Mzdové veličiny 2023

Témy: daň z príjmov,dôchodok,minimalna mzda,nezdaniteľná časť,pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Aktualizácia 2.12.2022: Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2023 je 16,4764 €.

Aktualizácia 7.12.2022: Referenčná suma pre programový výber z II. piliera je 521,30 €.

Aktualizácia 10.12.2022: Doplnené príplatky ku mzde od 1.6.2023 a potvrdenie súm stravného, platné od 1.1.2023.

Aktualizácia 26.6.2023: Zmeny veličín platné od 1.7.2023

Aktualizácia 23.9.2023: Nové sumy stravného platné od 1.10.2023

Aktualizácia 4.3.2024: Minimálny dôchodok, započítanie roka 2023

*

MINIMÁLNA MZDA

 • 700 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,023 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 h/t + dohody,
 • 4,153 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 h/t,
 • 4,291 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 h/t.

Na výške minimálnej mzdy sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli sociálni partneri dňa 14.7.2022.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 700 € deleno 174 hodín.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,023 € x 40 h / 38,75 h.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,023 € x 40 h / 37,5 h.

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2023

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

700

4,023

4,153

4,291

2.

696

816

4,690

4,841

5,003

3.

812

932

5,356

5,529

5,713

4.

928

1048

6,023

6,217

6,425

5.

1044

1164

6,690

6,906

7,136

6.

1160

1280

7,356

7,593

7,846

*

Minimálne mzdové nároky pre rok 2023 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 120 € - o sumu, o ktorú sa v roku 2023 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.  

Výpočet pri hodinovej mzde 40 h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde.

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75 h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40 h/t x 40 / 38,75.

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5 h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40 h/t x 40 / 37,5.

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ NA PRACOVISKU

Podľa § 96 ods. 3 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pre rok 2023 najmenej suma 4,023 €.

*

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ MIMO PRACOVISKA

Podľa § 96 ods. 5 ZP za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada, pre rok 2023 najmenej suma 0,72 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 20 % z 4,023 € = 0,8046 € (zaokrúhlene 0,81 €).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU NADČAS

Podľa § 121 ods. 1 ZP za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a

 • mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku,
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce.

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU VO SVIATOK

Podľa § 122 ods. 1 ZP za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Podľa § 223 ods. 2 ZP za prácu vo sviatok pri práci na dohodu je nárok na zvýšenie odmeny za každú odpracovanú hodinu, pre rok 2023 najmenej o sumu 3,58 €.

Od 1.6.2023 sa pri práci na dohodu zvýšila na najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 100 % z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU

Podľa § 122a ZP za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,79 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 50 % z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,02 €).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2023 najmenej sumu 1,61 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 45 % z 4,023 € = 1,81035 € (zaokrúhlene 1,82 €).

Poznámka: Počet zamestnancov sa posudzuje podľa Zákonníka práce ako počet zamestnancov v pracovnom pomere (bez ohľadu na výšku úväzku) alebo na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V NEDEĽU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 3,58 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 100 % z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, pre rok 2023 najmenej sumu 3,22 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 90 % z 4,023 € = 3,6207 € (zaokrúhlene 3,63 €).

*

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU

Podľa § 122b ZP za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,43 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 40 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 40 % z 4,023 € = 1,6092 € (zaokrúhlene 1,61 €).

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, tak za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie, pre rok 2023 najmenej suma 1,79 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 50 % z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,02 €).

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. Ak však nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, pre rok 2023 najmenej sumu 1,25 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 50 % z 4,023 € = 1,40805 € (zaokrúhlene 1,41 €).

*

MZDOVÁ KOMPENZÁCIA ZA SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE

Podľa § 124 ZP za každú hodinu sťaženého výkonu práce patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia, pre rok 2023 najmenej suma 0,72 €.

Od 1.6.2023 sa zvýšila na najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu, čo znamená sumu 20 % z 4,023 € = 0,8046 € (zaokrúhlene 0,81 €).

*

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1. septembra 2022 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
 • 0,063 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,227 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Od 1. apríla 2023 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
 • 0,067 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,239 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Od 1. júla 2023 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:
 • 0,071 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,252 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Od 1. januára 2023 sú platné sumy stravného pri pracovných cestách:
 • 6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Od 1. júna 2023 sú platné sumy stravného pri pracovných cestách:
 • 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,90 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Od 1. októbra 2023 sú platné sumy stravného pri pracovných cestách:
 • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV (§ 152 ZP)

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla.

Od 1. januára 2023 to je najviac suma 3,74 € (55 % z 6,80 €).

Od 1. júna 2023 to je najviac suma 4,02 € (55 % z 7,30 €).

Od 1. októbra 2023 to je najviac suma 4,29 € (55 % z 7,80 €).

*

Od 1. januára 2023 je hodnota gastrolístka najmenej 5,10 € (75 % z 6,80 €), od 1. júna 2023 najmenej 5,48 € (75 % z 7,30 €) a od 1. októbra 2023 najmenej 5,85 € (75 % z 7,80 €).

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Od 1. januára 2023 je príspevok zamestnávateľa najviac 3,74 € (55 % z 6,80 €), od 1. júna 2023 najviac 4,02 € (55 % z 7,30 €) a od 1. októbra 2023 najviac 4,29 € (55 % z 7,80 €).

... napríklad, pri najnižšej možnej cene gastrolístka 5,10 € je príspevok zamestnávateľa najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.

*

Od 1. januára 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 2,81 € a najviac 3,74 €.

Od 1. júna 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 3,02 € a najviac 4,02 €.

Od 1. októbra 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 3,22 € a najviac 4,29 €.

*

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU (§ 152a ZP)

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2023 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA (§ 152b ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2023 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE (§ 152c ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške:

 • najviac 4 € na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a súčasne
 • najviac 360 € za kalendárny mesiac.

Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 410,24 €.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2023:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4922,82 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

10361,36 € – (základ dane : 4)

...suma 10361,36 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 41445,46 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4500,86 € - vlastný príjem manželky

...suma 4500,86 € = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 41445,46 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

14862,23 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

...suma 14862,23 € = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 59448,91 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ - PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Nezdaniteľná časť je daná ako suma preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), a to najviac do výšky 180 €.

Pozor, uplatnenie je možné len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, pričom súčasne daňovník nemá inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013, ktorej súčasťou je dávkový plán.

*

SADZBA DANE - § 5, ZÁVISLÁ ČINNOSŤ

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 41445,46 €,
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 41445,46 €

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3453,79 €.

 

SADZBA DANE § 6 ODS. 1 A 2, SZČO

Sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 je 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 49790 €.

*

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

V roku 2023 sú 60 % z príjmov SZČO, súčasne max. 20000 € na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

*

DAŇ SA NEPLATÍ

Daň za rok 2023 sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a),

 • ak za rok 2023 nepresiahne 17 € alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2461,41 €.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné od 1.1.2023:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

Od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 je nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1. mája 2023 je nárok na daňový bonus na dieťa do 18 rokov bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie.

*

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Uplatňuje sa rovnako ako za roky 2018 až 2022. Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac zo sumy 50000 € na jednu nehnuteľnosť.

*

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 8477 € (7 x 1211 €, čo bola priemerná mzda zistená za rok 2021). Úrazové poistenie a zdravotné poistenie maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Pri zdravotnom poistení - maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2023, je stanovený na 72660 € (60-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2021 = 60 x 1211 €).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE

Je max. 200 € mesačne.

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE, PRI SEZÓNNEJ PRÁCI

Je max. 605,50 € mesačne (50 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Je naďalej max. 380 € mesačne. Pri príjme nad 380 € mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 €. Pri príjme od 570 € je OOP nulová.

OOP sa od januára 2018 uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa OOP neuplatňuje.

*

MINIMÁLNE POISTNÉ ZAMESTNANCA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 112,52 € + 281,30 € = 393,82 €

Výpočet:

 • 4 % z 12 x 234,42 € = 112,52 €,
 • 10 % z 12 x 234,42 € = 281,30 €.

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2023 suma 9,37 € + 23,44 € = 32,81 €

Výpočet:

 • 4 % z 234,42 € = 9,37 €,
 • 10 % z 234,42 € = 23,44 €.

*

SZČO

Od 1.7.2022 (od 1.10.2022 v prípade podania DP za rok 2021 po 31.3.2022) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bol vyšší ako 6798 € (12 x 566,50 €).

Od 1.7.2023 (od 1.10.2023 v prípade podania DP za rok 2022 po 31.3.2023) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2022 bude vyšší ako 7266 € (12 x 605,50 €).

Od 1.7.2024 (od 1.10.2024 v prípade podania DP za rok 2023 po 31.3.2024) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2023 bude vyšší ako 7824 € (12 x 652 €).

Minimálny vymeriavací základ je počas roka 2023 suma 605,50 €.

Minimálne poistné do Sociálnej poisťovne je 200,72 € mesačne (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 285,49 €).

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 84,77 €, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 42,38 €.

Rozpis poistného na sociálne poistenie SZČO, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 605,50 €:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 26,64 €,
 • Starobné poistenie 18 %, min. 108,99 €,
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 36,33 €,
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 28,76 €.

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ 605,50 €.

Rozpis poistného na sociálne poistenie dobrovoľne poistenej osoby, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 605,50 €:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 26,64 €,
 • Starobné poistenie 18 %, min. 108,99 €,
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 36,33 €,
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 12,11 €,
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 28,76 €.

*

SAMOPLATITEĽ - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2023 je suma 605,50 €.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 84,77 €, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 42,38 €.

*

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Najvyšší možný denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 79,6274 €.

Výpočet: 2 x 1211 € = 2422 € ... x 12 mesiacov = 29064 € ... deleno 365 dní = 79,6274 € ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný DVZ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 79,6273 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

MAXIMÁLNE MATERSKÉ

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2023, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2422 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2023, platí, že DVZ môže byť najviac suma 79,6274 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2023 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1791,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 79,6274 € x 30 dní),
 • 1851,40 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 79,6274 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

TEHOTENSKÉ

Tehotenské priznané v roku 2023 môže byť najmenej suma:  

 • 238,90 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % x 79,6274 € x 30 dní),
 • 246,90 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % x 79,6274 € x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2023 môže byť najviac suma:

 • 358,40 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 79,6274 € x 30 dní),
 • 370,30 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 79,6274 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Najvyšší možný DVZ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.7.2022 do 30.6.2023 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1211 € / 365 dní = 79,6274 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 môže byť najviac suma:

 • 1194,50 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 79,6274 € x 30 dní),
 • 1234,30 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 79,6274 € x 31 dní).

Najvyšší možný DVZ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.7.2023 do 30.6.2024 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1304 € / 365 dní = 85,7425 € €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2023 do 30.6.2024 môže byť najviac suma:

 • 1286,20 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 1329,10 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2023 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1211 € = 60 % z 13,9195 € = 8,3517 €.

Alebo inak povedané, v roku 2023 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku - najviac vo výške 13,9195 €.

*

DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2023

Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2023 je 16,4764 €.

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV

K 1.1.2023 sa dôchodky (starobné, predčasné starobné, invalidné, pozostalostné) zvyšujú o 11,8 %.

K 1.7.2023 sa dôchodky (starobné, predčasné starobné, invalidné, pozostalostné) zvyšujú o ďalších 10,6 %.

*

NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK

Od 1.11.2022 do 30.6.2023 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 375,10 € (1,6-násobok životného minima, ktoré je 234,42 €).

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima, ktoré je od 1.7.2023 suma 268,88 €).

*

PRÍSPEVOK DO II. PILIERA

 • 5,5 %

*

REFERENČNÁ SUMA PRE PROGRAMOVÝ VÝBER Z II. PILIERA

 •  521,30 €

Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma stanovená na rok 2023 je daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2022.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2023 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2023 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2023 dosiahol najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2023. Tá bola 1430 € na mesiac, resp. 17160 € za rok 2023.

Vymeriavací základ za rok 2023 by tak mal byť najmenej 4136 €, resp. 345 € mesačne.

*

Poznámka: 

Rok 2020 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3277 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2020, tá bola 1133 € x 12 mesiacov).

Rok 2021 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3503 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021, tá bola 1211 € x 12 mesiacov).

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3772 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022, tá bola 1304 € x 12 mesiacov).

Rok 2023 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 4136 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2023, tá bola 1430 € x 12 mesiacov = 17160 €).

*

DÔCHODKOVÝ VEK

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

 60 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1944

 60 rokov 9 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1945

 61 rokov 6 mes.

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1946

 62 rokov

 57 rokov

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1947

 62 rokov

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1948

 62 rokov

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

 55 rokov

 54 rokov

 53 rokov

1949

 62 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

 55 rokov 9 mes.

 54 rokov

 53 rokov

1950

 62 rokov

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

 56 rokov 6 mes.

 54 rokov 9 mes.

 53 rokov

1951

 62 rokov

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

 57 rokov 3 mes.

 55 rokov 6 mes.

 53 rokov 9 mes.

1952

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 59 rokov 9 mes.

 58 rokov

 56 rokov 3 mes.

 54 rokov 6 mes.

1953

 62 rokov

 62 rokov

 60 rokov 6 mes.

 58 rokov 9 mes.

 57 rokov

 55 rokov 3 mes.

1954

 62 rokov

 62 rokov

 61 rokov 3 mes.

 59 rokov 6 mes.

 57 rokov 9 mes.

 56 rokov

1955

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 62 rokov 76 dní

 60 rokov 3 mes.

 58 rokov 6 mes.

 56 rokov 9 mes.

1956

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 62 rokov 139 dní

 61 rokov

 59 rokov 3 mes.

 57 rokov 6 mes.

1957

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov

 58 rokov 3 mes.

1958

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 60 rokov 9 mes.

 59 rokov

1959

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

 59 rokov 9 mes.

1960

 63 rokov

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 60 rokov 6 mes.

1961

 63 rokov 2 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 3 mes.

1962

 63 rokov 4 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 7 mes.

1963

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

 63 rokov 8 mes.

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 64 rokov

 64 rokov

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

 61 rokov

1958

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

 61 rokov 2 mes.

1959

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

 61 rokov 4 mes.

1960

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

 61 rokov 6 mes.

1961

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

 61 rokov 8 mes.

1962

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

 61 rokov 10 mes.

1963

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

 62 rokov

1964

 63 rokov 2 mes.

 62 rokov 8 mes.

 62 rokov 2 mes.

1965

 63 rokov 4 mes.

 62 rokov 10 mes.

 62 rokov 4 mes.

1966

 63 rokov 6 mes.

 63 rokov

 62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

MINIMÁLNE DÔCHODKY

Od 1.7.2023 sa minimálne dôchodky zvyšujú a ďalšie zvýšenie nasleduje od 1.10.2023, viac v článku: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=986

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok do 30.6.2023

Minimálny dôchodok od 1.7.2023

Minimálny dôchodok od 1.10.2023

30

334,30 €

365,70 €

389,90 €

31

338,50 €

371,10 €

396,60 €

32

342,70 €

376,50 €

403,40 €

33

347,00 €

381,90 €

410,10 €

34

351,20 €

387,20 €

416,80 €

35

355,40 €

392,60 €

423,50 €

36

359,60 €

398,00 €

430,30 €

37

363,80 €

403,40 €

437,00 €

38

368,00 €

408,70 €

443,70 €

39

372,20 €

414,10 €

450,40 €

40

378,50 €

422,20 €

458,50 € 

41

384,80 €

430,30 €

466,60 €

42

391,10 €

438,30 €

474,60 €

43

397,40 €

446,40 €

482,70 €

44

403,70 €

454,50 €

490,80 €

45

410,00 €

462,50 €

498,80 €

46

416,30 €

470,60 €

506,90 €

47

422,60 €

478,70 €

515,00 €

48

428,90 €

486,70 €

523,00 €

 

*

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Ak rodič nepoberal materské:

 • 301 €,
 • 376,30 € dvojičky,
 • 451,50 € trojičky.

Ak rodič poberal materské:

 • 412,60 €,
 • 515,80 € dvojičky,
 • 618,90 € trojičky.

*

Zvýšenie rodičovského príspevku od 1.8.2023

 • 345,20 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (431,50 € dvojičky, 517,80 € trojičky),
 • 473,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (591,60 € dvojičky, 710 € trojičky).

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2023 sa upravujú mimoriadne už od 1. augusta 2023 koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima (1,147). Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov (úhrady) za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ktorá je dohodnutá medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom:

 • najviac 280 €, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad súkromná škôlka),
 • najviac 160 €, ak ide o poskytovateľa - detskú skupinu,
 • najviac 80 €, ak ide o poskytovateľa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve,
 • suma 41,10 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad starý rodič) alebo rodič sám.

*

PRÍDAVOK NA DIEŤA

 • 60 €,
 • 30 € príplatok k prídavku na dieťa.

*

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Životné minimum platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

 • plnoletá fyzická osoba: 234,42 €,
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 163,53 €,
 • dieťa: 107,03 €.

*

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

 • plnoletá fyzická osoba: 268,88 €,
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €,
 • dieťa: 122,77 €.

*

PRÍJEM A EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2022 do 30.6.2023, je 234,42 € mesačne.

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2023 do 30.6.2024, je 268,88 € mesačne.

*

ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Civilného sporového poriadku, ktoré sú platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 328,18 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 234,42 €),
 • na vyživovanú osobu: 82,04 € (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 328,18 €).

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 • na povinného: 328,18 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 234,42 €),
 • na vyživovanú osobu: 164,09 € (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 328,18 €)

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 €)
 • na vyživovanú osobu: 41,02 € (70 % z 25 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 234,42 €).

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 €),
 • na vyživovanú osobu: 82,04 € (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 234,42 €).

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 234,42 €),
 • na vyživovanú osobu: 58,60 € (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 234,42 €).

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 234,42 €),
 • na vyživovanú osobu: 117,21 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 €).

*

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 • na povinného: 117,21 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 €).

*

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 984,54 € (300 % základnej sumy na povinného).

*

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

Sumy platné od 1.7.2023: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=960

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.