Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Podľa Zákonníka práce (ZP) má matka nárok na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku.

Otec má nárok na otcovskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku.

Obdobne to platí podľa zákonov o služobnom pomere hasičov, policajtov, vojakov, colníkov...

*

MATERSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP platí, že v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí matke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej matke patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a matke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka písomne oznamuje zamestnávateľovi deň nástupu na materskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

*

OTCOVSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP platí, že v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí otcovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Osamelému otcovi patrí otcovská dovolenka v trvaní 31 týždňov a otcovi, ktorý sa stará o narodené dve a viac detí patrí otcovská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, otec písomne oznamuje zamestnávateľovi deň nástupu na otcovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred. Ak chce otec nastúpiť na otcovskú dovolenku odo dňa narodenia dieťaťa, mal by to písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár.

Počas otcovskej dovolenky otec môže (ale nemusí) požiadať Sociálnu poisťovňu o poskytnutie materského v rozsahu max. 2 kal. týždňov, najneskôr však v období 6 týždňov po narodení dieťaťa. Sociálna poisťovňa mu vyhovie, ak spĺňa podmienky na priznanie materského - pozrite kapitolu 5.

Treba si uvedomiť, že ak chce otec (zamestnanec) po pôrode poberať 2 týždne materské zo Sociálnej poisťovne, nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské - musí si teda u zamestnávateľa uplatniť otcovskú dovolenku najmenej počas obdobia, počas ktorého bude dostávať materské.

Naopak to však neplatí. Otec môže zamestnávateľa požiadať o otcovskú dovolenku, ale nemusí počas nej poberať materské zo Sociálnej poisťovne. Samozrejme, môže sa stať aj to, že otec nebude mať nárok na materské, pretože nebude mať 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred dňom, od ktorého požiada o materské.

Príklad

Pán Ondrej čaká prírastok do rodiny. Lekár určil deň pôrodu na 15. marec 2023. Pán Ondrej písomne požiada mesiac vopred, teda k 15. februáru 2023, zamestnávateľa o otcovskú dovolenku, a to za dni od narodenia dieťaťa (s predpokladom od 15. marca 2023) na dobu 3 týždňov. Zamestnávateľ musí tejto žiadosti vyhovieť.

Dieťa sa narodí 10. marca 2023. Od tohto dňa bude pán Ondrej "čerpať" otcovskú dovolenku po dobu 3 týždňov, teda do 31. marca 2023.

V Sociálnej poisťovni pán Ondrej požiada o materské v období od 13. marca 2023 do 26. marca 2023 vrátane.

*

RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 2 ZP, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi na základe ich žiadosti rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

Poznámka: Toto netreba brať ako dogmu. Ak matka (otec) oznámi zamestnávateľovi nástup na rodičovskú dovolenku menej ako jeden mesiac vopred (povedzme len týždeň vopred), nič sa nedeje, ak s tým zamestnávateľ súhlasí. Ale nemusí. Ak otecko oznámi svojmu zamestnávateľovi, že o tri dni chce nastúpiť na rodičovskú dovolenku, musí počítať s tým, že zamestnávateľ môže v takomto prípade jeho požiadavku odmietnuť, pretože by to mal oznamovať najmenej mesiac vopred.

Príklad

Pán Oliver má ročné dieťa a chce od 3. júna 2023 požiadať v Sociálnej poisťovni o materské. Zamestnávateľovi by mal oznámiť nástup na rodičovskú dovolenku najneskôr 3. mája 2023.

Rovnako najmenej jeden mesiac vopred oznamujú matka a otec predpokladaný deň prerušenia, skončenia alebo zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky.

*

Z pohľadu Zákonníka práce to znamená, že pokiaľ sa otec dieťaťa rozhodne čerpať materskú (podľa zákona o sociálnom poistení) povedzme pri dvojročnom dieťati, svojho zamestnávateľa žiada o poskytnutie nie materskej dovolenky, ale rodičovskej dovolenky.

Zároveň to znamená, že obaja rodičia môžu byť súčasne na rodičovskej dovolenke – Zákonník práce to nevylučuje.

Otec má právo požiadať svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, pokiaľ má dieťa vo veku do troch (šiestich) rokov. Matka má právo zostať na rodičovskej dovolenke aj vtedy, ak je súčasne na rodičovskej dovolenke otec. Pri nástupe otca na svoju rodičovskú dovolenku sa matka nemusí, ak sama nechce, vrátiť do zamestnania.

Ešte jedna dôležitá poznámka: Rodičovskú dovolenku je možné prerušiť – na deň, na dva dni, na mesiac... Toto sa tiež musí oznámiť zamestnávateľovi najmenej mesiac vopred. Počas prerušenia rodičovskej dovolenky sa rodič vracia do zamestnania. Táto možnosť je veľmi dôležitá najmä pre matky, ktoré plánujú ďalšie tehotenstvo a chcú mať slušné ďalšie materské. Pozrite kapitolu 7.4.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2023' v obchode