Pri uplatnení DB na deti za rok 2021 sa zohľadní aj pandemické nemocenské, ošetrovné a "Prvá pomoc"

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,pandémia,ročné zúčtovanie,zmeny 2021

*

Jednou z potrebných podmienok, ktorú musí splniť rodič, aby si mohol uplatniť nárok na daňový bonus na deti v ročnom zúčtovaní za rok 2021 alebo pri podaní daňového priznania za rok 2021 je,

 • aby za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (v zamestnaní) podľa § 5 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2021 suma 6 x 623 eur = 3738 eur
 • alebo aby za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2021 suma 3738 eur) a z týchto príjmov vykázal kladný základ dane.

*

Pri ročnom zúčtovaní za rok 2020, respektíve pri podávaní daňových priznaní za rok 2020 sa mohol uplatniť postup podľa § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. To znamenalo, že ak v daňovom priznaní za rok 2020 alebo ak v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 zdaniteľné príjmy daňovníka nedosiahli hranicu potrebnú pre priznanie daňového bonusu na deti, započítali sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti aj:

 • príspevky "Prvá pomoc" z úradov práce,
 • COVID dotácie z ministerstva kultúry,
 • pandemické nemocenské vyplatené za obdobie PN z dôvodu karantény alebo izolácie,
 • pandemické ošetrovné.

Až do 16. februára 2022 nebolo jasné, či sa obdobný postup bude môcť použiť aj pri ročnom zúčtovaní za rok 2021 a pri podávaní daňových priznaní za rok 2021.

*

Dňa 16. februára 2022 NR SR schválila v treťom čítaní návrh poslancov NR SR Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pozmeňovacím návrhom poslancov Kazdu a Viskupiča sa do zákona dostala aj zmena, resp. doplnenie zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, a to o nové ustanovenie § 24ad.

Novela zákona bola v Zbierke uverejnená dňa 9. marca 2022 pod číslom 65/2022 Z. z.

*

PRI POSUDZOVANÍ VÝŠKY PRÍJMOV ZA ROK 2021 SA ZOHĽADNÍ AJ PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ, OŠETROVNÉ A "PRVÁ POMOC"

Podľa nového § 24ad zákona č. 67/2020 Z. z. platí, ak zdaniteľné príjmy daňovníka v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za rok 2021 nedosiahnu hranicu potrebnú pre priznanie daňového bonusu na deti (3738 eur), započítajú sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti aj:

 • príspevky "Prvá pomoc", "Prvá pomoc+", "Prvá pomoc++" vyplácané SZČO úradmi práce,
 • COVID dotácie z ministerstva kultúry,
 • pandemické nemocenské vyplatené za obdobie PN z dôvodu karantény alebo izolácie,
 • pandemické ošetrovné.

*

ZAMESTNANEC, KTORÝ POŽIADA ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA DANE ZA ROK 2021

Ak zamestnanec žiada o vyplatenie, resp. doplatenie daňového bonusu na deti, pričom jeho zdaniteľný príjem za celý rok 2021 (zjednodušene hrubá mzda) nedosiahne sumu 3738 eur, potrebnú na priznanie daňového bonusu na deti, tak môže do 10. marca 2022 oznámiť zamestnávateľovi:

 • výšku prijatého pandemického nemocenského vyplateného za obdobie karanténnej PN a
 • výšku prijatého pandemického ošetrovného.

Oznamuje sumy, ktoré mu Sociálna poisťovňa vyplatila za obdobie roka 2021, vyplatené najneskôr do 31. januára 2022.

Výšku prijatej sumy uvádza formou čestného vyhlásenia. Nie je povinný tieto sumy dokladovať potvrdeniami vystavenými Sociálnou poisťovňou.

V takomto prípade zamestnávateľ započíta oznámené sumy pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného k zdaniteľnému príjmu zamestnanca. A ak súčet uvedených súm dosiahne sumu najmenej 3738 eur, prizná zamestnancovi daňový bonus na deti.

Ak zamestnanec do 10. marca 2022 oznámi výšku prijatého pandemického nemocenského alebo pandemického ošetrovného - avšak až v čase, kedy mu už zamestnávateľ ročné zúčtovanie vykonal, tak zamestnávateľ postupuje podľa § 40 ods. 2 zákona. To znamená, zamestnávateľ doplatí zamestnancovi sumu daňového bonusu, na ktorú má zamestnanec nárok podľa § 33 zákona a § 24ad zákona č. 67/2020 Z. z.

Príklad

Pani Anna má dve deti, na ktoré si počas roka 2021 uplatňovala nárok na daňový bonus.

V mesiacoch január a február 2021 bola na rodičovskej dovolenke. Nemala zdaniteľný príjem, za tieto mesiace jej zamestnávateľ daňový bonus nevyplácal.

V mesiaci marec 2021 pracovala a mala v zamestnaní zdaniteľný príjem (hrubú mzdu) 600 eur mesačne. Pretože zdaniteľný príjem v tomto mesiaci bol vyšší ako polovica minimálnej mzdy (623/2 = 311,50 eura), zamestnávateľ jej za mesiac marec priznal a vyplatil daňový bonus na deti.

V mesiacoch apríl až jún 2021 bola pani Anna na OČR. Sociálna poisťovňa jej vyplácala pandemické ošetrovné vo výške 320 eur mesačne. Pretože pani Anna nepracovala a nemala zdaniteľný príjem, zamestnávateľ jej daňový bonus na deti nevyplácal.

V mesiacoch júl až október 2021 pani Anna pracovala, mala hrubú mzdu 600 eur mesačne a zamestnávateľ jej za tieto mesiace vyplácal daňový bonus na deti.

Od novembra 2021 až do konca roka 2021 bola pani Anna na OČR, Sociálna poisťovňa jej do 31. januára 2022 za tieto dva mesiace vyplatila pandemické ošetrovné 640 eur.

V lehote do 15. februára 2022 pani Anna požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2021 dosiahol sumu 3000 eur. To by nestačilo na doplatenie daňového bonusu na deti za mesiace január, február, apríl až jún, november a december 2021.

Pani Anna však zamestnávateľovi v lehote do 10. marca 2022 čestne vyhlási, že Sociálna poisťovňa jej do 31. januára 2022 vyplatila na pandemickom ošetrovnom za rok 2021 spolu sumu 1600 eur.

Suma zdaniteľného príjmu a pandemického ošetrovného je 3000 + 1600 = 4600 eur. Táto suma je už postačujúca na to, aby zamestnávateľ mohol pani Anne priznať a doplatiť daňový bonus na deti za mesiace január, február, apríl až jún, november a december 2021.

*

V pokračovaní článku: postup pri podávaní daňového priznania za rok 2021

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.