Valorizácia dôchodkov k 1.7.2023. Požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024? (akt. 9.6.2023)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 23. mája 2023 schválila zákon č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

Pani prezidentka zákon podpísala 8.6.2023.

Zmeny, ktoré sa týkajú valorizácie starobných, predčasných starobných, invalidných a pozostalostných dôchodkov, sú účinné od 1. júla 2023.

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV (OKREM MINIMÁLNYCH) K 1.7.2023

Podľa § 293fzc ZSP, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne 5 %, dôchodková dávka vyplácaná k 1. júlu 2023 sa zvyšuje od 1. júla 2023 o percento tohto rastu vykázané Štatistickým úradom SR a dôchodková dávka priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje odo dňa jej priznania o percento tohto rastu vykázané Štatistickým úradom SR.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti poskytla informáciu, že uvedené percento rastu cien je 10,6 %.

Znamená to, že všetky dôchodky (okrem minimálnych) sa k 1.7.2023 mimoriadne zvyšujú k 1.7.2023 o 10,6 %.

Novopriznané dôchodky, priznané v čase medzi 1.7.2023 až 31.12.2023, sa zvyšujú jednak o 11,8 % (valorizácia platná k 1.1.2023), jednak o 10,6 % (valorizácia platná k 1.7.2023).

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV (OKREM MINIMÁLNYCH) K 1.1.2024

Podľa zmeneného § 82 ods. 1 ZSP, od 1. januára 2024 sa budú dôchodky k 1. januáru zvyšovať takto:

  • ak sa dôchodky, vyplácané pred 1. januárom, v predošlom kalendárnom roku zvyšovali formou mimoriadnej valorizácie, budú zvýšené o percento podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4a (viď ďalej)
  • ak sa dôchodky, vyplácané pred 1. januárom, v predošlom kalendárnom roku nezvyšovali formou mimoriadnej valorizácie, budú zvýšené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov predošlého kalendárneho roka
  • novopriznané dôchodky, priznané v čase medzi 1. januárom a 31. decemberom príslušného kalendárneho roka, budú zvýšené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov predošlého kalendárneho roka.

*

Príloha č. 4a:

Pj = max(0, ((1 + Pz)/(1 + Pi) - 1)

  • Pj je percento zvýšenia dôchodkov k 1. januáru, zaokrúhli sa na jedno desatinné miesto nahor
  • Pz je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov predošlého kalendárneho roka, respektíve (platí len pre valorizáciu k 1.1.2024 v súlade s § 293gb ods. 1 ZSP) percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvý polrok roka 2023 - ak je vyššie
  • Pi je percento zvýšenia dôchodkov formou mimoriadnej valorizácie v predošlom kalendárnom roku
 
Príklad
 
Percento mimoriadnej valorizácie k 1.7.2023 je 10,6 %.
 
Dôchodcovská inflácia za prvých 9 mesiacov roka 2023 (resp. za prvý polrok 2023, ak bude vyššia), bude odhadom 13 %.
 
Pj = max (0, ((1 + 0,13)/(1 + 0,106) - 1) = max (0, (1,13/1,106 - 1) = 0,021 ...po zaokrúhlení 2,2 %

*

POŽIADAŤ O DÔCHODOK EŠTE V ROKU 2023 ALEBO POČKAŤ NA JANUÁR 2024?

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

Výsledná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor (rovnako to platí pri výpočte zvýšenia dôchodku o valorizáciu).

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2023 je 16,4764 €.

Dôchodková hodnota platná pre rok 2024 sa vypočíta ako 95 % medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku, tak ako ho Štatistický úrad SR zverejní za 3. štvrťrok 2023 (tento údaj bude známy začiatkom decembra 2023). Na základe doterajšieho vývoja rastu priemernej mzdy možno (v júni 2023) odhadnúť, že priemerná mzda sa medziročne zvýši o cca 10 %.

Pri tomto odhade rastu priemernej mzdy možno ďalej odhadnúť, že dôchodková hodnota platná pre rok 2024 bude oproti roku 2023 vyššia o 9,5 % a bude cca 18,05 €.

*

Valorizácia 

Sumy starobného dôchodku sa v roku 2023 zvyšujú (valorizujú) dvakrát. K 1.1.2023 o 11,8 % a k 1.7.2023 sa zvyšujú o ďalších 10,6 %.

Valorizácia platná pre rok 2023 sa týka jednak dôchodkov priznaných pred rokom 2023, ale aj dôchodkov priznaných počas roka 2023. Napríklad starobný dôchodok priznaný a vypočítaný podľa základného vzorca (viď vyššie) v júli 2023 sa zvýši najskôr o 11,8 % a takto navýšená suma sa navýši o ďalších 10,6 %.

*

Sumy starobných dôchodkov priznaných pred rokom 2024 sa k 1.1.2024 zvýšia odhadom (viď príklad vyššie) o 2,2 %.

Sumy starobných dôchodkov priznaných počas roka 2024 sa zvýšia odhadom (viď príklad vyššie) o 13 %.

*

Trinásty dôchodok

Trinásty dôchodok v roku 2023 dostanú vo výplatnom termíne v novembri 2023 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v novembri 2023.

Občan, ktorý požiadal/požiada o dôchodok v decembri 2023 vrátane, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v roku 2023.

Suma 13. dôchodku je:
 
  • 300 €, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 268,88 €,
  • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 €.

Vzorec je TD = 300,00 € – 0,36 x (D – 268,88 €)

TD = 13. dôchodok 

D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v novembri 2023.

268,88 € je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá je platná od 1. júla 2023.

*

Predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima 268,88 €).

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka platná v roku 2024

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2024 nemá daňovník, ktorý k 1. januáru 2024 poberá (alebo má spätne priznaný) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 470,54 .

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2024:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 24952,06 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5646,48 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 24952,06 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

11884,50 € – (základ dane : 4)

... kde suma 11884,50 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 47538 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

... Ak je nezdaniteľná časť na daňovníka = 5646,48 €, tak to pri 19 % sadzbe dane znamená nižšiu daň o 1072,83 €.

*

Na záver úvodnej časti si pripomeňme, že o starobný dôchodok je možné požiadať i spätne, a to 3 roky dozadu. Pri rozhodovaní o tom, či máte požiadať o starobný dôchodok okamžite pri dosiahnutí dôchodkového veku ešte v roku 2023, sa tak nemusíte ponáhľať. Treba si to dobre zvážiť a pokojne môžete o dôchodok požiadať až v decembri 2023, kedy už budú známe všetky čísla, a to spätne.

*

Príklad výpočtu

Pán Ladislav dosiahol dôchodkový vek 10.12.2023. K tomuto dňu požiadal v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku.

Získal presne 40 rokov dôchodkového poistenia. Pretože mal v rozhodujúcom období vymeriavacie základy "plus - mínus" vo výške priemernej mzdy, jeho priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2022 vrátane) je presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 rokov x 16,4764 € (ADH v roku 2023) = 659,10 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2023, táto suma sa valorizuje najskôr o 11,8 % (valorizácia k 1.1.2023), teda pripočítame 11,8 % z 659,10 € = 736,90 €.

Ďalej valorizujeme o 10,6 % (valorizácia k 1.7.2023), pripočítame 10,6 % z 736,90 € = 815,10 €

Výsledná suma starobného dôchodku priznaná k 10.12.2023 je 815,10 €.

Poznámka: Pán Ladislav v roku 2023 nedostane 13. dôchodok, pretože starobný dôchodok bude mať priznaný a vyplatený prvýkrát až za december 2023.

*

K 1.1.2024 sa dôchodok pána Ladislava valorizuje o (odhadom) 2,2 %, teda pripočítame 2,2 % z 815,10 € a dostaneme sumu 833,10 €.

Od 1.1.2024 tak dôchodok pána Ladislava bude 833,10 €.

*

Pani Lucia dosiahla dôchodkový vek rovnako 10.12.2023.

Pani Lucia už nepracuje, ale na rozdiel od pána Ladislava sa rozhodla požiadať o starobný dôchodok až od 10.1.2024.

Rovnako ako pán Ladislav získala presne 40 rokov dôchodkového poistenia a jej priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2023 vrátane) je rovnako ako u pána Ladislava presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 rokov x 18,05 € (Odhadovaná ADH v roku 2024) = 722 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2024, táto suma sa ešte valorizuje o (odhadom) 13 %, teda pripočítame 13 % z 722 € a dostaneme sumu 815,90 €.

Výsledná suma starobného dôchodku pani Lucie, ktorá je priznaná k 10.1.2024, je 815,90 €

*

Dôchodok pána Ladislava (od 1.1.2024) bude vo výške 833,10 €, dôchodok pani Lucie bude (len) 815,90 €

Dôchodok pani Lucie je nižší o 17,20 €.

Súčasne pani Lucia tým, že požiadala o dôchodok jeden mesiac po dovŕšení dôchodkového veku, prišla o jeden mesačný dôchodok.

Uvedený príklad dokazuje, že ak správne odhadujeme medziročný rast priemernej mzdy o 10 % a dôchodcovskú infláciu za prvých 9 mesiacov roka 2023 na 13%, tak jednoznačne bude výhodnejšie požiadať o dôchodok ešte počas roka 2023.

A to aj v prípade úvahy o predčasnom starobnom dôchodku, pri odchode do predčasného dôchodku o 6-12 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

Odporúčam však najmä tým, čo uvažujú o predčasnom dôchodku, pretože dôchodkový vek dovŕšia až v roku 2024, počkať so žiadosťou o predčasný dôchodok na začiatok decembra 2023, kedy budú známe všetky potrebné veličiny pre porovnanie výpočtov v roku 2023 a v roku 2024.

*

Teraz trocha náročnejšej matematiky

Skúsme odpovedať na otázku, kedy sa oplatí požiadať o dôchodok, čo najpresnejšie. Ak nemáte pozitívny vzťah k rovniciam, túto časť preskočte.

Suma dôchodku, priznaného už v roku 2023, bude v roku 2024 vo výške určenej podľa vzorca:

D1 = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x 1,118 (valorizácia k 1.1.2023) x 1,106 (valorizácia k 1.7.2023) x VAL (valorizácia k 1.1.2024) / 1,106 (valorizácia k 1.7.2023)

... čo môžeme ďalej upraviť a zjednodušiť takto:

D1 = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x 1,118 (valorizácia k 1.1.2023) x VAL (valorizácia k 1.1.2024)

*

Suma dôchodku, priznaného až v roku 2024, bude v roku 2024 vo výške určenej podľa vzorca:

D2 = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x Rast ADH pre rok 2024 x VAL (valorizácia k 1.1.2024)

*

Ak si dáme do rovnosti D1 = D2 (teda, obe sumy dôchodkov budu zhodné), dostaneme rovnicu:

POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x 1,118 (valorizácia k 1.1.2023) x VAL (valorizácia k 1.1.2024) = ...

POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x Rast ADH pre rok 2024 x VAL (valorizácia k 1.1.2024)

... a po úprave máme výsledok:

1,118 (valorizácia k 1.1.2023) = Rast ADH pre rok 2024

Čo to znamená?

Dôchodok priznaný v roku 2023, bude v roku 2024 rovnaký, ako dôchodok priznaný až v roku 2024, ak rast ADH pre rok 2024 bude presne 11,8 %.

Medziročný nárast ADH je daný ako 95 % medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku, tak ako ho Štatistický úrad SR zverejní za 3. štvrťrok 2023.

Rast ADH o 11,8 % bude vtedy, ak medziročný nárast priemernej mzdy bude o 12,42 % (95 % z 12,42 % = 11,8 %).

*

Záver

Starobný dôchodok priznaný v roku 2023 bude vyšší, ako starobný dôchodok priznaný v roku 2024 vtedy, ak medziročný rast priemernej mzdy nepresiahne 12,42 %.

A naopak, starobný dôchodok priznaný v roku 2024 bude vyšší, ako starobný dôchodok priznaný v roku 2023, ak medziročný rast priemernej mzdy presiahne 12,42 %.

Aký bude medziročný rast priemernej mzdy, budeme vedieť začiatkom decembra 2023, ja ho dnes odhadujem na 10 %.

*

V pokračovaní článku:

Ďalšie zmeny platné od 1.7.2023 (rodičovské dôchodky, materská, atď.)

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 10 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.