Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pre určenie výšky tehotenského a materského je dôležité správne určiť denný vymeriavací základ (DVZ), respektíve pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na prvý deň poberania tehotenského, respektíve materského.

Ak nárok na tehotenské alebo na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, o aký druh nemocenského poistenia ide (zamestnanec, SZČO, dobrovoľné), a podľa toho, kedy nemocenské poistenie začalo.

Pri výpočte DVZ sa z počtu dní rozhodujúceho obdobia vylúčia:

  • dni, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP), napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské,
  • dni prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP), napríklad dni neplateného voľna, rodičovskej dovolenky.

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

*

MAXIMÁLNY MOŽNÝ DVZ

Podľa § 55 ods. 2 ZSP, DVZ môže byť najviac suma určená z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať tehotenské alebo materské. Uvedené rovnako platí pre PDVZ.

Pre tehotenské, respektíve materské začínajúce v roku 2021 bol maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 71,8028 eura.

Výpočet: 2 x 1092 eur (priemerná mzda zistená za rok 2019) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 71,8028 eura.

*

Pre tehotenské, respektíve materské začínajúce v roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

Výpočet: 2 x 1133 eur (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 74,4987 eura.

*

Pre tehotenské, respektíve materské začínajúce v roku 2023 bude maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) odhadom vo výške 78,9042 eura.

Výpočet: 2 x 1200 eur (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 78,9042 eura.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2022' v obchode