Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,spoločník,SZČO,štatutár,zdravotné poistenie

*

V kapitole porovnáme jednotlivé najdôležitejšie formy zárobkovej činnosti a ich daňové a odvodové zaťaženie v roku 2022.

Cieľom je poukázať na zásadné rozdiely v daňovo-odvodovom zaťažení v súčasnosti na Slovensku.

Porovnávať budeme daňovo-odvodové zaťaženie vypočítané pre rok 2022, pri cene práce 1000 eur mesačne (suma I.), 2000 eur mesačne (suma II.) a 4000 eur mesačne (suma III.).

To zodpovedá v prvom prípade hrubej mzde zamestnanca 740 eur, teda o niečo málo vyššej, ako je minimálna mzda, v druhom prípade hrubej mzde vo výške necelých 1500 eur a v treťom prípade hrubej mzde vysokokvalifikovaného zamestnanca vo výške necelých 3000 eur, čo je možno práve vaša mzda.

Vopred však prezraďme, že neexistuje stopercentne ideálny model univerzálne vhodný pre každého, kto podniká, resp. kto si môže do istej miery slobodne organizovať formu svojich príjmov. Vo všeobecnosti je však vhodný „mix“ príjmov, ktorý je postavený na kombinácii príjmov z pracovného pomeru (áno!), živnosti, pokiaľ je to možné aj autorských honorárov – najmä z autorských licenčných zmlúv. A stále je dobré byť aj majiteľom jednej (či dvoch) spoločností s ručením obmedzeným.

*

Poznámka: Pri výpočtoch boli použité sadzby poistného a ďalšie veličiny platné v roku 2022. Veličiny nájdete v 12. kapitole a sadzby odvodov v 13. kapitole.

Výsledky pre lepšiu prehľadnosť zaokrúhľujeme na celé eurá, resp. na celé percentá.

Nezdaniteľná časť na daňovníka platná v roku 2022 je 381,61 eura (mesačne), resp. 4579,26 eura (ročne).

Ak daňovník dosiahne za rok 2022 základ dane vyšší ako 20235,97 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca 9638,25 – (ročný základ dane : 4). Pre lepšiu orientáciu v tabuľkách pri výpočte mesačných preddavkov na daň to zodpovedá mesačnému základu dane vyššiemu ako 1686,33 eura, kde nezdaniteľná časť je 803,19 – (mesačný základ dane : 4).

Vymeriavací základ SZČO je počas roka 2022 najmenej vo výške 566,50 eura.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode