Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

Dňa 8.3.2022 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2021 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1211 Eur.

Poznámka: V roku 2020 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1133 Eur, medziročný nárast priemernej mzdy je o 6,9 %.

*

Dopady tejto skutočnosti pre roky 2022 a 2023 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2023

Maximálny vymeriavací základ 8477 eur (7 x 1211 eur) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Sumy poistného SZČO

Od 1.7.2023 (od 1.10.2023 v prípade podania DP za rok 2022 po 31.3.2023) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2022 bude vyšší ako 7266 eur (12 x 605,50 eura).

Poznámka: Od 1.7.2022 (od 1.10.2022 v prípade podania DP za rok 2021 po 31.3.2022) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bol vyšší ako 6798 eur (12 x 566,50 eura).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2023 bude 605,50 eura, minimálne poistné 200,72 eura (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 285,49 eura).

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 26,64 eura
 • Starobné poistenie 18 %, min. 108,99 eura
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 36,33 eura
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 28,76 eura

*

Sumy poistného dobrovoľne poistenej osoby

Minimálny vymeriavací základ 605,50 eura

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 26,64 eura
 • Starobné poistenie 18 %, min. 108,99 eura
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 36,33 eura
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 12,11 eura
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 28,76 eura

*

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 79,6274 eura.

Výpočet: 2 x 1211 eur = 2422 eur ... x 12 mesiacov = 29064 eur ... deleno 365 dní = 79,6274 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 79,6273 eura. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

Maximálne materské priznané v roku 2023

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2023, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2422 eur.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2023, platí, že DVZ môže byť najviac suma 79,6274 eura.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2023 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1791,70 eura v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 79,6274 x 30 dní)
 • 1851,40 eura v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 79,6274 x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

Tehotenské priznané v roku 2023

Tehotenské priznané v roku 2023 môže byť najmenej suma:  

 • 238,90 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % x 79,6274 eura x 30 dní)
 • 246,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % x 79,6274 eura x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2023 môže byť najviac suma:

 • 358,40 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 79,6274 eura x 30 dní)
 • 370,30 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 79,6274 eura x 31 dní).

*

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet  dávky v nezamestnanosti od 1.7.2022 do 30.6.2023 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1211/365 = 79,6274 eura.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 môže byť najviac suma:

 • 1194,50 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 79,6274 eura x 30 dní)
 • 1234,30 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 79,6274 eura x 31 dní).

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2023 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1211 eur = 60 % z 13,9195 eur = 8,3517 eur.

Alebo inak povedané, v roku 2023 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 13,9195 eur.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2023 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2023 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2023 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2023. Tá bude odhadom max. 1453,20 eura na mesiac, resp. max. 17438,40 eura za rok 2023.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2021 bola 1211 eur, predpokladaný nárast za dva roky max. približne o 20 % = 1453,20 eura x 12 mesiacov = 17438,40 eura.

Vymeriavací základ za rok 2023 by tak mal byť odhadom najmenej 4203 eur, resp. 351 eur mesačne.

Poznámka: 

Rok 2020 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3277 eur (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2020, tá bola 1133 eur x 12 mesiacov).

Rok 2021 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3503 eur (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021, tá bola 1211 eur x 12 mesiacov).

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe odhadom aspoň 3856 eur.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2023

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, ktoré sú vyplatené v roku 2023, je 72660 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2021 = 60 x 1211 eur).

*

Sadzby poistného SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 605,50 eura, minimálny preddavok mesačne 84,77 eura (42,38 eura osoba so zdravotným postihnutím, ktorej sa týka minimálny preddavok).

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.