Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2024

*

Dňa 3.3.2023 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2022 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1304 €.

Poznámka: V roku 2021 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1211 €, medziročný nárast priemernej mzdy je o 7,7 %.

*

Dopady tejto skutočnosti pre roky 2023 a 2024 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2024

Maximálny vymeriavací základ 9128 € (7 x 1304 €) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Sumy poistného SZČO

Od 1.7.2024 (od 1.10.2024 v prípade podania DP za rok 2023 po 31.3.2024) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2023 bude vyšší ako 7824 € (12 x 652 €).

Poznámka: Od 1.7.2023 (od 1.10.2023 v prípade podania DP za rok 2022 po 31.3.2023) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2022 bol vyšší ako 7266 € (12 x 605,50 €).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2024 bude 652 €, minimálne poistné 216,13 € (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 307,41 €).

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €

*

Sumy poistného dobrovoľne poistenej osoby

Minimálny vymeriavací základ 652 €

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 13,04 €
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €

*

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 85,7425 €.

Výpočet: 2 x 1304 € = 2608 € ... x 12 mesiacov = 31296 € ... deleno 365 dní =  85,7425 € ...  zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 85,7424 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

Maximálne materské priznané v roku 2024

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2024, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2608 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2024, platí, že DVZ môže byť najviac suma 85,7425 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 85,7425 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

Tehotenské priznané v roku 2024

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najmenej suma:  

 • 257,30 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 265,90 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % z 85,7425 € x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najviac suma:

 • 385,90 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 398,80 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet  dávky v nezamestnanosti od 1.7.2023 do 30.6.2024 je najviac zo sumy:

2 x 12 x 1304 € / 365 dní = 85,7425 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2023 do 30.6.2024 môže byť najviac suma:

 • 1286,20 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 85,7425 € x 30 dní)
 • 1329,10 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2024 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1304 € = 60 % z 14,9886 € = 8,9932 €.

Alebo inak povedané, v roku 2024 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 14,9886 €.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2024 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2024 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2024 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2024. Tá bude odhadom max. 1565 € na mesiac, resp. max. 18780 € za rok 2024.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2022 bola 1304 €, predpokladaný nárast za dva roky max. približne o 20 % = 1565 € x 12 mesiacov = 18780 €.

Vymeriavací základ za rok 2024 by tak mal byť odhadom najmenej 4526 €, resp. 378 € mesačne.

Poznámka: 

Rok 2020 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3277 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2020, tá bola 1133 € x 12 mesiacov).

Rok 2021 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3503 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021, tá bola 1211 € x 12 mesiacov).

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3772 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022, tá bola 1304 € x 12 mesiacov).

Rok 2023 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe odhadom aspoň 4150 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2023, tá bude odhadom o 10 % vyššia, ako priemerná mzda zistená za rok 2022: 1304 € x 1,10 = 1435 € x 12 mesiacov = 17220 €).

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2024

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, ktoré sú vyplatené v roku 2024, je 78240 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2022 = 60 x 1304 €).

*

Sadzby poistného SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 652 €, minimálny preddavok mesačne 91,28 € (45,64 € osoba so zdravotným postihnutím, ktorej sa týka minimálny preddavok).

*

Minimálna mzda 2024: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=919

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=920

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.