ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnávateľ je povinný podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona v lehote do 30. apríla (viď § 49 ods. 2 zákona) predložiť daňovému úradu „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“). Keďže 30. apríl 2023 pripadol na nedeľu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 2. máj 2023.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií, uverejňuje ho na svojej webovej stránke a vo Finančnom spravodajcovi.

MF SR určilo za rok 2021 vzor tlačiva "Hlásenie" pod kódom HLASENIEv21_1.

V čase písania tohto textu (23.11.2022) MF SR neurčilo novší vzor tlačiva za zdaňovacie obdobie roka 2022.

*

Podľa novely zákona o dani z príjmov, o ktorej bude NRSR hlasovať pravdepodobne dňa 29. novembra 2022, by sa v časti IV. a v časti V. "Hlásenia" mali uvádzať aj mená, priezviská a rodné čísla detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus. Uvedené platí už pri "Hlásení" za rok 2022.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.