Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Témy: daň z príjmov,sociálne poistenie,Top,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

POBYT UKRAJINCOV V SR

Občania Ukrajiny, ktorí majú záujem legálne zostať počas vojny na Ukrajine v SR, môžu požiadať na hraniciach alebo na vnútroštátnych útvaroch cudzineckej polície o dočasné útočisko, prípadne o azyl alebo o doplnkovú ochranu.

Občan, ktorý vie preukázať svoju totožnosť (má pas alebo ID kartu), bude mať poskytnuté dočasné útočisko okamžite po registrácii.

Dočasné útočisko sa poskytuje do 4. marca 2023.

Ak občan nemá žiadne doklady, o žiadosti o dočasné útočisko sa rozhodne do 30 dní. 

Pri podaní žiadosti o azyl treba počítať s tým, že vydanie rozhodnutia o udelení azylu alebo o poskytnutí doplnkovej ochrany trvá v zásade 6 až 9 mesiacov.

*

ZAMESTNANIE UKRAJINCOV

Slovenský zamestnávateľ môže bez problémov a dodatočných podmienok zamestnať občana Ukrajiny:

 • ktorému sa poskytlo dočasné útočisko (§ 23a ods. 1 písm. k) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
 • ktorému bol udelený azyl (§ 23a ods. 1 písm. i) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana (§ 23a ods. 1 písm. j) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
 • u ktorého sa začalo konanie o azyle (pozor, to platí len počas trvania mimoriadnej situácie, ktorá je vyhlásená v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, § 54f zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle),
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a uplynulo 9 mesiacov od začatia konania (§ 23a ods. 1 písm. h) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

*

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie.

Vo všetkých prípadoch môže ísť o zamestnanie:

 • v pracovnom pomere (na pracovnú zmluvu) - v súlade so Zákonníkom práce, na dobu určitú, neurčitú, plný alebo kratší pracovný čas...
 • na dohodu o vykonaní práce
 • na dohodu o pracovnej činnosti
 • na dohodu o brigádnickej práci študentov

Takýto zamestnanec môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k inému (užívateľskému) zamestnávateľovi.

*

Slovenský zamestnávateľ má podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti povinnosť zaslať na príslušný úrad práce vyplnený formulár - informačnú kartu - a to do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania (a obdobne do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia zamestnania).

K informačnej karte sa prikladá:

 • kópia pracovnej zmluvy, resp. dohody
 • kópia dokladu o pobyte (napr. doklad o dočasnom útočisku)

*

SOCIÁLNE POISTENIE

Občan Ukrajiny, ktorý v SR žiada o poskytnutie dočasného útočiska, poskytnutie doplnkovej ochrany alebo o udelenie azylu, respektíve má poskytnuté dočasné útočisko, má poskytnutú doplnkovú ochranu alebo má udelený azyl, nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP). Nemusí sa v SP hlásiť ani nič podobné.

Štát za takúto osobu žiadne poistenie v rámci okruhu sociálneho poistenia neplatí.

Pozor, ak by mal občan Ukrajiny záujem prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské alebo dobrovoľné dôchodkové poistenie, nie je to možné. Podmienkou dobrovoľného poistenia v SP je trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt v SR.

*

Povinnosti zamestnávateľa

Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny - napríklad na pracovnú zmluvu, na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a pod., plní si oznamovacie a ďalšie povinnosti voči SP obdobne, ako to robí pri zamestnaní slovenského zamestnanca.

Zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca - občana Ukrajiny do SP na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO).

Pri vypĺňaní RL FO pozor:

V oddiele I. sa neuvedie "fyzická osoba bez pobytu v SR" ... ten sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu na území SR.

V oddiele II. sa neuvedie "adresa pobytu" ... tá sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu v SR.

Ak občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, predloží zamestnávateľ RL FO príslušnej pobočke SP v papierovej forme. Pobočka SP občanovi Ukrajiny vygeneruje na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Na konci marca 2022 platí:
 • občan Ukrajiny, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR,  nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to odo dňa vstupu na územie SR do dňa, v ktorom požiada o poskytnutie dočasného útočiska, poskytnutie doplnkovej ochrany alebo o udelenie azylu, najdlhšie však počas 30 dní. Nárok má prostredníctvom VšZP, pričom úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva. Pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje akýmkoľvek dokladom, na ktorom je uvedené meno a priezvisko, ale aj dátum narodenia tejto osoby (§ 38eza zákona č. 580/2004 Z. z.),
 • občan Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR, má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť (pri individuálnom posúdení aj na širší rozsah). Nárok má prostredníctvom VšZP, pričom úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva. Pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje dokladom o dočasnom útočisku (§ 9h ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.),
 • občan (vrátane občana Ukrajiny), ktorý požiadal o azyl, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR, má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo vnútra (§ 22 ods. 5 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle). Pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydá ministerstvo vnútra.

*

Nárok na plnú zdravotnú starostlivosť

Na konci marca 2022 platí:

 • občan tretej krajiny, teda i občan Ukrajiny, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana na území SR, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR, má nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti. Nárok má prostredníctvom VšZP, pričom úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva. Pri poskytnutí plnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti, tzv. „nárokový preukaz“ (§ 9h ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.),
 • občan  (vrátane občana Ukrajiny), ktorému bol udelený azyl, má nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti ako poistenec štátu v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu (§ 3 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 7 písm. q) zákona č. 580/2004 Z. z.).
*
 
Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny na základe dokladu o dočasnom útočisku, tak na to, aby sa stal zdravotne poistenou osobou v systéme zdravotného poistenia v SR ako zamestnanec, musí mať dohodnutú mzdu najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy, pre rok 2022 je platná suma 646 eur mesačne.
 
Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, verejne zdravotne poistená v SR je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR - ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii - a vykonáva u zamestnávateľa v SR zárobkovú činnosť (napr. na základe pracovnej zmluvy) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume mesačnej minimálnej mzdy.
 
*
 
Ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu (odmenu) nižšiu ako 646 eur
 
Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny - napr. na polovičný úväzok alebo na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, nemusí sa trápiť otázkou, že má dohodnutú mzdu nižšiu ako minimálnu mzdu.
 
Jednoducho ho v takomto prípade nebude prihlasovať ako svojho zamestnanca v zdravotnej poisťovni. Takýto status je v poriadku, slovenský zamestnávateľ tým nič neporušuje a zdravotné poistenie sa z príjmu neplatí.
 
Občan Ukrajiny má naďalej nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe dokladu o dočasnom útočisku.
 
*

Ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu (odmenu) aspoň 646 eur

Ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu, resp. odmenu vo výške najmenej 646 eur a viac, stáva sa poistencom v systéme verejného zdravotného poistenia v SR.

Občan Ukrajiny sa do 8 kalendárnych dní prihlási v ním zvolenej zdravotnej poisťovni (VšZP, UNION, Dôvera).

K prihláške poistenca prikladá:

 • kópiu pracovnej zmluvy (resp. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
 • kópiu informačnej karty, ktorú zamestnávateľ zaslal na úrad práce a 
 • kópiu dokladu o pobyte (napr. doklad o dočasnom útočisku).

Ak občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, neuvedie ho na prihláške. Zdravotná poisťovňa mu vystaví preukaz poistenca, kde bude mať uvedené identifikačné číslo, ktoré nahrádza rodné číslo.

*

Zamestnávateľ si plní oznamovacie povinnosti za svojho zamestnanca obdobne, ako to robí pri nástupe iného nového zamestnanca. A to elektronicky do 8 pracovných dní.

*

DAŇ Z PRÍJMOV

*

Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny, na účely zákona o dani z príjmov postupuje obdobne, ako postupuje pri zamestnaní slovenského zamestnanca.

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nárok občana Ukrajiny na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka je úplne rovnaký, aký je v prípade slovenského zamestnanca (daňového rezidenta SR).

Občan Ukrajiny si môže pri nástupe do zamestnania uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ...". 

Zamestnávateľ na nezdaniteľnú časť na daňovníka prihliadne už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Pri vykonaní ročného zúčtovania, resp. pri podaní daňového priznania má občan Ukrajiny nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka za rovnakých podmienok ako daňový rezident SR. A to bez ohľadu na to, ako dlho na Slovensku pracoval, resp. aké dosahoval príjmy.

*

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Občan Ukrajiny si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela/manželku pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane, resp. pri podaní daňového priznania obdobne ako daňový rezident SR.

Na rozdiel od daňového rezidenta SR však musí naviac splniť podmienku - úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku musí tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, teda príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov na Ukrajine a v ďalších štátoch sveta. Splnenie tejto podmienky sa nemusí zamestnávateľovi preukazovať, deklaruje sa čestným vyhlásením v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Treba ešte upozorniť, že podmienku spoločnej domácnosti bude občan Ukrajiny v zásade spĺňať aj v prípade, ak žije dočasne na Slovensku a jeho manželka žije na Ukrajine alebo v inom štáte (finančne si vypomáhajú a pod.).

Do vlastného príjmu manželky sa započítava príjem manželky dosiahnutý v SR, na Ukrajine a v ďalších štátoch sveta.

*

Daňový bonus na deti

Občan Ukrajiny si na rozdiel od daňového rezidenta SR nemôže uplatniť daňový bonus na deti prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ..." už pri nástupe do zamestnania a pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Občan Ukrajiny si môže uplatniť daňový bonus na deti až pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane, resp. pri podaní daňového priznania.

K žiadosti musí priložiť relevantné doklady, akými sú rodné listy detí a potvrdenia o návšteve školy, v praxi bude potrebný úradný preklad do slovenského jazyka.

Podobne ako daňový rezident SR musí pri ročnom zúčtovaní dane, resp. pri podaní daňového priznania za rok 2022 splniť podmienku výšky zdaniteľného príjmu - jeho príjem zo závislej činnosti (§ 5), resp. príjem z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2), ktorý je dosiahnutý v SR za rok 2022, musí byť najmenej 3876 eur.

Podobne ako pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manžela/manželku musí na rozdiel od daňového rezidenta SR naviac splniť podmienku - úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku musí tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, teda príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov na Ukrajine a v ďalších štátoch sveta. Splnenie tejto podmienky sa nemusí zamestnávateľovi preukazovať, deklaruje sa čestným vyhlásením v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Podmienku spoločnej domácnosti bude občan Ukrajiny v zásade spĺňať aj v prípade, ak žije dočasne na Slovensku, ale jeho deti žijú na Ukrajine alebo v inom štáte (finančne im vypomáha a pod.).

*

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje aj občanovi Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, respektíve aj v prípade, ak žiada o poskytnutie dočasného útočiska.

O pomoc v hmotnej núdzi sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta, kde sa občan Ukrajiny nachádza.

Občan Ukrajiny môže požiadať aj o dotáciu na stravu pre dieťa pri zápise do materskej školy alebo do základnej školy.

*

Občan Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, nemá nárok na štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradné výživné, príspevok na pohreb či príspevok pri narodení dieťaťa). Nárok na štátne sociálne dávky má len osoba s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Občan Ukrajiny si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok alebo prídavky na deti, ak vykonáva zárobkovú činnosť v SR a má v SR prechodný alebo trvalý pobyt.

*

Podľa nariadenia vlády SR č. 93/2022 Z. z. s účinnosťou od 30.3.2022 sa definuje osoba s osobitnou ochranou, ktorou je fyzická osoba:

 • ktorej sa poskytuje dočasné útočisko,
 • ktorá je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu,
 • ktorá získala prechodný pobyt.

Uvedené sa týka napr. občana Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, a podľa nariadenia vlády si tak môže uplatniť:

 • príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom - ak občan Ukrajiny vykonáva zárobkovú činnosť v SR,
 • príspevky náhradným rodičom.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov (úhrady) za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutú medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom.

Najviac je to 280 eur, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad súkromná škôlka, opatrovateľka, ktorá má živnosť).

Najviac je to 80 eur, ak ide o poskytovateľa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Napokon je to suma 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad starý rodič) alebo rodič sám.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ZÁKONNÍK PRÁCE 2022' v obchode