Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov (akt. 9.12.2023)

Témy: daň z príjmov,sociálne poistenie,vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 22. decembra 2022 schválila zákon č. 518/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto návrhu je aj Čl. VI, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

*

STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK

Podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z. z., zdravotníckemu pracovníkovi patrí stabilizačný príspevok vo výške 5000 €.
 
Stabilizačný príspevok vyplatí zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľ do 31. januára 2023.
 
*
 
Kto má na stabilizačný príspevok nárok
 
Nárok má zdravotnícky zamestnanec, ktorý je uvedený v § 27 ods. 1 písm. c) až v) zákona č. 578/2004 Z. z.. To znamená:
 
 • farmaceut
 • sestra
 • pôrodná asistentka
 • fyzioterapeut
 • verejný zdravotník
 • zdravotnícky laborant
 • nutričný terapeut
 • dentálna hygienička
 • rádiologický technik
 • zdravotnícky záchranár
 • zubný technik
 • technik pre zdravotnícke pomôcky
 • optometrista
 • farmaceutický laborant
 • masér
 • očný optik
 • ortopedický technik
 • praktická sestra – asistent
 • zubný asistent
 • sanitár
Nárok majú aj zdravotnícki zamestnanci, ktorí sú uvedení v § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z., teda logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
 
Nárok na stabilizačný príspevok nemá lekár a zubný lekár.
 
*
 
Podmienky na poskytnutie stabilizačného príspevku
 
Podľa § 102at ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z., zdravotnícky zamestnanec musí splniť podmienky:
 
 • jeho pracovný pomer u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 578/2004 Z. z., začal do 22. novembra 2022 a vykonáva zdravotnícke povolanie v tomto zdravotníckom zariadení,
 • neplynie mu výpovedná doba,
 • uzatvoril do 19. decembra 2022 dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým schválila finančné prostriedky na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku, pričom
 • zaviaže sa zotrvať v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 578/2004 Z. z. po dobu troch rokov od uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku.
Do doby zotrvania zdravotníckeho pracovníka v pracovnom pomere sa nezapočítava doba:
 
 • trvania dlhodobej pracovnej neschopnosti a ošetrovania člena rodiny, ak presiahnu dobu 45 dní úhrnne,
 • materskej dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
 • neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby.
*
 
Zdravotnícky pracovník je povinný vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku za podmienok ustanovených v dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku.
 
*
 
Stabilizačný príspevok pri kratšom úväzku
 
Ak je zdravotnícky pracovník v pracovnom pomere u poskytovateľa podľa odseku 1 písm. a) na kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas, patrí mu stabilizačný príspevok v alikvotnej čiastke v rozsahu jeho pracovného úväzku.
 
*
 
STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK A MZDA
 
Podľa § 118 ods. 2 Zákonnika práce:
 
Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.
 
Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 8, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.
 
*
 
Stabilizačný príspevok nemá charakter mzdy, pretože nie je poskytnutý za prácu, ale je to plnenie podmienené zotrvaním zdravotníckeho zamestnanca u zamestnávateľa po dobu troch rokov.
 
Suma stabilizačného príspevku nie je naviazaná na konkrétnu prácu, druh práce, profesiu a podobne - je pre všetkých zdravotníckych zamestnancov rovnaká. Nižšia suma stabilizačného príspevku je len v prípade kratšieho úväzku, respektíve alikvotnú časť stabilizačného príspevku musí zamestnanec vrátiť, ak nenaplní záväzok zotrvať u zamestnávateľa po dobu troch rokov.
 
Suma stabilizačného príspevku sa preto nezohľadní ani pri výpočte priemerného zárobku zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce.
 
*
 
STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK A ODVODY
 
Podľa § 293ftc zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 31. decembra 2022, súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 nie je:
 
 • stabilizačný príspevok vyplatený zdravotníckemu zamestnancovi podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z. z.
 • jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ktoré je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby alebo subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi podľa nariadenia vlády č. 524/2022 Z. z.  z 29. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.
*
 
Podľa § 38eze zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení s účinnosťou od 31. decembra 2022, za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) sa nepovažuje:
 
 • stabilizačný príspevok vyplatený zdravotníckemu zamestnancovi podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z. z.
 • jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ktoré je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je poskytovateľom sociálnej služby alebo subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi podľa nariadenia vlády č. 524/2022 Z. z. z 29. decembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z.
To znamená, že stabilizačný príspevok, ktorý je vyplatený zdravotníckym zamestnancom a zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a SPO detí, nevstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca na sociálne poistenie ani na zdravotné poistenie.
 
*
 
STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK A DAŇ Z PRÍJMU
 
V súvislosti s poskytnutím stabilizačných príspevkov sa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nemenil.
 
To znamená, že v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 595/2003 Z. z., stabilizačný príspevok, ktorý je vyplatený zdravotníckym zamestnancom a zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a SPO detí, je príjem zo závislej činnosti a zdaňuje sa týmto zamestnancom rovnako ako ich mzda a pod.
 
V tejto súvislosti pripomenieme, že pre rok 2022 je sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5):
 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 38553,01 €
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 38553,01 €

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3212,75 €.

Na úrovni ročného zúčtovania tak možno predpokladať navýšenie dane za rok 2022 o sumu 19 % z 5000 € = 950 €.
 
Pri výpočte preddavkov na daň za mesiac december 2022 možno predpokladať navýšenie preddavkov na daň o sumu cca 19 % z 2000 € = 380 € a 25 % z 3000 € = 750 €, spolu 1130 €, z čoho sa 180 € vráti zdravotníckemu zamestnancovi na základe ročného zúčtovania za rok 2022 ako preplatok na dani.
 
*
 
Ak zdravotnícky zamestnanec, resp. zamestnanec v sociálnych službách nezotrvá v pracovnom pomere u zamestnávateľa po dobu troch rokov a bude musieť vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku, postup je uvedený tu:
 
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.