ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 28. SOCIÁLNE POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY

Témy: dohody,sociálne poistenie,spoločník

*

ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ

Definíciu pojmu zamestnanec nájdeme v § 4, § 4a a § 4b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) a definíciu pojmu zamestnávateľ v § 7 (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti), ďalej v § 16 (úrazové poistenie) a § 18 (garančné poistenie).

*

Zamestnanec

Zamestnancom na účely ZSP je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 ZSP. Čiže fyzická osoba v právnom vzťahu, z ktorého jej plynie príjem zo závislej činnosti zdaňovaný podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) a ods. 2 a 3 ZDP.

Patria sem aj osoby s príjmami, ktoré nepodliehajú dani z príjmov zo závislej činnosti podľa ZDP preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

A patria sem aj osoby s príjmami, ktoré nepodliehajú dani z príjmov zo závislej činnosti podľa ZDP (napríklad ide o príjem zdanený v zahraničí), pričom v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia alebo sa pri nich uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

*

Pri posudzovaní, ktoré poistenia sa na zamestnanca vzťahujú, je ďalej dôležité, či právny vzťah zakladá zamestnancovi právo na pravidelný mesačný príjem alebo naopak - na nepravidelný príjem. Vysvetlime si, čo toto rozdelenie znamená.

*

Pravidelný mesačný príjem

Je to príjem, na ktorého výplatu má zamestnanec právo za každý kalendárny mesiac. Pričom toto právo zamestnanca vyplýva zo zákona, z pracovnej zmluvy, z inej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom, z kolektívnej zmluvy, z interného predpisu zamestnávateľa a podobne.

Typický príklad je zamestnanec v pracovnom pomere – podľa § 129 ods. 1 ZP je mzda zamestnanca v pracovnom pomere splatná pozadu za mesačné obdobie.

Podobne je to pri dohodách o pracovnej činnosti – podľa § 228a ods. 5 ZP odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Pozor, pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže ísť o pravidelný mesačný príjem podľa metodického pokynu Sociálnej poisťovne len v prípade, ak je dohoda uzatvorená tak, že začína a končí v rôznych kalendárnych mesiacoch.

Ďalším príkladom je konateľ s. r. o., ktorý má na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi konateľom a s. r. o. podľa Obchodného zákonníka právo na výplatu odmeny (povedzme 500 € mesačne) za každý kalendárny mesiac trvania mandátnej zmluvy.

*

Nepravidelný príjem

Je príjem v právnom vzťahu, pri ktorom zamestnanec síce poberá príjem (odmenu), ale nemá právo na výplatu príjmu (odmeny, mzdy) za každý kalendárny mesiac.

Príkladom môžu byť niektoré dohody o vykonaní práce – podľa § 226 ods. 4 ZP odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce, s tým, že možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

Ďalším príkladom sú štatutárni zástupcovia, konatelia a pod., ktorí majú vo svojej zmluve dohodnutú odmenu napríklad raz ročne, respektíve na základe dohodnutých kritérií, nie však s právom výplaty odmeny pravidelne za každý mesiac.

Pri všetkých druhoch dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platí, že pokiaľ sa doba trvania dohody dohodne tak, že dohoda začína a končí v tom istom kalendárnom mesiaci, ide o nepravidelný príjem. Uvedené vyplýva z metodického pokynu Sociálnej poisťovne.

*

Podpora v čase skrátenej práce

Podľa zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce sa za zamestnanca na účely tohto zákona považujú len osoby v pracovnom pomere a profesionálni športovci v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

V nadväznosti na to podľa § 128 ods. 1 písm. g) ZSP má zamestnávateľ povinnosť platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce len za zamestnancov v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

*

Rozoberieme si ďalej podrobne, ktoré fyzické osoby sa považujú za zamestnancov a ktoré poistenia sa na ne vzťahujú. Pozor, osoby pracujúce na dohody o prácach mimo pracovného pomeru sú komentované v osobitnej kapitole.

*

Osoby v pracovnom pomere

Osoby v pracovnom pomere majú podľa Zákonníka práce (viď vyššie) právo na pravidelný mesačný príjem. Vzťahujú sa na ne všetky druhy poistenia:

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Áno
 • Úrazové poistenie: Áno
 • Garančné poistenie: Áno

*

Pracovný pomer osoby, ktorá je súčasne konateľom a spoločníkom s najmenej 50 % účasťou na majetku spoločnosti

Podľa § 5 ods. 4 ZSP sa na takéhoto zamestnanca nevzťahuje garančné poistenie.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Áno
 • Úrazové poistenie: Áno
 • Garančné poistenie: Nie

*

Osoby v služobnom pomere a štátni zamestnanci

Aj tu je v súlade s príslušnými právnymi predpismi právo na pravidelný mesačný príjem. Pretože na ich zamestnávateľa nemôže byť vyhlásený konkurz v súlade s § 2 zákona č. 7/2005 Z. z., ich zamestnávateľ nie je povinne garančne poistený (zamestnávateľom je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát). 

Na uvedených zamestnancov sa tak vzťahujú všetky poistenia s výnimkou garančného poistenia a podpory v čase skrátenej práce.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Áno
 • Garančné poistenie: Nie

*

Sudcovia, prokurátori

V súlade s príslušnými právnymi predpismi majú právo na pravidelný mesačný príjem. Pretože na ich zamestnávateľa nemôže byť vyhlásený konkurz v súlade s § 2 zákona č. 7/2005 Z. z., ich zamestnávateľ nie je povinne garančne poistený. Podľa § 16 sa na sudcov a prokurátorov nevzťahuje úrazové poistenie. Podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZSP sa na sudcov a prokurátorov nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti.

Na sudcov a prokurátorov sa preto vzťahuje len dôchodkové poistenie a nemocenské poistenie.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno
 • Poistenie v nezamestnanosti: Nie
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Nie
 • Garančné poistenie: Nie

*

Spoločníci, konatelia s.r.o., štatutári obchodných spoločností a družstiev, komanditisti, likvidátori, prokuristi, nútení správcovia, členovia družstiev, osoby poberajúce odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev (napríklad v spoločenstvách vlastníkov bytov) atď.

Pozor, tu sa nemyslí pracovný pomer alebo dohoda týchto osôb.

Celá táto veľká skupina osôb, ktorých príjmy sa považujú za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) a d) ZDP, má postavenie zamestnancov na účely ZSP.

Na všetkých sa vzťahuje dôchodkové poistenie.

Ak im právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, vzťahuje sa na nich aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Nevzťahuje sa na nich úrazové poistenie, garančné poistenie ani podpora v čase skrátenej práce.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno – ak majú právo na pravidelný mesačný príjem
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno – ak majú právo na pravidelný mesačný príjem
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Nie
 • Garančné poistenie: Nie

Príklady

Člen dozornej rady akciovej spoločnosti má právo na odmenu za každé zasadnutie dozornej rady. Tá zasadá spravidla 4x ročne, určite však nie každý kalendárny mesiac. Z toho vyplýva, že člen dozornej rady nemá právo na pravidelný mesačný príjem, preto sa na neho bude vzťahovať len dôchodkové poistenie.

Predseda predstavenstva tej istej akciovej spoločnosti má podľa svojej zmluvy každý mesiac nárok na odmenu 2000 €. Okrem toho môže mať na základe hospodárskych výsledkov vyplatené mimoriadne odmeny. Pretože jeho zmluva mu zakladá právo na výplatu odmeny 2000 € každý kalendárny mesiac, ide o pravidelný mesačný príjem. Vzťahuje sa na neho dôchodkové poistenie, ale aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Predseda spoločenstva vlastníkov bytov má nárok na výplatu odmeny 50 € každý mesiac. Tým pádom ide o pravidelný mesačný príjem. Vzťahuje sa na neho dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Prezident občianskeho združenia má nárok na výplatu odmeny raz za pol roka. Ide o nepravidelný príjem, vzťahuje sa na neho dôchodkové poistenie.

*

Osoby poberajúce príjem na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy) – ak sú pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinní dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu

Osoby poberajúce príjem na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a podobne posudzujeme podľa toho, ako sú ich príjmy zdanené.

Ak ide o príjmy zdanené ako príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) resp. g) ZDP, posudzujeme ich ako zamestnancov na účely ZSP. Na všetkých sa vzťahuje dôchodkové poistenie.

Ak im právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, vzťahuje sa na nich aj nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Nevzťahuje sa na nich úrazové poistenie, garančné poistenie ani podpora v čase skrátenej práce.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno – ak majú právo na pravidelný mesačný príjem
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno – ak majú právo na pravidelný mesačný príjem
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Nie
 • Garančné poistenie: Nie

Príklad

Pani Alica má so spoločnosťou ABC dohodnutú príkaznú zmluvu (Občiansky zákonník), na základe ktorej vykoná pre spoločnosť dohodnuté práce, za čo dostane dohodnutú odmenu 300 €. Nejde o závislú prácu v zmysle § 1 ods. 2 Zákonníka práce napríklad preto, lebo nemá stanovený pracovný čas, ale len lehotu, dokedy musí na vlastnú zodpovednosť práce vykonať. Pri posudzovaní spôsobu zdanenia však ide o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, pretože pani Alica pri výkone práce pre spoločnosť je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy, ktoré jej určuje vedúci pracovník spoločnosti (resp. pragmaticky: príkazné zmluvy a v praxi i ďalšie zmluvy podľa Obchodného zákonníka, ako sú napr. zmluvy o dielo alebo nepomenované zmluvy posudzuje Finančná správa pri kontrolách ako závislú činnosť a vyžaduje zdanenie podľa § 5 ZDP).

Podľa zmluvy bude pani Alici odmena vyplatená jednorazovo – pri skončení zmluvy a odovzdaní prác. Preto ide o nepravidelný príjem. Na pani Alicu sa vzťahuje dôchodkové poistenie.

Príklad

Pán Albert má so spoločnosťou ABC dohodnutú zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Dohodnuté práce majú trvať niekoľko mesiacov a po odovzdaní diela bude mať pán Albert vyplatenú dohodnutú odmenu. Podľa zmluvy však bude mať pán Albert okrem koncovej odmeny priebežne každý mesiac vyplatenú odmenu 100 €.

Z toho vyplýva, že ide o pravidelný mesačný príjem. Na pána Alberta sa vzťahuje dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

*

Ústavní činitelia Slovenskej republiky (prezident, členovia vlády, poslanci NR SR, sudcovia Ústavného súdu SR atď.), verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, poslanci Európskeho parlamentu, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, predsedovia VÚC, primátori miest, starostovia obcí

Ide o zamestnancov na účely ZSP, pretože ich príjem je posudzovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. c), resp. d) ZDP. V súlade s príslušnými právnymi predpismi majú uvedení zamestnanci právo na pravidelný mesačný príjem. Pretože na ich zamestnávateľa nemôže byť vyhlásený konkurz v súlade s § 2 zákona č. 7/2005 Z. z., ich zamestnávateľ nie je povinne garančne poistený (zamestnávateľom je štát).

Na uvedených zamestnancov sa tak vzťahujú všetky poistenia s výnimkou garančného poistenia a podpory v čase skrátenej práce.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Áno
 • Garančné poistenie: Nie

Príklad

Starosta obce (primátor mesta) má právo na výplatu platu podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest každý mesiac. Vzťahuje sa na neho dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti a úrazové poistenie.

*

Poslanci VÚC, poslanci miest a obcí, členovia komisií v samosprávach

Ide o zamestnancov na účely ZSP, pretože ich príjem je posudzovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP. Pretože na ich zamestnávateľa nemôže byť vyhlásený konkurz v súlade s § 2 zákona č. 7/2005 Z. z., ich zamestnávateľ nie je povinne garančne poistený (zamestnávateľom je VÚC, mesto, obec).

Pri posudzovaní toho, aké poistenia sa vzťahujú na poslancov územných samospráv a členov komisií, je dôležité to, či majú na základe rozhodnutia zastupiteľstva nárok na pravidelný mesačný príjem (nárok na odmenu za každý mesiac) alebo nárok na nepravidelný príjem (majú nárok na odmenu, ale nie každý mesiac).

Ak majú tieto osoby nárok na pravidelný mesačný príjem, vzťahujú sa na ne všetky poistenia s výnimkou garančného poistenia a podpory v čase skrátenej práce.

Ak majú nárok na nepravidelný príjem, vzťahuje sa na nich len dôchodkové poistenie a úrazové poistenie.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno – ak majú právo na pravidelný mesačný príjem
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno – ak majú právo na pravidelný mesačný príjem
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Áno
 • Garančné poistenie: Nie

Príklad

Poslanec obce má právo na výplatu odmeny 20 € za zasadnutie obecného zastupiteľstva. To však nemusí zasadať každý mesiac – spravidla zasadá raz za dva mesiace. Preto ide o nepravidelný príjem a na poslanca obce sa vzťahuje len dôchodkové poistenie a úrazové poistenie. 

*

Obvinené osoby vo väzbe a odsúdené osoby vo výkone trestu odňatia slobody, ktoré poberajú odmeny

Ide o zamestnancov na účely ZSP, pretože ich príjem je posudzovaný ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. e) ZDP. Pretože na ich zamestnávateľa nemôže byť vyhlásený konkurz v súlade s § 2 zákona č. 7/2005 Z. z., ich zamestnávateľ nie je povinne garančne poistený. Podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZSP sa na tieto osoby nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti.

Za predpokladu, že obvinení vo väzbe, resp. odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody pri práci poberajú odmenu každý mesiac, vzťahuje sa na nich dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a úrazové poistenie.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno – ak majú právo na pravidelný mesačný príjem
 • Poistenie v nezamestnanosti: Nie
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Áno
 • Garančné poistenie: Nie

*

Profesionálni športovci

Športovci na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu majú podľa zákona o športe zdanené príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. m) ZDP, preto ide o zamestnancov na účely ZSP.

Podľa prechodného ustanovenia § 293do ZSP sú však takíto športovci posudzovaní ako zamestnanci až od 1.1.2022. V rokoch 2016 až 2021 športovci so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu zo svojich príjmov poistné na sociálne poistenie ako zamestnanci neplatia a športová organizácia sa v rokoch 2016 až 2021 nepovažuje za zamestnávateľa.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Áno
 • Poistenie v nezamestnanosti: Áno
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Áno
 • Úrazové poistenie: Áno
 • Garančné poistenie: Áno

*

Aktívne zálohy

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, za ktoré jej patrí príjem, je podľa § 4 ods. 2 písm. d) ZSP zamestnancom na účely dôchodkového poistenia.

 • Dôchodkové poistenie: Áno
 • Nemocenské poistenie: Nie
 • Poistenie v nezamestnanosti: Nie
 • Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce: Nie
 • Úrazové poistenie: Nie
 • Garančné poistenie: Nie

*

Naopak, pozrime sa, ktoré fyzické osoby sa nepovažujú za zamestnancov na účely ZSP napriek tomu, že poberajú príjmy zdanené podľa § 5 ZDP.

Sú to osoby:

 • poberajúce nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktoré je poskytnuté z prostriedkov sociálneho fondu (príklad: vianočné posedenie s dôchodcami - bývalými zamestnancami),
 • ktorým bolo vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie – ak bolo vrátené poistné osobe, ktorá sa súčasne považuje za zamestnanca z iného dôvodu (napríklad je v pracovnom pomere), znamená to, že vrátené poistné sa nezahrnie do vymeriavacieho základu,
 • predseda, členovia a zapisovatelia volebných komisií, predseda, členovia a zapisovatelia komisie pre referendum, sčítací komisár,
 • žiaci stredných odborných škôl a študenti vysokých škôl, ktorí poberajú odmeny v čase odbornej praxe.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode