Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,stravné,stravovanie,Zákonník práce

*

V praxi najviac využívaným benefitom zamestnancov, pri ktorom je možné využiť pomerne štedré možnosti oslobodenia od dane, je stravovanie zamestnancov v súlade s § 152 Zákonníka práce.

Toto dôležité ustanovenie Zákonníka práce definuje povinnosti, ale i možnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania zamestnancom.

Zamestnávateľ poskytuje stravovanie zamestnancom dvoma zásadnými možnosťami.

  1. Zabezpečuje zamestnancom stravovanie, kde sú dve alternatívy:
  • poskytuje zamestnancom teplé jedlo (vo vlastnej jedálni alebo jedálni iného zamestnávateľa) alebo
  • sprostredkovane formou  tzv. gastrolístkov (v papierovej podobe alebo v podobe elektronickej nabíjacej karty)   prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
  1. Poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie.

*

Hneď na úvod si povedzme, že zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce nielen povinný (respektíve môže) zamestnancom poskytovať stravovanie, ale súčasne je povinný zamestnancom na stravovanie prispievať z vlastných zdrojov a ďalej z prostriedkov sociálneho fondu.

Pokiaľ je príspevok zamestnávateľa poskytnutý v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, je na strane zamestnancov oslobodený od dane a odvodov, pričom na strane zamestnávateľa ide o daňový výdavok.

Pokiaľ je príspevok zamestnávateľa poskytnutý nad rámec povinností a možností ustanovených Zákonníkom práce, je na strane zamestnancov zdaniteľným príjmom a započítava sa do vymeriavacích základov na odvody. Za predpokladu, že takýto príspevok zamestnávateľa je dohodnutý v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, v inej dohode so zástupcami zamestnancov alebo je stanovený interným predpisom zamestnávateľa, na strane zamestnávateľa je takýto príspevok daňový výdavok.

Príspevok na stravovanie poskytnutý z prostriedkov sociálneho fondu je bez ohľadu na jeho výšku na strane zamestnancov vždy oslobodený od dane a odvodov.

Pri snahe o optimálne využitie možností oslobodenia od dane a odvodov na strane zamestnancov je preto potrebné správne pochopiť nielen povinnosti zamestnávateľa, ale i možnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode