Dotácia na stravovanie ("obedy zadarmo") a daňový bonus od 1.5.2023

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 7. februára 2023 schválila zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi.

*

Súčasťou zákona je Čl. III, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2023 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

Podľa zmeneného § 33 ods. 1 písm. b) ZDP má oprávnená osoba nárok na daňový bonus na dieťa do 15 rokov veku bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Podľa nového prechodného ustanovenia § 52zzpa - s účinnosťou od 1. mája 2023 - má oprávnená osoba nárok na daňový bonus (140 eur mesačne) na dieťa do 18 rokov veku, a to bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*
 
Súčasťou zákona je ďalej Čl. VI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zákon o dotáciách).
 
V § 4 odsek 3 došlo "k uprataniu" a s účinnosťou od 1. mája 2023 znie:
 
„§ 4 ods. 3: Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na dieťa, ktoré navštevuje:
 
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa podľa odseku 4 prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa,
 
b) materskú školu (okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 
c) materskú školu, ak v materskej škole (okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy) je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.“
 
*
 
ZÁVER
 
Od 1. mája 2023 má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa aj v prípade, ak sa na dieťa bude poskytovať dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách.
 
Inými slovami, daňovník - rodič dieťaťa (resp. oprávnená osoba) si od 1. mája 2023 môže na dieťa bez rozdielu veku uplatniť aj daňový bonus, aj dotáciu na stravovanie.
 
Pozor, podľa zákona o dotáciách platí, že rodič dieťaťa musí ešte pred 1. májom 2023 písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom príslušnej školy o poskytnutie dotácie na svoje dieťa.
 
V zákone o dani z príjmov je síce zmätočne vyriešený odkaz pod čiarou 126a), ale úmysel zákonodarcu v tejto veci je zrejmý.
 
*
 
Poznámka: V tejto veci vydalo FR SR informáciu, nájdete ju tu:
 
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.