Nárok na materské u otca - zmena od 1.5.2021

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Dňa 30. marca 2021 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Jednou z dôležitých noviniek je zmena a zjednodušenie podmienok, pri splnení ktorých má otec dieťaťa nárok na materské.

Nové pravidlá platia od 1. mája 2021.

*

NÁROK NA MATERSKÉ - OTEC, OD 1. MÁJA 2021

Naďalej platí, že pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Od 1. mája 2021 má otec dieťaťa nárok na materské, ak:

  • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok)
  • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa)
  • ku dňu podania žiadosti o materské je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
  • pred podaním žiadosti o materské bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

Od 1. mája 2021 už nie je podmienkou prevzatie dieťaťa do starostlivosti otca od matky. Táto podmienka sa už nesleduje a neskúma.

Sociálna poisťovňa už nevyžaduje dohodu otca s matkou o prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca.

Požadovaných 270 dní nemocenského poistenia môže mať otec v ľubovoľnom období pred podaním žiadosti o materské, nemusí to byť v posledných dvoch rokoch, môže to byť aj v dlhšom období pred podaním žiadosti.

*

Naďalej platí, že otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v knihe MATERSKÁ 2021, v kapitole 2.1, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=513

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=514. Pozor, pri materskej od 1. mája 2021 otcovi stačí získať 270 dní nemocenského poistenia v hocijakom období pred podaním žiadosti o materské, nemusí to byť striktne v posledných dvoch rokoch.

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Otec, ktorý poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní (v danom pracovnom pomere, resp. inom pracovnoprávnom vzťahu, z ktorého si uplatnil nárok na materské).

Inými slovami, v dňoch, kedy otec poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať.

Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonal ešte pred začatím čerpania materského, môže mať napríklad vyplatenú ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonal ešte pred materskou.

*

Otec, ktorý poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní (v inom pracovnom pomere, resp. v inom pracovnoprávnom vzťahu), z ktorého nepoberá materské.

Môže to byť nové zamestnanie, ktoré začalo až po tom, čo otec z pôvodného zamestnania požiadal o materské.

Môže byť aj zamestnanie, ktoré začalo ešte pred podaním žiadosti o materské, ale z ktorého materské nepoberá:

  • pretože v ňom nespĺňa podmienku 270 dní poistenia
  • pretože sa vedome rozhodol z tohto zamestnania nepožiadať o materské, aj keď na materské mal nárok, aby v tomto zamestnaní mohol ďalej pracovať,

A môže to, samozrejme, byť aj práca na živnosť a rôzne ďalšie formy samostatnej zárobkovej činnosti.

Na rozdiel od stavu pred 1. májom 2021, Sociálna poisťovňa nebude kontrolovať, či má otec iné zamestnanie, aké práce v ňom vykonáva, v akom rozsahu pracovného času, s akou výškou príjmu a podobne. A to preto, lebo podmienka "prevzatia dieťaťa do starostlivosti", ktorá bola pre Sociálnu poisťovňu približne od jesene 2018 "zámienkou" na tieto kontroly, bola zo zákona vypustená. Teda: v inom pracovnom pomere, resp pracovnoprávnom vzťahu môže otec pracovať v ľubovoľnom rozsahu pracovného času a s ľubovoľne vysokým príjmom.

*

V súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení, otec dieťaťa v období, kedy sa mu poskytuje materské, neplatí poistné ako zamestnanec na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Podľa § 140 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné. Zamestnávateľ platí v tomto období do Sociálnej poisťovne len poistné na úrazové poistenie.

Preddavky na zdravotné poistenie platí zamestnanec i zamestnávateľ i v čase, kedy otec poberá materské.

*

Pozor na prípady, kedy má otec iný pracovný pomer (pracovnú zmluvu) počas poberania materského u toho istého zamestnávateľa. Podľa Zákonníka práce (viď § 50) to možné je, avšak len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Teda na pôvodnej pracovnej zmluve - z ktorej si zamestnanec uplatnil nárok na materské - a na druhej pracovnej zmluve u toho istého zamestnávateľa musí byť dohodnutý zásadne iný druh práce.

V praxi si treba uvedomiť, že Sociálna poisťovňa v súčinnosti s inšpektorátmi práce môže kontrolovať, či dohodnutím druhého pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa nedošlo k špekulatívnemu "obídeniu" podmienky, podľa ktorej v tom pracovnom pomere, z ktorého si zamestnanec uplatní nárok na materské, nemôže počas poberania materského pracovať.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

Otec, ktorý je SZČO a ktorý poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, môže mať príjem zo svojho podnikania aj v čase, kedy poberá materské, a to bez akéhokoľvek obmedzenia.

Navyše, v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení, otec dieťaťa v období, kedy sa mu poskytuje materské, neplatí poistné SZČO na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Preddavky na zdravotné poistenie platí otec ako SZČO i v čase, kedy poberá materské. V tomto čase je však podľa zákona o zdravotnom poistení súčasne poistencom štátu, preto sa na neho nevzťahuje povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie vypočítané najmenej z minimálneho základu a obdobne je to pri ročnom zúčtovaní.

*

Otec, ktorý poberá materské z dobrovoľného nemocenského poistenia

Takýto otecko môže počas poberania materského uzavrieť pracovný pomer, resp. pracovnoprávny vzťah a mať v ňom ľubovoľný rozsah pracovného času a ľubovoľne vysoký príjem.

V súlade s § 140 ods. 1 písm. a) a § 140 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, otec dieťaťa v období, kedy sa mu poskytuje materské, neplatí poistné ako zamestnanec na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné. Zamestnávateľ platí v tomto období do Sociálnej poisťovne len poistné na úrazové poistenie.

Otecko môže mať počas poberania materského živnosť, resp. môže vykonávať inú formu samostatnej zárobkovej činnosti.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.