ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 23. DAŇ Z PRÍJMOV - VÝPOČET MESAČNÝCH PREDDAVKOV

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,nezdaniteľná časť

*

Zamestnávateľ pri výpočte mesačných preddavkov na daň počas roka postupuje v súlade s § 35 ZDP.

*

1. Spočíta sa úhrn zdaniteľných príjmov

Spočíta úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, podľa § 5 ZDP, ktoré boli zúčtované a vyplatené zamestnancovi u zamestnávateľa za daný mesiac v peňažnej i nepeňažnej podobe.

Nezapočítava príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane, ako aj prípadné príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP.

Na prípadné príjmy zamestnanca zo závislej činnosti, ktoré sú dosiahnuté u iných zamestnávateľov, sa, samozrejme, neprihliada, pričom sa neprihliada ani na prípadné príjmy zamestnanca zdaniteľné podľa iných ustanovení zákona (napr. § 6, 7, 8).

*

2. Určí sa základ dane (čiastkový základ dane) 

Podľa § 5 ods. 8 ZDP, zamestnávateľ od úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti odpočíta odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec na sociálne a zdravotné poistenie (za výpočet odvodov zamestnanca je podľa príslušných predpisov zodpovedný zamestnávateľ) zo svojich príjmov dosiahnutých u zamestnávateľa za daný mesiac.

Na prípadné odvody zamestnanca z príjmov, ktoré sú dosiahnuté u iných zamestnávateľov, sa, samozrejme, neprihliada, pričom sa neprihliada ani na prípadné iné odvody zamestnanca, ktoré si platí napríklad ako SZČO alebo na dobrovoľné poistenie a pod.

*

3. Základ dane sa zníži o nezdaniteľnú časť na daňovníka

Ak si zamestnanec u zamestnávateľa formou "Vyhlásenia" (pozrite ďalej) uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka (pozrite osobitnú kapitolu), základ dane sa zníži o túto nezdaniteľnú časť.

Poznámka: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku a nezdaniteľná časť daná ako príspevky na CODP a DDS sa môžu uplatniť až v ročnom zúčtovaní dane, resp. pri podaní daňového priznania.

Výsledkom je tzv. zdaniteľná mzda (§ 35 ods. 1 ZDP), z ktorej sa vypočíta preddavok na daň.

*

4. Vypočíta sa samotný preddavok na daň

Podľa § 35 ods. 2 ZDP, preddavok na daň je:

  • 19 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane, pre rok 2023 je táto hranica suma 3453,79 €
  • 25 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima, teda sumu 3453,79 €

Poznámka: Pri výpočte sa použila suma životného minima, ktorá je platná k 1.1.2023, teda suma 234,42 €.

Poznámka: Hypotetická zamestnanecká prémia podľa § 32a ZDP sa môže zamestnancovi vypočítať len v ročnom zúčtovaní.

*

5. Výpočet daňového bonusu

Ak si zamestnanec u zamestnávateľa formou "Vyhlásenia" (pozrite ďalej) uplatnil daňový bonus na deti (pozrite osobitnú kapitolu), zamestnávateľ je zodpovedný za správny výpočet daňového bonusu na deti.

Vypočítaný preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu.

Podľa § 35 ods. 7 ZDP, ak je suma preddavku na daň zamestnanca nižšia ako suma daňového bonusu alebo ak zdaniteľná mzda tohto zamestnanca spočíva len v nepeňažnom plnení, resp. nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku preddavku na daň vykonať, vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi sumu daňového bonusu alebo jeho časť z úhrnnej sumy preddavkov na daň a dane zrazenej všetkým zamestnancom. Inými slovami, zamestnancovi sa vždy vyplatí celá suma daňového bonusu, aj keď jeho preddavok na daň nedosahuje sumu daňového bonusu a výsledný efekt je akási "záporná daň" zamestnanca.

*

Zaokrúhľovanie

Výsledky všetkých výpočtov sa zaokrúhľujú matematicky.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode