Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,paušálne výdavky,sociálne poistenie,SZČO,zdravotné poistenie

*

Pri zdanení a odvodoch autorských honorárov platia určité špecifiká, ktoré zhrnieme v nasledujúcej podkapitole.

Autorské honoráre delíme na tzv. aktívne príjmy a pasívne príjmy.

*

AKTÍVNE PRÍJMY

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP:

„Príjmy ... z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, 27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,...“

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie (od 1.1.2018):

„27) Napríklad zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“

*

Medzi aktívne príjmy zaraďujeme príjmy na základe § 91 Autorského zákona – príjmy z vytvorenia diela na objednávku na základe zmluvy o dielo (§ 631 až 643 Občianskeho zákonníka).

Môže ísť o autorské dielo - dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo, iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela.

Ďalej sem zaraďujeme na objednávku vytvorený zvukový záznam, audiovizuálny záznam alebo vysielanie.

*

Pozor!

Podľa § 91 ods. 4 AZ na počítačový program, databázu podľa § 131 AZ a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia AZ o zamestnaneckom diele. Je sporné, či by sa preto odmena autora počítačového programu, databázy podľa § 131 AZ alebo kartografického diela mala zdaniť podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani príjmov ako príjem zo závislej činnosti.

Názor autora tohto textu nie je jednoznačný, avšak po množstve diskusií zastávam názor, že takto postavenú definíciu zamestnaneckého diela treba chápať len v kontexte samotného autorského zákona a držiteľa autorských práv. Z pohľadu zákona o dani z príjmov ide aj v týchto prípadoch o aktívne príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Len v takom prípade, ak uvedené diela vytvorí zamestnanec v zmysle Zákonníka práce v rámci svojich pracovných povinností, pôjde o zdanenie ako pri príjme zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

*

Ďalej medzi tzv. aktívne príjmy zaraďujeme príjmy z podania umeleckého výkonu podľa § 94 ods. 1 Autorského zákona. Pripomeňme si, že umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

V oboch prípadoch (vytvorenie diela i podanie umeleckého výkonu) sa použije pri zdanení príjmu zdanenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) len a len vtedy, ak autor/umelec uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Čiže vtedy, ak sa autor/umelec pred vyplatením príjmu vopred písomne dohodne s objednávateľom na nevybratí dane z príjmu zrážkou. V praxi to znamená napríklad dohodu o spôsobe zdanenia, ktorá bude uvedená ako článok zmluvy o vytvorení diela.

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sa vždy zdania príjmy autora/umelca z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva. Príkladom je predaj výtvarných diel záujemcom zo strany samotného autora.

*

Postup pri zdanení aktívnych príjmov - odpočítanie výdavkov a nezdaniteľných častí v DP za rok 2022

Pri určení základu dane sa od príjmu odpočítajú výdavky. A to buď skutočné, alebo paušálne ako 60 % z príjmu, max. 20000 eur ročne.

Pozor, paušálne výdavky si môže uplatniť len osoba, ktorá nie je platiteľom DPH.

Ďalej sa odpočítajú zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

*

Od základu dane sa odpočítajú nezdaniteľné časti (na daňovníka, prípadne aj na manželku/manžela).

*

Ak príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 (myslia sa hrubé príjmy = tržby, resp. výnosy) za rok 2022 neprekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 15 %.

Naopak, ak príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022 prekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 19 % pri základe dane do 38553,01 eura. Pri základe dane nad 38553,01 eura je sadzba dane 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 38553,01 eura.

*

Poistné (odvody) z aktívnych príjmov

Z aktívnych príjmov sa platí poistné na zdravotné poistenie a potenciálne aj na sociálne poistenie v režime SZČO (viď vyššie, kapitola 1.2 a 1.3).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 29 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Daňové a odvodové tipy VIII. (2022)' v obchode