ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 39. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - DVZ A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Témy: nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Prakticky pri všetkých nemocenských dávkach sa výška dávky určí ako príslušné percento z denného vymeriavacieho základu, respektíve pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Napríklad materské za jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

*

Pre určenie výšky nemocenskej dávky je preto dôležité správne určiť denný vymeriavací základ (DVZ), respektíve pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na to, kedy vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (napr. kedy začala PN zamestnanca) a kedy vzniklo nemocenské poistenie zamestnanca (napr. kedy začal pracovný pomer).

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v ochrannej lehote (teda až po zániku nemocenského poistenia = po skončení zamestnania), rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

*

Pri výpočte DVZ sa z počtu dní rozhodujúceho obdobia vylúčia:

  • dni vylúčenia, teda dni, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP) - napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, kedy sa staral o novonarodené dieťa, 
  • dni prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP) - napríklad dni neplateného voľna, rodičovskej dovolenky.

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

*

MAXIMÁLNY MOŽNÝ DVZ

Podľa § 55 ods. 2 ZSP platí, že DVZ môže byť najviac suma určená z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať nemocenská dávka. Uvedené rovnako platí pre PDVZ.

*

Pre nemocenské dávky, na ktoré vznikol nárok v roku 2023, je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 79,6274 €.

Výpočet: 2 x 1211 € (priemerná mzda zistená za rok 2021) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 79,6274 €.

*

Pre nemocenské dávky, na ktoré vznikol nárok v roku 2024, je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 85,7425 €.

Výpočet: 2 x 1304 € (priemerná mzda zistená za rok 2022) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 85,7425 €.

*

V praxi to znamená, že maximálnu nemocenskú dávku (napr. maximálne materské) získa zamestnanec z vymeriavacieho základu (resp. hrubého príjmu) vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zistenej za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom začína poberať dávku.

Pre nemocenské dávky, na ktoré vznikol nárok v roku 2023, sa najvyššie sumy dávok dajú získať z vymeriavacieho základu (resp. hrubého príjmu) vo výške 2422 €.

Pre nemocenské dávky, na ktoré vznikne nárok v roku 2024, sa najvyššie sumy dávok dajú získať z vymeriavacieho základu (resp. hrubého príjmu) vo výške 2608 €

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode