Dotácia na stravu alebo zvýšený daňový bonus? Príklady - komu sa čo oplatí

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny,zmeny 2021

*

Na úvod: komplexný článok k problematike dotácie na stravovanie a daňového bonusu na deti nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590

*

Zopakujme si, že podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách:

... pokiaľ ide o deti vo veku od 6 rokov do 15 rokov (uvedené platí prvýkrát za mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, a poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku),

... nárok na dotáciu na stravovanie je na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

... ak si ani jeden z rodičov neuplatnil na dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022), respektíve rodičia na daňový bonus vôbec nemajú nárok

Táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením.

*

Ďalej si zopakujme, že pokiaľ sa rodičia dieťaťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov (uvedené platí prvýkrát za mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, a poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku) rozhodli podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách požiadať o dotáciu na stravovanie, tak strácajú nárok na daňový bonus na dieťa. Rodičia nemajú nárok na daňový bonus ani vo zvýšenej sume, ani v základnej sume.

*

NA VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU MUSÍTE MAŤ DOSTATOČNE VYSOKÝ PRÍJEM

Jednou zo základných podmienok na priznanie daňového bonusu na dieťa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) je, aby mal rodič dostatočne vysoký zdaniteľný príjem.

*

Rodič je zamestnanec

Ak je rodič zamestnancom, nárok na daňový bonus za rok 2021 má, ak za rok 2021 dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (hrubý príjem v zamestnaní) podľa § 5 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2021 suma 6 x 623 eur = 3738 eur.

Rodič - zamestnanec má právo požiadať svojho zamestnávateľa o vyplácanie daňového bonusu na dieťa priebežne počas roka, za každý mesiac pri výplate mzdy a pri výpočte tzv. mesačných preddavkov na daň. Zamestnanec si toto právo u zamestnávateľa uplatňuje tak, že vyplní a podpíše tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu". Zamestnávateľ mu v takom prípade vyplatí daňový bonus na dieťa za každý mesiac, za ktorý jeho zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (hrubý príjem v zamestnaní) podľa § 5 ZDP dosiahne výšku najmenej polovice minimálnej mzdy, čo počas roka 2021 znamená sumu 623 eur / 2 = 311,50 eura.

Ak rodič požiada svojho zamestnávateľa o vyplatenie, respektíve o doplatenie daňového bonusu za rok 2021 až v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021, zamestnávateľ mu daňový bonus na základe ročného zúčtovania vyplatí, ak celkový zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti za rok 2021 dosiahne sumu najmenej 3738 eur.

Poznámka: Žiadosť o ročné zúčtovanie za rok 2021 sa podáva do 15. februára 2022, ročné zúčtovanie musí zamestnávateľ urobiť najneskôr do 31. marca 2022 a daňový bonus zamestnancovi vyplatiť najneskôr vo výplate mzdy za mesiac apríl 2022.

Podobne platí, že ak si rodič za rok 2021 sám podá daňové priznanie, Finančná správa SR mu vyplatí, resp. doplatí daňový bonus za rok 2021 vtedy, ak celkový zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti za rok 2021 dosiahne sumu najmenej 3738 eur.

*

Rodič je SZČO

Ak rodič je SZČO, nárok na daňový bonus za rok 2021 má vtedy, ak za rok 2021 podá daňové priznanie a dosiahne zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2021 suma 6 x 623 eur = 3738 eur. Ďalšou podmienkou je, aby z týchto príjmov vykázal kladný základ dane (aby nemal stratu).

*

Pri posudzovaní nároku na daňový bonus za rok 2020 sa započítavali aj príspevky "Prvá pomoc", pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné

Pri posudzovaní nároku na daňový bonus za rok 2020 sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti podľa § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach započítali aj:

 • príspevky "Prvá pomoc" a "Prvá pomoc plus" z úradov práce
 • COVID dotácie z ministerstva kultúry
 • pandemické nemocenské vyplatené za obdobie PN z dôvodu karantény alebo izolácie
 • pandemické ošetrovné.

Pre rok 2021 takáto úprava prijatá nebola, ale dá sa predpokladať, že sa tak stane a rovnaký postup ako za rok 2020 bude možný aj za rok 2021.

To znamená, že v prípade zamestnanca sa v ročnom zúčtovaní za rok 2021 zohľadní aj pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné, ktoré zamestnancovi vyplatí Sociálna poisťovňa za obdobie roka 2021, najneskôr do 31. januára 2022.

V prípade SZČO sa v daňovom priznaní za rok 2021 zohľadnia aj príspevky "Prvá pomoc" a COVID dotácie z ministerstva kultúry, preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve SZČO, respektíve zaevidované v daňovej evidencii SZČO alebo zaevidované v evidencii SZČO od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. A ďalej pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné, preukázateľné prijaté od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Uvidíme.

*

VÝŠKA DOTÁCIE NA STRAVOVANIE

Dotácia na stravovanie je 1,30 eura na deň (za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu).

Ak si rodič uplatní dotáciu na stravovanie, môže za mesiace roka 2021 formou dotácie získať sumy najviac:

 • september za 20 dní x 1,30 eur = 26 eur
 • október za 19 dní x 1,30 eur = 24,70 eura
 • november za 20 dní x 1,30 eur = 26 eur
 • december za 16 dní x 1,30 eur = 20,80 eura

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Od 1.8.2021 do 31.12.2021 je daňový bonus na dieťa:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
 • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy DB. 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca len na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa informácie UPSVaR (viď vyššie) nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

*

Od 1.1.2022 do 31.12.2022 je daňový bonus na dieťa:

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,85-násobok základnej sumy DB. 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa informácie UPSVaR (viď vyššie) nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

*

ČO JE VÝHODNEJŠIE

Z uvedených súm podľa názoru autora je pre rodiča dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov, ktorý spĺňa ostatné podmienky na vyplatenie daňového bonusu (má dostatočne vysoký príjem atď.), výhodnejšie rozhodnúť sa pre daňový bonus.

Ten je do konca roka 2021 vo výške 39,47 eura mesačne.

Dotácia na stravovanie je za mesiace september až december 2021 najviac vo výške od 20,80 eura po 26 eur. A môže to byť aj menej, ak dieťa z rozličných príčin nepríde na vyučovanie (je choré), alebo bude musieť byť škola zatvorená kvôli COVID opatreniam.

Rodičia, ktorí sú zamestnancami, pričom si daňový bonus uplatňujú u svojho zamestnávateľa každý mesiac (u zamestnávateľa vyplnili "Vyhlásenie" a uplatnili si nárok na daňový bonus pri výpočte mesačných preddavkov na daň), by jednoznačne nemali žiadať o dotáciu na stravovanie a mali by pokračovať v uplatňovaní si nároku na daňový bonus.

Nie vždy však rodič vopred vie, či bude spĺňať podmienku príjmu, teda, či si bude môcť (dodatočne) v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus. Týka sa to rodičov, ktorí v zamestnaní pracujú, resp. budú pracovať len časť roka 2021, avšak týka sa to aj tých SZČO, ktoré majú v podnikaní relatívne nízky príjem.

*

V pokračovaní článku nájdete príklady.

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.