Tehotenské - ako požiadať o tehotenské

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej stránke informácie o tehotenskom: https://www.socpoist.sk/tehotenske/69383s

*

Na stránke relia.sk nájdete komplexné info o tehotenskom tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=523

*

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ

Po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva

Tehotná žena si nárok na nemocenské uplatní prostredníctvom tlačiva "Žiadost o tehotenské".

Tlačivo má k dispozícii ošetrujúci lekár (gynekológ). Lekár po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva poskytne tlačivo tehotnej a potvrdí na tlačive očakávaný deň pôrodu.

Ak si tehotná žena uplatňuje nárok na tehotenské z dvoch a viac nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí tlačivo osobitne na každé nemocenské poistenie.

Tehotná na tlačive vyplní osobné údaje a tlačivo podpíše.

Žiadosť doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Ak je zamestnankyňa, tak pobočka SP je príslušná podľa sídla zamestnávateľa. Ak je SZČO alebo je dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pobočka SP je príslušná podľa trvalého pobytu. Sociálna poisťovňa odporúča doručiť žiadosť o tehotenské ihneď po vystavení žiadosti.

Tehotná žena, ktorá je zamestnankyňa, žiadosť nepredkladá zamestnávateľovi, zamestnávateľ do žiadosti nedopĺňa žiadne údaje.

Zamestnávateľ na vyžiadanie pobočky SP zasiela do pobočky SP "Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku" v prípade, ak sa tehotenské určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Napríklad pri reťazovom pôrode, kedy v rozhodujúcom období danom ako predchádzajúci rok bola zamestnankyňa celý rok na materskej, resp. rodičovskej dovolenke (alebo postupne na materskej a rodičovskej dovolenke) a nemala v tomto roku žiaden vymeriavací základ. SP môže zamestnávateľa požiadať o "Potvrdenie zamestnávateľa" aj vtedy, ak nemá potrebné údaje o zamestnankyni, napríklad vymeriavacie základy, registračné údaje...

*

Po skončení tehotenstva

Lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo ošetrujúci lekár (gynekológ), ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel, vystaví "Potvrdenie o skončení tehotenstva". Lekár v tlačive potvrdí dátum skončenia tehotenstva (dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, dátum spontánneho potratu).

Ak si tehotná žena uplatnila nárok na tehotenské z dvoch a viac nemocenských poistení, lekár vystaví len jedno potvrdenie o skončení tehotenstva.

Poistenkyňa doručí potvrdenie o skončení tehotenstva do pobočky Sociálnej poisťovne, ktorá jej vyplácala tehotenské.

*

Premlčanie nároku

Podľa § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. To sa vzťahuje aj na tehotenské. V praxi to znamená, že ak by z nejakého dôvodu (zabudla...) poistenkyňa nepredložila žiadosť o tehotenské hneď po jej vystavení, ale povedzme rok - dva po pôrode, Sociálna poisťovňa jej tehotenské doplatí.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.