Zamestnávateľ a kontrola zamestnancov v režime OTP (akt. 23.1.2022)

Témy: pandémia,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Úvodná poznámka: Článok priebežne dopĺňam tak, ako sú známe ďalšie konkrétne informácie a nariadenia.

Posledná aktualizácia článku je 23.1.2022 na základe informácie o posune termínu preplácania nákladov spojených s testovaním na február 2022.

Aby vám nič na stránke neuniklo, odporúčam registráciu "OBSAH" alebo "PROFESIONÁL" tu: http://www.relia.sk/pristupy.aspx   

... info k možnostiam registrácií nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

... info o aktuálnych webinároch nájdete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Dňa 12.11.2021 NR SR schválila zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Okrem iných zákonov sa mení aj Zákonník práce a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zákon nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/412/20211115

Účinnosť je dňom vyhlásenia v Zbierke, teda od 15. novembra 2021.

*

Dňa 24.11.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlášku č. 264/2021 V. v., ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vyhlášku nájdete tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf

Účinnosť vyhlášky je od 29. novembra 2021.

*

Dňa 26.11.2021 vydalo Ministerstvo hospodárstva SR manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.  Tento manuál bol následne aktualizovaný dňa 30.12.2021.

Manuál nájdete tu: https://www.mhsr.sk/manual

*

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

V § 250b Zákonníka práce sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7:
 
„(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
 
(7) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia nákazlivej choroby; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca."
 
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
 
Podľa nového § 252r sa ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 od 1. mája 2022 nepoužijú.
 
*
 
ZMENY V ZÁKONE O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA
 
V zákone č. 355/2007 Z. z. dochádza k niekoľkým dôležitým zmenám, z ktorých vyberáme tie, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľov a ich zamestnancov.
 
V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ab):
 
"§ 48 ods. 4 Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú ...
 
ab) dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa; potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky".
 
Podľa nového § 63m sa ustanovenie § 48 ods. 4 písm. ab) od 1. mája 2022 nepoužije.
 
Ďalej, podľa nového § 52a ods. 3 fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je oprávnená vykázať z prevádzkových priestorov zariadení alebo z hromadného podujatia fyzickú osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.
 
Podľa § 48 ods. 8 môže horeuvedené opatrenia Úrad verejného zdravotníctva SR alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďovať iba počas krízovej situácie.
 
Podľa § 51 ods. 1 písm. a)fyzické osoby sú povinné plniť horeuvedené opatrenie na predchádzanie ochoreniam.
 
Podľa § 56 ods. 1 písm. f) sa dopustí priestupku na úseku verejného zdravotníctva ten, kto nesplní nariadené horeuvedené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia.
 
*
 
POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA KONTROLOVAŤ ZAMESTNANCOV
 
Podľa § 2 ods. 1 písm. za) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, tak aj v obdobných pracovných vzťahoch, ako aj právnická osoba a fyzická osoba, u ktorej sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov a študentov.
 
Podľa nového § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa § 2 vyhlášky UVZ SR č. 264/2021 V. v., ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, sa zamestnávateľom nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.
 
Toto obmedzenie, resp. zákaz vstupu na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou. Takéto osoby nemusí zamestnávateľ kontrolovať v režime OTP.
 
Táto povinnosť je účinná od pondelka 29. novembra 2021 a trvať by mala najdlhšie do 30. apríla 2022.
 
*

ZAMESTNANEC V REŽIME OTP

Za zamestnanca v režime očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19 („zamestnanec v režime OTP“) sa na účely vyhlášky považuje:

 • osoba kompletne očkovaná,
 • osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní od odberu,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

*

Osoba kompletne očkovaná:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

*

Osoba s negatívnym výsledkom testu

Podľa vyhlášky a podľa "manuálu" sa uznáva:

 • antigénový samotest z nosa (nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest) alebo zo slín („antigénový samotest“) pod dohľadom autorizovanej osoby,
 • RT-PCR test,
 • LAMP test,
 • antigénový test.

Osoby, ktoré sa otestujú cez mobilné odberové miesta (MOM), sa taktiež považujú za testované osoby.

Zoznam akceptovaných diagnostických testov na COVID-19 je sprístupnený na webovej stránke Európskej komisie:  https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/

*

Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.

*

Preukazovanie

Preukazovanie uvedených skutočností je možné dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby, alebo digitálnym COVID preukazom EÚ.

*

KTO SA POVAŽUJE ZA ZAMESTNANCA

Podľa vyhlášky sa za zamestnancov na účely vyhlášky považujú:

 • osoby pracujúce pre zamestnávateľa v pracovnom pomere, služobnom pomere, osoby pri výkone práce vo verejnom záujme...,
 • osoby pracujúce na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta,
 • osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe zmlúv podľa Obchodného zákonníka (konatelia, spoločníci, osoby s manažérskymi zmluvami, zmluvami o výkone funkcie, mandátnymi zmluvami...,
 • ďalej tu možno zaradiť SZČO vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe zmlúv podľa Obchodného zákonníka (napr. zmluvy o dielo),
 • ďalšie osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce napríklad na základe nepomenovaných zmlúv, príkazných zmlúv, zmlúv podľa autorského zákona a pod.

Zamestnávateľ tak má povinnosť kontrolovať v OTP režime nielen svojich zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, ale všetky osoby, ktoré v jeho priestoroch vykonávajú rôzne práce, činnosti, dodávajú služby a pod.

*

Ak zamestnanec odmietne predložiť relevantný doklad (o očkovaní/prekonaní ochorenia/negatívnom teste), resp. takýto doklad nemá, pričom odmietne aj možnosť bezplatného otestovania, ktoré zabezpečil zamestnancovi zamestnávateľ (pozri ďalej), zamestnávateľ ho nesmie vpustiť na pracovisko.

V prípade zamestnanca podľa Zákonníka práce sa táto skutočnosť posúdi podľa nového § 250b ods. 6 Zákonníka práce ako prekážka v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy (ľudovo povedané "neplatené voľno"), ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Napríklad zamestnávateľ môže, ale nemusí v takomto prípade vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy v dohodnutej výške (hoci v symbolickej sume, aby sa zamestnanec vyhol povinnosti platiť zdravotné poistenie, viď ďalej), alebo sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky.

Pripomeňme, že § 250b Zákonníka práce definuje osobitné ustanovenia, ktoré platia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Pričom podľa nového § 252r, nové ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 sa bez ohľadu na to použijú najdlhšie do 30. apríla 2022.

Treba zdôrazniť, že v prípade "neplateného voľna" má zamestnanec povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako tzv. samoplatiteľ a za kalendárne dni neplateného voľna si sám hradí poistné sadzbou 14 % z vymeriavacieho základu 546 eur mesačne (od 1.1.2022 zo základu 566,50 eura mesačne). V prípade ZŤP osoby je sadzba poistného 7 %. Uvedené neplatí v prípade, ak je zamestnanec poistený aj v inom zamestnaní alebo ako SZČO, alebo ako poistenec štátu (napríklad stará sa osobne a celodenne o dieťa vo veku do 6 rokov).

Zamestnávateľ je dobu "neplateného voľna" povinný nahlásiť Sociálnej poisťovni. V čase "neplateného voľna" dochádza k prerušeniu povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.

*

POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA PRI TESTOVANÍ ZAMESTNANCOV

Obstaranie antigénových samotestov

Podľa "manuálu" je zamestnávateľ povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov (buď antigénový samotest z nosa, t.j. nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest, alebo zo slín), zabezpečiť vhodný priestor na testovanie a poveriť autorizovanú osobu dohľadom nad samotestovaním sa zamestnancov.

Autorizovanou osobou sa rozumie osoba, ktorú poveril zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku.

Antigénové samotesty sú dostupné v lekárňach, v iných obchodných spoločnostiach alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením stanoví regulovanú koncovú cenu vo výške najviac 5 eur vrátane DPH za jeden antigénový samotest.

Zamestnávateľ uskladní antigénové samotesty predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu.

Osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon samotestovania v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.

Likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.

Subjektom hospodárskej mobilizácie pre účely dodávok samotestov je spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, e-mail: unipharmaba@unipharma.sk, tel. č.: +421 2 682 019 10. 

V prípade potreby doplňujúcich otázok je možné tieto zaslať na e-mailovú adresu: testovaniefiriem@mhsr.sk.

*

Testovanie zamestnancov

Ak sa zamestnanec dal pretestovať prostredníctvom MOM, preukáže sa autorizovanej osobe vystaveným dokladom z MOM alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, do ktorej jej bol zaslaný výsledok testovania. Autorizovaná osoba si zaznamená výsledok testu do evidencie (pozri ďalej).

Návod na vykonanie antigénového samotestu je spravidla súčasťou balenia antigénového samotestu. Vzorový návod vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie antigénového samotestu je uvedený tu:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf.

Ak je výsledok antigénového samotestu pozitívny, zamestnanec bezodkladne postupuje podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252 zo dňa 7. 10. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ktorá je uvedená tu: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4078%3Avyhlaky-uvz-sr&catid=223%3Auradna-tabua&Itemid=144.

V prípade potreby absolvuje zamestnanec poučenie autorizovanou osobou.

Autorizovaná osoba vedie evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu:

 • meno, priezvisko, rodné číslo,
 • dátum testovania,
 • výsledok testovania.

Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu.

Otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Vzor potvrdenia je uvedený tu: https://www.mhsr.sk/uploads/files/k0kXf6u9.pdf

*

Finančná náhrada za testovanie

Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 5 eur na každého otestovaného zamestnanca. Od 1.1.2022 sa kompenzácia znižuje na 4 eurá.

Náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 1 euro na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.

Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 6 eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Od 1.1.2022 sa kompenzácia znižuje na 5 eur.

Uvedené náklady budú kompenzované zo strany štátu zamestnávateľovi za obdobie od 29.11.2021 do 31.1.2022 za skutočne vykonané antigénové otestovanie zamestnanca pod dohľadom autorizovanej osoby a následne uvedené v evidencii testovaných zamestnancov (viď vyššie).

Náklady na testovanie, ktoré sa vynaložia v súvislosti s testovaním zamestnancov nad rámec "manuálu" (vyššia frekvencia testovania, iné osoby, iný typ testov atď.), znáša zamestnávateľ.

O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky elektronicky, formou formulára zverejneného na internete, bližšie info bude zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.mhsr.sk/.

Pre účely preukázania oprávnenosti kompenzácie nákladov je zamestnávateľ povinný uchovať evidenciu testovaných zamestnancov, resp. inú príslušnú dokumentáciu, preukazujúcu splnenie podmienok.

O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ v mesiaci február 2022 za všetky vykonané samotestovania jednorazovo.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uhradí finančnú náhradu vo februári 2022 na základe vyplnených webových formulárov (žiadostí).

*

DAŇ Z PRÍJMOV

Pri posudzovaní, či ide pri testovaní zamestnancov o zdaniteľný príjem zamestnanca a ako je to s daňovými výdavkami zamestnávateľa, je podstatná informácia č. 40/DZPaU/2021/I, ktorú vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR v decembri 2021 (zverejnené na www.financnasprava.sk v časti "Metodické usmernenia dňa 7.12.2021).

Podľa § 24ab ods. 2 zákona cˇ. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, počas obdobia pandémie suma na úhradu výdavkov zamestnanca spojených s testovaním vrátane nepeňažného plnenia, ktoré poskytne zamestnancovi zamestnávateľ (ak zamestnanca otestoval priamo zamestnávateľ), a to dokonca vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti, nie je predmetom dane zamestnanca. Súčasne na strane zamestnávateľa ide o daňový výdavok.

Inými slovami, bez ohľadu na to, či zamestnanca otestoval priamo zamestnávateľ alebo či bol zamestnanec otestovaný´ u inej osoby, ide na strane zamestnanca o príjem, ktorý nie je predmetom dane a na strane zamestnávateľa vždy o daňovo uznaný výdavok.

*

SANKCIE

V prípade neplnenia povinností kontroly zamestnancov pri vstupe na pracovisko podľa § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tento zákon určuje a umožňuje ukladanie sankcií voči zamestnancom i zamestnávateľom zo strany osoby, ktorá vykonáva štátny zdravotný dozor.

Podľa § 55a ods. 1, ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní.

Zamestnanec, ktorý nebude rešpektovať opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 písm. ab), sa dopustí priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. f). Za ten možno uložiť pokutu do 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur. Tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície.
 
Zamestnávateľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorý nesplní opatrenie podľa § 48 ods. 4 písm. ab) alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením, sa dopustí správneho deliktu podľa § 57 ods. 33 písm. b). Za ten možno uložiť pokutu od 150 eur do 20000 eur. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 5000 eur, v rozkaznom konaní do 7000 eur, tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru.

*

MOŽNOSŤ DOBROVOĽNEJ KONTROLY ZAMESTNANCOV

Podľa nového § 250b ods. 7 môže zamestnávateľ spôsobom, aký je definovaný v § 250b ods. 6, postupovať aj dobrovoľne, teda v prípadoch, ak povinnosť kontrolovať zamestnancov nebude určená opatreniami nariadenými príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

Ak sa zamestnávateľ dobrovoľne rozhodne pre kontrolu zamestnancov a zamestnanec odmietne predložiť relevantný doklad a odmietne aj možnosť bezplatného otestovania, ktoré zabezpečil zamestnancovi zamestnávateľ, zamestnávateľ má právo nevpustiť ho na pracovisko.

V takomto prípade však nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca, ale na strane zamestnávateľa. Zamestnanec má v takomto prípade nárok na náhradu mzdy podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce vo výške priemerného zárobku, resp. podľa § 142 ods. 4.

Zamestnávateľ si za čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa z uvedeného dôvodu nemôže na zamestnanca uplatňovať príspevok "Prvá pomoc" z opatrení č. 1 a č. 3A.

Od 1.3.2022 si zamestnávateľ nemôže uplatňovať za čas takýchto prekážok ani podporu v čase skrátenej práce - tzv. kurzarbeit.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 8 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.