Najzbytočnejší článok: Zamestnanecká prémia za rok 2016

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,zamestnanecká prémia

V roku 2009 sa prvýkrát zaviedla tzv. zamestnanecká prémia. Podstata je v tom, že ak základ dane zamestnanca je nižší ako nezdaniteľná časť na daňovníka a zamestnanec tak neplatí žiadnu daň, štát mu naopak vyplatí tzv. zamestnaneckú prémiu – čo je vlastne akási záporná daň. Čistý príjem zamestnanca sa tak zvýši o sumu zamestnaneckej prémie.

V prvom roku zavedenia zamestnaneckej prémie si tak zamestnanci s nízkym zárobkom mohli vylepšiť svoj čistý príjem až o 181 eur.

*

Už v roku 2010 sa však zamestnanecká prémia znížila na max. 157 eur. A postupne klesala každý rok. Napríklad za rok 2014 si mohli zamestnanci prilepšiť najviac len o 27 eur.

Toto postupné znižovanie bolo dané tým, že minimálna mzda každoročne rastie, nezdaniteľná časť na daňovníka (naviazaná na životné minimum) však rástla pomalšie a od roku 2014 sa nezvýšila vôbec.

*

V roku 2015 tak zamestnanecká prémia reálne spadla na nulu a tak je to aj v roku 2016. V zákone o dani z príjmov stále máme § 32a, ktorý definuje zamestnaneckú prémiu – jej výška je však už druhý rok po sebe nula a ak sa nič zaujímavé nestane, bude to tak aj v ďalších rokoch.

Len vo veľmi špecifických a výnimočných prípadoch bude mať zamestnanec priznanú zamestnaneckú prémiu v nenulovej hodnote. Keďže však tento inštitút v zákone zostal, pripomeňme si, kto má nárok na zamestnaneckú prémiu.

*

Kto má nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2016

Pokiaľ ide o podmienky nároku na zamestnaneckú prémiu, tie sa už niekoľko rokov nemenili. Čiže nárok má daňovník, ak splnil všetky ďalej uvedené "jednoduché" podmienky:

 • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a to príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, alebo príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania alebo príjmy z prostriedkov sociálneho fondu, pričom musí ísť o závislú činnosť vykonávanú len na území Slovenskej republiky (tzv. "posudzované príjmy"), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy - za rok 2016 teda najmenej 6 x 405 = 2430 eur,
 • poberal tieto príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov (nemusí to byť 6 kalendárnych mesiacov po sebe, môžu byť "na preskáčku"), nezapočítava sa však kalendárny mesiac, za ktorý dosiahol príjmy len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • nemal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v zahraničí
 • neuplatnil si v daňovom priznaní "oddanenie" príjmov zdanených zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 7,
 • nepoberal podiely na zisku (dividendy) pri majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti alebo družstve alebo ako člen štatutárneho alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo ako tichý spoločník s.r.o. ani ako zamestnanec ani ako podielnik pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou = príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona,
 • nepoberal príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností = príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona,
 • nepoberal príjmy ako ústavný činiteľ Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, poslanec Európskeho parlamentu, prokurátor alebo vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky = príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,
 • nepoberal odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev alebo odmeny za výkon funkcie = príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona,
 • nepoberal odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu = príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona,
 • nepoberal príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu, napríklad príjmy plynúce na základe príkaznej zmluvy alebo inej zmluvy podľa Obchodného zákonníka ak ide o závislú činnosť= príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona,
 • nepoberal obslužné = príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona, - nemal nepeňažné príjmy v súvislosti s poskytnutím služobného vozidla na súkromné účely,
 • nemal príjmy dané ako zvýhodnenie pri nákupe zamestnaneckej opcie,
 • nemal príjem plynúci z výhry alebo ceny zo súťaže vyhlásenej zamestnávateľom = príjmy podľa § 5 ods. 3 zákona,
 • nemal príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu podľa § 6 zákona o dani z príjmov, okrem prípadných príjmov zdanených zrážkovou daňou, pri ktorých neuplatnil "oddanenie",
 • nemal príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, okrem prípadných príjmov zdanených zrážkovou daňou, pri ktorých neuplatnil "oddanenie",
 • nemal ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, okrem prípadných príjmov zdanených zrážkovou daňou, pri ktorých neuplatnil "oddanenie",
 • nepoberal dôchodok (starobný, predčasný starobný, výsluhový) od začiatku roka 2016, ani nemal dôchodok spätne k začiatku roka 2016 priznaný, - nebol takým zamestnancom, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v roku 2016 poskytol príspevok podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami).

*

Upozornenie - podľa "Informácie k nároku na zamestnaneckú prémiu", ktorú zverejnilo Daňové riaditeľstvo SR vo februári 2011, nárok na zamestnaneckú prémiu nie je ani vtedy, ak sa zamestnancovi poskytli ďalšie príspevky podľa zákona o službách zamestnanosti, a to: 

 • § 47- teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností -
 • § 53 - príspevok na dochádzku za prácou
 • § 53a - príspevok na presťahovanie za prácou
 • § 53b - príspevok na dopravu do zamestnania
 • § 56a - príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
 • § 59 - príspevok na činnosť pracovného asistenta – zamestnanca 
 • § 60 - príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

*

Výpočet sumy zamestnaneckej prémie za rok 2016

1. Zamestnanec so základom dane (príjmy mínus odvody zamestnanca) vo výške sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a vyšším, čiže so základom dane za rok 2016 vo výške 3803,33 eur a viac, nemá nárok na zamestnaneckú prémiu. Takémuto zamestnancovi sa vypočíta daň obvyklým spôsobom.

*

2. Zamestnancovi, ktorý za rok 2016 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške 4860 eur (12-násobok minimálnej mzdy, 12 x 405 = 4860) a viac, sa zamestnanecká prémia vypočíta takto:

ZP = 19% z (3803,33 - základ dane zamestnanca za rok 2016)

Čiže: výška zamestnaneckej prémie pre zamestnanca s príjmami (brutto) vo výške 12-násobku minimálnej mzdy a viac, je daná ako 19% z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka a základu dane zamestnanca. Takémuto zamestnancovi môže vyjsť kladná suma zamestnaneckej prémie len a len v prípade, že počas roka 2016 ako zamestnanec platil neštandardne vysoké odvody – a to je možné len vtedy ak mu bol zrazený nejaký nedoplatok na sociálnom alebo zdravotnom poistení za predchádzajúce roky. Pozrite príklad ďalej.

3. Zamestnancovi, ktorý za rok 2016 dosiahne príjmy zo závislej činnosti vo výške od 2430 eur (6-násobok minimálnej mzdy) do 4860 eur (12-násobok minimálnej mzdy), sa zamestnanecká prémia vypočíta takto:

ZP = 19% z (3803,33 - základ dane zo sumy 4860) = 0 eur

Ukážme si, ako sa táto suma vypočíta.

Základ dane z minimálnej mzdy, čiže zo sumy 405 eur sa vypočíta takto:

Mesačné odvody zamestnanca zo sumy 405 eur sú:

 • 1,4% nemocenské poistenie 5,67
 • 3% invalidné poistenie        12,15
 • 4% starobné poistenie        16,20
 • 1% nezamestnanosť              4,05 
 • 4% zdravotné poistenie       16,20 ... pri uplatnení OOP 3,00

Spolu sú odvody zamestnanca 54,27 eura za mesiac, pri uplatnení OOP 41,07 eura za mesiac, čo je 651,24 eura za rok, pri uplatnení OOP 492,84 eura za rok.

Poznámka: jednotlivé sumy poistného do Sociálnej poisťovne a preddavku na zdravotné poistenie sa zaokrúhľujú na eurocent nadol. Základ dane z minimálnej mzdy za rok je: 4860 – 651,24 = 4208,76 eura

Pri uplatnení OOP 4860 – 492,84 = 4367,16 eura

V každom prípade (či počítame s uplatnením OOP alebo nie) je základ dane vyšší ako 3803,33 eura, zamestnanecká prémia je preto nula. Výsledok: výška zamestnaneckej prémie pre zamestnanca s príjmami (brutto) vo výške od 6-násobku minimálnej mzdy do 12-násobku minimálnej mzdy je 0 eur.

4. Zamestnancovi, ktorý za rok 2016 poberal príjmy zo závislej činnosti menej ako 12 kalendárnych mesiacov, má zamestnaneckú prémiu vypočítanú podľa bodu 2. alebo 3. krátenú podľa počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých poberal príjmy (zaokrúhľuje sa až na konci, po krátení).

Poznámka. Vypočítaná výsledná suma zamestnaneckej prémie alebo jej pomerná časť sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

*

Príklad kedy bude nárok na zamestnaneckú prémiu

Pán Xavér bol zamestnancom v pracovnom pomere počas celého roka 2016. V zamestnaní dosiahol za rok 2016 príjem 4900 eur. Podmienky nároku na zamestnaneckú prémiu splnil.

Odvody z príjmov zamestnanca boli pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vo výške 460,60 (SP) + 40,80 (ZP) = 501,40 eura. To by znamenalo základ dane 4900 – 501,40 = 4398,60, čo je viac ako 3803,33 eura a to by ďalej znamenalo, že zamestnanecká prémia by sa nepočítala.

Pánovi Xavérovi však v roku 2016 zamestnávateľ zrazil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za rok 2015 a to vo výške 600 eur.

Základ dane pána Xavéra tak bol 3798,60 eura. Zamestnanecká prémia sa vypočíta podľa bodu 2. (viď vyššie) a bude 19% z (3803,33 – 3798,60) = 0,90 eura.

... Aj na základe uvedeného príkladu je zrejmé, že v praxi sa s takýmito prípadmi stretnete naozaj len výnimočne, respektíve nikdy.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.