Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Na to, aby mal otec dieťaťa priznané materské, musí okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku, že sa stará o dieťa - viď § 49 ods. 1 ZSP.

Od 1. novembra 2022 môže otec požiadať o materské - ak sa stará o dieťa - po dobu max. 2 týždňov v období od narodenia dieťaťa do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

O zvyšnú časť materského (v zásade po dobu 28 týždňov mínus časť vyčerpanú po pôrode dieťaťa) môže otec požiadať - ak sa stará o dieťa - až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže požiadať o zvyšnú časť materského - ak sa stará o dieťa - najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Z toho vyplýva, že otec, ak nevyužil čerpanie dvoch týždňov materského už po pôrode, by mal začať poberať materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Ak otec využil čerpanie dvoch týždňov materského po pôrode dieťaťa, mal by začať poberať zvyšnú časť materského najneskôr 26/29/35 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa.

Deň, od ktorého otec požiada o materské (či už prvú časť po pôrode, alebo druhú časť po materskej matky), je potom dňom, ku ktorému sa skúma splnenie podmienok na priznanie materského a ktorý je určujúci pre stanovenie rozhodujúceho obdobia na výpočet denného vymeriavacieho základu a výšky materského.

Deň, od ktorého otec požiada o materské, si otec zvolí tak, ako mu to vyhovuje (samozrejme, musí rešpektovať to, čo je napísané v texte vyššie). Nemusí ísť o prvý deň mesiaca. V praxi je obvykle výhodnejšie požiadať o materské nie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, lebo vtedy rodina stráca nárok na rodičovský príspevok už za tento mesiac, ale až od druhého, tretieho atď. dňa v mesiaci, lebo vtedy má ešte rodina nárok aj na rodičovský príspevok za daný mesiac.

*

DOHODA O PREVZATÍ DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI BOLA V ZÁKONE ZRUŠENÁ

Do 30. apríla 2021 sa podľa vtedy platného zákona medzi rodičmi musela uzatvoriť dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca.

Od 1. mája 2021 sa zákon zjednodušil a takáto dohoda sa už neuzatvára. Otec jednoducho požiada v Sociálnej poisťovni o priznanie materského a vyplní príslušnú žiadosť.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2023' v obchode