Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.4 POKLES TRŽIEB

Témy: Daňové a odvodové tipy,pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti

*

V projekte "Prvá pomoc" je pokles tržieb dôležitý pre určenie výšky príspevku pre SZČO podľa opatrenia č. 2 a pre zamestnávateľov pri opatrení č. 3B.

V prípade, ak má zamestnávateľ, resp. SZČO viacero prevádzok, tak výška tržby sa sleduje vždy za celého zamestnávateľa (za celé IČO).

Najskôr si povedzme, že do tržby sa nezapočítava predaj vlastného majetku a nezapočítava sa ani príspevok vyplatený v projekte "Prvá pomoc"/"Prvá pomoc plus" za predošlé mesiace.

*

Subjekt, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve (zamestnávatelia - právnické osoby, menšia časť SZČO)

V prípade subjektu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a subjektu, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, pod "tržbou" rozumieme výnosy podľa osobitného predpisu, teda čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve.

Inak povedané - sú to výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Teda to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to, čo sa vyfakturovalo za výrobky, tovary a služby.

Pozor, v prípade fakturácie nie je dôležitý dátum vystavenia faktúry, ale deň uskutočnenia účtovného prípadu - teda deň splnenia dodávky.

*

Subjekt, ktorý neúčtuje v podvojnom účtovníctve (väčšia časť SZČO)

V prípade subjektu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo subjektu, ktorý vedie daňovú evidenciu, resp. subjektu, ktorý vedie evidenciu, pod tržbou rozumieme príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.

Inak povedané - to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne za predaj výrobkov, tovarov a služieb a to, čo sa prijalo na podnikateľský účet za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

V prípade umelcov a autorov sa berú do úvahy len "aktívne príjmy" - zdaňované podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov - honoráre za vykonanie diela a za umelecký výkon, neberú sa do úvahy "pasívne príjmy", resp. "tantiémy" - zdaňované podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov - honoráre z licenčných zmlúv.

*

Percentuálny pokles tržieb

Percentuálny pokles tržieb sa určuje použitím šiestich metód, v závislosti od toho, kedy daný subjekt začal podnikať.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode