Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2021

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,sociálne poistenie,SZČO,zákon o športe,zdravotné poistenie

*

Článok bol inšpirovaný tlačovou konferenciou ministra financií Igora Matoviča k daňovej a odvodovej reforme dňa 5.5.2021.

*

V článku porovnáme jednotlivé najdôležitejšie formy zárobkovej činnosti a ich daňové a odvodové zaťaženie v roku 2021.

Cieľom je poukázať na zásadné rozdiely v daňovo-odvodovom zaťažení v súčasnosti na Slovensku.

V ďalšom texte si porovnáme daňovo-odvodové zaťaženie vypočítané pre rok 2021 (sadzby, nezdaniteľná časť, pravidlá atď. platné pre rok 2021) pri cene práce 1352 eur mesačne (suma I.) a 2704 eur mesačne (suma II.). To zodpovedá hrubej mzde zamestnanca v prvom prípade vo výške 1000 eur, čo je približne súčasný mzdový medián a v druhom prípade vo výške 2000 eur, teda možno práve vaša mzda.

*

1. ZAMESTNANEC

Najskôr sa pozrieme, aká je cena práce (mzda + odvody zamestnávateľa) v prípade zamestnanca. Koľko dostane štát v podobe dane z príjmu, koľko Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa v podobe odvodov. A koľko z ceny práce zostane v podobe čistého príjmu samotnému zamestnancovi?

V tabuľke vidíte jednotlivé výpočty a výsledky.

*

 

Sadzba

Suma I. v €

Sadzba

Suma II. v €

Cena práce

 

1352,00

 

2704,00

Hrubá mzda

 

1000,00

 

2000,00

Dôchodkové poistenie

28,75%

287,50

 

575,00

Nemocenské poistenie

2,80%

28,00

 

56,00

Poistenie v nezamestnanosti

2,00%

20,00

 

40,00

Úrazové poistenie

0,80%

  8,00

 

16,00

Garančné poistenie

0,25%

  2,50

 

5,00

Zdravotné poistenie

14,00%

140,00

 

280,00

Celkom odvody

48,60%

486,00

 

972,00

Nezdaniteľná časť

 

375,95

 

358,29

Základ dane

 

490,05

 

1373,71

Daň z príjmu

19,00%

93,11

 

261,00

Odvody + daň

42,83%

579,11

45,60%

1233,00

Čistý príjem

57,17%

772,89

54,40%

1471,00

*

Odvody zamestnanca sú 13,4 % z jeho hrubej mzdy. Odvody zamestnávateľa sú 35,2 % z hrubej mzdy zamestnanca. Základ dane zamestnanca je daný ako hrubý príjem znížený o odvody zamestnanca a nezdaniteľnú časť.

Vidíme, že daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca je v porovnaní s inými formami zárobkovej činnosti najvyššie43 % z ceny práce 1352 eur a temer 46 % z ceny práce 2704 eur. Zamestnancovi z ceny jeho práce zostane 57 %, resp. len 54 % ako čistý príjem.

*

2. SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Aké je daňovo-odvodové zaťaženie SZČO – napríklad živnostníka, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky povedzme pri remeselných živnostiach, kde má pomerne vysoké vstupné náklady na strojové vybavenie, nástroje, materiál, energie a podobne? Posudzujeme živnostníka, ktorý si za mesiac práce vyfakturuje cenu svojej práce v porovnateľnej výške, ako je cena práce zamestnanca v predošlom texte, teda vo výške 1352 eur a 2704 eur.

Ak napríklad za mesiac svojej práce fakturuje spolu 7000 eur (resp. 8352 eur), z čoho 5648 eur je suma pripadajúca na odpisy strojov, nástroje, materiál, energie a ďalšiu nevyhnutnú réžiu a 1352 eur (resp. 2704 eur) je podiel daný ako cena práce živnostníka.

*

 

Sadzba

Suma I. v €

Sadzba

Suma II. v €

Príjem znížený o výdavky

 

1352,00

 

2704,00

Vymeriavací základ odvody

 

909,82

 

1819,65

Dôchodkové poistenie

28,75%

261,57

 

523,14

Nemocenské poistenie

4,40%

40,03

 

80,06

Zdravotné poistenie

14,00%

127,37

 

254,75

Celkom odvody

47,15%

428,97

 

857,95

Nezdaniteľná časť

 

375,95

 

329,78

Základ dane

 

547,08

 

1516,27

Daň z príjmu

15,00%

82,06

 

227,44

Odvody + daň

37,80%

511,03

40,14%

1085,39

Čistý príjem

62,20%

840,97

59,86%

1618,61

*

Odvody SZČO sú 47,15 % z vymeriavacieho základu. Ten je daný ako hrubý príjem znížený o výdavky (výdavky bez odvodov) deleno koeficient 1,486. Ak je cena práce (teda príjem znížený o skutočné výdavky bez odvodov) vo výške 1352 eur, vymeriavací základ je 909,82 eur.

Základ dane sa určí ako hrubý príjem znížený o skutočné výdavky, o odvody a o nezdaniteľnú časť.

Pri ročnom hrubom príjme do 49790 eur je v roku 2021 sadzba dane SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov 15 %.

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, je v porovnaní so zamestnancom o 5 percentuálnych bodov nižšie – necelých 38 %, v druhom prípade vyše 40 % z ceny práce. Avšak SZČO na rozdiel od zamestnanca nie je poistená v nezamestnanosti ani na úrazové a garančné poistenie. Byť živnostníkom, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky, je v porovnaní so zamestnancom výhodnejšie len symbolicky.

*

3. SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Ako si ukážeme, daňovo-odvodové zaťaženie SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, je omnoho výhodnejšie. A to tým viac, čím menšie (ideálne nulové) sú jej skutočné výdavky.

V tabuľke uvažujeme o SZČO, ktorá má prakticky nulové skutočné výdavky, pričom za mesiac svojej práce fakturuje sumu 1352 eur a v druhom prípade 2704 eur.

*

 

Sadzba

Suma I. v €

Sadzba

Suma II. v €

Príjem

 

1352,00

 

2704,00

Paušálne výdavky

60%

811,20

 

1622,40

Príjem znížený o výdavky

 

540,80

 

1081,60

Vymeriavací základ odvody

 

546

 

727,86

Dôchodkové poistenie

28,75%

156,97

 

209,25

Nemocenské poistenie

4,40%

24,02

 

32,02

Zdravotné poistenie

14,00%

76,44

 

101,90

Celkom odvody

47,15%

257,43

 

343,17

Nezdaniteľná časť

 

375,95

 

375,95

Základ dane

 

0,00

 

362,48

Daň z príjmu

15,00%

0,00

 

54,37

Odvody + daň

19,04%

257,43

14,70%

397,54

Čistý príjem

80,96%

1094,57

85,30%

2306,46

*

V tomto prípade si SZČO znižuje zdaniteľný príjem o paušálne výdavky vo výške 60 %. Vymeriavací základ je príjem znížený o paušálne výdavky deleno koeficient 1,486. Vymeriavací základ počas roka 2021 je najmenej vo výške 546 eur. Základ dane sa určí ako príjem znížený o paušálne výdavky, o odvody a o nezdaniteľnú časť. Pri ročnom hrubom príjme do 49790 eur je v roku 2021 sadzba dane SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov 15 %.

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, sa v závislosti od výšky príjmu pohybuje v rozmedzí od 14 do 20 %. Existencia paušálnych výdavkov (od roku 2017 vo výške 60 % hrubého príjmu) je pre osobu, ktorá nemá skutočné výdavky, respektíve má veľmi nízke skutočné výdavky - najmä pri vyšších vyfakturovaných príjmoch, veľmi výhodná. Zníži sa tak významne základ dane, ale i vymeriavací základ pre odvody.

Minimálny vymeriavací základ je v roku 2021 suma 546 eur a je rovnaký pri uplatnení paušálnych výdavkov až do výšky hrubého príjmu 2028,39 eur mesačne, resp. 24340 eur ročne.

Výpočet: (2028,39 eur x 0,4) deleno 1,486 = 546 eur

*

4. SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV BEZ SOCIÁLNEHO POISTENIA

Časť SZČO nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni (SP). Sú to tie osoby, ktoré začínajú s podnikaním, respektíve ich brutto príjem za posledné obdobie nepresiahol hranicu, pri ktorej vzniká povinné poistenie v SP.

V takýchto prípadoch a súčasne v prípadoch SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, je daňovo-odvodové zaťaženie najnižšie.

V tabuľke znova uvažujeme o SZČO, ktorá má prakticky nulové skutočné výdavky, nie je povinne poistená v SP a za mesiac svojej práce si fakturuje sumu 1352 eur, resp. 2704 eur.

*

 

Sadzba

Suma I. v €

Sadzba

Suma II. v €

Príjem

 

1352,00

 

2704,00

Paušálne výdavky

60%

811,20

 

1622,40

Príjem znížený o výdavky

 

540,80

 

1081,60

Vymeriavací základ odvody

 

546

 

727,86

Dôchodkové poistenie

0,00%

0,00

 

0,00

Nemocenské poistenie

0,00%

0,00

 

0,00

Zdravotné poistenie

14,00%

76,44

 

101,90

Celkom odvody

14,00%

76,44

 

101,90

Nezdaniteľná časť

 

375,95

 

375,95

Základ dane

 

88,41

 

603,75

Daň z príjmu

15,00%

13,26

 

90,56

Odvody + daň

6,63%

89,70

7,12%

192,46

Čistý príjem

93,37%

1262,30

92,88%

2511,54

*

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, ale nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni, je okolo 7 %.

TIP

Pokiaľ ste „zabehnutá“ SZČO – teda ste povinne poistená v SP a podnikáte tak, že si môžete dovoliť pozastaviť živnosť na väčšiu časť roka (povedzme na 11 mesiacov) a je možnosť, aby ste príjmy na živnosť dosiahli len v krátkom časovom úseku, kedy máte živnosť „otvorenú“ – dosiahnete prakticky rovnaké daňovo-odvodové zaťaženie, ako je uvedené vyššie. A to preto, lebo poistné do SP síce platiť budete, ale budete platiť len v čase, kedy budete mať živnosť „otvorenú“. Ak budete mať živnosť otvorenú len jeden mesiac, tak pri tzv. minimálnych odvodoch do SP nezaplatíte sumu 12 x 180,99 = 2171,88 eur za rok, ale len 180,99 eur.

*

5. AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Najskôr si pripomeňme, že pri autorských honorároch plynúcich na základe autorských licenčných zmlúv, ktoré sa rozhodne autor – umelec sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní, ide o príjem posudzovaný podľa § 6 ods. 4 ZDP s nasledovnými špecifikami:

  • z autorskej odmeny musí ten, kto honorár vypláca, strhnúť a odviesť odvod 2 % do umeleckého fondu (počas pandémie sa odvod 2 % do umeleckého fondu neplatil)
  • pri zdanení je možné uplatniť skutočné výdavky alebo 60 % paušálne výdavky s limitom max. 20000 eur ročne, nezávisle na príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a spôsobe uplatnenia výdavkov z týchto príjmov
  • pri využití paušálnych výdavkov je v tom už zahrnutý odvod do literárneho fondu
  • pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti
  • z príjmov zdanených podľa § 6 ods. 4 sa neplatí poistné ani na sociálne poistenie, ani na zdravotné poistenie, a to bez ohľadu na ich výšku
  • sadzba dane z príjmov dosiahnutých podľa § 6 ods. 4 je 19 %, prípadne až 25%.

*

 

Sadzba

Suma I. v €

Sadzba

Suma II. v €

Príjem

 

1352,00

 

2704,00

Paušálne výdavky

60%

811,20

 

1622,40

Príjem znížený o výdavky

 

540,80

 

1081,60

Umelecký fond

2%

27,04

 

54,08

Základ dane

 

540,80

 

1081,60

Daň z príjmu

19,00%

102,75

 

205,50

Umelecký fond + daň

9,60%

129,79

9,60%

259,58

Čistý príjem

90,40%

1222,21

90,40%

2444,42

*

Daňovo-odvodové zaťaženie autorských honorárov plynúcich z licenčných zmlúv je pri uplatnení paušálnych výdavkov necelých 10 %.

Samozrejme, treba zvážiť, čo so zdravotným poistením - pokiaľ nie je autor, umelec zdravotne poistený inak, musí si platiť zdravotné poistenie ako tzv. samoplatiteľ, čo je v roku 2021 suma 76,44 eur mesačne.

Uvedomiť si treba aj skutočnosť, že pri autorských honorároch na základe licenčných zmlúv nie je autor poistený na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie atď., čo na jednej strane znamená významnú úsporu na odvodoch. ale dôsledkom môžu byť nízke dôchodky, žiadna nemocenská atď.

*

6. SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

V porovnaní nesmie chýbať na Slovensku populárna forma podnikania – spoločnosť s ručením obmedzeným, s.r.o.

V nasledujúcej tabuľke vidíme, ako to dopadne, ak majiteľ s.r.o. žije zo svojej s.r.o., v ktorej sám pracuje – bez pracovnej zmluvy, pričom príjmy zo svojej s.r.o. čerpá formou podielov na zisku (dividend).

V tabuľke je uvedený výpočet v prípade, ak cena práce majiteľa (teda to, čo si vyfakturuje od klientov svojej s.r.o. za práce trvajúce jeden mesiac) po odpočítaní výdavkov (čo je zisk spoločnosti) bude 1352 eur mesačne, respektíve 2704 eur mesačne. Uvažujeme o spoločnosti, kde pri príjme brutto (výnose) do 49790 eur ročne je v roku 2021 sadzba dane 15 %.

*

 

Sadzba

Suma I. v €

Sadzba

Suma II. v €

Zisk s.r.o. pred zdanením

 

1352,00

 

2704,00

Daň z príjmu PO

15%

202,80

 

405,60

Zisk po zdanení (dividenda)

 

1149,20

 

2298,40

Daň z dividendy

7%

80,44

 

160,89

Daň spolu

20,95%

283,24

20,95%

566,49

Čistý príjem

79,05%

1068,76

79,05%

2137,51

*

Výsledok? Zo sumy, ktorú s.r.o. vyfakturuje za samotné práce, zostane po zaplatení dane z príjmov „firmy“ a dane z dividend majiteľovi v podobe dividend po zdanení 79 %. Obe dane tvoria v súčte temer 21 %

Naviac, majiteľ s.r.o. nie je poistený v Sociálnej poisťovni, ale ani v zdravotnej poisťovni. K vypočítanému daňovému zaťaženiu by sme tak mali v roku 2021 pripočítať prinajmenšom sumu 76,44 eur mesačne na zdravotné poistenie.

*

7. ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Pomyselný "víťaz" je jednoznačný – stáva sa ním SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky (s nulovými, resp. symbolickými skutočnými výdavkami), ktorá nie je povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne.

V tesnom závese sú autori a umelci poberajúci autorské honoráre plynúce z autorských licenčných zmlúv.

Akceptovať možno aj postavenie SZČO, ktoré platia povinné poistné do Sociálnej poisťovne, ak si uplatňujú paušálne výdavky a ich skutočné výdavky sú zanedbateľné.

Naopak, najhoršie sú na tom tie SZČO, ktoré si musia uplatňovať (vysoké) skutočné výdavky. A úplne najhoršie zamestnanci.

*

STATUS

Zaťaženie

Čistý príjem z

1352 € brutto

Zaťaženie

Čistý príjem z

 2704 € brutto

SZČO pauš. výdavky bez SP

6,63%

1262,30

7,12%

2511,54

Autorský honorár lic. zmluva

9,60%

1222,21

9,60%

2444,42

SZČO paušálne výdavky

19,04%

1094,57

14,70%

2306,46

Spoločnosť s r. o.

20,95%

1068,76

20,95%

2137,51

SZČO skutočné výdavky

37,80%

840,97

40,14%

1618,61

Zamestnanec

42,83%

772,89

45,60%

1471,00

*

Treba zdôrazniť, že uvedené výsledky sú relatívne a závisia od výšky celkového príjmu. Tu sme „modelovali“ výsledky pri mesačnom príjme, resp. cene práce vo výške 1352 eur mesačne a 2704 eur mesačne. Pri inej výške príjmov vyjdú výsledky iné.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 28 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.