ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 40. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - NÁHRADA PRI PN, NEMOCENSKÉ

Témy: nemocenské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

NEMOCENSKÉ

Podľa § 33 ods. 1 ZSP, zamestnanec má nárok na nemocenské, ak bol pre:

  • chorobu,
  • úraz alebo
  • z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia, resp. izolácie...

...uznaný za dočasne práceneschopného na výkon zárobkovej činnosti.

*

Vznik nároku na nemocenské a výška nemocenského

Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské v zásade od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Výška nemocenského je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (pozrite príslušnú kapitolu) za jeden deň poberania.
 
*
 
Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, má nárok na nemocenské odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia.
 
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote (teda po skončení nemocenského poistenia alebo počas prerušenia nemocenského poistenia), zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
 
V takýchto prípadoch je výška nemocenského:
  • od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu,
  • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.
*
 
Podľa § 111 ZSP, suma nemocenského je polovica sumy nemocenského, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.
 
*
 
Zánik nároku na nemocenské a podporné obdobie
 
Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. „podporné obdobie”).
 
Do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom.
 
Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa nezapočítavajú do podporného obdobia, ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nemocenského poistenia nevznikla dočasná pracovná neschopnosť. Do podporného obdobia sa nezapočítava obdobie nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.
 
Poistenkyni, ktorá je dočasne práceneschopná v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, zaniká nárok na nemocenské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ak jej vznikol nárok na materské.
 
Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých:
  • má nárok na výplatu materského.

Podľa § 38 ZSP, poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu. Za porušenie liečebného režimu na účely prvej vety sa považuje aj porušenie nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode