledovne:

 • 8,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 12,30 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 18,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Poznámka: Sumy stravného sa zvyšujú o percento nárastu cien za sledované obdobie, teda o 5,3 %. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. októbra 2023 do 31. augusta 2024 platili sumy stravného:

 • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

Viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1014

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Čerpanie dávky v nezamestnanosti je zaujímavé najmä pre matky v období po materskej, a to napríklad v čase, kedy otec čerpá materské. Hovoríme o tom aj v kapitole 7.7:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1109

*

Na začiatok si vysvetlime základné zásady, ktoré sa týkajú dávky v nezamestnanosti, ako sú uvedené v § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

*

Nárok na dávku v nezamestnanosti

Občan - poistenec - má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak spĺňa ďalej uvedené podmienky:

 • poistenec je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len "dávka"), ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienka 730 dní poistenia v nezamestnanosti),
 • do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne (zamestnanca) z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce.

Ďalej platí:

 • nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nárok trvá 6 mesiacov a automaticky zaniká pri vyradení z evidencie,
 • nárok na dávku zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • ak poistenec poberal dávku najmenej 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov a bol vyradený z evidencie, má nárok na vyplatenie polovice nevyčerpanej sumy dávky, ak o to písomne požiada,
 • nárok na výplatu dávky nie je za dni, počas ktorých sa poistencovi vypláca rodičovský príspevok, materské, nemocenské, ošetrovné.

*

Pozor, do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradená osoba, ktorá je SZČO, pričom podľa § 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti to je fyzická osoba, ktorá:

 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti, alebo jednoduchej spoločnosti na akcie, alebo prokuristom podľa osobitného predpisu - okrem prípadov, kedy obchodná spoločnosť je v likvidácii,
 • prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňový poradca, autorizovaný architekt alebo stavebný inžinier, notár, advokát, lekár, veterinárny lekár, audítor atď.),
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania,
 • vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

V tejto kapitole nájdete stručný výklad niektorých pojmov, ktoré sa používajú v súvislosti s dávkami tehotenské, materské, rodičovský príspevok...

*

Denný vymeriavací základ a pravdepodobný denný vymeriavací základ (DVZ)

Tehotenské na jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), materské na jeden deň je 75 % DVZ.

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Pri výpočte sa neberú do úvahy:

 • dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské, viď kapitola 3.1 http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1090) a
 • obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP).

Pozrite aj heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia".

V prípade, ak v rozhodujúcom období nebol žiaden vymeriavací základ, použije sa pri výpočte dávky tzv. pravdepodobný denný vymeriavací základ.

Viac v kapitole 3.:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1090

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1091

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1092

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1093

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1094

*

Doba poistenia 270 dní

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá bola v období dvoch rokov dozadu nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní.

Pri tehotenskom ženy a pri materskom otca (iného poistenca) sa k dobe poistenia, z ktorého sa uplatňuje nárok na tehotenské alebo materské, započítava doba hocijakého iného, už ukončeného nemocenského poistenia alebo aj viacerých, už ukončených nemocenských poistení, ktoré mala daná osoba v sledovanom období dvoch rokov.

Pri materskom matky sa k dobe poistenia, z ktorého sa uplatňuje nárok na materské, započítava doba hocijakého iného, už ukončeného nemocenského poistenia alebo aj bežiaceho nemocenského poistenia (z ktorého sa materské neuplatňuje), alebo viacerých ukončených nemocenských poistení, alebo aj bežiacich nemocenských poistení (z ktorých sa materské neuplatňuje), ktoré mala daná osoba v sledovanom období dvoch rokov. 

A to vrátane doby súbežne bežiacich viacerých nemocenských poistení (jeden deň sa započíta toľkokrát, koľko nemocenských poistení v ten deň daná osoba mala).

Do doby poistenia sa započítavajú aj doby, za ktoré sa neplatí poistné.

Do doby poistenia sa nezapočítavajú doby prerušenia nemocenského poistenia, s výnimkou doby rodičovskej dovolenky.

Viac v kapitole 2.2:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083

*

Od 1.1.2024 sa pri posudzovaní nároku na materské matky absolventkám stredných a vysokých škôl do doby nemocenského poistenia započítava aj doba ukončeného štúdia, viac v kapitole 2.7:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1088

*

Doba, za ktorú sa neplatí poistné

V prípade zamestnanca a SZČO je to napríklad doba, kedy poberá materské alebo ošetrovné a kedy je na PN. V prípade dobrovoľne poistenej osoby je to napríklad doba, kedy poberá materské, ošetrovné alebo nemocenské. Pozrite § 140 ZSP.

*

Dobrovoľné nemocenské poistenie – trvanie najmenej 26 týždňov

Pri priznaní materského z dobrovoľného nemocenského poistenia sa materské vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý si dobrovoľne poistená osoba určila a z ktorého platí poistné (napríklad z vymeriavacieho základu vo výške 2608 €, resp. 2860 € pre získanie maximálneho materského) vtedy, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov pred dňom, od ktorého sa čerpá materské.

Obdobne to platí pre tehotenské.

Viac v kapitole 3.4:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1093

*

Dve a viac poistení súčasne

Ak má matka, resp. otec viac "živých" nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské alebo materské a výška dávky sa posudzujú z každého nemocenského poistenia osobitne.

Viac v kapitole 2.4:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1085

*

Iný poistenec

Podľa § 49 ods. 2 ZSP môže mať nárok na materské okrem matky aj „iný poistenec“, a to:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, pričom matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, pričom matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa, do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu; toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu,
 • otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, pričom matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (náhradní rodičia, adoptívni rodičia, pestúni...).

Nárok na materské tak majú napríklad aj náhradní rodičia a vzťahujú sa na nich pravidlá, o ktorých píšeme v súvislosti s oteckom na materskej (podmienky nároku na materské, doba poberania materského atď.).

*

Kalendáre

Pri skúmaní odkedy a dokedy majú matky nárok na tehotenské a materské, vám pomôžu pracovné kalendáre - tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=558

Pri skúmaní odkedy a dokedy majú oteckovia (a iní poistenci) nárok na materské, vám pomôže pracovný kalendár - tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=560

*

Maximálny denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) nemôže byť vyšší ako DVZ vypočítaný z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské.

Uvedené rovnako platí pre pravdepodobný denný vymeriavací základ.

Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2024 je maximálny DVZ suma 85,7425 €.

Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2025 je maximálny DVZ suma 94,0274 €.

V praxi to znamená, že maximálne materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. Ak plánujete nástup na materskú v roku 2024, najvyššie materské získate z mesačného vymeriavacieho základu, resp. mesačného hrubého príjmu na úrovni okolo 2608 €.

Ak plánujete nástup na materskú v roku 2025, najvyššie materské získate z mesačného vymeriavacieho základu, resp. mesačného hrubého príjmu na úrovni okolo 2860 €.

Viac v kapitole 3.1:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1090

*

Maximálny vymeriavací základ

Podľa § 138 ods. 10 a 11 ZSP je vymeriavací základ najviac 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

V roku 2024 je maximálny vymeriavací základ 9128 € (7-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2022, čo bola suma 1304 €).

V roku 2024 je maximálny vymeriavací základ 10010 € (7 x 1430 €).

Pripomeňme si, že denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú dávky tehotenské, materské i dávka v nezamestnanosti, je pri výpočte ohraničený sumou dvojnásobku priemernej mzdy. Tí, ktorí počas roka 2024 platia poistné napríklad zo základu 4000 €, dostanú rovnakú dávku ako osoba, ktorá platí poistné zo základu 3000 €.

*

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ sa týka povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby – pre nich platí, že poistné sa musí platiť najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 9 ZSP. Ten je určený ako polovica priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

V roku 2024 je minimálny vymeriavací základ 652 € a z neho vypočítané poistné je 216,13 € mesačne.

V roku 2024 je minimálny vymeriavací základ 715 € a z neho vypočítané poistné je 237,02 € mesačne.

*

Nemocenské poistenie

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie je jeden zo systémov poistenia spadajúcich pod sociálne poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Nemocensky poistení sú zamestnanci, povinne poistené SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby.

Viac v kapitole 2.1:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

*

Ochranná lehota

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia.

Viac v kapitole 2.1:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

Podrobnejšie info k ochrannej lehote matky od 1.6.2022 čítajte tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1086

Pozor, ochranná lehota automaticky končí vznikom nového nemocenského poistenia.

Ochranná lehota sa neuplatňuje v prípade súbehu viacerých nemocenských poistení - pri skončenom nemocenskom poistení sa neuplatňuje ochranná lehota, ak daná osoba má súčasne iné "živé" nemocenské poistenie.

*

Osamelá matka, osamelý otec

Osamelá matka na účel priznania materského je matka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Posudzuje sa to v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka.

Ak nie je matka vydatá, neznamená to automaticky, že je osamelá! To znamená, že matka nie je osamelá, ak žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti, s touto osobou spoločne hospodária, majú spoločné účty a podobne. Skutočnosť, že matka je osamelá, sa preukazuje čestným vyhlásením matky v pobočke Sociálnej poisťovne. Podobne sa postupuje aj v prípade osamelého otca.

Osamelá matka má nárok na materské nie 34 týždňov, ale 37 týždňov. Osamelý otec má nárok na materské nie 28 týždňov, ale 31 týždňov.

*

Poistné zaplatené za 90 dní

Pri priznaní materského z nemocenského poistenia zamestnankyne/zamestnanca sa materské vypočíta z príjmu dosiahnutého v danom zamestnaní vtedy, ak sa poistné v danom zamestnaní zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní. Pozor! Tu nejde o dobu trvania nemocenského poistenia, ale o dobu, za ktorú sa skutočne zaplatilo poistné, čo môže byť rozdiel.

Pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia" - tieto doby sa do požadovaného počtu 90 dní nezapočítavajú.

Obdobne to platí pre tehotenské.

Viac v kapitole 3.2:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1091

*

Prerušenie nemocenského poistenia

V prípade zamestnanca je to napríklad doba neplateného voľna, absencie, rodičovskej dovolenky.

V prípade SZČO je to napríklad doba, kedy má prerušenú živnosť, resp. pozastavené podnikanie, ďalej doba, kedy poberá rodičovský príspevok a podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť.

Dobrovoľné poistenie sa neprerušuje.

Prerušenie sa posudzuje rovnako, ako keby nemocenské poistenie počas obdobia prerušenia zaniklo. Na účely posudzovania nároku na materské pri druhom a ďalšom dieťati sa však prerušenie započítava do potrebnej doby nemocenského poistenia pre vznik nároku na tehotenské alebo na materské. Pozrite § 26, § 47a, § 49a ZSP.

*

Reťazový pôrod

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati, kedy matka nastupuje na ďalšiu materskú "rovno" z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati, pričom medzi prvou a druhou materskou nemá v zamestnaní príjem (vymeriavací základ), z ktorého by sa platilo poistné do Sociálnej poisťovne.

Viac v kapitole 7.4:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1106

*

Rozhodujúce obdobie

Denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta suma tehotenského alebo materského, sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa platilo poistné v rozhodujúcom období. Pred tým, ako vypočítame denný vymeriavací základ, musíme správne určiť rozhodujúce obdobie. A to sa určí podľa toho, kedy začalo príslušné nemocenské poistenie. Postup pri určení rozhodujúceho obdobia sa líši podľa jednotlivých možností nemocenského poistenia, podrobnosti nájdete v 3. kapitole:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1091

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1092

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1093

*

Súbežné poberanie materského a tehotenského

Dávka tehotenské sa vypláca tehotnej žene až do dňa pôrodu. V posledných týždňoch tehotenstva tak poberá súbežne aj tehotenské, aj materské.

O tehotenskom sa dozviete viac v 4. kapitole:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1095

*

Súbežné poberanie materského oboma rodičmi

Od 1.1.2019 je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi v tom istom čase na dve rôzne deti – otec na staršie, matka na mladšie dieťa. Do konca roka 2018 to možné nebolo. Naďalej však platí, že nie je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi na to isté dieťa.

Od 1.11.2022 však otec dieťaťa môže byť na materskej v trvaní max. 2 týždne v období 6 týždňov po narodení dieťaťa - teda súčasne s matkou pri tom istom dieťati.

*

Súbežné poberanie rôznych kombinácií dávok 

O súbehoch sa dočítate v kapitole 8.4:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1136

*

Vymeriavací základ

Zjednodušene možno povedať, že čím vyšší máte vymeriavací základ, tým vyššiu budete mať dávku a naopak.

V prípade zamestnanca je jeho vymeriavací základ hrubá mzda (odmena), ktorú má každý mesiac vyplácanú (zdôraznime - v hrubom, pred odpočítaním poistného a dane).

Vymeriavací základ SZČO sa určuje podľa daňového priznania podaného za predchádzajúci rok. Je daný ako zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, znížený o výdavky (paušálne alebo skutočné) okrem odvodov. Výsledok sa delí koeficientom 1,486 a delí sa 12 (mesiacmi).

Dobrovoľne poistená osoba si určuje vymeriavací základ sama.

Vymeriavací základ SZČO a dobrovoľne poistenej osoby však musí byť najmenej vo výške minimálneho vymeriavacieho základu (pozrite vyššie).

*

Zaokrúhľovanie

Pri určení vymeriavacieho základu na účely platby poistného a pri výpočte poistného sa zaokrúhľujú na celé eurocenty nadol:

 • vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň,
 • vymeriavací základ za mesiac,
 • poistné do jednotlivých fondov.

Pri výpočte dávok sa denný vymeriavací základ a pravdepodobný denný vymeriavací základ zaokrúhľujú na 4 desatinné miesta nahor.

Výsledná vyplácaná dávka (tehotenské, materské, dávka v nezamestnanosti...), ktorá je vypočítaná za kalendárny mesiac, sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Za koho platí štát nemocenské poistenie

Štát neplatí nemocenské poistenie za žiadnu osobu v žiadnej situácii. Štát môže za nejakú osobu platiť dôchodkové poistenie alebo zdravotné poistenie.

*

Za koho platí štát dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1137

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.6 AKÉ ODVODY A DAŇ Z PRÍJMU SA PLATIA, AK CHCETE MAX. MATERSKÚ

Témy: materské,nemocenské dávky,pomôcky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Častá otázka, ktorú dostávam od budúcich mamičiek alebo od oteckov chystajúcich sa na materskú, je, pri akej hrubej mzde (vymeriavacom základe, VZ) budú mať čo najvyššie materské.

A nasledujúca otázka znie, aké sa z takejto hrubej mzdy platia odvody a daň z príjmu. Ľudovo povedané, čo to bude "stáť", ak chce mamička alebo otecko získať maximálnu možnú materskú dávku.

*

Ako asi viete, materské za jeden deň jej čerpania sa vypočíta ako 75 % zo sumy denného vymeriavacieho základu (DVZ). A ten je podľa zákona o sociálnom poistení ohraničený.

Pre materské začínajúce v roku 2024 je maximálny možný DVZ vo výške 85,7425 €.

Ak teda plánujete začať poberať materské v roku 2024, najvyššie možné materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu približne 2608 € mesačne.

*

Pre materské začínajúce v roku 2025 je maximálny možný DVZ vo výške 94,0274 €.

V praxi to znamená, že ak plánujete začať poberať materské v roku 2025, najvyššiu dávku materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu približne 2860 € mesačne.

*

Poznámka: V nasledujúcich výpočtoch pre zjednodušenie zaokrúhľujeme medzivýsledky na celé eurá matematicky.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Pre rodičov, ktorí majú malé deti, je okrem samotných dávok tehotenské a materské, či rodičovských príspevkov dôležitá aj otázka, ako je to s ich poistením na zdravotné a dôchodkové poistenie v čase, kedy sa starajú o dieťa. Teda v čase, kedy za nich platí, respektíve neplatí poistné štát.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, NEMOCENSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie

*

Niektoré dávky je možné poberať súčasne, niektoré nie... Podrobnosti nájdete v tejto kapitole.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce

*

Pre niekoho je to triviálna otázka, veď na materskej alebo rodičovskej dovolenke predsa nebudete pracovať, pre niekoho ale veľmi dôležitá.

Kedy a ako môžete v období, kedy poberáte uvedené dávky a príspevky, pracovať?

*

TEHOTENSKÉ

Podľa zákona o sociálnom poistení sa nijako nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Tehotná žena, ktorá poberá tehotenské, môže bez akýchkoľvek obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO. Môže tak súčasne poberať tehotenské a mať príjem zo zamestnania alebo z podnikania.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce

*

Podľa § 166 Zákonníka práce (ZP) má matka nárok na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku.

Otec má nárok na otcovskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku.

Obdobne to platí podľa zákonov o služobnom pomere hasičov, policajtov, vojakov, colníkov...

*

MATERSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP platí, že v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí matke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej matke patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a matke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka písomne oznamuje zamestnávateľovi deň nástupu na materskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 13. SLOVNÍK POJMOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže byť pre občana výhodné najmä v prípadoch, kedy mu hrozí, že nezíska požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Avšak pre občana, ktorý nárok na starobný, resp. invalidný dôchodok má, pretože získal dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia, v zásade platí, že snažiť sa o vyšší starobný dôchodok cestou dobrovoľného dôchodkového poistenia výhodné nie je. Viac v kapitole 2.7.

*

Dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie

Zákon o sociálnom poistení umožňuje dodatočné doplatenie poistného na dôchodkové poistenie za doby prerušenia povinného dôchodkového poistenia, dobu v zamestnaní s odvodovou úľavou, dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia na strednej a vysokej škole. Táto možnosť môže byť výhodná, ak si občan potrebuje doplniť požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre získanie nároku na dôchodok alebo pre zvýšenie dôchodku. A to najmä pri invalidných dôchodkoch. Viac v kapitole 2.8.

*

Dôchodková hodnota

Jedna z najdôležitejších veličín pri výpočte dôchodku. Dôchodkovou hodnotou sa násobí získaný priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia. Jej výška bola ešte v roku 2004 stanovená tak, aby starobný dôchodok občana, ktorý bol približne 40 rokov dôchodkovo poistený, dosiahol približne polovicu jeho hrubého príjmu. Dôchodková hodnota sa stanovuje mechanizmom určeným v zákone na každý kalendárny rok.

V roku 2023 bola 16,4764 €, v roku 2024 je 17,7688 €, v roku 2025 bude odhadom 19,20 €.

Dôchodková hodnota od roku 2004 do roku 2022 každoročne rástla tempom medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku. Od roku 2023 rastie o 95 % medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku. Viac v kapitole 2.6.

*

Dôchodkové poistenie

Môže byť povinné, dobrovoľné, poistné je možné zaplatiť dodatočne, za občana môže platiť poistné na dôchodkové poistenie štát alebo Sociálna poisťovňa.

*

Dôchodkový vek

Kľúčový pojem pri posudzovaní nároku občana na dôchodok. Nárok na starobný dôchodok môžete získať až vtedy, keď dosiahnete dôchodkový vek. Predčasný starobný dôchodok môžete získať dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku alebo po získaní potrebného odpracovaného obdobia, podľa ročníka narodenia to je vyše 40 rokov (kapitola 4).

Dôchodkový vek pre občanov narodených pred 1.1.1967 je v zákone stanovený v prílohách č. 3a a č. 3b. Pre občanov narodených v roku 1967 a neskôr sa dôchodkový vek znova naviazal na strednú dĺžku života.

Výhodnejšie majú pri posudzovaní nároku na starobný dôchodok stanovený dôchodkový vek občania, ktorí spĺňajú podmienky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie. Viac v kapitole 2.1 a v kapitole 2.2.

*

Invalidita

Občan je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Vznik a trvanie invalidity posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Viac v kapitole 5.

*

Náhradná doba

Doba pred 1. januárom 2004, ktorá sa podľa vtedy platných predpisov započítava do doby dôchodkového poistenia. Je to napríklad doba pred 1.1.2004, počas ktorej mal občan nárok na nemocenské alebo poberal peňažnú pomoc v materstve, prípadne čerpal podporu pri ošetrovaní člena rodiny. Náhradná doba je aj doba pred 1.1.2004, kedy bol občan v evidencii na úrade práce - pozor, až do 31.12.2000 bez ohľadu na to, či mal nárok na podporu, avšak od 1.1.2001 do 31.12.2003 je náhradnou dobou len doba, kedy mal vyplácanú podporu v nezamestnanosti. Viac v kapitole 2.3 a najmä v kapitole 2.5.

*

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, alebo pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie, alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie, alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť. Viac v kapitole 6.

*

Obdobie dôchodkového poistenia

Jeden z najdôležitejších pojmov pri výpočte starobného, predčasného starobného i invalidného dôchodku. Ľudovo povedané, ide o "odpracované roky". Pri výpočte sumy dôchodku sa získaný priemerný osobný mzdový bod a dôchodková hodnota násobia obdobím dôchodkového poistenia (v rokoch). Pozor, do obdobia dôchodkového poistenia sa okrem skutočne odpracovaných rokov započítava aj doba dobrovoľného dôchodkového poistenia, doba, za ktorú sa dodatočne zaplatilo poistné, obdobia, kedy za občana platí poistné štát alebo Sociálna poisťovňa, obdobie invalidity, náhradné doby a doba štúdia pred 1. januárom 2004 atď. Viac v kapitole 2.5.

Pozor, pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok po získaní potrebného odpracovaného obdobia sa do odpracovaného obdobia nezapočíta doba - podľa § 142 ods. 3 písm. b) a c) ZSP, za ktorú bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie = obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ale aj obdobie, kedy sa poistenec sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku, ďalej nezapočíta sa doba nezamestnanosti, doba odborného školenia alebo politického školenia ako náhradná doba získaná pred 1. januárom 2004, nezapočíta sa ani doba štúdia ako doba zamestnania získaná pred 1. januárom 2004. Viď kapitola 4.

*

Osobný mzdový bod

Kľúčová veličina pri výpočte dôchodku. Za každý rok trvania dôchodkového poistenia sa občanovi určí osobný mzdový bod. Je to pomer osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého v danom roku a všeobecného vymeriavacieho základu (zjednodušene priemernej mzdy). Ak ste napríklad v nejakom roku mali hrubú mzdu, resp. vymeriavací základ SZČO vo výške priemernej mzdy, máte za tento rok osobný mzdový bod 1,00. Alebo ak ste v nejakom roku zarábali hrubú mzdu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, máte za tento rok osobný mzdový bod 2,00. Ak ste ako SZČO v nejakom roku platili poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, máte za tento rok osobný mzdový bod necelých 0,5.

Princíp solidarity je premietnutý do zásady, že osobný mzdový bod môže byť najviac 3. Preto platí, že ak ste v nejakom roku platili poistné z naozaj vysokej hrubej mzdy na úrovni 7-násobku priemernej mzdy (z maximálneho vymeriavacieho základu), do výpočtu dôchodku sa zahrnie osobný mzdový bod najviac 3. Spriemerovaním dosiahnutých osobných mzdových bodov za dobu dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období sa určí priemerný osobný mzdový bod. Viac v kapitole 2.3.

*

Osobný vymeriavací základ

Ak ste zamestnanec, je to vaša hrubá mzda. Ak ste SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, je to vymeriavací základ, z ktorého platíte poistné. Ak za vás poistné platí štát alebo Sociálna poisťovňa (napríklad za matku na materskej alebo rodičovskej dovolenke), je to vymeriavací základ, z ktorého za vás platí poistné štát alebo Sociálna poisťovňa.

Osobný vymeriavací základ sa posudzuje osobitne za každý rok dôchodkového poistenia. Osobný vymeriavací základ zistený za posudzovaný rok sa vydelí všeobecným vymeriavacím základom - tak sa získa osobný mzdový bod za daný rok. Ak máte počas roka viac rôznych dôchodkových poistení (napríklad máte dve zamestnania alebo ste zamestnanec, pričom si poistné platíte aj ako SZČO), osobný vymeriavací základ je daný ako súčet vymeriavacích základov zo všetkých vašich poistení v danom roku. Viac v  kapitole 2.3.

*

Povinné dôchodkové poistenie

Povinne dôchodkovo poistená je (až na malé výnimky) drvivá väčšina zamestnancov. Povinne dôchodkovo poistená je približne polovica SZČO (samostatne zárobkovo činných osôb). Tí sú povinne dôchodkovo poistení vtedy, ak podľa daňového priznania za predchádzajúci rok mali príjem z podnikania (pred odpočítaním výdavkov) vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu. Cieľom tejto knihy nie je vysvetľovať, kto a kedy je povinne poistený, v prípade záujmu o túto tému vám odporúčam knihu "ODVODY", ktorú sme vydali spolu s Janou Motyčkovou.

*

Pracovné kategórie I. a II.

Podľa § 274 zákona o sociálnom poistení, nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie, resp. služieb do I. a II. kategórie funkcií sa zachovávajú. Znamená to, že osobitne (výhodnejšie) majú pri posudzovaní nároku na starobný dôchodok (nie však pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok) stanovený dôchodkový vek občania, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Zároveň pre nich platí, že pri výpočte sumy starobného alebo invalidného dôchodku sa použije spôsob výpočtu podľa zákona č. 100/1988 Zb., ak je pre nich výhodnejší (čo v praxi dnes už nemá význam). Viac v kapitolách 2.2 a 3.5.

*

Priemerný osobný mzdový bod

Ďalší dôležitý pojem a kľúčový činiteľ pri výpočte starobného, predčasného starobného i invalidného dôchodku. Je to priemer osobných mzdových bodov získaných v rozhodujúcom období. Zjednodušene povedané, vyjadruje celoživotný pomer vašich príjmov, resp. odvodov za dobu pred priznaním dôchodku k priemernému príjmu, resp. priemerným odvodom na Slovensku. Viac v kapitole 2.4.

*

Rozhodujúce obdobie

Pri výpočte starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku sú to roky od roku 1984 do roku pred rokom, v ktorom vznikol nárok na dôchodok. Za tieto roky sa spočítajú vaše osobné mzdové body a získaná doba dôchodkového poistenia. Vydelením týchto veličín sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod.

Podrobnosti v kapitole 2.4.

*

Súbeh dôchodkov

Nie je možné súčasne poberať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok. To je každému jasné. Súbežne však je možné poberať jeden z uvedených dôchodkov a pritom vdovský/vdovecký dôchodok. Pozor, v takomto prípade sa nižší zo súčasne poberaných dôchodkov kráti na polovicu. Nezaopatrené dieťa, ktoré stratilo oboch rodičov, poberá dva sirotské dôchodky - jeden sirotský dôchodok po každom rodičovi. Viac v kapitole 10.

*

Sústavná príprava na povolanie

Je to obdobie štúdia na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdia na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Podrobnosti v kapitole 2.8.

*

SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba - definovaná podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Typickým príkladom SZČO sú živnostníci, ďalej súkromní farmári, súkromní lekári, zubári, veterinári, notári, audítori, architekti, umelci a autori, znalci, tlmočníci, finanční sprostredkovatelia, profesionálni športovci a športoví odborníci...

*

Valorizácia dôchodku

Všetky druhy dôchodkov sa každoročne zvyšujú = valorizujú. Dôchodky priznané v predošlom období sa zvyšujú k 1. januáru príslušného roka. Starobné dôchodky, predčasné starobné dôchodky a invalidné dôchodky priznané v aktuálnom roku sa už pri ich výpočte zvyšujú rovnako, ako sa zvyšujú už priznané dôchodky rovnakého druhu k 1. januáru aktuálneho roka.

V súčasnosti platí, že zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní starobných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Rok 2023 bol výnimočný, pretože dôchodky sa valorizovali dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

V roku 2024 sa kvôli mimoriadnej valorizácii k 1.7.2023 dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2024, k 1. januáru 2024 zvýšili o 3,6 %, avšak novopriznané dôchodky (priznané počas roka 2024) sa už pri ich priznaní a výpočte zvýšili o 14,5 %.

Pretože "dôchodcovská inflácia" sa počas prvého polroka 2024 zabrzdila a pomaličky sa stabilizuje pod úrovňou 2 %, v roku 2024 sa mimoriadna valorizácia dôchodkov neočakáva.

K 1.1.2025 už možno predpokladať "návrat k normálu", to znamená valorizáciu dôchodkov na úrovni 1,5 až 2 %.

*

Všeobecný vymeriavací základ

Zjednodušene povedané, je to ročná priemerná mzda zistená na Slovensku za daný rok. V čase písania tohto textu bol posledný známy všeobecný vymeriavací základ za rok 2023 v sume 17160 € = 12 x 1430 € (suma 1430 € je priemerná mesačná mzda zistená za rok 2023). Všeobecný vymeriavací základ je veličina dôležitá pri výpočte osobného mzdového bodu za daný rok. Pripomeňme si, že osobný mzdový bod je pomer osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého v danom roku (vašej hrubej mzdy) a všeobecného vymeriavacieho základu (priemernej mzdy). Viac v  kapitole 2.3.

*

Vymeriavací základ

Ak ste zamestnanec, je to vaša hrubá mzda (zjednodušene), z ktorej váš zamestnávateľ každý mesiac vypočíta a odvádza odvody. Ak ste SZČO, je to suma, z ktorej každý mesiac platíte odvody - je daná ako 1/12-tina základu dane z daňového priznania za predchádzajúci rok - v roku 2024 suma najmenej 652 €, v roku 2025 suma najmenej 715 €.

Dobrovoľne poistená osoba si určuje vymeriavací základ sama, pričom aj tu musí byť v roku 2024 vymeriavací základ suma najmenej 652 € a v roku 2025 suma najmenej 715 €. V prípade poistencov štátu (materská, rodičovská dovolenka) platí poistné štát z vymeriavacieho základu, ktorý je daný ako 60 % priemernej mzdy zistenej za dva roky dozadu, v prípade opatrovateľov a osobných asistentov je to 50 % priemernej mzdy. Viac v kapitole 2.3.

*

Výchova dieťaťa

Pri stanovení dôchodkového veku pri určení veku odchodu do starobného dôchodku alebo do predčasného starobného dôchodku sa znižuje dôchodkový vek občanovi, ktorý vychoval jedno a viac detí. Pozor, to isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému rodičovi - prednostne matke. Viac v  kapitole 2.1.

*

Zaokrúhľovanie sumy dôchodku

Všetky druhy dôchodkov sa v konečnej fáze ich výpočtu (vrátane ich valorizácie) zaokrúhľujú na 10 eurocentov nahor.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 12. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

ÚVOD

Cieľom tejto knihy nie je vysvetľovať, ako funguje druhý pilier. A už vôbec nie je cieľom niečo ako propagácia druhého piliera. 

Pretože v druhom pilieri je k 31.5.2024 vyše 1,9 milióna ľudí a ich počet sa stále zvyšuje, patrí sa však aspoň stručne okomentovať kľúčové pojmy, ktoré sú dôležité pri sporení na dôchodok v druhom pilieri.

Informácie o druhom pilieri, o výnosnosti jednotlivých fondov a podobne odporúčam čerpať z webovej stránky Asociácie dôchodkových správcovských spoločností, www.adss.sk.

*

Zmysel dvojpilierového dôchodkového systému (respektíve trojpilierového, ak ste aj v treťom pilieri, čo je dobrovoľné dôchodkové sporenie) je v tom, aby mal budúci dôchodca zabezpečené financovanie svojho dôchodku z dvoch (respektíve z troch) rôznych zdrojov, ktoré fungujú na úplne iných princípoch a sú na sebe navzájom nezávislé. 

Druhý pilier funguje úplne inak ako prvý pilier. Preto nie je celkom správne porovnávať, ktorý pilier je lepší - prvý či druhý. Cieľom nie je súťaž dvoch alebo troch dôchodkových pilierov, ale to, aby sa na báze viacpilierového financovania minimalizovalo riziko financovania budúcich dôchodkov a aby vo výsledku mal dôchodca čo najvyšší a stabilný dôchodok.

Prvý pilier funguje na princípe priebežného financovania dôchodkov z odvodov a z dotácie od štátu. Tí, čo pracujú, respektíve podnikajú ako SZČO, platia odvody. Určitú sumu platí do prvého piliera štát za svojich poistencov (sú to osoby na MD, RD, opatrovatelia, osobní asistenti ZŤP osôb a niektoré ďalšie menej významné skupiny poistencov). Takto získané prostriedky Sociálna poisťovňa v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení okamžite vypláca poberateľom dôchodkov. Suma vyplatených dôchodkov v prvom pilieri by v zásade mala zodpovedať príjmom prvého piliera. To však reálne neplatí, prvý pilier bol, je a zrejme aj naďalej bude deficitný. Na dôchodky sa vyplácajú vyššie sumy, než sú príjmy Sociálnej poisťovne. Napríklad za rok 2023 šlo o deficit vo výške 1,3 miliardy eur, za rok 2024 autor odhaduje deficit 2 miliardy eur.

Deficity, ktoré sa takto tvoria, musí dofinancovať nenávratnými dotáciami prvého piliera štát. Otázne je, dokedy sa tak bude diať a v akej miere. Vzhľadom na nízku pôrodnosť a naopak vzhľadom na silné ročníky ľudí narodených medzi rokmi 1970 až 1990, demografický vývoj na Slovensku jednoznačne ukazuje, že relatívna výška dôchodkov občanov z prvého piliera v porovnaní s ich príjmami počas aktívneho života sa bude musieť postupne znižovať. Táto veta nebude pravdivá len v prípade silnejúcej migrácie ľudí v produktívnom veku z iných krajín na Slovensko.

V prvom pilieri do značnej miery platí (a zrejme aj v budúcnosti bude platiť) princíp solidarity. To znamená, že slabšie zarábajúci majú v pomere k svojim odvodom relatívne vyššie dôchodky. Naopak, nadpriemerne zarábajúcim sa pri výpočte dôchodku nezohľadní celá suma zaplatených odvodov. O tom sa môžete sami presvedčiť v kapitolách 2.3 a 2.4 - občan, ktorý platí odvody z vysoko nadpriemerného príjmu, má osobný mzdový bod ohraničený hodnotou 3 a pri stanovení priemerného osobného mzdového bodu sa z hodnoty nad 1,25 započíta len 68 %.

Druhý pilier je postavený na princípe sporenia a na princípe zhodnocovania prostriedkov sporiteľov na ich vlastných osobných dôchodkových účtoch, a to prostredníctvom dôchodkových fondov dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Druhý pilier je prísne zásluhový - výška vášho dôchodku bude priamo úmerná výške vašich odvodov a ich zhodnoteniu.

Ak ste v druhom pilieri, časť vašich odvodov ide na váš osobný dôchodkový účet. Počas roka 2023 to bola suma vo výške 5,5 % z vymeriavacieho základu, od roku 2024 sa sadzba príspevkov do druhého piliera znížila na 4 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Osobný dôchodkový účet je naozaj váš. Je to váš majetok, ktorý vám spravuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a v budúcnosti sa vám z týchto prostriedkov bude vyplácať doživotný dôchodok. V prípade nedožitia sa dôchodku vaše úspory zdedia pozostalí.

V druhom pilieri si môžete sporiť aj dobrovoľne. Žiaľ, táto forma sporenia bola daňovo zvýhodnená len v rokoch 2013 - 2016. V súčasnosti (rok 2023) dobrovoľné sporenie v druhom pilieri nie je daňovo zvýhodnené.

Pravidlá pre druhý pilier sú dané zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami vykonáva Národná banka Slovenska.

V roku 2023 na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
 • NN, d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali, d.s.s., a.s.

Dôchodky z druhého piliera aktuálne (rok 2024) ponúkajú len dve životné poisťovne:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.

*

Autor publikácie rozhodne mladým ľuďom odporúča vstup do druhého piliera s tým, že účasť v druhom pilieri má zmysel pri čo najvyššom zhodnotení príspevkov a úspor sporiteľa.

Preto by sporitelia mali byť jednoznačne v indexových fondoch, a to čo najdlhšie - v rámci možností, ktoré sú dané podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 10. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Zákon o sociálnom poistení špecificky v § 81 upravuje prípady, kedy má občan nárok na výplatu dvoch dôchodkov súčasne, a to v kombinácii:

 • starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a súčasne vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku,
 • vdovského dôchodku a sirotského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku.

Typickým príkladom je vdova, ktorá má nárok na "svoj" starobný dôchodok a súčasne na vdovský dôchodok po zomretom manželovi.

Platí všeobecný princíp, podľa ktorého pri súbehu nárokov na viacero dôchodkov súčasne Sociálna poisťovňa vypláca občanovi v plnej sume ten dôchodok, ktorého suma je vyššia (resp. najvyššia), a vo výške jednej polovice sumy zostávajúci dôchodok (zostávajúce dôchodky). Netýka sa to obojstranne osirelého nezaopatreného dieťaťa, ktoré poberá dva sirotské dôchodky po zomretých rodičoch v plných sumách.

Ďalej platí, že pri posudzovaní súm dôchodkov pri súbehoch sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 11. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

VŠEOBECNE O DÔCHODKOCH

Podanie žiadosti o dôchodok

Nasledujúce informácie boli spracované podľa webovej stránky Sociálnej poisťovne (júl 2024).

Nech ide o akýkoľvek druh dôchodku (vrátane pozostalostných dôchodkov), vždy platí, že o dôchodok treba požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Príslušnosť k pobočke sa určuje podľa miesta trvalého pobytu občana - žiadateľa o dôchodok. Ak žiadateľ nemá v SR trvalý pobyt, žiadosť sa podáva na ústredí Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa odporúča vopred si rezervovať - s približne mesačným predstihom - v pobočke termín na spísanie žiadosti o dôchodok. Pri žiadosti o starobný dôchodok sa treba objednať najskôr na deň, kedy žiadateľ dovŕši dôchodkový vek, prípadne kedykoľvek po tomto dni.

Termín si môžete rezervovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne v Rezervačnom systéme.

Ešte pred podaním žiadosti o dôchodok môžete svoju situáciu konzultovať na diaľku v informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa odporúča overiť si v dostatočnom predstihu pred podaním žiadosti o dôchodok, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky. Na to je ideálne využiť Elektronický účet poistenca (EUP, viď ďalej).

Žiaden druh dôchodku nedostanete "automaticky". Podľa § 109 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu dôchodku vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dôchodok, splnením podmienok nároku na výplatu dôchodku a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dôchodku (s výnimkou výplaty tzv. trinásteho dôchodku a s výnimkou rodičovského dôchodku, o ktoré nie je potrebné žiadať).

O dôchodok je možné požiadať aj spätne, a to za tri roky dozadu (viď § 112 ZSP), respektíve doba premlčania nároku na dôchodok je tri roky - pozor najmä pri pozostalostných dôchodkoch. O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne.

Podľa § 184 ZSP, žiadosť o dôchodok sa podáva na tlačive a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie doklady, a to tak, ako to určí Sociálna poisťovňa. Podrobnosti o požadovaných dokladoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o dôchodok je možné stiahnuť. Ak ste o dôchodok požiadali, ale po podaní žiadosti si to rozmyslíte, podľa informácií na webovej stránke Sociálnej poisťovne môžete do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku napísať na ústredie Sociálnej poisťovne list, v ktorom uvediete vaše meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a v liste zrozumiteľne (jednoznačne) uvediete, že beriete žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 9. TRINÁSTY DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Počnúc rokom 2024 trináste dôchodky už nie sú súčasťou systému štátnych sociálnych dávok, ale stávajú sa súčasťou dôchodkového systému a Sociálna poisťovňa ich bude vyplácať zo svojho rozpočtu.

Nárok na trinásty dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ dôchodkovej dávky, ktorý má v decembri príslušného kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.

Poznámka: Nárok na trinásty dôchodok v roku 2024 má napríklad aj poistenec, ktorý požiada o starobný dôchodok od 31.12.2024.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015. Jeho cieľom je garantovať poberateľovi starobného dôchodku a po dosiahnutí dôchodkového veku aj poberateľovi invalidného dôchodku dôchodok najmenej na takej úrovni, aby nemusel žiadať popri čerpaní dôchodku o dávku v hmotnej núdzi. Minimálny dôchodok je definovaný v § 82b zákona o sociálnom poistení (ZSP).

Princíp je jednoduchý. Suma starobného dôchodku občana musí byť najmenej vo výške minimálneho dôchodku. Ak tomu tak nie je, suma starobného dôchodku sa zvýši na sumu minimálneho dôchodku.

Pozor, ak občan poberá okrem starobného dôchodku aj vdovský/vdovecký dôchodok alebo iný dôchodok (pozrite ďalej), voči výške minimálneho dôchodku sa posudzuje súčet dôchodkov, ktoré občan poberá. Do tohto súčtu poberaných dôchodkov sa však nezapočítava rodičovský dôchodok.

Obdobne to platí pre poberateľov invalidného dôchodku, avšak až po dovŕšení dôchodkového veku. Ak suma invalidného dôchodku, ktorá je vyplácaná jeho poberateľovi po dovŕšení dôchodkového veku, nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, navýši sa na sumu minimálneho dôchodku.

Minimálny dôchodok sa vzťahuje na poberateľov:

 • starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez rozdielu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).

Minimálny dôchodok sa vzťahuje aj na poberateľov starobného dôchodku, ktorým bol pôvodne poberaný predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku preklasifikovaný na "riadny" starobný dôchodok.

Minimálny dôchodok sa nevzťahuje na poberateľov:

 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku,
 • pozostalostných dôchodkov.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

NÁROK NA INVALIDNÝ DÔCHODOK

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení (ZSP), občan má nárok na invalidný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

 • je invalidný,
 • v období pred vznikom invalidity dosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia (povinného, dobrovoľného, ako poistenec štátu...) a
 • ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, pričom mu ani nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

*

Invalid z mladosti

Podľa § 70 ods. 2 ZSP, občan má nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalid z mladosti), ak

 • sa stal invalidným ako nezaopatrené dieťa (viď § 9 ZSP) v období do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku atď. a
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Pri invalidoch z mladosti sa teda nevyžaduje získanie doby dôchodkového poistenia.

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

*

Doktorand

Podľa § 70 ods. 2 ZSP, doktorand má nárok na invalidný dôchodok, ak:

 • sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme,
 • nedovŕšil 26 rokov veku a
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Tak ako pri invalidoch z mladosti platí, že ani u doktorandov sa nevyžaduje získanie doby dôchodkového poistenia.

*

Sporiteľ

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok nie je žiadny rozdiel v tom, či ide o sporiteľa - občana, ktorý si sporil alebo si sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, alebo o "nesporiteľa".

Žiadny rozdiel nie je ani vo výpočte sumy invalidného dôchodku.

*

Nárok na výplatu invalidného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok.

Pozor na premlčanie, podľa § 114 ZSP nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili.

V  súlade s § 184 ZSP sa žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu hľadajte aktuálne informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa § 112 ods. 1 ZSP, nárok na invalidný dôchodok si možno žiadosťou uplatniť najviac tri roky spätne.

*

Poznámka: V zákone o sociálnom poistení bol s účinnosťou od 1.6.2022 zrušený § 80. Podľa § 80 ZSP, do 31.5.2022 sa invalidný dôchodok nevyplácal počas obdobia práceneschopnosti, kedy mal poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo mal nárok na nemocenské, ak práceneschopnosť začala ešte pred priznaním invalidného dôchodku.

*

INVALIDITA

Podmienkou na priznanie a vyplácanie invalidného dôchodku je invalidita.

Podľa § 71 ZSP je občan invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

*

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Vznik, prípadne trvanie invalidity posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne.

Pritom sa postupuje podľa § 71 ods. 3 až 10 zákona o sociálnom poistení.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre jednotlivé druhy zdravotného postihnutia je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa toho zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ale aj so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Pri viacerých zdravotných postihnutiach sa jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nespočítavajú. Avšak mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa najzávažnejšieho zdravotného postihnutia možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí, ktoré podmieňujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Ak v prílohe č. 4 nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa takého zdravotného postihnutia uvedeného v tejto prílohe, ktoré je s jeho funkčným dopadom najviac porovnateľné.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Na úvod kapitoly si povedzme, že pre vdovecké dôchodky platia tie isté pravidlá ako pre vdovské dôchodky. Preto budeme v kapitole komentovať len vdovské dôchodky, pre vdovecké dôchodky platí všetko rovnako.

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky sa označujú aj ako pozostalostné dôchodky.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

STAV PLATNÝ DO 14. MÁJA 2024

Predčasný dôchodok mal podľa zákona o sociálnom poistení od 1.1.2023 do 14.5.2024 dve podoby:

 • "klasický" predčasný dôchodok, o ktorý mohol poistenec požiadať vtedy, ak mu chýbali najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo
 • predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, o ktorý mohol poistenec požiadať vtedy, ak získal najmenej 40 rokov dôchodkového poistenia (s výnimkami, viď ďalej), ktorý sa zaviedol od 1.1.2023 a v tejto podobe jeho nastavenie platilo do 14.5.2024.

*

ZMENA OD 15. MÁJA 2024

Dňa 18. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon č. 87/2024 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

S účinnosťou od 15. mája 2024 sa sprísnili podmienky pre predčasné starobné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch, respektíve "po novom" za "potrebné odpracované obdobie".

*

Ďalej budeme komentovať stav platný od 15. mája 2024

*

NÁROK NA PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 67 zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, spĺňa všetky tri ďalej uvedené podmienky.

1. podmienka: bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov.

2. podmienka: 

 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku ("klasický" predčasný dôchodok) alebo
 • získal potrebné odpracované obdobie (predčasný dôchodok "po 40 a viac odpracovaných rokoch").

3. podmienka:

 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak nejde o sporiteľa v II. pilieri) alebo
 • súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak ide o sporiteľa v II. pilieri).

*

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku zistíte tak, že dôchodkový vek stanovený podľa zákona znížite o dva roky (pozrite kapitolu 2.1).

Pozor, pri priznávaní "klasického" predčasného starobného dôchodku sa nezohľadňuje dôchodkový vek určený pre I. a II. pracovné kategórie (funkcie) pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Sociálna poisťovňa to odôvodňuje tak, že predčasné starobné dôchodky boli zavedené až zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, preto si poistenci, ktorí spĺňajú podmienky pre dôchodkový vek určený pre I. alebo II. pracovnú kategóriu (platné pred 1.1.2004), výhodu nižšieho dôchodkového veku uplatňovať nemôžu.

*

Podmienka získať potrebné odpracované obdobie (40 a viac odpracovaných rokov)

S účinnosťou od 15. mája 2024 platí, že predčasný starobný dôchodok za získané potrebné odpracované obdobie sa poistencovi prizná, ak získal potrebné odpracované obdobie.

Potrebné odpracované obdobie sa určí podľa roku narodenia poistenca.

Potrebné odpracované obdobie sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník (§ 65 ods. 3 ZSP) a čísla 23.

Pozor, pritom sa nebude zohľadňovať, či ide o muža alebo o ženu, nebude sa zohľadňovať ani počet vychovaných detí.

Všeobecný dôchodkový vek pre jednotlivé ročníky nájdete v kapitole 2.1 (podstatný je údaj v stĺpci "Muž").

*

To konkrétne znamená, že:

Ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace.
 
Ročník 1962 ... 40 rokov a 4 mesiace.
 
Ročník 1963 ... 40 rokov a 6 mesiacov.
 
Ročník 1964 ... 40 rokov a 8 mesiacov.
 
Ročník 1965 ... 40 rokov a 10 mesiacov.
 
Ročník 1966 ... 41 rokov.
 
*

Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ešte nie je známy (v čase písania tohto textu v júni 2024 ešte nie je známy všeobecný dôchodkový vek pre ročníky 1967 a mladších ľudí, napríklad pre ročník 1967 by mal byť všeobecný dôchodkový vek známy až v roku 2025), tak za všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník sa na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Podľa tohto pravidla momentálne platí, že:

 • všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 je 64 rokov a 2 mesiace - potrebné odpracované obdobie tak pre ročník 1967 je predbežne 41 rokov a 2 mesiace,
 • všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1968 je 64 rokov a 4 mesiace - potrebné odpracované obdobie tak pre ročník 1968 je predbežne 41 rokov a 4 mesiace,
 • atď.

*

Na účely priznania predčasného starobného dôchodku poistencovi, ktorý získal potrebné odpracované obdobie, sa podľa § 67 ods. 9 ZSP započíta získané obdobie dôchodkového poistenia (pozrite kapitolu 2.5), avšak nezapočíta sa doba:

 • podľa § 142 ods. 3 písm. b) a c) ZSP, za ktorú bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie = obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo obdobie, kedy sa poistenec sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku,
 • doba nezamestnanosti, doba odborného školenia alebo politického školenia ako náhradná doba získaná pred 1. januárom 2004,
 • doba štúdia ako doba zamestnania získaná pred 1. januárom 2004.

*

Suma 1,6-násobku životného minima

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima platného k 1.7.2023, čo je suma 268,88 €).

*

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 € (1,6-násobok životného minima platného k 1.7.2024, čo je suma 273,99 €).

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

NÁROK NA STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 65 ods. 1 ZSP, poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak:

 • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a
 • dovŕšil dôchodkový vek.

Nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Žiadosť o priznanie starobného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok.

V  súlade s § 184 ZSP sa žiadosť o priznanie starobného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu odporúčam hľadať aktuálne informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa § 112 ods. 1 ZSP (pozrite aj § 114 ods. 1 ZSP) si nárok na starobný dôchodok možno žiadosťou uplatniť aj spätne, a to najviac tri roky dozadu.

*

URČENIE SUMY STAROBNÉHO DÔCHODKU

Podľa § 66 ods. 1 ZSP sa suma starobného dôchodku (SD) určí ako:

SD = POMB x ODP x ADH

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je platná v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku. Počas roka 2024 je ADH suma 17,7688 €.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Príklad

Pán Dominik dosiahol dôchodkový vek 24.11.2024. K tomuto dňu požiadal o priznanie starobného dôchodku.

Dosiahol spolu 38,4 rokov dôchodkového poistenia (ODP). Jeho priemerný osobný mzdový bod (POMB) je 0,8276. V druhom pilieri nebol.

Jeho starobný dôchodok je určený výpočtom:

SD = POMB x ODP x ADH = 0,8276 x 38,4 x 17,7688 € = 564,70 €

Táto suma sa navýši o valorizáciu novopriznaných dôchodkov k 1.1.2024, teda o 14,5 %, na sumu 646,60 €.

(sumy výsledných dôchodkov sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nahor)

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Pri úvahách o tom, ako je možné získať nárok na dôchodok alebo ako si zvýšiť sumu vypočítaného dôchodku (napríklad invalidných dôchodkov vekovo mladších ročníkov a najmä tzv. invalidov z mladosti, ale napríklad aj starobných dôchodkov občanov, ktorí boli dlhší čas evidovaní nezamestnaní), možno odporúčať využiť možnosť dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie.

Táto možnosť je výhodná:

 • pri hroziacej invalidite, ak občan vzhľadom na svoj vek nezískal dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia (pozrite kapitolu 5.),
 • pri hroziacej invalidite na zvýšenie priemerného osobného mzdového bodu, najmä pri vekovo mladších ročníkoch (pozrite kapitolu 5.),
 • pred podaním žiadosti o starobný dôchodok alebo o predčasný starobný dôchodok v prípade, ak občan nezískal 15 rokov dôchodkového poistenia (pozrite kapitolu 3.1),
 • pred podaním žiadosti o starobný dôchodok v prípade, ak občan nezískal 30 rokov dôchodkového poistenia pre nárok na zvýšenie sumy dôchodku na minimálny dôchodok (pozrite kapitolu 7.1),
 • v prípade, ak ide o sporiteľa a hrozí mu, že suma starobného dôchodku nebude v dostatočnej výške na tzv. programový výber úspor z druhého piliera - v roku 2024 je programový výber možný len vtedy, ak suma starobného dôchodku je najmenej 651,70 €.

Častou otázkou je, či sa obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa získa formou dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie, berie do úvahy pri skúmaní nároku na predčasný starobný dôchodok ako potrebné odpracované obdobie - na tieto účely sa do úvahy berie len obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa získalo formou dodatočného zaplatenia poistného za dobu prerušenia poistenia.

Táto možnosť nie je nijako časovo ohraničená pokiaľ ide o počet rokov, ktoré uplynuli od obdobia, za ktoré sa poistné dopláca. Napríklad v roku 2024 alebo v roku 2025 je možné doplatiť poistné za dobu štúdia v rokoch 2004 až 2008. A to je v praxi výhodné, pozrite ďalej.

Podľa § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, dodatočne je možné zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie len (!!) za obdobie po 31.12.2003, počas ktorého občan:

 • mal prerušené povinné dôchodkové poistenie podľa § 26 zákona o sociálnom poistení (napríklad mal v zamestnaní neplatené voľno),
 • bol zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení,
 • bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sústavne sa pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku (viď ďalej).

*

Treba si uvedomiť a zdôrazniť, že:

 • dodatočne zaplatiť poistné je len za horeuvedené obdobia po 31.12.2003, nie je napríklad možné doplatenie poistného za dobu štúdia pred 1.1.2004 (nie je to možné preto, lebo doba štúdia pred 1.1.2004 sa posudzuje ako náhradná doba, a teda sa započítava do získaného obdobia dôchodkového poistenia),
 • dodatočne zaplatiť poistné za dobu evidencie na úrade práce je možné bez ohľadu na to, či občan poberal, alebo nepoberal dávku v nezamestnanosti, ale aj bez ohľadu na to, ako dlho bol zaradený v evidencii,
 • dodatočne zaplatiť poistné nie je možné za obdobie, kedy bol občan "dobrovoľne nezamestnaný" - teda nebol v evidencii na úrade práce a nebol povinne dôchodkovo poistený,
 • dodatočne zaplatiť poistné nie je možné za obdobie, kedy občan bol SZČO, ale nebol povinne dôchodkovo poistený (napríklad v prvých rokoch podnikania).

V praxi sa preto možnosť dodatočného zaplatenia poistného využíva najmä za dobu evidencie na úrade práce po 31.12.2003, prípadne za dobu štúdia po 31.12.2003.

Pozor, podľa § 78a ZSP, pri dodatočnom zaplatení poistného s cieľom získania nároku alebo zvýšenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku za zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.

*

Žiaľ, pokiaľ ide o daň z príjmov, o dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie nie je možné znížiť si základ dane.  Je pritom jedno, či ide o zamestnanca, SZČO a podobne. Skutočnosť, že si občan doplatil dodatočne poistné, nemá vplyv na výšku jeho dane z príjmu a nezníži jeho daň.

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Pri úvahách o tom, ako je možné získať nárok na dôchodok alebo ako si zvýšiť sumu vypočítaného dôchodku, môže byť v určitých prípadoch užitočné využiť možnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia.

Pozor, na dobrovoľné dôchodkové poistenie nie je možné prihlásiť sa spätne. Ak uvažujete o zvýšení svojho budúceho dôchodku formou dobrovoľného dôchodkového poistenia, dobre si to rozmyslite. Ak usúdite, že je to správna cesta, musíte sa na dobrovoľné dôchodkové poistenie sami aktívne prihlásiť v Sociálnej poisťovni.

Podľa § 15 ods. 5 zákona o sociálnom poistení platí, že dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba:

 • po dovŕšení 16 rokov veku,
 • ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť aj osoba, ktorá spĺňa horeuvedené podmienky, ak je súčasne povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO, alebo je osobou, za ktorú platí dôchodkové poistenie štát (napríklad z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov), resp. je invalidná.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie tak môže byť spôsob, akým si napríklad povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorá povinné poistenie platí z minimálneho vymeriavacieho základu (v období, kedy sa popri povinnom poistení prihlási aj na dobrovoľné poistenie), zvýši svoj osobný vymeriavací základ, osobné mzdové body, tým pádom aj budúci dôchodok. Otázkou je, či sa to oplatí - pozrite kapitoly 3. a 5.

Vymeriavací základ si dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba určuje sama.

Musí to byť najmenej minimálny základ podľa § 138 ods. 9 ZSP, ktorý je platný v príslušnom roku - v roku 2024 je minimálny základ 652 € a v roku 2025 je to 715 €.

Najviac to môže byť maximálny základ podľa § 138 ods. 10 ZSP, ktorý je platný v príslušnom roku, teda najviac 7-násobok priemernej mzdy. Pretože osobný mzdový bod zistený v nejakom roku môže byť najviac 3, nemá obvykle zmysel, aby si dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba určila v nejakom roku vymeriavací základ vyšší, ako je trojnásobok priemernej mzdy, ktorá sa dá očakávať v príslušnom roku. Zvoliť si vymeriavací základ nad túto hranicu má zmysel len pri niekoľko mesiacov trvajúcom dobrovoľnom dôchodkovom poistení, ak mal občan v ďalších mesiacoch daného roka nízky vymeriavací základ napríklad ako SZČO a chce za daný rok dosiahnuť osobný mzdový bod blízky hodnote 3.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Ďalšia veličina, ktorá je dôležitá pri výpočte sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, je dôchodková hodnota, viď § 64 ZSP. Tú nemáte ako ovplyvniť vašou aktivitou, je daná "natvrdo".

Dôchodková hodnota sa stanovuje na každý kalendárny rok osobitne a má rovnakú výšku počas celého kalendárneho roka od 1. januára do 31. decembra.

Dôchodková hodnota bola v zákone prvýkrát stanovená pre rok 2004 v sume 183,58 Sk (pri prepočte na eurá to bolo 6,0937 €).

Dôchodková hodnota sa odvtedy každoročne až do roku 2022 zvyšovala tempom medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku.

*

Od roku 2023 sa podľa § 64 ods. 3 ZSP dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31. decembru kalendárneho roka, upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3aa.

Znamená to, že dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako 95 % podielu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje.

Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Takto určená dôchodková hodnota platí od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

Dôchodkovú hodnotu pre každý kalendárny rok určuje horeuvedeným postupom Sociálna poisťovňa a zverejňuje ju vždy pred začiatkom nového roka na svojej webovej stránke.

Poznámka: Priemernú mzdu zistenú za tretí štvrťrok zverejňuje Štatistický úrad SR vždy začiatkom decembra príslušného roka. Napríklad v roku 2024 sa tak stane 3.12.2024.

*

Pri výpočte dôchodku sa použije dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dôchodku.

Všetci, ktorým vznikol nárok na výplatu dôchodku v jednom a tom istom roku, majú pri výpočte dôchodku použitú rovnakú dôchodkovú hodnotu. A rovnako, či už ide o výpočet starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

V roku 2024 je dôchodková hodnota určená ako suma 17,7688 €.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) je priemer osobných mzdových bodov (OMB) dosiahnutých v jednotlivých rokoch rozhodujúceho obdobia. Túto definíciu nájdete v § 63 zákona o sociálnom poistení. Čo znamená rozhodujúce obdobie, to zistíte ďalej.

POMB = súčet osobných mzdových bodov zistených za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, tento súčet sa vydelí počtom rokov dôchodkového poistenia v rámci rozhodujúceho obdobia.

Pozor, nedelí sa počtom rokov rozhodujúceho obdobia, ale počtom rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa dosiahli v rámci rozhodujúceho obdobia, čo je obvykle menší počet rokov. Je to tak preto, lebo v rozhodujúcom období môžu byť časové úseky, v ktorých občan nebol dôchodkovo poistený, mal povinné dôchodkové poistenie prerušené alebo mal také mesiace, kedy síce bol dôchodkovo poistený, ale nemal vymeriavací základ (a nejde o vylúčené obdobia podľa § 140 ZSP).

Počet rokov dôchodkového poistenia v rámci rozhodujúceho obdobia sa určí tak, že sa spočítajú dni dôchodkového poistenia v jednotlivých rokoch rozhodujúceho obdobia a ich súčet sa vydelí číslom 365 (dní v roku). Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Výsledný POMB sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Ďalšou dôležitou veličinou pri výpočte sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ale i pri posudzovaní nároku na dôchodok je obdobie dôchodkového poistenia, viď § 60 ZSP.

Pri určení počtu rokov dôchodkového poistenia sa za jeden rok dôchodkového poistenia považuje 365 dní dôchodkového poistenia (na prestupné roky sa neprihliada).

Podľa § 63 ods. 1 ZSP, na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Podľa § 274 zákona o sociálnom poistení sa zachovávajú nároky občanov vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie, resp. služieb do I. a II. kategórie funkcií.

Znamená to, že osobitne (výhodnejšie) majú pri posudzovaní nároku na starobný dôchodok stanovený dôchodkový vek občania, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Pozor, podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne sa pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok nároky občanov vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie nezohľadňujú, pretože predčasný starobný dôchodok je relatívne nová dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná až podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

*

Dôchodkový vek 55 rokov

Podľa § 21 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 55 rokov občan, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 10 rokov v uránových baniach,
 • 15 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod zemou v hlbinných baniach, ak bol z toho zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodu racionalizačných a organizačných opatrení, resp. preto, že natrvalo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav spôsobilosť ďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ju nesmel vykonávať pre ochorenie na chorobu z povolania, alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície,
 • 20 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 20 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 20 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 20 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 20 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 20 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 20 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora.

*

Dôchodkový vek 56 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 56 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 9,5 roka v uránových baniach,
 • 14 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 19 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 19 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 19 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 19 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 19 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 19 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 19 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.

*

Dôchodkový vek 57 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 57 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 9 rokov v uránových baniach,
 • 13 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 18 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 18 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 18 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 18 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 18 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 18 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 18 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 18 rokov v službe I. kategórie funkcií.

*

Dôchodkový vek 58 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 58 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 8 rokov v uránových baniach,
 • 12 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 16 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 16 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 16 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 16 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 16 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 16 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov,
 • 16 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 16 rokov v službe I. kategórie funkcií,
 • 17,5 roka v službe II. kategórie funkcií.

*

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 58 rokov aj občan, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 20 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,
 • 20 rokov v zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec, na kremeň a kremenec na chemicko-technologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,
 • 20 rokov v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, v zamestnaniach sklárov dutého skla,
 • 20 rokov v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch.

*

Dôchodkový vek 59 rokov

Podľa § 174 ods. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má dôchodkový vek 59 rokov občan, ktorý pred 1. januárom 2000 vykonával zamestnanie I. pracovnej kategórie (prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií), zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, bol zamestnaný najmenej 25 rokov a z toho najmenej:

 • 7,5 roka v uránových baniach,
 • 11 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v ostatných zamestnaniach v baníctve vykonávaných pod zemou v hlbinných baniach,
 • 15 rokov v zamestnaniach pod zemou pri uskutočňovaní podzemných stavieb baníckym spôsobom,
 • 15 rokov v zamestnaniach členov leteckých posádok a pracovníkov sústavne činných v lietadle za letu,
 • 15 rokov v zamestnaniach členov posádok námorných lodí,
 • 15 rokov v zamestnaniach, v ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce v hutách alebo v ťažkých chemických prevádzkach,
 • 15 rokov v zamestnaniach kesonárov a potápačov
 • 15 rokov v zamestnaniach vykonávaných v prostredí ohrozenom vo významnej miere ionizujúcim žiarením pri úprave a konečnom spracovaní rádioaktívnych surovín, v jadrových elektrárňach a pri obsluhe cyklotrónu a výskumného reaktora,
 • 15 rokov v zamestnaniach vykonávaných s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,
 • 15 rokov v zamestnaniach v baníctve, ktoré sú vykonávané pod spodnou úrovňou nadložia a na skrývke v povrchových baniach (lomoch) na uhlie, na rádioaktívne nerasty a na nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, na magnezit, azbest, tuhu, kaolín, žiaruvzdorné íly, keramické lupky, sadrovec, živec, na kremeň a kremenec na chemicko-technologické spracovanie alebo na spracovanie tavením,
 • 15 rokov v zamestnaniach v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávaných v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, v zamestnaniach sklárov dutého skla,
 • 15 rokov v zamestnaniach v stokovej sieti v podzemných priestoroch,
 • 15 rokov v službe I. kategórie funkcií,
 • 15 rokov v službe II. kategórie funkcií.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Výška dôchodku okrem iného závisí od výšky zaplatených odvodov, respektíve od výšky celoživotných príjmov, z ktorých poistenec platil odvody.

V zákone o sociálnom poistení sa používa "technika" tzv. osobných mzdových bodov.

Čím vyšší mal poistenec v jednotlivých rokoch príjem, tým vyššie má za tieto roky osobné mzdové body, teda má vyšší dôchodok.

Za každý rok dôchodkového poistenia sa vypočíta osobný mzdový bod (OMB).

Podľa § 62 ods. 1 ZSP, osobný mzdový bod (OMB) za nejaký rok vypočítame tak, že vydelíme:

 • osobný vymeriavací základ poistenca, v prípade zamestnanca zjednodušene povedané jeho hrubú mzdu, ktorú dosiahol v danom roku (resp. vymeriavací základ SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby), a
 • všeobecný vymeriavací základ, teda priemernú ročnú hrubú mzdu zistenú Štatistickým úradom SR na Slovensku za daný rok.

Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) sa vypočíta ako priemer osobných mzdových bodov dosiahnutých za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, pozrite ďalej.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Dôchodkový vek je dôležitý najmä pri posudzovaní nároku občana na starobný dôchodok alebo na predčasný starobný dôchodok.

*

Pohľad do histórie

V prvom roku účinnosti zákona o sociálnom poistení (teda v roku 2004) bol dôchodkový vek stanovený vo všeobecnosti na 62 rokov.

Od 1.1.2017 bol platný princíp naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života, čo vzhľadom na postupné predlžovanie dĺžky života ľudí na Slovensku znamenalo aj postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

*

V roku 2019 bola prijatá novela Ústavy SR a v Čl. 39 sa určil maximálny možný dôchodkový vek. Od 1.7.2019 tak podľa Ústavy SR dôchodkový vek nesmel presiahnuť 64 rokov, pričom ženy, ktoré vychovali deti, mali maximálny možný dôchodkový vek znížený o:

 • 6 mesiacov, ak vychovali jedno dieťa,
 • 12 mesiacov, ak vychovali dve deti,
 • 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí.

*

V nadväznosti na to sa od 1.1.2020 v zákone o sociálnom poistení zaviedli prílohy č. 3a a č. 3b, v ktorých sa zadefinoval dôchodkový vek pre jednotlivé vekové ročníky a osobitne pre ženy a mužov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa.

Na základe sťažností občanov a iniciatívy poslancov, ktorí stanovenie dôchodkového veku v prílohe č. 3a pre ročníky 1957 až 1965 nepovažovali za správne, ale aj v súlade s Ústavou SR došlo od 1.11.2020 k novelizácii zákona o sociálnom poistení. Novelou sa menili prílohy č. 3a a č. 3b.

Poznámka: Ak sa občan narodil 31. dňa mesiaca, ktorý má 31 dní, pričom podľa prílohy č. 3a, respektíve prílohy č. 3b mu dôchodkový vek pripadne na mesiac, ktorý má menej ako 31 dní, za deň dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje posledný deň posledného pripočítaného mesiaca. Obdobne sa postupuje, ak dôchodkový vek pripadne na koniec februára.

*

Od 1.1.2023 sa znova menila Ústava SR a v Čl. 39 sa zrušil maximálny možný dôchodkový vek. Súčasne sa menil aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a tieto zmeny platia aj v roku 2024.

*

Súčasnosť

Dôchodkový vek je stanovený v § 65 ZSP.

Dôchodkový vek je všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník, ktorý je znížený o:
 • 6 mesiacov, ak poistenec vychoval jedno dieťa,
 • 12 mesiacov, ak poistenec vychoval dve deti,
 • 18 mesiacov, ak poistenec vychoval tri deti alebo viac detí.
Všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník je neupravený všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník, ktorý je zaokrúhlený na roky a kalendárne mesiace. Kalendárne mesiace sa zaokrúhľujú na celý mesiac nadol.
 
Neupravený všeobecný dôchodkový vek sa pre príslušný ročník určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c.
 
Zjednodušene povedané, od 1.1.2023 sa znova dôchodkový vek naviazal na strednú dĺžku života.
 
Pozor, to platí pre poistencov narodených v roku 1967 a neskôr.
 
Podľa § 293fw ZSP, dôchodkový vek poistenca narodeného pred rokom 1967 (teda narodeného najneskôr 31.12.1966) sa určí podľa príloh č. 3a a č. 3b.
 
Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1967 a neskôr dnes ešte nepoznáme.
 
Podľa § 65 ods. 8 a 9 ZSP, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude každoročne vydávať všeobecne záväzný právny predpis (opatrenie), ktorým zverejní dôchodkový vek pre jeden príslušný vekový ročník. Toto opatrenie sa zverejní pre príslušný ročník v kalendárnom roku, ktorý šesť kalendárnych rokov predchádza kalendárnemu roku, v ktorom osoby narodené v príslušnom ročníku dovŕšia dôchodkový vek pre príslušný ročník.
 
Dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967 bude teda zverejnený v roku 2025 (najneskôr do konca roka 2025), dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968 bude zverejnený v roku 2026 atď.
 
*
 
Príklad

Pán Juraj sa narodil 30.6.1961. Podľa prílohy č. 3a dosiahne dôchodkový vek vo veku 63 rokov a 2 mesiace. Pán Juraj dosiahne dôchodkový vek dňa 30.8.2024.

Pani Jarmila sa narodila 31.5.1962 a vychovala dve deti. Podľa prílohy č. 3a dosiahne dôchodkový vek vo veku 62 rokov a 4 mesiace. Pani Jarmila dosiahne dôchodkový vek dňa 30.9.2024.

*

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

 60 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1944

 60 rokov 9 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1945

 61 rokov 6 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1946

 62 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1947

 62 rokov

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1948

 62 rokov

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1949

 62 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

 55 rokov 9 mes.

 54 rokov

 53 rokov

1950

 62 rokov

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

 56 rokov 6 mes.

 54 rokov 9 mes.

 53 rokov

1951

 62 rokov

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

 57 rokov 3 mes.

 55 rokov 6 mes.

 53 rokov 9 mes.

1952

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 59 rokov 9 mes.

 58 rokov

 56 rokov 3 mes.

 54 rokov 6 mes.

1953

 62 rokov

 62 rokov

 60 rokov 6 mes.

 58 rokov 9 mes.

 57 rokov

 55 rokov 3 mes.

1954

 62 rokov

 62 rokov

 61 rokov 3 mes.

 59 rokov 6 mes.

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

1955

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 60 rokov 3 mes.

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

1956

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 61 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

1957

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

1958

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

1959

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

 59 rokov 9 mes.

1960

 63 rokov

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov 6 mes.

1961

 63 rokov 2 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 3 mes.

1962

 63 rokov 4 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 7 mes.

1963

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

 63 rokov 8 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 64 rokov

 64 rokov

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 61 rokov

1958

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 2 mes.

1959

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

1960

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

1961

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

1962

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

1963

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

1964

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

V kapitole si vysvetlíme základné pojmy, ktoré sú dôležité pre určenie nároku na dôchodok a pre určenie sumy dôchodku, a to:

 • dôchodkový vek,
 • obdobie dôchodkového poistenia,
 • osobný mzdový bod a priemerný osobný mzdový bod,
 • dôchodková hodnota.

V závere kapitoly sa osobitne pozrieme na možnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia a na možnosť dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: OBSAH

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

2.2 DÔCHODKOVÝ VEK PRE I. A II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE (FUNKCIE)

2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

2.5 OBDOBIE DÔCHODKOVÉHO POISTENIA

2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

2.7 DOBROVOĽNÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

2.8 DODATOČNE ZAPLATENÉ POISTNÉ NA DÔCHODKOVÉ POISTENIE

3. STAROBNÝ DÔCHODOK

4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

9. TRINÁSTY DÔCHODOK

10. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

11. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

12. DÔCHODKY Z II. PILIERA

13. SLOVNÍK POJMOV

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

V prvej kapitole knihy "Dôchodky" nájdete stručný prehľad dôchodkových dávok, ktoré sú určené podľa zákona o sociálnom poistení a vypláca ich Sociálna poisťovňa. A to sú:

 • starobné dôchodky,
 • predčasné starobné dôchodky,
 • invalidné dôchodky,
 • vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky (pozostalostné dôchodky),
 • rodičovské dôchodky,
 • trináste dôchodky.

Pre každý druh dôchodku nájdete v kapitole stručné zhrnutie toho, kto a kedy má na dôchodok nárok a ako sa určí suma dôchodku.

Prvá kapitola je určená tým, čo nemajú čas čítať desiatky strán textu a potrebujú sa rýchlo zorientovať.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých druhoch dôchodkov s príkladmi nájdete v ďalších kapitolách.

Stručné vysvetlenie jednotlivých pojmov (ako napríklad "osobný mzdový bod" alebo "dôchodkový vek") nájdete v kapitole 13.

Naopak, podrobné vysvetlenie kľúčových pojmov nájdete v kapitole 2.

*

STAROBNÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k starobným dôchodkom nájdete v kapitole 3.

Nárok na starobný dôchodok máte vtedy, ak ste boli dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšili ste dôchodkový vek.

*

Suma starobného dôchodku (SD) je daná ako:

SD = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku - teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku. Počas roku 2024 je ADH suma 17,7688 €.

Výsledná suma starobného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Sporitelia (občania sporiaci si na dôchodok v II. pilieri) majú sumu starobného dôchodku krátenú pomerne komplikovaným spôsobom (pri odchode do dôchodku v roku 2024 približne o 12,5 %), postup pri krátení nájdete uvedený v kapitole 3.

*

Čím vyšší ste dosiahli priemerný osobný mzdový bod (POMB), tým budete mať lepší dôchodok. POMB sprostredkovane vyjadruje výšku vašich odvodov počas vášho života. Čiže platí, že čím vyššie ste platili odvody, tým bude váš dôchodok vyšší. Veľmi zjednodušene povedané, ak ste platili odvody z priemernej mzdy, máte POMB = 1. Ak ste platili odvody zo mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku, máte POMB 0,8. A podobne...

A čím dlhšie obdobie dôchodkového poistenia (ODP) počas aktívneho života získate (alebo ľudovo povedané, čím viac budete mať odpracovaných rokov), tým bude váš dôchodok vyšší.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) je "umelo" vytvorená veličina, ktorá sa každoročne zvyšuje o hodnotu určenú ako 95 % medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku. Výšku aktuálnej dôchodkovej hodnoty nemáte ako ovplyvniť. Všetci, ktorým vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku v roku 2024, majú pri výpočte dôchodku rovnakú aktuálnu dôchodkovú hodnotu - pre rok 2024 je určená ako suma 17,7688 €. V roku 2025 sa ADH zvýši o 95 % rastu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok 2024 voči priemernej mzde zistenej za tretí štvrťrok 2023. Nárast dôchodkovej hodnoty pre rok 2025 je možné v čase písania tohto textu (začiatok júla 2024) odhadnúť asi o 8 až max. 10 % - približne na hodnotu 19,20 až 19,40 €.

*

Ak dosiahnete dôchodkový vek a o starobný dôchodok nepožiadate, ale ďalej pracujete, pričom o starobný dôchodok požiadate neskôr, získate zaujímavú bonifikáciu.

Po prvé, podľa horeuvedeného vzorca vám vyjde vyššia suma dôchodku, pretože do vzorca sa dosadí aktuálna dôchodková hodnota (ADH), ktorá je platná ku dňu, kedy o dôchodok požiadate - a ADH sa každoročne zvyšuje tempom rastu priemernej mzdy.

Po druhé, k sume starobného dôchodku sa pripočíta suma OMB x ADH, teda suma osobných mzdových bodov získaných za dobu poistenia po dovŕšení dôchodkového veku vynásobená aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak odpracujete jeden celý rok naviac a zarábate približne priemernú mzdu, váš dôchodok bude približne o 19 € vyšší.

A napokon sa celá takto určená suma zvýši o 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaného po dovŕšení dôchodkového veku. Čiže jeden rok "čakania" na dôchodok znamená jeho zvýšenie o 6 %.

*

Ak dosiahnete dôchodkový vek, o starobný dôchodok požiadate a ďalej budete pracovať popri poberaní dôchodku, Sociálna poisťovňa vám každý rok k 1. januáru okrem bežnej valorizácie k sume starobného dôchodku  pripočíta polovicu OMB x ADH, teda polovicu osobného mzdového bodu získaného v predchádzajúcom roku za dobu poistenia popri poberaní dôchodku vynásobenú aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak odpracujete jeden celý rok popri poberaní dôchodku a zarábate priemernú mzdu, váš dôchodok bude približne o 8-9 € vyšší.

*

Valorizácia starobných dôchodkov

Starobné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní starobných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Mimoriadny bol rok 2023, kedy sa starobné dôchodky valorizovali dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023), potom k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

V roku 2024 sa kvôli mimoriadnej valorizácii k 1.7.2023 starobné dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2024, k 1. januáru 2024 zvýšili o 3,6 %, ale novopriznané starobné dôchodky (priznané počas roka 2024) sa už pri ich priznaní a výpočte zvýšili o 14,5 % .

V roku 2025 už možno predpokladať "návrat k normálu", to znamená valorizáciu dôchodkov na úrovni 1,5 až 2 %.

*

Minimálny dôchodok

Ak poberateľ starobného dôchodku nepoberá žiaden ďalší dôchodok (napríklad vdovský) a suma jeho starobného dôchodku nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, tak sa suma starobného dôchodku navýši na sumu minimálneho dôchodku.

Podrobnejšie informácie k minimálnym dôchodkom nájdete v kapitole 7.

*

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k predčasným starobným dôchodkom nájdete v kapitole 4.

Nárok na predčasný starobný dôchodok máte, ak ste boli dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a chýbajú vám najviac dva roky do dôchodkového veku alebo ak ste získali potrebné odpracované obdobie (40 a viac rokov, v závislosti od vášho roku narodenia) a suma predčasného starobného dôchodku vám vychádza vyššia ako suma daná zákonom - v čase od 1.7.2023 do 30.6.2024 sa požaduje suma najmenej 430,30 € a v čase od 1.7.2024 do 30.6.2025 sa požaduje suma najmenej 438,40 €

V deň, kedy žiadate o predčasný starobný dôchodok, nemôžete byť dôchodkovo poistený (nesmiete mať zamestnanie, resp. povinné poistenie ako SZČO, avšak s určitými výnimkami, pozrite 4. kapitolu).

*

Suma predčasného starobného dôchodku (PSD) je daná ako:

PSD = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota - ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, teda je platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie predčasného starobného dôchodku. Počas roku 2024 je ADH suma 17,7688 €.

Takto vypočítaná suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, podrobnosti v kapitole 4.

Výsledná suma predčasného starobného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Sporitelia (občania sporiaci si na dôchodok v II. pilieri) majú sumu predčasného starobného dôchodku krátenú obdobne, ako je to pri starobných dôchodkoch, postup pri krátení nájdete uvedený v kapitole 3.

*

Ak poberáte predčasný starobný dôchodok a začnete znova pracovať, zaniká vám nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Po skončení pracovnej aktivity sa výplata predčasného starobného dôchodku obnoví a k sume predčasného starobného dôchodku sa pripočíta suma OMB x ADH, teda suma osobných mzdových bodov získaných za dobu poistenia vynásobená aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak takto odpracujete jeden celý rok a zarábate priemernú mzdu, váš dôchodok bude približne o 19 € vyšší.

Zároveň po dovŕšení dôchodkového veku sa suma starobného dôchodku, na ktorý sa preklápa predčasný starobný dôchodok, zvýši o 0,5 % (0,3 %) za každých začatých 30 dní obdobia, počas ktorých ste nemali predčasný starobný dôchodok vyplácaný.

*

Valorizácia predčasných starobných dôchodkov

Predčasné starobné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní predčasných starobných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa predčasné starobné dôchodky valorizovali dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

V roku 2024 sa predčasné starobné dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2024, k 1. januáru 2024 zvýšili o 3,6 %.

Predčasné starobné dôchodky priznané počas roka 2024 sa zvyšujú o 14,5 %.

V roku 2025 možno valorizáciu odhadovať na úrovni 1,5 % až 2 %.

*

Minimálny dôchodok

Pozor, predčasné starobné dôchodky sa nenavyšujú na sumu minimálneho dôchodku.

*

INVALIDNÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k invalidným dôchodkom nájdete v kapitole 5.

Základnú podmienku na priznanie nároku na invalidný dôchodok spĺňate, ak ste boli Sociálnou poisťovňou uznaný za invalidného (máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), nemáte ešte nárok na starobný dôchodok a nebol vám priznaný predčasný starobný dôchodok, pred vznikom invalidity ste boli dostatočne dlho dôchodkovo poistený (požadovaná doba dôchodkového poistenia závisí od vášho veku, čím ste starší, tým viac rokov dôchodkového poistenia potrebujete).

Treba zdôrazniť, že na priznanie invalidného dôchodku nestačí byť uznaný za invalidného - je potrebné mať požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia získaných v období pred vznikom invalidity. Výnimkou sú tzv. invalidi z mladosti (napr. deti, ktoré sa už narodili so závažným zdravotným postihnutím), kde sa logicky nevyžaduje žiadna doba dôchodkového poistenia.

*

Suma invalidného dôchodku (ID) je daná ako:

ID = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na invalidný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok + obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (tzv. pripočítané obdobie),
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota - ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku, teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku. Počas roka 2024 je ADH suma 17,7688 €.

*

Ak máte percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale súčasne najviac 70 %, horeuvedená suma sa ešte kráti percentuálnym poklesom. Ak máte napríklad pokles o 60 %, ID = 60 % z (POMB x ODP x ADH).

Výsledná suma invalidného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Pri invalidoch z mladosti sa vo výpočte namiesto POMB použije konštanta 0,67. V roku 2024 sa invalidom z mladosti pri poklese nad 70 % priznáva suma ID = 0,67 x ODP x ADH = 0,67 x 46 x 17,7688 € + valorizácia o 14,5 % = 627,10 €.

*

Pri určení výšky invalidného dôchodku je výpočet pre sporiteľa (občana sporiaceho si na dôchodok v II. pilieri) rovnaký. Sporiteľ v II. pilieri teda na svoju účasť v II. pilieri nedoplatí nižším invalidným dôchodkom - sumu nasporenú v II. pilieri však môže čerpať až pri dosiahnutí dôchodkového veku alebo pri prechode do predčasného starobného dôchodku.

*

Ak poberáte invalidný dôchodok a ďalej pracujete popri poberaní dôchodku, tak doba dôchodkového poistenia a odvody zaplatené zo zamestnania alebo z podnikania popri poberaní invalidného dôchodku sa vám zohľadnia až pri dovŕšení dôchodkového veku, pri určení sumy starobného dôchodku.

*

Valorizácia invalidných dôchodkov

Invalidné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní invalidných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa invalidné dôchodky valorizovali dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023), potom k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

V roku 2024 sa invalidné dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2024, k 1. januáru 2024 zvýšili o 3,6 %.

Invalidné dôchodky priznané počas roka 2024 sa zvyšujú o 14,5 %.

V roku 2025 možno valorizáciu odhadovať na úrovni 1,5 % až 2 %.

*

Minimálny dôchodok

Ak poberateľ invalidného dôchodku nepoberá žiaden ďalší dôchodok (napríklad vdovský) a suma jeho invalidného dôchodku nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, tak sa suma invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku navýši na sumu minimálneho dôchodku (bez rozdielu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).

*

POZOSTALOSTNÉ DÔCHODKY STRUČNE

Pre vdovecké dôchodky platia tie isté pravidlá ako pre vdovské dôchodky. Preto budeme v kapitole i celej knihe komentovať len vdovské dôchodky, pre vdovecké dôchodky platí všetko rovnako.

Podrobnejšie informácie k vdovským, vdoveckým a sirotským dôchodkom nájdete v kapitole 6.

*

Vdovské dôchodky

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po zomretom manželovi, ktorý:

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mal priznaný predčasný starobný dôchodok, resp.
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, resp.
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Vdovský dôchodok sa vypláca počas dvoch rokov od smrti manžela. Po uplynutí dvoch rokov sa vdovský dôchodok vypláca len vdove, ktorá:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala 1 dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

*

Suma vdovského dôchodku je 60 % zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, respektíve invalidného dôchodku, ktorý poberal zomretý manžel, respektíve na ktorý by mal nárok ku dňu smrti (bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku).

V prípade, ak vdova okrem vdovského dôchodku poberá aj ďalší dôchodok (napríklad poberá svoj starobný alebo invalidný dôchodok), tak nižší z dôchodkov sa kráti na polovicu. Ak napríklad vdova poberá starobný dôchodok 600 € a zomrel jej manžel, ktorý poberal starobný dôchodok 800 €, suma vdovského dôchodku bude polovica zo 60 % sumy starobného dôchodku zomretého manžela (polovica zo 60 % z 800 € = 1/2 z 480 €), teda 240 €.

Výsledná suma vdovského dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Sirotské dôchodky

Nezaopatrené dieťa má nárok na sirotský dôchodok po zomretom rodičovi (resp. osvojiteľovi), ktorý:

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mal priznaný predčasný starobný dôchodok, resp.
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, resp.
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Sirote sa vypláca sirotský dôchodok dovtedy, kým je nezaopatreným dieťaťom.

*

Suma sirotského dôchodku je 40 % zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, respektíve invalidného dôchodku, ktorý poberal zomretý rodič (resp. osvojiteľ), respektíve na ktorý by mal nárok ku dňu smrti (bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku).

Výsledná suma sirotského dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Súbeh pozostalostných dôchodkov po zomretom občanovi

Ak po zomretom občanovi zostala manželka a viacero nezaopatrených detí, tak platí, že súčet pozostalostných dôchodkov (vdovského + sirotských) nemôže presiahnuť 100 % sumy dôchodku zomretého občana, z ktorej sa pozostalostné dôchodky určujú.

*

Valorizácia pozostalostných dôchodkov

Pozostalostné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní pozostalostných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa pozostalostné dôchodky valorizovali dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023), potom k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

V roku 2024 sa pozostalostné dôchodky, ktoré boli priznané pred 1. januárom 2024, k 1. januáru 2024 zvýšili o 3,6 %.

Pozostalostné dôchodky priznané počas roka 2024 sa zvyšujú o 14,5 %.

V roku 2025 možno valorizáciu odhadovať na úrovni 1,5 % až 2 %.

*

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k rodičovským dôchodkom nájdete v kapitole 8.

Nárok na rodičovský dôchodok za príslušný kalendárny rok má:

 • poberateľ starobného dôchodku,
 • poberateľ invalidného dôchodku, ktorý je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku,
 • poberateľ výsluhového dôchodku (bývalý policajt, vojak, colník, hasič, záchranár atď.), ktorý je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku,
 • poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,

... ak:

 • je rodičom vlastného alebo osvojeného dieťaťa, resp.
 • vychoval dieťa, ktoré mu bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

... pričom toto dieťa bolo v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni alebo bolo zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

*

Od roku 2024 Sociálna poisťovňa vypláca poberateľom starobných dôchodkov rodičovský dôchodok jednorazovo, v úhrnnej sume za celý rok. Vo výplatnom termíne v júni 2024 vypláca rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí sú najneskôr k 30. júnu 2024 poberateľmi príslušného druhu dôchodku (viď vyššie). V mesiacoch nasledujúcich po mesiaci jún 2024 vypláca Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí budú mať príslušný druh dôchodku priznaný ešte za rok 2024, avšak až po 30.6.2024.

*

Suma rodičovského dôchodku je za každé dieťa daná ako 12-násobok 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

V roku 2024 je rodičovský dôchodok najviac 12-násobok 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022.

Tá bola 1304 €, rodičovský dôchodok v roku 2024 je preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1304 € = 1,5 % z 1564,80 € = 23,472 €, po zaokrúhlení 23,50 € a za celý rok 12 x 23,50 € = 282 €.

V roku 2025 bude rodičovský dôchodok najviac 12-násobok 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2023.

Tá bola 1430 €, rodičovský dôchodok v roku 2025 bude preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1430 € = 1,5 % z 1716 € =  25,74 €, po zaokrúhlení 25,80 € a za celý rok 12 x 25,80 € = 309,60 €.

*

TRINÁSTY DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k trinástym dôchodkom nájdete v kapitole 9.

Počnúc rokom 2024 trináste dôchodky už nie sú súčasťou systému štátnych sociálnych dávok, ale stávajú sa súčasťou dôchodkového systému a Sociálna poisťovňa ich bude vyplácať zo svojho rozpočtu.

Nárok na trinásty dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ dôchodkovej dávky, ktorý má v decembri príslušného kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.

Poznámka: Nárok na trinásty dôchodok v roku 2024 má napríklad aj poistenec, ktorý požiada o starobný dôchodok od 31.12.2024.

*

Trináste dôchodky budú vyplácané vo výplatnom termíne v decembri a budú vyplácané v rovnakej výške v závislosti od toho, aký "riadny" dôchodok dôchodca poberá.

Sumy trinásteho dôchodku sú stanovené ako priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov vyplatené Sociálnou poisťovňou za predchádzajúci rok, pričom platí, že trinásty dôchodok je:

 • najmenej vo výške 300 €,
 • najviac vo výške priemerného starobného dôchodku za predchádzajúci rok.

Vláda SR je podľa zákona o sociálnom poistení splnomocnená vydať nariadenie vlády, na základe ktorého sa môže poberateľom dôchodku vyplatiť vládou určená pomerná časť trinásteho dôchodku skôr ako v decembri - napríklad v prípade prudkého rastu cien.

Ak má poberateľ dôchodku nárok na dva alebo viaceré trináste dôchodky (napríklad preto, lebo poberá starobný aj vdovský dôchodok), vyplatí sa mu len jeden trinásty dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia.

*

Sumy trinástych dôchodkov vyplatené v decembri 2024 sú stanovené podľa priemerných mesačných súm jednotlivých druhov dôchodkov vyplatených počas roka 2023 nasledovne:

Druh poberaného dôchodku

13. dôchodok

v decembri 2024

Starobný dôchodok a invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku

606,30

Predčasný starobný dôchodok

603,30

Invalidný dôchodok pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % a sociálny dôchodok

493,80

Invalidný dôchodok pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 %

300,00

Vdovský dôchodok

339,00

Vdovecký dôchodok

300,00

Sirotský dôchodok

300,00

 

*

Kniha DÔCHODKY 2024: ÚVOD

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Vitajte pri čítaní knihy "DÔCHODKY 2024", aktualizované podľa legislatívy platnej na jar 2024.

Ide o tretie vydanie knihy "DÔCHODKY", ktorá prvýkrát vyšla na jeseň 2020 a ktorej druhé vydanie bolo zverejnené v septembri 2023. 

Kniha vám dá podrobné informácie o všetkých druhoch dôchodkov, na ktoré má občan podľa zákona o sociálnom poistení nárok: starobné dôchodky, predčasné starobné dôchodky, minimálne dôchodky, invalidné dôchodky, rodičovské dôchodky, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky, trináste dôchodky.

V knihe nájdete ľudskou rečou vysvetlené, kedy dosiahnete dôchodkový vek, čo je to dôchodková hodnota, čo patrí do doby dôchodkového poistenia, ako sa určí priemerný osobný mzdový bod, aké sú špecifiká výpočtu dôchodkov pre invalidných dôchodcov, či sa oplatí platiť si dobrovoľné dôchodkové poistenie a kedy sa oplatí doplatiť si poistné za dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia, ako si dôchodok môžete zvýšiť, kedy je najvhodnejšie požiadať o dôchodok...

Táto knižka vám pomôže získať čo najlepší, teda čo najvyšší dôchodok. A tak sa aj stane, pokiaľ pochopíte, že nečítate žiadnu beletriu ani oddychovú literatúru a budete čítať pomaly a sústredene.

Aby to šlo ľahšie, ponúkam vám v úvode návod na to, ako sa v knihe orientovať a čo kde nájdete.

Knihu začnite čítať od prvej kapitoly. Získate úvodný prehľad o jednotlivých druhoch dôchodkov. Začnete pomaličky a postupne chápať, že pre priznanie dôchodku je dôležitý akýsi dôchodkový vek a doba dôchodkového poistenia. Tu sa prvýkrát stretnete so záhadnými pojmami - osobný mzdový bod, dôchodková hodnota alebo dobrovoľné dôchodkové poistenie. Ak chcete mať dobrý dôchodok, začnite si tieto pojmy vštepovať.

Pokračujte druhou kapitolou. Pri jej čítaní si naozaj nájdite čas, pokojné miesto a sústreďte sa. Odporúčam čítanie so skúsenejšou kolegyňou, respektíve s niekým, kto sa v dôchodkovom systéme aspoň trochu vyzná. Ideálne s vašou mzdovou účtovníčkou. V druhej kapitole sú podrobne vysvetlené dôležité a pre výpočet dôchodku kľúčové pojmy, s ktorými sa musíte zoznámiť.

Kapitoly tri až deväť sú venované jednotlivým druhom dôchodkov. Ak vás nezaujíma invalidný dôchodok, pokojne 5. kapitolu preskočte. Ale napríklad v prípade, ak chcete ísť do predčasného dôchodku, pozorne čítajte kapitolu 4.

Určite by ste pri čítaní nemali vynechať kapitolu 11. V nej nájdete naozaj dôležité a ďalšie užitočné informácie - ako požiadať o dôchodok, ale ešte pred tým by ste mali vedieť, čo môžete očakávať v súvislosti s elektronickým účtom poistenca atď.

Druhému dôchodkovému pilieru sa v knihe venujeme len okrajovo a stručne, a to v kapitole 12.

Posledná 13. kapitola je slovníčkom pojmov, kde nájdete ich stručné zhrnutie s odkazom na jednotlivé kapitoly a podrobnejší výklad.

*

Kniha "DÔCHODKY 2024" je k dispozícií zatiaľ v elektronickej podobe na našej stránke. V septembri 2024 bude k dispozícií aj tlačená verzia v tvrdej väzbe a obmedzenom náklade.

Ak chcete čítať knihu "DÔCHODKY 2024" v elektronickej podobe, zaregistrujte sa a čítajte knihu tu na stránke. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH - MATERSKÁ”:

 • OBSAH
 • OBSAH - MATERSKÁ
 • PROFESIONÁL
 • OBČAN

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, to sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

Ak napriek tejto knihe potrebujete osobnú pomoc a rady pri získaní vášho čo najlepšieho dôchodku, zaregistrujte sa na mojej stránke www.relia.sk a zvoľte si registráciu s prístupom "OBČAN". Pozor, pre mzdové účtovníčky je určená registrácia "PROFESIONÁL". Získate tak možnosť položiť mi otázky, na ktoré vám rád odpoviem. Upozorňujem, že táto služba je spoplatnená, čas je to najvzácnejšie, čo mám, respektíve nemám...

*

Chcem sa poďakovať tým, čo pomohli vzniknúť tejto knihe – najmä spoločnosti Arwakan s.r.o. za dlhoročnú spoluprácu pri príprave publikácií a seminárov, expertovi na dôchodky Antonovi Jobekovi za cenné rady a korektúry. A najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

Napísané v máji až júli 2024, autor Jozef Mihál.

Editorka Libuša Matušiak Vikorová, grafika Juraj Medvecký.

*

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.7.2024.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Pozrieme sa na prípady, kedy slovenský občan/slovenská občianka pracujú a sú poistení na Slovensku, ale žijú v zahraničí a chcú čerpať materské zo Sociálnej poisťovne.

V praxi vás ďalej často zaujíma, ako sa postupuje, ak slovenský občan/slovenská občianka pracujú a sú poistení v zahraničí, ale materské chcú čerpať na Slovensku.

*

Občan poistený na Slovensku žije a chce čerpať materské v zahraničí

Takýto prípad v zásade nie je problém. Ak boli matka alebo otec nemocensky poistení na Slovensku v Sociálnej poisťovni, pričom splnili podmienky podľa nášho zákona o sociálnom poistení, na materské majú nárok, aj keď sa dieťa narodilo v zahraničí, resp. rodič alebo obaja rodičia s dieťaťom žijú, prípadne sa zdržiavajú v zahraničí.

Typickým príkladom je slovenský občan pracujúci v Bratislave, ale žijúci v Rakúsku.

Nárok na materské si musia uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si nárok na materské uplatní matka s tým, že dieťa sa narodilo v inej členskej krajine alebo v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, matka musí v Sociálnej poisťovni predložiť doklad vystavený lekárom v štáte, kde sa dieťa narodilo. Prípadne predloží formulár, ktorý matke vydá inštitúcia, ktorá má na starosti systém sociálneho poistenia (zabezpečenia) v danom štáte.

Ak sa dieťa narodilo v štáte, s ktorým Slovensko zmluvu nemá, avšak tento štát pristúpil k „Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín“, matka si vyžiada potvrdenie o narodení dieťaťa u svojho lekára v tomto štáte. Tento doklad musí byť osvedčený tzv. apostilou = osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom.

Informácie k tejto problematike nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v menu „Cestovanie a konzulárne info“.

V prípade narodenia dieťaťa v inej krajine sa informujte priamo v pobočke Sociálnej poisťovne, kde sa dohodnete na spôsobe overenia potvrdenia o narodení dieťaťa a materské bude priznané.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

V 8. kapitole nájdete ďalšie potrebné informácie, na ktoré sa často pýtate.

Napríklad aj to, aké dane a odvody sa platia v zamestnaní, ak máte vyššiu hrubú mzdu, alebo aj to, ako je to s materskou, ak ste boli poistení v zahraničí alebo ak žijete v zahraničí, aké majú matka a otec na materskej práva podľa Zákonníka práce, za koho platí štát poistné v čase na materskej alebo na rodičovskej dovolenke atď.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

V súčasnosti si oteckovia bežne čerpajú materské. Ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza.

Zaujímavým riešením situácie pre matku počas otcovej materskej preto môže byť - čerpanie dávky v nezamestnanosti.

*

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2022 až september 2022. Po skončení materskej je od októbra 2022 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2024, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky, tri roky bude mať v marci 2025.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2024 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od júna 2024 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí.

Poslednýkrát bude mať nárok na rodičovský príspevok za mesiac máj 2024 - a ako poberateľka rodičovského príspevku tak bude do 31.5.2024 na účely zákona o zdravotnom poistení poistencom štátu.

Pani Dominika sa v máji 2024 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2024 (piatok).

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku dňa 28. mája 2024 (utorok) a v stredu, štvrtok a piatok 29., 30. a 31. mája 2024 si čerpá tri dni dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2024 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 28. máju 2024 a k 31. máju 2024 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2024 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 1940 €. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za tri dni dovolenky dostane aj náhradu za zostatok nevyčerpanej dovolenky.

Poistné sa platí za tri dni, preto sa maximálny vymeriavací základ pre poistné do Sociálnej poisťovne prepočíta vzhľadom na platbu za tri dni (to sa netýka poistného na úrazové poistenie).

Maximálny vymeriavací základ za mesiac je počas roka 2024 suma 9128 € mesačne. Pri platbe poistného za tri dni v máji 2024 sa maximálny vymeriavací základ určí postupom:

9128 € / 31 dní v máji = 294,45 € (max. VZ pripadajúci na jeden deň, zaokrúhľuje sa na celé centy nadol)

294,45 € x 3 dni = 883,35 €

Poistné do Sociálnej poisťovne sa preto zaplatí z vymeriavacieho základu 883,35 €. Pozor, to neplatí pre poistné na úrazové poistenie, to sa vypočíta z celého hrubého príjmu 1940 €.

Preddavok na zdravotné poistenie sa takisto zaplatí z celého hrubého príjmu 1940 €.

K 1. júnu 2024 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2024 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť (dávku v nezamestnanosti nie je možné poberať v čase, kedy oprávnená osoba poberá rodičovský príspevok).

Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50 % z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2024, kedy sa poistné platilo zo základu 883,35 € za tri dni (viď vyššie).

DVZ = 883,35 € / 3 dni = 294,45 €

Maximálny možný DVZ na výpočet dávky v nezamestnanosti pri začatí jej poberania do 30.6.2024 je 85,7425 €. Dávka v nezamestnanosti sa preto vypočíta z maximálneho možného DVZ, teda zo sumy 85,7425 €.

Poznámka: Ak by pani Dominika šla do evidencie na úrade práce až od 1.7.2024, maximálny možný DVZ na výpočet dávky v nezamestnanosti by sa zvýšil na 94,0274 €.

Výška dávky je 50 % DVZ na kalendárny deň.

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1286,20 € a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1329,10 €.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu vyše 7800 €. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Má matka, ktorá je zamestnankyňou, počas svojej rodičovskej dovolenky nárok na nemocenské, ak má zdravotné problémy a je práceneschopná? Napríklad vtedy, ak je znova tehotná a má rizikové tehotenstvo?

Má matka, ktorá je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, nárok na ošetrovné na staršie dieťa?

Tieto otázky sú časté a majú svoj zmysel.

Odpoveď na tieto otázky však znie: V zásade zamestnankyňa nemá nárok na nemocenské ani na ošetrovné počas rodičovskej dovolenky.

*

Dôvod, prečo nemá, vyplýva zo znenia § 26 ZSP. Počas rodičovskej dovolenky má zamestnankyňa prerušené povinné nemocenské poistenie.

Obdobne SZČO, ktorá je povinne nemocensky poistená, má prerušené povinné nemocenské poistenie v čase, kedy má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

*

Výnimkou je prípad, kedy sa o nemocenské, resp. ošetrovné požiada v 7-dňovej ochrannej lehote na začiatku prerušenia povinného nemocenského poistenia. Teda v lehote 7 dní od začiatku rodičovskej dovolenky. Vtedy je nárok na nemocenské alebo na ošetrovné.

Ako potom riešiť situáciu, kedy má zamestnankyňa zdravotné problémy alebo má problém jej dieťa?

*

Riešením je predčasné ukončenie rodičovskej dovolenky - teda i ukončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia a návrat do zamestnania. Rodičovská dovolenka môže, ale nemusí trvať do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Po návrate do zamestnania je zamestnankyňa znova "normálne" nemocensky poistená a môže požiadať o nemocenské alebo o ošetrovné.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Na policajtky a profesionálne vojačky, colníčky, na policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov a záchranárov atď. (ďalej budem používať len „policajtky“ alebo „policajti, vojaci“) sa vzťahuje osobitný zákon, a to zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Možnosti čerpania tehotenského pre ženy, ktoré sú policajtky, nájdete komentované v kapitole 4.:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1095

*

Podľa zákona č. 328/2002 Z. z. má policajtka nárok na materské po dobu 34 (alebo 37, resp. 43 týždňov), vo výške 100 % čistého služobného platu.

Súčasne je materské najviac vo výške 75 % z maximálneho možného denného vymeriavacieho základu, ktorý je daný podľa zákona o sociálnom poistení.

V roku 2024 je maximum 75 % zo sumy 85,7425 € na deň, v roku 2025 je maximum 75 % zo sumy 94,0274 € na deň.

*

Policajtka má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa zákona č. 328/2002 Z. z. alebo bola nemocensky poistená podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, prípadne sa v tejto dobe policajtke poskytla rodičovská dovolenka.

Policajt, vojak nárok na materské nemá - okrem špecifických prípadov (ak sa matka napríklad z vážnych zdravotných dôvodov nemôže starať o dieťa).

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati, a to v prípade zamestnankyne, ktorá na ďalšiu materskú nastupuje z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati a medzi prvou a druhou materskou nemá v zamestnaní príjem (vymeriavací základ), z ktorého by sa platilo poistné do Sociálnej poisťovne.

V takom prípade podľa § 57 ods. 4 ZSP platí, že "druhá materská nesmie byť nižšia ako prvá".

V kapitole sa však pozrieme aj na prípady, kedy má zamestnankyňa medzi prvou a druhou materskou nejaký príjem, a to najmä preto, aby sme si ukázali:

 • ako jej to môže poškodiť pri výpočte druhej materskej,
 • ako jej to môže pomôcť získať druhú materskú vyššiu ako prvú.

*

Prvý problém je, či po materskom na staršie (prvé) dieťa bude mať matka nárok na materské aj pri druhom a ďalšom dieťati.

Druhá otázka potom je, aká bude výška materského, najmä v takom prípade, ak matka ide na ďalšiu materskú rovno z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati, teda pri "reťazovej" materskej.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Nie všetky budúce mamičky a aj oteckovia sú povinne nemocensky poistení ako zamestnanci alebo ako SZČO. Približne tretina tehotných žien nie je nemocensky poistená, a tak prichádzajú o možnosť čerpania materského. Nemajú nárok ani na nové tehotenské a rodičovský príspevok majú nižší o približne 130 € mesačne. Je to strata finančných prostriedkov, ktoré možno vyjadriť celkovou sumou až okolo 10000 až 15000 € pri jednom dieťati!

A to je škoda.

Pokiaľ ste v situácii, že nie ste a ani nebudete nemocensky poistená (poistený) ako zamestnanec, respektíve ako SZČO, riešením je dobrovoľné nemocenské poistenie.

K dobrovoľnému poisteniu si najskôr pozorne preštudujte kapitolu 2.1, časť týkajúcu sa dobrovoľného nemocenského poistenia:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

*

Odporúčame pozorne si preštudovať aj predchádzajúce kapitoly 7.1 a 7.2, ich časti a príklady týkajúce sa dobrovoľného poistenia:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1103

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1104

*

Možno napokon nárok na materskú získate kombináciou poistenia zamestnanca a dobrovoľného poistenia, podobne ako v kapitole 7.1 pani Natália alebo pani Norika.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie sa môžu prihlásiť a dávky tak získať napríklad:

 • študentky,
 • absolventky škôl, ktoré ešte nemajú zamestnanie,
 • evidovaní nezamestnaní a nezamestnané,
 • dobrovoľne nezamestnaní,
 • ženy, ktoré poberajú rodičovský príspevok pri prvom dieťati, zamestnanie im však počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončilo,
 • ženy a muži, ktorí sú SZČO, ale nie sú povinne poistení ako SZČO.

*

Aj pri dobrovoľnom nemocenskom poistení je v prvom rade dôležitá podmienka, že pre nárok na tehotenské či materské je potrebné získať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083).

Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré daná osoba mala v posledných dvoch rokoch.

Zopakujme si aj ďalšie dôležité pravidlá, ktoré sme už popísali v predchádzajúcich kapitolách.

Pri prihlásení sa na dobrovoľné nemocenské poistenie sa musíte automaticky prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Sadzba poistného na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie je spolu 33,15 % z vami zvoleného vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ musí byť počas roka 2024 najmenej 652 € (poistné je 216,13 € mesačne) - a počas roka 2025 najmenej 715 € (poistné je 237,02 € mesačne).

Ak chcete získať maximálne dávky pri začatí čerpania materského/tehotenského v roku 2024, tak by mal byť vymeriavací základ zvolený tak, aby výsledný denný vymeriavací základ bol na maxime 85,7425 €. To zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu 2608 € (poistné je 864,55 € mesačne).

Ak chcete získať maximálne dávky pri začatí čerpania materského/tehotenského v roku 2025, tak by mal byť vymeriavací základ zvolený tak, aby výsledný denný vymeriavací základ bol na maxime, ktoré je v roku 2025 vo výške 94,0274 €. To zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu 2860 € (poistné je 948,09 € mesačne).

Ak chcete získať pri dobrovoľnom poistení materské (alebo tehotenské), a to v maximálnej výške, tak:

 • musíte získať najmenej 270 dní nemocenského poistenia (v období 2 rokov pred pôrodom - materské, resp. pred začiatkom 27. týždňa pred pôrodom - tehotenské),
 • pri nástupe na materskú v roku 2024 by ste si mali zvoliť vymeriavací základ 2608 € mesačne (poistné je 864,55 € mesačne),
 • pri nástupe na materskú v roku 2025 by ste si mali zvoliť vymeriavací základ 2860 € mesačne (poistné je 948,09 € mesačne),
 • na dobrovoľné dôchodkové poistenie, z ktorého chcete čerpať dávku, sa musíte prihlásiť najneskôr 26 týždňov pred začatím čerpania dávky (tehotenského, materského).

*

Pozor! Treba ešte raz zdôrazniť, že na to, aby sa tehotenské/materské vypočítalo z vami zvoleného vymeriavacieho základu, musí dobrovoľné nemocenské poistenie trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) pred začatím poberania tehotenského/materského!

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Aj tehotná žena alebo otecko, ktorí sú SZČO a chcú nastúpiť na materskú, resp. poberať tehotenské, musia v prvom rade mať na dávku nárok. Až potom môžeme riešiť, ako dávku zvýšiť, respektíve ako získať čo najvyššiu dávku.

Opäť je tu dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083).

Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Príklad

Pán Milan je živnostník, podnikať začal v roku 2019. Na základe podaného daňového priznania za rok 2022, podaného v lehote do 31. marca 2023, mu od 1. júla 2023 začalo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Od júla do decembra 2023 platil poistné z vymeriavacieho základu 605,50 €, od 1. januára 2024 potom z vymeriavacieho základu 652 €.

Predtým bol naposledy poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec v roku 2020.

Pán Milan má ročné dieťa, má záujem ísť s dieťaťom na materskú.

Ak by chcel ísť na materskú napríklad od 2. marca 2024, tak nemôže, pretože k tomuto dňu ešte nemá 270 dní nemocenského poistenia.

Preverme si to: V období dva roky "dozadu", teda od 2. marca 2022 do 1. marca 2024 bol poistený len ako SZČO v čase od 1. júla 2023 do 1. marca 2024, čo je len 244 dní nemocenského poistenia.

Pán Milan však môže ísť na materskú napríklad od 2. apríla 2024. K tomuto dňu už má 275 dní nemocenského poistenia.

Ak pán Milan požiada o materské od 2. apríla 2024, rozhodujúcim obdobím je rok 2023 (pozrite 3. kapitolu).

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa v roku 2023 platilo poistné, je 6 mesiacov x 605,50 € = 3633 €.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2023 platilo poistné, bol 184.

DVZ = 3633 € / 184 dní = 19,7446 €

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 14,81 € na deň.

Materské tak bude cca 450 € mesačne a za 28 týždňov (196 dní) poberania materského (od 2. apríla 2024 do 14. októbra 2024) dostane pán Milan materské spolu približne 2903 €.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Tehotná žena, otecko, ktorý má záujem o materskú, či tzv. iný poistenec (napríklad adoptívni rodičia) najčastejšie nastupujú na tehotenské a na materskú zo zamestnania.

Zopakujme si kľúčové podmienky.

*

Tehotná žena má nárok na tehotenské, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Tehotná žena má nárok na materské, ak:

 • stará sa o dieťa,
 • v deň nástupu na materskú (8. až 6. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom) je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Otec (iný poistenec) má nárok na materské, ak:

 • stará sa o dieťa,
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa) - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

V prvom rade nás musí zaujímať, či matka, resp. otec (iný poistenec) vôbec majú nárok na dávku (tehotenské, resp. materské). Tu je dôležitou podmienkou, že nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083).

Ak tomu tak nie je, pričom žena (muž) v posledných dvoch rokoch nemali ani iné, už ukončené nemocenské poistenie, ktorého doba by sa dala započítať, nárok na dávku vôbec nemajú.

Ak nárok na dávku je, potom sa "môžeme baviť" o jej výške a o tom, ako získať čo najvyššiu dávku.

K tomu si ešte raz pozrite kapitolu 3. Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1090

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1091

*

Začnime jednoduchým príkladom.

Príklad

Pani Kamila je zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere nepretržite od 1. septembra 2019. V apríli 2024 zistila, že je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 20. decembra 2024.

Tehotenské môže poberať 27 týždňov pred pôrodom, teda od 14. júna 2024.

Nástup na materskú môže byť v období 8 až 6 týždňov pred pôrodom, teda v období od 25. októbra 2024 do 8. novembra 2024.

Pani Kamila si zvolí dátum nástupu na materskú čo najskôr, a to 25. októbra 2024.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského i materského sa určí ako celý predchádzajúci rok, teda rok 2023, a to preto, lebo povinné nemocenské poistenie zamestnanca (pracovný pomer v spoločnosti ABC) začalo ešte pred 1. januárom 2023.

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Pani Kamila v roku 2023 zarábala v spoločnosti ABC približne 800 € v hrubom mesačne.

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd), z ktorých sa v roku 2023 platilo poistné, je 9600 €.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2023 platilo poistné, bol 340 (pani Kamila bola 21 dní PN a 4 dni mala neplatené voľno).

DVZ = 9600 € / 340 dní = 28,2353 €

Tehotenské je 15 % z vypočítaného DVZ (čo vychádza na 4,23 € na deň), najmenej však 8,57425 € na deň.

Pani Kamila tak bude od 14. júna 2024 až do pôrodu poberať tehotenské vo výške približne 8,57 € na deň. Za jeden celý mesiac, ktorý má 30 dní, dostane tehotenské 257,30 € a za jeden celý mesiac, ktorý má 31 dní, dostane tehotenské 265,90 €. Za 27 týždňov do pôrodu dostane tehotenské spolu približne 1620 €.

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 21,18 € na deň.

Materské tak bude cca 640 € mesačne a za 34 týždňov (238 dní) poberania materského dostane pani Kamila materské spolu približne 5040 €.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Začali ste čítať najdôležitejšiu a najrozsiahlejšiu kapitolu knihy. Tu sa dozviete, ako v rôznych životných situáciách reagovať tak, aby ste nielen získali tehotenské a materské, ale aby ste mali tieto dávky čo najvyššie.

Pred tým, ako začnete čítať túto kapitolu, odporúčam vám poriadne si preštudovať kapitoly 2. až 5., aby ste správne porozumeli základným pravidlám. Kedy je nárok na tehotenské a materské, ako sa tehotenské a materské vypočíta, ako sa určí rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského a materského, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ, aké môže byť maximálne tehotenské a materské.

Ľahšie tak pochopíte "vyššiu matematiku", o ktorú ide v kapitole 7.

Vo vlastnom záujme čítajte pomaly, sústredene, rozprávajte sa a poraďte sa s vaším partnerom, známymi, mzdárkou vo vašej firme. Nie je totiž jedno, či na materskej získate 500 € mesačne, alebo 2200 € mesačne.

*

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Princíp

Rodičovský dôchodok poberateľom dôchodkov zvyšuje celkovú sumu dôchodkov, ktoré im vypláca Sociálna poisťovňa. Poberateľovi dôchodku (rovnako mužovi i žene) Sociálna poisťovňa okrem jeho riadneho dôchodku vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku.

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia:

 • starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
 • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
 • invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

*

Suma rodičovského dôchodku za príslušný rok je určená ako 12-násobok sumy 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu zisteného v období 2 rokov dozadu každého jeho dieťaťa, ktoré bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni alebo bolo zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

Pre priznanie a výšku rodičovského dôchodku za rok 2024 je rozhodujúce, či v roku 2022 bolo dieťa dôchodcu dôchodkovo poistené (respektíve zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch) a aký malo za rok 2022 priemerný mesačný vymeriavací základ.

Pre priznanie a výšku rodičovského dôchodku za rok 2025 je rozhodujúce, či v roku 2023 bolo dieťa dôchodcu dôchodkovo poistené (respektíve zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch) a aký malo za rok 2023 priemerný mesačný vymeriavací základ.

Atď.

*

Za rok 2024 Sociálna poisťovňa vypláca poberateľom starobných dôchodkov rodičovský dôchodok jednorazovo, v úhrnnej sume za celý rok. Vo výplatnom termíne v júni 2024 vypláca rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí sú najneskôr k 30. júnu 2024 poberateľmi príslušného druhu dôchodku (viď vyššie). V mesiacoch nasledujúcich po mesiaci jún 2024 vypláca Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok tým dôchodcom, ktorí budú mať príslušný druh dôchodku priznaný ešte za rok 2024, avšak až po 30.6.2024.

Súčasne Sociálna poisťovňa poberateľom rodičovských dôchodkov zašle poštou "Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku".

V "Rozhodnutí" je uvedený zoznam detí, za ktoré rodič dostane rodičovský dôchodok. Za každé takéto dieťa je uvedený jeho priemerný vymeriavací základ za rok, z ktorého sa suma rodičovského dôchodku vypočítava a z neho určená suma rodičovského dôchodku.

V prípade, ak priemerný vymeriavací základ dieťaťa je suma vyššia ako 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy, v "Rozhodnutí" je za takéto dieťa uvedená všeobecná informácia o tom, že suma vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, preto vznikol poberateľovi dôchodku nárok na výplatu rodičovského dôchodku v maximálnej sume.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uvádza, že v "Rozhodnutí" musí tieto údaje uviesť, aby bolo zrejmé, na základe akých údajov nárok priznala a z akých údajov vychádzala pri výpočte sumy rodičovského dôchodku. Je na zváženie, či tak nedochádza k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

*

Príklad

Pani Anna a pán Adam poberajú starobný dôchodok. Vychovali tri deti. V roku 2024 bude pani Anne i pánovi Adamovi vyplatený rodičovský dôchodok nasledovne.

Prvé dieťa žije vo Veľkej Británii, v roku 2022 teda toto dieťa nebolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni. 

Za prvé dieťa pani Anna a pán Adam nebudú mať nárok na rodičovský dôchodok.

Druhé dieťa je zamestnané na Slovensku, v roku 2022 bolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec, a jeho priemerný mesačný vymeriavací základ bol 1200 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za druhé dieťa bude 1,5 % z 1200 € = 18 € za jeden mesiac a 216 € za celý rok 2024.

Tretie dieťa má na Slovensku živnosť, v roku 2022 bolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni ako SZČO, a malo vymeriavací základ 566,50 €.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za tretie dieťa bude 1,5 % z 566,50 € = 8,50 € za jeden mesiac a 102 € za celý rok 2024.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Anny i pána Adama, ktorá im bude vyplatená za rok 2024, bude suma 216 € + 102 € = 318 €. 

*

Príklady výšky rodičovských dôchodkov jedného rodiča - dôchodcu, rok 2024, za jedno dieťa

 Aktivita dieťaťa v roku 2022

 RD rodiča

za 1 mesiac

 

RD rodiča

za rok 2024

 

  Študent, ktorý pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov 0 € 0 €
  Dobrovoľne nezamestnaný (napr. žena v domácnosti) 0 € 0 €
  Nezamestnaný, evidovaný na úrade práce 0 € 0 €
  Poberateľ invalidného dôchodku bez iných príjmov 0 € 0 €
  Poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, na dôchodku už nepracuje 0 € 0 €
  Pracuje a bol poistený mimo územia SR 0 € 0 €
  Začal podnikať ako SZČO, ale ešte neplatil odvody do Sociálnej poisťovne 0 € 0 €
  Matka na rodičovskej dovolenke, počas ktorej si privyrábala na dohodu 200 € mesačne 3 € 36 €
  Zamestnanec na čiastočný úväzok alebo dohodu, 400 € mesačne 6 € 72 €
  Dobrovoľne dôchodkovo poistený s minimálnym vymeriavacím základom 566,50 € 8,50 € 102 €
  Poberal opatrovateľský príspevok alebo príspevok za osobnú asistenciu (poistné platil štát zo základu 566,50 €) 8,50 € 102 €
  SZČO s minimálnym vymeriavacím základom 566,50 € 8,50 € 102 €
  Zamestnanec s minimálnou mzdou 646 € 9,70 €  116,40 €
  Matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke (poistné platil štát zo základu 679,80 €) 10,20 € 122,40 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 800 € mesačne 12 € 144 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1000 € mesačne 15 € 180 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1200 € mesačne 18 € 216 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1400 € mesačne 21 € 252 €
  Zamestnanec so mzdou v priemere 1564,80 € mesačne a viac 23,50 € 282 €

*

Predčasný starobný dôchodok a možnosť pracovať

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá dôchodkovo poistený občan

Jednou z podmienok na priznanie predčasného starobného dôchodku (PSD) je podľa § 67 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) skutočnosť, že poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok nie je:

 • povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo
 • povinne dôchodkovo poistený ako SZČO, alebo
 • povinne dôchodkovo poistený v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam medzinárodných zmlúv nájdete napríklad na webovej stránke Sociálnej poisťovne).

*

"Ľudovo povedané", žiadateľ o predčasný starobný dôchodok nesmie pracovať ku dňu, od ktorého žiada o PSD.

Výnimka z tohto pravidla je uvedená v § 67 ods. 5 ZSP.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku (ak spĺňa ďalšie podmienky) má povinne dôchodkovo poistená SZČO, ak sa za SZČO považuje z dôvodu, že je držiteľom oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov = § 3 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona. Konkrétne ide o činnosť pri výkone povolaní:

 1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 4. znalcov a tlmočníkov,
 5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov, finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 9. autorizovaných geodetov a kartografov,
 10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ ide o ďalšie SZČO, napríklad živnostníkov, pre tých platí, že ak sú ako SZČO povinne dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni, musia svoju činnosť, napríklad živnosť, ukončiť, prípadne pozastaviť, a to pred dňom, od ktorého žiadajú o PSD.

Znamená to však, že pokiaľ SZČO nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, svoju činnosť nemusí ukončiť ani pozastaviť a môže požiadať o predčasný starobný dôchodok.

*

Podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok

Pripomeňme, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká pri splnení podmienok určených zákonom o sociálnom poistení, avšak najskôr odo dňa podania žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku.

O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne (§ 67 ods. 3 ZSP).

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát (stáva sa, že na základe prvej podanej žiadosti v kalendárnom roku Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienok neprizná - žiadateľ má v tom istom roku "nárok ešte na jeden pokus" o priznanie predčasného starobného dôchodku).

*

Príklady

Pán Anton je zamestnancom, má pracovnú zmluvu = je v pracovnom pomere u zamestnávateľa, tým pádom je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec.

Od 1.12.2024 chce požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Pán Anton musí najneskôr k 30.11.2024 ukončiť pracovný pomer.

*

Pani Antónia pracuje na dohodu o vykonaní práce. Z činnosti na dohodu o vykonaní práce je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnankyňa, bez ohľadu na to, či má pravidelný, alebo nepravidelný príjem a bez ohľadu na výšku odmeny.

Pani Antónia chce od 1.9.2024 požiadať o predčasný starobný dôchodok - tým pádom musí najneskôr k 31.8.2024 ukončiť dohodu o vykonaní práce.

*

Pán Alfonz je SZČO, je živnostník. Už niekoľko rokov je povinne dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni ako SZČO.

Pán Alfonz chce požiadať o predčasný starobný dôchodok od 30.12.2024.

Aby mal predčasný starobný dôchodok priznaný, musí najneskôr k 29.12.2024 ukončiť alebo pozastaviť živnosť.

*

Pani Alžbeta je zamestnaná na polovičný úväzok a súčasne je finančná poradkyňa na základe licencie NBS. V Sociálnej poisťovni je povinne dôchodkovo poistená aj ako zamestnankyňa, aj ako SZČO.

K 1.10.2024 chce požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Pani Alžbeta musí najneskôr k 30.9.2024 ukončiť zamestnanie. Činnosť finančnej poradkyne ukončiť nemusí, viď § § 67 ods. 5 ZSP.

*

Pani Alica je živnostníčka, zo živnosti má pomerne nízke príjmy, preto nie je povinne dôchodkovo poistená ako SZČO v Sociálnej poisťovni.

Od 10.12.2024 chce požiadať o predčasný starobný dôchodok.

Pretože pani Alica nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, nemusí ukončiť ani pozastaviť svoju živnosť.

*

Predčasný starobný dôchodok a uplatnenie OOP

Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa § 67 ods. 4 ZSP však má (resp. nestráca) aj zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) podľa § 227a ZSP.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody, pri ktorej si uplatňuje OOP, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 € (na určenie príjmu sa primerane použije § 139b ZSP).

Pozor, nezáleží pritom na tom, odkedy má priznaný predčasný starobný dôchodok, teda rovnako sa postupuje napríklad aj vtedy, ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný povedzme od mája 2024.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad

Pán Peter poberá predčasný starobný dôchodok od novembra 2023. V období od 1.1.2024 do 31.12.2024 má u zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnil OOP. Za mesiac 8/2024 jeho odmena (bez odpočítania OOP) dosiahne v súčte od začiatku roka sumu 2450 €. V mesiacoch 9-12/2024 Sociálna poisťovňa nebude pánovi Petrovi vyplácať predčasný dôchodok, výplata predčasného dôchodku sa obnoví od 1/2025, respektíve odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, kedy bude mať pán Peter nárok už na starobný dôchodok.

*

AKÉ MOŽNOSTI PRACOVAŤ MÁ OBČAN PRED A PO PODANÍ ŽIADOSTI O PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

*

Dobrovoľník

Práca na dobrovoľnícku zmluvu v súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve nepodlieha povinnému dôchodkovému poisteniu v Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľník sa do Sociálnej poisťovne neprihlasuje.

Dobrovoľník preto môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • pracovať na dobrovoľnícku zmluvu aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • pracovať na dobrovoľnícku zmluvu (bez poberania odmeny, bez pracovnej zmluvy, bez dohody) aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Spoločník s.r.o.

Zo samotnej skutočnosti, že občan je spoločníkom s.r.o., nevyplýva povinnosť byť dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ spoločník, resp. konateľ s.r.o. nepoberá odmenu za výkon funkcie, nie je prihlásený (ako zamestnanec) do Sociálnej poisťovne. Je jedno, či pre vlastnú spoločnosť aktívne pracuje - pokiaľ nepoberá odmenu a pokiaľ nemá vo vlastnej spoločnosti ani pracovnú zmluvu, ani dohodu, nemá len preto, že je spoločníkom, povinné dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Takýto spoločník môže poberať dividendy - z dividend sa dôchodkové poistenie neplatí.

Spoločník, ktorý nie je povinne dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni (nepoberá odmeny, nemá pracovnú zmluvu ani dohodu), môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • byť spoločníkom s.r.o. (bez poberania odmeny, bez pracovnej zmluvy, bez dohody) aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • byť spoločníkom s.r.o. (bez poberania odmeny, bez pracovnej zmluvy, bez dohody) aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Uvedené obdobne platí pre konateľov a ďalších štatutárov obchodných spoločností a družstiev.

*

SZČO bez povinného dôchodkového poistenia v SP

Nová SZČO nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni.

V aktuálnom období, ak sa niekto stane SZČO - typicky si založí živnosť - počas roka 2024, ale predtým SZČO nebola, tak povinne dôchodkovo poistená môže byť až od:

 • 1.7.2025, ak podľa daňového priznania za rok 2024 bude jej príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (brutto, pred odpočítaním výdavkov) vyšší ako 8580 € a daňové priznanie za rok 2024 podá v riadnom termíne do 31.3.2025,
 • 1.10.2025, ak podľa daňového priznania za rok 2024 bude jej príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (brutto, pred odpočítaním výdavkov) vyšší ako 8580 € a daňové priznanie za rok 2024 podá v odloženom termíne po 31.3.2025.

Ak SZČO nie je povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • vykonávať svoju činnosť aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • vykonávať svoju činnosť aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Opatrovateľský príspevok, osobná asistencia

Poberateľ opatrovateľského príspevku, respektíve osobný asistent ŤZP osoby nepodlieha povinnému dôchodkovému poisteniu v Sociálnej poisťovni.

Poberateľ opatrovateľského príspevku, respektíve osobný asistent ŤZP osoby preto môže:

 • požiadať o predčasný starobný dôchodok (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky),
 • opatrovať ŤZP osobu, respektíve vykonávať osobnú asistenciu aj v období po podaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok,
 • opatrovať ŤZP osobu, respektíve vykonávať osobnú asistenciu aj v období po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku.

*

Poznámka: Od 1.7.2024 sa podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia zvyšujú opatrovateľské príspevky - pri opatrovaní jednej ŤZP osoby z 569 € na 615,50 € a pri opatrovaní dvoch a viac ŤZP zo 757 € na 818,60 €.

Na tieto sumy majú nárok aj opatrovatelia, ktorí poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, plný invalidný dôchodok alebo výsluhové dôchodky (doteraz poberali výrazne nižšie sumy).

*

Práca na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti s uplatnením OOP

Uzatvorenie dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, pri ktorej si občan uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) podľa § 227a ZSP, je možné až po vydaní rozhodnutia o priznaní predčasného starobného dôchodku. Občan môže mať takúto dohodu uzavretú len jednu.

V období od podania žiadosti do vydania rozhodnutia uzavrieť takúto dohodu nie je možné.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody, pri ktorej si uplatňuje OOP, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 € (na určenie príjmu sa primerane použije § 139b ZSP).

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Na prvý pohľad sa zdá, že poberateľ predčasného starobného dôchodku tak môže zarobiť najviac 200 € mesačne. Tak to však nie je, treba si s porozumením prečítať znenie § 67 ods. 7 ZSP. Hranica 200 € mesačne je dôležitá pre fungovanie samotnej OOP - ak v nejakom mesiaci odmena na dohodu presiahne 200 €, z časti odmeny nad 200 € sa už platí dôchodkové poistenie.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže zarobiť v úhrne najviac 2400 € ročne za kalendárny rok. Tento limit sa sleduje vždy nanovo od začiatku kalendárneho roka a pokiaľ sa v nejakom kalendárnom mesiaci prekročí, Sociálna poisťovňa od nasledujúceho kalendárneho mesiaca zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. Platí však, že v januári nasledujúceho kalendárneho roka sa výplata predčasného starobného dôchodku obnoví a limit 2400 € zárobku na dohodu sa sleduje odznova, od nuly.

Príklad

Pán Stanislav mal vydané rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku k 22. aprílu 2024.

Okamžite v ten deň sa zamestnal na dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnil OOP. 

Za mesiac apríl 2024 zarobil presne 200 €, za máj 500 €, za jún 800 €, za júl 700 €, za august 600 €. V mesiaci august úhrn jeho príjmov na dohodu presiahol hranicu 2400 €, v úhrne zarobil 2800 €.

Sociálna poisťovňa preto zastavila pánovi Stanislavovi výplatu predčasného starobného dôchodku od výplatného termínu v mesiaci september 2024.

V súlade s § 67 ods. 7 druhá veta, Sociálna poisťovňa pánovi Stanislavovi obnoví výplatu predčasného starobného dôchodku od výplatného termínu v mesiaci január 2025.

Pán Stanislav bude na dohodu s OOP pracovať aj počas roka 2025. V januári bude mať odmenu 600 €, vo februári 800 € ... a v marci 2025 dosiahne dôchodkový vek, ďalej ho tak "stráženie" limitu 2400 € nemusí zaujímať, pretože jeho predčasný starobný dôchodok sa "preklopí" na starobný dôchodok.

*

Na príklade pána Stanislava vidíme, že Sociálna poisťovňa mu zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku vo výplatných termínoch september až december 2024.

Pozrite si ale príklad pani Sáry a skúste sa ním inšpirovať.

Príklad

Pani Sára mala vydané rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku k 14. máju 2024.

Od 1. júna 2024 sa zamestnala na dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnila OOP. 

Za mesiac jún 2024 zarobila presne 200 €, za júl 200 €, za august 200 €, za september 200 €, za október 200 € a za november znova 200 €.

Skrátka, pani Sára si dávala pozor na to, aby Sociálna poisťovňa nemala najmenší dôvod zastaviť jej výplatu predčasného starobného dôchodku ani pri akomkoľvek prísnom a v neprospech občana znejúcom výklade zákona.

Za mesiac december pani Sára dostala okrem pravidelnej odmeny 200 € aj špeciálnu ročnú odmenu 5000 €. Celková suma, ktorú mala v hrubom vyplatenú, dosiahla 5200 €. Z časti nad 200 €, teda zo sumy 5000 €, sa platilo dôchodkové poistenie.

Čo je podstatné, hranicu príjmu 2400 € za rok 2024 pani Sára prekročila až v mesiaci december 2024. 

Sociálna poisťovňa jej nemá ako od nasledujúceho mesiaca zastaviť výplatu predčasného starobného dôchodku, pretože december je posledný mesiac v roku.

*

Výpomoc rodinnému príslušníkovi bez pracovnej zmluvy

Po priznaní predčasného starobného dôchodku je možné pracovať formou výpomoci rodinnému príslušníkovi bez pracovnej zmluvy. Sociálna poisťovňa tak takémuto poberateľovi predčasného starobného dôchodku nemá právo dôchodok odobrať.

Výpomoc rodinnému príslušníkovi - bez pracovnej zmluvy - je možná v prípade výpomoci pre:

 • fyzickú osobu – podnikateľa – napr. živnostníka, osobu podnikajúcu podľa osobitných predpisov, samostatne hospodáriaceho roľníka,
 • s.r.o., ktorá má jediného spoločníka, fyzickú osobu,
 • s.r.o., ktorá má dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuzní v priamom rade - starý rodič, rodič, dieťa, vnuk a vnučka alebo sú súrodenci - brat alebo sestra, resp. sú manželia.

Súčasne musí platiť, že vypomáhajúci rodinný príslušník musí byť k podnikateľovi, resp. spoločníkovi s.r.o. (alebo k jednému zo spoločníkov):

 • príbuzný v priamom rade = rodič, starý rodič, dieťa, vnuk, vnučka,
 • súrodenec = brat alebo sestra,
 • manžel – manželka.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku tak môže pracovať v pozícii vypomáhajúceho rodinného príslušníka bez pracovnej zmluvy pri splnení vyššie uvedených podmienok - napríklad výpomoc manželke, ktorá je SZČO, výpomoc bratovi v jeho jednoosobovej s.r.o. a podobne.

*

Výška minimálnych dôchodkov od 1.1.2025 (opravené)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2025

*

V období od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2024 je výška minimálneho dôchodku naviazaná na sumu životného minima platnú k 1. júlu 2023, čo je suma 268,88 €.

Od 1. januára 2025 bude výška minimálneho dôchodku naviazaná na sumu životného minima platnú k 1. januáru príslušného roka.

Počas roka 2025 tak budú sumy minimálnych dôchodkov naviazané na sumu životného minima, ktorá je platná k 1. januáru 2025.

*

Zvýšenie sumy životného minima od 1. júla 2024

Dňa 14. mája 2024 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2024 medziročne zvýšil o 1,9 %.

Podľa § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Z toho vyplýva, že suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá bude platná od 1.7.2024 do 30.6.2025, bude 273,99 €.

Minimálne dôchodky tak budú počas roka 2025 naviazané na sumu 273,99 €.

*

Princíp určenia sumy minimálnych dôchodkov

Od 1. októbra 2023 sa minimálne dôchodky určujú nasledovne.

Za prvých 30 rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia je suma minimálneho dôchodku daná ako 145 % sumy životného minima.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 31. do 39. roku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 2,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 40. do 49. roku sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 3 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia od 50. do 59. roku sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia od 60. roku obdobia dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zvýši o 7,5 % sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Do tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len obdobie dôchodkového poistenia:

 • získané pred rokom 1993 (bez ohľadu na osobné mzdové body získané v týchto rokoch),
 • získané od roku 1993, ale len v kalendárnom roku, za ktorý má poistenec osobný mzdový bod najmenej 0,241,
 • získané v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný, resp. invalidný dôchodok a
 • získané v cudzine.

*

SUMY MINIMÁLNYCH DÔCHODKOV OD 1.1.2025

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

do 30.6.2023

Minimálny dôchodok

od 1.7.2023 do 30.9.2023

Minimálny dôchodok

od 1.10.2023 do 31.12.2024

Minimálny dôchodok

od 1.1.2025

30

334,30 €

365,70 €

389,90 €

273,99 x 1,450 = 397,30 €

31

338,50 €

371,10 €

396,60 €

273,99 x 1,475 = 404,20 €

32

342,70 €

376,50 €

403,40 €

273,99 x 1,500 = 411,00 €

33

347,00 €

381,90 €

410,10 €

273,99 x 1,525 = 417,90 €

34

351,20 €

387,20 €

416,80 €

273,99 x 1,550 = 424,70 €

35

355,40 €

392,60 €

423,50 €

273,99 x 1,575 = 431,60 €

36

359,60 €

398,00 €

430,30 €

273,99 x 1,600 = 438,40 €

37

363,80 €

403,40 €

437,00 €

273,99 x 1,625 = 445,30 €

38

368,00 €

408,70 €

443,70 €

273,99 x 1,650 = 452,10 €

39

372,20 €

414,10 €

450,40 €

273,99 x 1,675 = 459,00 €

40

378,50 €

422,20 €

458,50 € 

273,99 x 1,705 = 467,20 €

41

384,80 €

430,30 €

466,60 €

273,99 x 1,735 = 475,40 €

42

391,10 €

438,30 €

474,60 €

273,99 x 1,765 = 483,60 €

43

397,40 €

446,40 €

482,70 €

273,99 x 1,795 = 491,90 €

44

403,70 €

454,50 €

490,80 €

273,99 x 1,825 = 500,10 €

45

410,00 €

462,50 €

498,80 €

273,99 x 1,855 = 508,30 €

46

416,30 €

470,60 €

506,90 €

273,99 x 1,885 = 516,50 €

47

422,60 €

478,70 €

515,00 €

273,99 x 1,915 = 524,70 €

48

428,90 €

486,70 €

523,00 €

273,99 x 1,945 = 533,00 €

 

Autor tabuľky: Jozef Mihál  www.relia.sk

*

Životné minimum od 1.7.2024 a dopady jeho zvýšenia (akt. 27.6.2024)

Témy: daň z príjmov,dôchodok,materské,nezdaniteľná časť,pomôcky,Top,veličiny,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Dňa 14. mája 2024 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2024 medziročne zvýšil o 1,9 %.

Podľa § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.

Rozhodujúce obdobie je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) dňa 22.5.2024 zverejnilo do medzirezortného pripomienkového konania (pod číslom LP/2024/235) návrh opatrenia, ktorým sa upravujú sumy životného minima platné od 1.7.2024.

Návrh nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/235

*

Dňa 27.6.2024 opatrenie vyšlo v Zbierke pod číslom 149/2024 Z. z.

Suma životného minima sa od 1.7.2024 zvyšuje o 1,9 %, čo znamená, že aj veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento.

*

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

 • plnoletá fyzická osoba: 268,88 €
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €
 • dieťa: 122,77 €

*

Nové sumy životného minima platné od 1.7.2024 do 30.6.2025

 • plnoletá fyzická osoba: 273,99 €
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 191,14 €
 • dieťa: 125,11 €

*

DOPADY ZVÝŠENIA SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA

Rodičovský príspevok od 1.1.2025

 • 351,80 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (439,80 € dvojičky, 527,70 € trojičky)
 • 482,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (602,90 € dvojičky, 723,50 € trojičky)

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2024 sa upravujú koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima (1,019). Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2025

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 479,48  (21-násobok životného minima / 12).

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2025:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 25426,27 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5753,79 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 25426,27 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

12110,36 € – (základ dane : 4)

... kde suma 12110,36 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 48441,43 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2025

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 48441,43 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

5260,61 € - vlastný príjem manželky

... kde suma 5260,61 € = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 48441,43 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

17370,97 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

... kde suma 17370,97 € = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 69483,86 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Sadzba dane v roku 2025

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 48441,43 €.
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 48441,43 €.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 4036,79 €.

*

Daň za rok 2025 sa nevyrubí a neplatí, ... (§ 46a)

 • ak za rok 2025 nepresiahne 17 € alebo

 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2025 nepresiahnu 2876,90 €.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 € (1,6-násobok životného minima 273,99 €).

*

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2024 do 30.6.2025, je 273,99 € mesačne.

*

Dávky v hmotnej núdzi

Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 zákona, ktoré sú platné k 31. decembru 2024, sa upravia od 1. januára 2025 koeficientom, ktorým boli k 1. júlu 2024 upravené sumy životného minima, teda zvýšia sa o 1,9 %.

Upravené sumy sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

Minimálne dôchodky

Od 1. januára 2025 sa zvyšujú sumy minimálnych dôchodkov. Viac v článku: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1099

*

V pokračovaní článku: Minimálne poistné a minimálne preddavky na zdravotné poistenie, nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku (ZRP).

Od roku 2020 sa rodičovský príspevok vypláca v dvoch zásadne rozdielnych sumách (rozdiel je temer 130 € mesačne) - v závislosti od toho, či sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

*

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Oprávnená osoba, ktorá má nárok na výplatu rodičovského príspevku, je:

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec,
 • náhradný rodič - fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba musí spĺňať dve podmienky:

 • riadne sa starať o dieťa a
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, respektíve byť osobou podľa predpisov EÚ (niektoré osoby z členských štátov EÚ pracujúce na Slovensku).

*

Dieťa, na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok, je dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe,
 • do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie (§ 28a zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon), táto novinka platí s účinnosťou od 30. mája 2023.

Rodičovský príspevok môže čerpať len jeden z rodičov, a to aj vtedy, keď je v rodine viac detí, na ktoré je nárok. Podľa dohody rodičov to môže byť matka alebo otec. Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rovnako to platí napríklad pri striedavej starostlivosti po rozvode rodičov.

*

Nárok na rodičovský príspevok nie je, ak:

 • aspoň jeden z rodičov dieťaťa má nárok na materské za celý kalendárny mesiac – je jedno, či na to isté, alebo na iné dieťa, prípadne má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte EÚ a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku, výnimkou je poberanie materského otcom dieťaťa v rozsahu max. dvoch týždňov v období šesť týždňov po pôrode,
 • nečlenský štát vypláca jednému z rodičov obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ide o maloletého rodiča, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • rodič a dieťa sa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, Islandom, Nórskom, Švajčiarskom a počas pobytu v tomto štáte rodič nie je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike,
 • rodič má ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča alebo do náhradnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok (pozor, uvedené sa nevzťahuje na prípady detí, ktoré boli osvojené).

*

Tu je dôležité, že nárok na rodičovský príspevok je za kalendárny mesiac, za ktorý sa síce vypláca materské, ale materské sa vypláca len za časť kalendárneho mesiaca. V takomto prípade sa suma rodičovského príspevku nekráti, ale vypláca sa v plnej výške.

Pozor, nárok na rodičovský príspevok je bez ohľadu na to, či rodič pracuje, podniká a podobne, ale súčasne aj bez ohľadu na výšku príjmu rodiča zo zárobkovej činnosti. Inými slovami, nárok na rodičovský príspevok má aj rodič, ktorý pracuje (v pracovnom pomere, na dohodu atď.) alebo podniká.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 5. MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

V piatej kapitole si podrobne vysvetlíme pravidlá pre dávku materské.

*

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

Nárok na materské - matka

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • v čase od začiatku 8. až 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo ak je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083

Žena, ktorá si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 € sa toleruje.

*

Nárok na materské - otec (iný poistenec)

Pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, respektíve tzv. iný poistenec, ak:

 • sa stará o dieťa,
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok) - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa) - to však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode,
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou. To však neplatí pri čerpaní dvojtýždňového materského v období 6 týždňov po pôrode - vtedy môžu poberať otec i matka súčasne materské na to isté dieťa.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083

Podmienku "starať sa o dieťa" komentujeme v kapitole 2.3:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1084

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 € sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Osoba, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonala ešte pred začatím čerpania materského, môže poberať napr. ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonala ešte pred materskou. Zamestnávateľ jej môže vyplatiť príspevok pri pôrode, ktorý je súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa a podobne.

Matka alebo otec (iný poistenec), ktorá poberá materské, podľa zákona môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní, z ktorého nepoberá materské alebo ako SZČO - je jedno, či materské nepoberá preto, lebo z poistenia v inom zamestnaní (z poistenia SZČO) nesplnila podmienky na priznanie materského (270 dní poistenia), alebo preto, lebo sa vedome rozhodla/rozhodol z iného poistenia nepožiadať o materské, aj keď na materské mal(a) nárok. Alebo preto, lebo ide o nové zamestnanie/podnikanie, ktoré začalo až v čase, kedy už poberal(a) materské.

Avšak v takýchto prípadoch môže Sociálna poisťovňa posudzovať, či sa matka/otec/iný poistenec skutočne stará o dieťa - ak niekde pracuje. K tomu pozrite kapitolu 2.3:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1084

Príklad

Pani Dana je tehotná. Má dve zamestnania - pracovný pomer u zamestnávateľa ABC a dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ. Z oboch zamestnaní je nemocensky poistená a z oboch zamestnaní by splnila podmienky na priznanie materského.

Pani Dana sa však rozhodne požiadať o materské len z nemocenského poistenia u zamestnávateľa ABC. V tomto zamestnaní (pracovný pomer) počas poberania materského nemôže pracovať. Zamestnávateľ ABC jej však počas poberania materského môže vyplatiť odmenu za prácu, ktorú vykonala ešte pred nástupom na materskú.

Z nemocenského poistenia na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ sa pani Dana rozhodla nepožiadať o materské. To znamená, že na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ môže pani Dana pracovať aj v čase, kedy jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať materské (rozumej materské z nemocenského poistenia plynúceho z pracovného pomeru u zamestnávateľa ABC).

Sociálna poisťovňa však môže preverovať, či sa tak pani Dana skutočne stará o dieťa - zjednodušene, či sa stará o dieťa sama osobne, v režime 24/7, pracuje (najmä) z domu alebo v prípade potreby si dieťa berie so sebou.

Dôležitá poznámka: V súlade s § 140 ods. 5 ZSP (s účinnosťou od 1.1.2023 sa vylúčenie povinnosti platiť poistné posudzuje osobitne z každého zamestnania, resp. poistenia), pani Dana v horeuvedenom príklade z príjmu na dohodu o pracovnej činnosti v čase, kedy sa jej vypláca materské, platí poistné do Sociálnej poisťovne a poistné platí aj jej zamestnávateľ XYZ. Samozrejme sa platia aj preddavky na zdravotné poistenie.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

V prípade SZČO, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka "nemať príjem" z podnikania. Znamená to, že SZČO môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa to týka matky i otca.

Pozor, Sociálna poisťovňa však môže preverovať, či sa takáto osoba "stará o dieťa". Činnosť, ktorú matka/otec ako SZČO vykonáva, by tak mala byť taká, aby im nebránila mať ako najvyššiu prioritu starostlivosť o dieťa v režime 24/7 - napríklad tak, že pracuje alebo podniká z domu.

V súlade s § 140 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení platí, že v období, kedy sa SZČO stará o novonarodené dieťa a poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, neplatí poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie.

*

Súbeh materského a ďalších dávok

V čase, kedy sa poberá materské, nie je možné súčasne poberať:

 • nemocenské,
 • ošetrovné,
 • dávku v nezamestnanosti.

V prípade, ak je v rodine viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

*

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Tehotenské je relatívne novou dávkou poskytovanou z nemocenského poistenia. V zákone o sociálnom poistení sa zaviedlo novelou č. 426/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2021.

*

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a
 • bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

O tehotenské je potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni (premlčacia doba na uplatnenie nároku je ako pri každej inej dávke zo sociálneho poistenia - tri roky).

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1082

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1083

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 € sa toleruje.

Uvedené podmienky sa posudzujú k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak nie sú k tomuto dňu splnené, nárok na tehotenské nie je.

Ak k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu nie je splnená podmienka 270 dní nemocenského poistenia, nárok na tehotenské nie je, aj keď táto podmienka bude splnená o niekoľko dní neskôr.

Kalendár nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

*

Príklad

Pani Dana otehotnela na jar 2024. Lekár určil deň pôrodu na 15. december 2024. Nástup na materskú by mal byť v rozmedzí 8 - 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda v rozmedzí od 20. októbra 2024 do 3. novembra 2024. Nárok na tehotenské sa posudzuje k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda k 9. júnu 2024. Ak pani Dana spĺňa podmienky, tehotenské bude mať vyplácané od 9. júna 2024 až do ukončenia tehotenstva (do pôrodu).

Pani Dana v roku 2023 skončila štúdium a od 1.7.2023 sa zamestnala v pracovnom pomere. Zamestnanie ukončila k 31.12.2023. V tomto zamestnaní získala 184 dní nemocenského poistenia.

Po zistení, že je tehotná, sa pani Dana rozhodla prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, a to od 15. apríla 2024.

K 9. júnu 2024 tak bude mať získaných 184 dní nemocenského poistenia v bývalom zamestnaní a 55 dní z dobrovoľného nemocenského poistenia, spolu 239 dní nemocenského poistenia. To je menej ako požadovaných 270 dní, preto pani Dana nemá nárok na tehotenské.

Na materské však nárok mať bude, pretože do dňa pôrodu v decembri 2024 bezpochyby požadovaných 270 dní nemocenského poistenia získa.

*

Súbeh tehotenského a príjmu v zamestnaní, materského, nemocenského, rodičovského príspevku...

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO.

Nárok na tehotenské má tehotná žena súčasne s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), tak má nárok na tehotenské a súbežne pri práceneschopnosti na nemocenské.

Šesť týždňov (prípadne osem týždňov) pred očakávaným dňom pôrodu začína poberať materské a nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu. Inými slovami, v posledných týždňoch pred pôrodom poberá súbežne aj tehotenské, aj materské.

Príklad

Pani Betka od 28. marca 2024 poberá tehotenské. V máji 2024 má zdravotné problémy a lekár ju "pošle" na PN. Pani Betka poberá počas PN nemocenské, ale nárok na tehotenské má naďalej - počas PN tak poberá aj tehotenské, aj nemocenské.

Od 8. augusta 2024 pani Betka začína poberať materské. Až do pôrodu tak bude poberať aj tehotenské, aj materské.

*