Ročné zúčtovanie za rok 2021: Uplatnenie poistného a príspevkov v V. oddiele "Žiadosti"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Ak si zamestnanec počas roka 2021 okrem poistného, ktoré platil ako zamestnanec u svojich zamestnávateľov, sám zaplatil:

  • poistné do Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti
  • nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie, ktorý mal ako zamestnanec v ročnom zúčtovaní za rok 2020
  • poistné na zdravotné poistenie, ktoré platil ako "samoplatiteľ" v čase, kedy síce mal uzatvorenú dohodu o vykonaní práce/dohodu o pracovnej činnosti, ale nebol nepretržite prihlásený ako zamestnanec v zdravotnej poisťovni,

tak môže v V. oddiele "Žiadosti" zapísať poistné, ktoré si sám zaplatil v čase od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Toto poistné zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní dane pripočíta k poistnému odvedenému v zamestnaní, čo vo výsledku znamená, že o toto poistné sa zamestnancovi zníži základ dane.

Pozor, pri dobrovoľnom poistnom do SP sa môže zohľadniť len poistné na dobrovoľné poistenie, ktoré bol povinný platiť v tom období roka 2021, kedy bol zamestnancom (v období, kedy poberal príjmy zo závislej činnosti).

Uvedený postup vyplýva z metodického pokynu Finančného riaditeľstva SR z 20.11.2017, link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.11.20_MP_DP.pdf

*

Pozor, nezohľadňuje sa napríklad:

  • nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie, ktorý mal ako SZČO v ročnom zúčtovaní za rok 2020
  • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)
  • poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ktoré si daňovník platil v čase, kedy nebol zamestnancom = nemal príjmy zo závislej činnosti
  • poistné zaplatené z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami, najmä ide o poistné na zdravotné poistenie zaplatené z podielov na zisku za roky pred rokom 2017

*

Preukázanie nároku

Zamestnanec je povinný priložiť k "Žiadosti" aj hodnoverné doklady o tom, že uvedené poistné skutočne zaplatil (vhodné je potvrdenie z príslušnej poisťovne o zaplatení uvedených súm, prípadne výpisy z účtu, fotokópie poštových poukážok - šekov).

*

V pokračovaní článku: Príklady.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.