Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Témy: daň z príjmov,dôchodok,nezdaniteľná časť,veličiny,zmeny 2022

*

Podľa návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý MPSVaR predložilo do pripomienkového konania dňa 6.6.2022, sa ustanovujú sumy životného minima platné od 1.7.2022.

Suma životného minima sa zvyšuje o 7,5 % (resp. koeficientom 1,075), čo znamená, že aj veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento, resp. koeficient.

*

Životné minimum platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

 • plnoletá fyzická osoba: 234,42 eura
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 163,53 eura
 • dieťa: 107,03 eura

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2023

 • 301 eur, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (376,30 eura dvojičky, 451,50 eura trojičky)
 • 412,60 eura, ak rodič na dané dieťa poberal materské (515,80 eura dvojičky, 618,90 eura trojičky)

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2022 upravujú od 1. januára 2023 koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima. Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2023

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2023

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 410,24 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2023:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 eura (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4922,82 eura (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

10361,36 eura – (základ dane : 4)

kde suma 10361,36 eura = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2023

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 41445,46 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4500,86 eura - vlastný príjem manželky

kde suma 4500,86 eura = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 41445,46 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

14862,23 eura – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 14862,23 eura = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 59448,91 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Sadzba dane v roku 2023

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 41445,46 eura.
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 41445,46 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3453,79 eura.

*

Daň za rok 2023 sa nevyrubí a neplatí, ... (§ 46a)

 • ak za rok 2022 nepresiahne 17 eur alebo

 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2461,41 eura.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2022 do 31.7.2022 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 281,40 eura (1,2-násobok životného minima 234,42 eura).

*

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2022 do 30.6.2023, je 234,42 eura mesačne.

*

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 328,18 eura (140 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 82,04 eura (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 328,18 eura)

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 • na povinného: 328,18 eura (140 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 164,09 eura (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 328,18 eura)

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 eura (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 eura)
 • na vyživovanú osobu: 41,02 eura (70 % z 25% životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 234,42 eura)

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 eura (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 eura)
 • na vyživovanú osobu: 82,04 eura (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 234,42 eura)

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 eura (100 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 58,60 eura (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 234,42 eura)

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 eura (100 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 117,21 eura (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 eura)

*

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 • na povinného: 117,21 eura (50 % životného minima plnoletej FO)

*

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 984,54 eura (300 % základnej sumy na povinného)

*

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 35 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.