ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Na úvod pripomeňme, že výsledky všetkých výpočtov sa už od roku 2020 zaokrúhľujú matematicky, čo sa, samozrejme, týka aj výpočtov v ročnom zúčtovaní za rok 2022.

Zamestnávateľ v súlade so štruktúrou tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" postupuje nasledovne:

Spočíta úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zúčtované a vyplatené zamestnancovi u zamestnávateľa za daný rok (vyplatené najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka) v peňažnej i nepeňažnej podobe. Nezapočítava príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane, ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP. K príjmom u samotného zamestnávateľa sa pripočítajú príjmy dosiahnuté u iných zamestnávateľov z potvrdení od iných zamestnávateľov.

Uvedie a odpočíta odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec na sociálne a zdravotné poistenie (za výpočet odvodov zamestnanca je podľa príslušných predpisov znova zodpovedný zamestnávateľ), a to jednak odvody u samotného zamestnávateľa, ale aj odvody u iných zamestnávateľov uvedené v potvrdeniach. Odpočítajú sa aj odvody, ktoré zamestnanec zaplatil sám a uviedol ich v súlade so zákonom v "Žiadosti".

Uvedie a odpočíta zamestnancom uplatnené nezdaniteľné časti:

  • na daňovníka
  • na manželku (manžela)
  • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Výsledkom je zdaniteľná mzda, z ktorej sa vypočíta daň.

Daň je

  • 19 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima vrátane..., pre rok 2022 je táto hranica suma 38553,01 €
  • 25 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima, teda sumu 38553,01 €

V hypotetickom prípade sa namiesto dane vypočíta zamestnanecká prémia.

Určí sa nárok na daňový bonus na deti (§ 33), a to v závislosti od toho, či si ho zamestnanec uplatnil a v súlade so zákonom preukázal, podľa počtu detí a výšky zdaniteľného príjmu za daný rok.

Nárok na už vyplatený daňový bonus na deti zamestnancovi zostáva.

Podľa konkrétnych výsledkov sa určí buď daňový bonus na vyplatenie (doplatenie), alebo naopak daňový bonus na vybratie od zamestnanca, ak bol daňový bonus vyplatený nesprávne.

Vypočítaná daň sa upraví o vyplácaný (resp. vybratý) daňový bonus na deti.

Určí sa daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a).

Uvedie sa suma zrazených preddavkov vrátane preddavkov zrazených u iných zamestnávateľov (z potvrdení od iných zamestnávateľov).

Napokon sa z vyššie uvedených veličín spočíta výsledná suma daňového nedoplatku, respektíve preplatku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.