Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Témy: sociálne poistenie,zákon o službách zamestnanosti,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Dňa 25.2.2022 NR SR schválila zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Zákon je účinný od 26.2.2022.

*

ZÁKON O AZYLE

V zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle došlo k niekoľkým zmenám.

Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie a precizujú sa ustanovenia, ktoré upravujú poskytnutie dočasného útočiska. Rieši sa poskytnutie dočasného útočiska vo vzťahu k maloletým deťom a deťom narodených na území SR.

***

***

Dňa 22.3.2022 NR SR schválila zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Zákon je účinný od dňa zverejnenia v Zbierke.

Súčasťou tohto zákona sú o. i. aj zmeny v zákone o sociálnom poistení, zemny zákona o službách zamestnanosti, zákona o zdravotnom poistení, zákona o pobyte cudzincov, zákona o pomoci v hmotnej núdzi atď.

*

ZÁKON O AZYLE

V zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle dochádza k niekoľkým zmenám.

Príspevok za ubytovanie odídenca

Spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa príspevku za ubytovanie odídenca a stanovuje sa výška príspevku.

*

Možnosť zamestnania žiadateľa o azyl - odídenca z Ukrajiny

Podľa nového § 54f, žiadateľ o azyl, ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorý je spôsobený ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacoch od začatia konania. Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Inými slovami, žiadatelia o azyl z Ukrajiny sa môžu zamestnať okamžite po začatí konania o azyle a nemusia čakať na možnosť zamestnania 9 mesiacov po začatí konania.

*

TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) doplnil nový § 161r a obdobne sa v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa doplnil nový § 113al.
 
Tehotná plnoletá žiačka strednej školy, resp. tehotná študentka VŠ, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, sa počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktoré je spôsobené ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, považuje na účely priznávania tehotenského štipendia za žiačku, resp. za študentku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 
*

ZÁKON O SOCIÁLNOM POISTENÍ

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dopĺňa § 293fr.
 
Ak je občan Ukrajiny povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO (poistená v Sociálnej poisťovni), tak v období, kedy sa bude zdržiavať na Ukrajine, sa mu v súvislosti s vojnou preruší povinné sociálne poistenie. To znamená, že počas tohto obdobia nebude mať povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Súčasne však za takéto obdobie nebude mať nároky na dávky sociálneho poistenia, napr. doba prerušenia sa mu nezapočíta ako doba dôchodkového poistenia pre nárok na dôchodok.
 
V takýchto prípadoch však občan Ukrajiny bude môcť dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie (obdobne, ako je možné doplatiť poistné napr. za dobu zaradenia do evidencie nezamestnaných).
 
*
 
ZÁKON O ZDRAVOTNOM POISTENÍ
 
Ak je občan Ukrajiny zdravotne poistený na Slovensku (je zamestnanec, SZČO), tak v období, počas ktorého sa bude zdržiavať na Ukrajine z dôvodu výkonu vojenskej služby, nebude zdravotne poistený na Slovensku.
 
Znamená to, že ak napr. ide o ukrajinského zamestnanca, pričom zamestnávateľ ho uvoľní formou neplateného voľna na výkon vojenskej služby, nebude si musieť za toto obdobie v SR platiť zdravotné poistenie ako samoplatiteľ.
 
Súčasne však nezaopatrené deti takýchto osôb, ktoré sú zdravotne poistené v SR na základe § 3 ods. 3 písm. j) zákona, ostali v systéme verejného zdravotného poistenia aj počas tohto obdobia.
 
*
 
Podľa § 9h ods. 2, osoby, ktorým bolo na Slovensku poskytnuté dočasné útočisko, majú nárok na bezplatnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
 
*
 
Podľa prechodného ustanovenia § 38eza v nadväznosti na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorá je spôsobená ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, občan Ukrajiny  nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej odo dňa vstupu na územie SR do dňa, v ktorom požiada o:
 • udelenie azylu,
 • poskytnutie doplnkovej ochrany alebo
 • poskytnutie dočasného útočiska,

... najdlhšie však počas 30 dní.

Prechodné ustanovenie platí do ukončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorá je spôsobená ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
 
*
 
ZÁKON O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
 
V zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa dopĺňa nový § 23c. Podľa tohto nového ustanovenia môže vláda v období mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu a v období dvoch mesiacov po ich skončení nariadením vlády pri zamestnávaní občanov tretích krajín predĺžiť platnosť:
 • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
 • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a
 • povolenia na zamestnanie.
 
V § 54 sa vkladá nový odsek 5, podľa ktorého za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy na podporu integrácie občanov tretích krajín, ktorí sú žiadateľmi o azyl, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým sa poskytlo dočasné útočisko. Cieľom je uľahčiť ich sociálne začlenenie a integráciu na trh práce.
 
*
 
Podľa nového § 72au ods. 1 sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine platnosť už vydaných:
 • potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
 • potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a
 • povolení na zamestnanie,

... ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, 

Uvedené sa však nevzťahuje na:

 • sezónne zamestnávanie podľa § 21b ods. 8 písm. a) ... potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na sezónne zamestnanie na dobu najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • sezónne zamestnávanie podľa § 22 ods. 9 písm. a) ... povolenie na sezónne zamestnanie občanovi tretej krajiny na dobu najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
*
 
Podľa nového § 72au ods. 2, počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine vydá úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ podľa zákona o pobyte cudzincov aj na žiadosť zamestnávateľa.
 
Ide o prípady, ak občan tretej krajiny, ktorý  udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, chce zmeniť zamestnanie - nebude sa uplatňovať doterajší postup a nebude to musieť nahlásiť policajnému útvaru a ten to oznamovať úradu práce - ale priamo nový zamestnávateľ požiada úrad práce o toto potvrdenie.
 
*
Podľa nového § 72au ods. 3, počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po jej skončení môže zamestnávateľ zamestnávať občana tretej krajiny, ktorého začal zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. u), teda na max. 6 týždňov na účel jeho zaškolenia pred dňom účinnosti novely zákona, na rovnakom pracovnom mieste aj po uplynutí 6 týždňov až do skončenia konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
 
Podľa nového § 72au ods. 4, počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po jej skončení môže zamestnávateľ zamestnávať občana tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.