Predĺženie nároku na vdovské a vdovecké dôchodky od 1.1.2023

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Dňa 8.11.2022 Národná rada SR schválila zákon č. 421/2022 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Schváleným zákonom č. 421/2022 Z. z. sa upravujú podmienky na vyplácanie vdovských a vdoveckých dôchodkov.

*

Na úvod si povedzme, že pre vdovecké dôchodky platia tie isté pravidlá ako pre vdovské dôchodky. Preto budeme v ďalšom texte komentovať len vdovské dôchodky, pre vdovecké dôchodky platí všetko rovnako.

*

Čo sa mení od 1.1.2023?

Vdovám sa bude vyplácať vdovský dôchodok už nie iba jeden rok po smrti manžela, ale dva roky po smrti manžela.

Vdovám, ktoré vychovali jedno dieťa, sa po uplynutí jedného roka po smrti manžela vdovský dôchodok vyplácal až po dovŕšení dôchodkového veku. Po novom sa im bude vdovský dôchodok vyplácať už po dovŕšení 57 rokov.

*

NÁROK NA VDOVSKÝ DÔCHODOK

Podľa § 74 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý:

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok,
 • ku dňu smrti mal nárok na predčasný starobný dôchodok (mal priznaný predčasný starobný dôchodok) alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.

V každom prípade, základnou podmienkou je existencia a trvanie manželstva ku dňu smrti manžela.

Rozvedená žena nemá nárok na vdovský dôchodok po bývalom manželovi.

*

Nárok na výplatu vdovského dôchodku do 31.12.2022

Podľa § 74 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.12.2022, vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Je pritom jedno, v akom postavení je ona sama, aké má príjmy, aký má vek, o koľko nezaopatrených detí sa stará a podobne.

Po uplynutí jedného roka od smrti manžela sa vdove vypláca vdovský dôchodok len vtedy, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Stačí, ak je splnená jedna z horeuvedených podmienok.

Ak sa vdove vypláca vdovský dôchodok viac ako rok po smrti manžela, pretože sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ale stane sa situácia, že sa nebude starať ani o jedno nezaopatrené dieťa (ak napríklad deti doštudujú), vdove sa prestane vyplácať vdovský dôchodok.

Ak nie je splnená žiadna z horeuvedených podmienok, vdovský dôchodok sa po uplynutí jedného roka od smrti manžela prestane vyplácať. To ale neznamená, že by úplne zanikol nárok na vdovský dôchodok. Výplata vdovského dôchodku sa vdove obnoví, ak:

 • sa začne starať o nezaopatrené dieťa,
 • sa stane invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

*

Nárok na výplatu vdovského dôchodku od 1.1.2023

Podľa § 74 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1.1.2023, vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas dvoch rokov od smrti manžela. Je pritom jedno, v akom postavení je ona sama, aké má príjmy, aký má vek, o koľko nezaopatrených detí sa stará a podobne.

Po uplynutí dvoch rokov od smrti manžela sa vdove vypláca vdovský dôchodok len vtedy, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Stačí, ak je splnená jedna z horeuvedených podmienok.

Ak sa vdove vypláca vdovský dôchodok viac ako dva roky po smrti manžela, pretože sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ale stane sa situácia, že sa nebude starať ani o jedno nezaopatrené dieťa (ak napríklad deti doštudujú), vdove sa prestane vyplácať vdovský dôchodok.

Ak nie je splnená žiadna z horeuvedených podmienok, vdovský dôchodok sa po uplynutí dvoch rokov od smrti manžela prestane vyplácať. To ale neznamená, že by úplne zanikol nárok na vdovský dôchodok. Výplata vdovského dôchodku sa vdove obnoví, ak:

 • sa začne starať o nezaopatrené dieťa,
 • sa stane invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

*

Ak ide o vdovu, ktorá ovdovela počas roka 2021, pričom vdovský dôchodok sa jej vyplácal počas jedného roka po smrti manžela (napr. v čase od 15.4.2021 do 14.4.2022), výplata vdovského dôchodku sa jej automaticky obnoví od 1.1.2023 až do uplynutia doby dvoch rokov od smrti manžela (napr. od 1.1.2023 do 14.4.2023).

Ak ide o vdovu, ktorá ovdovela počas roka 2022, vdovský dôchodok sa jej bude vyplácať po dobu dvoch rokov od smrti manžela (napr. v čase od 28.5.2022 do 27.5.2024).

*

POZNÁMKY

Nezaopatrené dieťa

Za nezaopatrené dieťa sa pri posudzovaní nároku vdovy na výplatu vdovského dôchodku považuje dieťa:

 • ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok,
 • dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy, resp. ak bolo dieťa vdove či zomretému manželovi zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

*

Zánik nároku na vdovský dôchodok

Podľa § 74 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, vdove nárok na vdovský dôchodok zaniká:

 • uzatvorením manželstva alebo
 • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.