Životné minimum od 1.7.2021, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Témy: daň z príjmov,dôchodok,nezdaniteľná časť,veličiny,zmeny 2021

*

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. .../2021 Z. z. sa ustanovujú sumy životného minima platné od 1.7.2021.

Suma životného minima sa zvyšuje o 1,5 % (resp. koeficientom 1,015), čo znamená, že aj veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento, resp. koeficient.

*

Životné minimum platné od 1.7.2021 do 30.6.2022

 • plnoletá fyzická osoba: 218,06 eura
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 151,12 eura
 • dieťa: 99,56 eura

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2022

 • 280 eur, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (350 eur dvojičky, 420 eur trojičky)
 • 383,80 eura, ak rodič na dané dieťa poberal materské (479,80 eura dvojičky, 575,80 eura trojičky)

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2021 upravujú od 1. januára 2022 koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima. Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

Prídavok na dieťa od 1.1.2022

 • 25,88 eura
 • 12,14 eura príplatok k prídavku na dieťa

V súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa sa sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa platné k 31. decembru 2021 upravia od 1. januára 2022 koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.

*

DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2022

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2022

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 381,61 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 20235,97 eura (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2022 je 4579,26 eura (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20235,97 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

9638,25 – (základ dane : 4)

kde suma 9638,25 eur = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 38553 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2022

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 38553,01 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4124,74 - vlastný príjem manželky

kde suma 4186,75 eur = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 38553,01 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

13825 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 13825 = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 55300 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Sadzba dane v roku 2022

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 38553 eur.
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 38553 eur.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3212,75 eura.

*

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Hranica príjmu pre priznanie nároku v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 646 eur = 3876 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 646 eur/2 = 323 eur.

*

Daň za rok 2022 sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a)

 • ak za rok 2022 nepresiahne 17 eur alebo

 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2022 nepresiahnu 2289,63 eura.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2021 do 30.6.2022 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 261,70 eura (1,2-násobok životného minima 218,06 eura).

*

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2021 do 30.6.2022, je 218,06 eura mesačne.

*

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.7.2021 do 30.6.2022

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 218,06 eura (100 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 54,51 eura (25 % životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • na povinného: 218,06 eura (100 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 109,03 eura (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 109,03 eura (50 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 54,51 eura (25 % životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 91,58 eura (70 % zo 60 % základnej sumy na povinného)
 • na vyživovanú osobu: 38,15 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 327,09 eura (150 % životného minima plnoletej FO)

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.