ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 18. DAŇ Z PRÍJMOV - ZÁKLADNÉ POJMY

Témy: daň z príjmov

*

V kapitole si vysvetlíme niektoré pojmy a definície, ktoré sú dôležité pre zdanenie príjmu zo závislej činnosti. Alebo povedané inými slovami - pre zdanenie príjmov zamestnancov.

*

ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ

Podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) platí, že zamestnancom je každý daňovník s príjmami zo závislej činnosti.

Definíciu príjmov zo závislej činnosti nájdeme v § 5 ods. 1 ZDP.

Zamestnanci podľa zákona o dani z príjmov tak sú:

 • osoby v pracovnom pomere, služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere,
 • osoby pracujúce na základe dohôd o vykonaní práce/pracovnej činnosti/brigádnickej práci študentov,
 • osoby pracujúce na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, ak sú pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinní dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu (typický príklad sú príkazné zmluvy alebo aj mandátne zmluvy, záleží na charaktere a obsahu zmluvy),
 • spoločníci a konatelia s. r. o., členovia družstiev, komanditisti komanditných spoločností, likvidátori, prokuristi, nútení správcovia, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,
 • ústavní činitelia Slovenskej republiky (prezident, členovia vlády, poslanci Národnej rady SR...), verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, poslanci Európskeho parlamentu, prokurátori, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
 • osoby poberajúce odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy (poslanci obce, mesta, VÚC, členovia komisií v samosprávach) a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev (členovia predstavenstiev, dozorných rád, komisií),
 • osoby pracujúce vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody,
 • osoby poberajúce príjmy zo sociálneho fondu,
 • osoby, ktoré poberajú príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu (napr. budúci zamestnanec, ktorý ešte pred začatím pracovného pomeru dostane náborový príspevok, bývalý zamestnanec, ktorý po skončení pracovného pomeru dodatočne dostane vyplatenú mzdu a pod.),
 • predsedovia, členovia a zapisovatelia volebných komisií (pozor, ich odmeny sú oslobodené od dane),
 • predsedovia, členovia a zapisovatelia komisií pre referendum a asistenti sčítania (ich odmeny sú takisto oslobodené od dane),
 • osoby, ktoré majú nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, alebo osoby, na ktoré prešlo právo na tieto plnenia,
 • žiaci stredných odborných škôl a študenti vysokých škôl v čase odbornej praxe,
 • športovci so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu,
 • športoví odborníci so zmluvami o výkone činnosti športového odborníka.

*

Pozor, v tom je rozdiel medzi zákonom o dani z príjmov a napríklad Zákonníkom práce, podľa ktorého sa za zamestnanca považuje fyzická osoba s príjmami len na základe pracovnej zmluvy alebo na základe dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti/brigádnickej práci študentov. Podľa zákona o dani z príjmov je zamestnancom napríklad i konateľ s. r. o., pokiaľ má v s. r. o. príjem za výkon funkcie, zvolený poslanec obecného zastupiteľstva, bývalý zamestnanec, ktorému je dodatočne doplatená odmena atď. 

Zamestnávateľom je subjekt, ktorý je platiteľom príjmov zo závislej činnosti - vypláca tieto príjmy svojim zamestnancom. Napríklad, zamestnávateľom konateľa, ktorý poberá za výkon funkcie odmenu, je s. r. o., v ktorej je konateľom.

Podľa § 2 písm. v) zákona, platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od zamestnanca a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň zrazený zamestnancovi alebo vybraný od zamestnanca odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

Podľa § 48 zákona platiteľom dane je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území SR stálu prevádzkareň alebo tu zamestnáva zamestnancov dlhšie ako 183 dní (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov). To sa však nevzťahuje na subjekty, ktoré na území SR poskytujú služby vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností, ale aj projektov a podobných činností, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne.

Platiteľom dane môže byť za zamestnancov, ktorí nepoužívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, aj zahraničný zastupiteľský úrad alebo jeho podriadená organizácia, ak týmto zamestnancov vypláca príjem zo závislej činnosti, pričom zahraničný zastupiteľský úrad sa rozhodne požiadať o registráciu ako platiteľ dane.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode