ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 30. SOCIÁLNE POISTENIE - PRERUŠENIE (§ 26) A VYLÚČENIE (§ 140)

Témy: sociálne poistenie

*

PRERUŠENIE POVINNÉHO POISTENIA ZAMESTNANCA

Pojem "prerušenie" je na účely zákona o sociálnom poistení dôležitý najmä:

  • pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky alebo dávky v nezamestnanosti,
  • pri určení toho, ako dlho trvalo poistenie zamestnanca - napríklad pri posudzovaní nároku zamestnanca na materské, dávku v nezamestnanosti, dôchodky...,
  • pri výpočte maximálneho vymeriavacieho základu zamestnanca,
  • pre možnosť dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie.

Definícia pojmu "prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti" je v § 26 ZSP.

Podľa § 26 ods. 5 ZSP, vznik prerušenia povinného poistenia sa posudzuje rovnako, ako sa posudzuje zánik povinného poistenia. Skončenie prerušenia povinného poistenia sa posudzuje rovnako ako vznik povinného poistenia.

*

Podľa § 26 ods. 1 ZSP, zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom:
 
... a) čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno) alebo čerpá služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem, avšak okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,
 
... b) je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy,
 
... c) má neospravedlnenú neprítomnosť v práci (absencia),
 
... d) je vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie; to platí vo vzťahu k činnosti, z ktorej je povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený a počas jej vykonávania bol vzatý do výkonu väzby, nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo bol prijatý na výkon detencie,
 
... e) čerpá rodičovskú dovolenku, ak ide o ženu, a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku a nemá nárok na materské, ak ide o muža.
 
Poznámka: Od 1.1.2024 sa § 26 ods. 1 písm. e) mení. O prerušenie pôjde vtedy, ak zamestnanec/zamestnankyňa čerpá rodičovskú dovolenku a počas nej mu neplynie obdobie vylúčenia uvedené v § 140 ods. 1 písm. b) ZSP.
 
*
 
Ďalej podľa § 26 ods. 3 ZSP, zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti aj:
 
... a) odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti - do skončenia trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
 
... b) od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného v priamom rade, chorého dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorej manželky alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého/ktorej zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, resp. do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom - do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 
... c) od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania chorého príbuzného v priamom rade, chorého dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorej manželky alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého/ktorej zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí tejto osoby - do skončenia tohto ošetrovania.
 
*
 
Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa
 
Podľa § 231 ods. 1 písm. c) ZSP, zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia (oznamuje sa vznik prerušenia i skončenie prerušenia). Túto povinnosť si zamestnávateľ plní zaslaním Registračného listu fyzickej osoby.
 
Túto povinnosť zamestnávateľ nemá, ak ide o prerušenie z dôvodu podľa § 26 ods. 3 písm. a), teda prerušenie po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode