Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 5. MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

V piatej kapitole si podrobne vysvetlíme pravidlá pre dávku materské.

*

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

Nárok na materské - matka

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=513

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=514

Žena, ktorá si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Nárok na materské - otec

Pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok)
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa)
 • otec prevzal po dohode s matkou dieťa do svojej starostlivosti
 • ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=513

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=514

Prevzatie dieťaťa do starostlivosti komentujeme v kapitole 2.3, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=515

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Osoba, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonala ešte pred začatím čerpania materského, môže poberať napr. ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonala ešte pred materskou. Zamestnávateľ jej môže vyplatiť príspevok pri pôrode, ktorý je súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa a podobne.

Žena, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní, z ktorého nepoberá materské - je jedno, či materské nepoberá preto, lebo by z iného zamestnania nesplnila podmienky na priznanie materského (270 dní poistenia), alebo preto, lebo sa vedome rozhodla z iného zamestnania nepožiadať o materské, aj keď na materské mala nárok. Alebo preto, lebo ide o nové zamestnanie, ktoré začalo až v čase, kedy už poberala materské.

V prípade otca je to zložitejšie, pretože ak má otec príjem z iného zamestnania, z ktorého si materské neuplatnil, Sociálna poisťovňa posudzuje, či sa skutočne stará o dieťa - ak niekde pracuje. K tomu pozrite kapitolu 2.3, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=515

Príklad

Pani Dana je tehotná. Má dve zamestnania - pracovný pomer u zamestnávateľa ABC a  dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ. Z oboch zamestnaní je nemocensky poistená a z oboch zamestnaní by splnila podmienky na priznanie materského.

Pani Dana sa však rozhodne požiadať o materské len z nemocenského poistenia u zamestnávateľa ABC. V tomto zamestnaní (pracovný pomer) počas poberania materského nemôže pracovať. Zamestnávateľ ABC jej však počas poberania materského môže vyplatiť odmenu za prácu, ktorú vykonala ešte pred nástupom na materskú.

Z nemocenského poistenia na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ sa pani Dana rozhodla nepožiadať o materské. To znamená, že na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ môže pani Dana pracovať aj v čase, kedy jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať materské (rozumej materské z nemocenského poistenia plynúceho z pracovného pomeru u zamestnávateľa ABC).

*

Dôležitá poznámka: v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení sa v období, kedy sa poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že pani Dana v horeuvedenom príklade z príjmu na dohodu o pracovnej činnosti v čase, kedy sa jej vypláca materské, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ XYZ platí len poistné na úrazové poistenie. Preddavky na zdravotné poistenie sa platia.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

V prípade SZČO, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka "nemať príjem" z podnikania. Znamená to, že SZČO môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa to týka matky i otca.

Navyše, v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení, v období, kedy sa SZČO poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

*

Súbeh materského a ďalších dávok

V čase, kedy sa poberá materské, nie je možné súčasne poberať:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • dávku v nezamestnanosti

V prípade, ak v rodine je viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

*

5.2 VÝŠKA MATERSKÉHO

Výška materského na jeden deň je 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 75% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ak nárok na materské vznikne z viacerých nemocenských poistení, materské je 75% z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na deň nástupu na materské.

Pozor, v prípade matky, ktorá sa rozhodne požiadať o materské neskôr ako na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, sa rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ určí k prvému dňu 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Svojvoľný neskorší nástup na materské, obvykle motivovaný snahou o vylepšenie sumy materského, sa tak minie účinkom a výsledkom je len skrátenie doby čerpania materského.

Ak nárok na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a výpočte DVZ nájdete v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=517

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=518

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=519

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=520

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=521

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=522

*

V roku 2021 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 71,8028 eur.

Materské priznané v roku 2021 tak môže byť najviac suma:

 • 1615,60 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (75% z 71,8028 eur x 30 dní)
 • 1669,50 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (75% z 71,8028 eur x 31 dní).

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eur.

Materské priznané v roku 2022 tak môže byť najviac suma:

 • 1676,30 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (75% z 74,4987 eur x 30 dní)
 • 1732,10 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (75% z 74,4987 eur x 31 dní).

*

Príklad

Pani Dušana je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 29. september 2021. Pani Dušana by tak mala nastúpiť na materskú 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, teda od 18. augusta 2021.

Pani Dušana však zmenila zamestnanie a v novom zamestnaní s vyššou mzdou je od 1. júna 2021. Vie, že na to, aby sa jej materské vypočítalo z príjmu v novom zamestnaní, musí byť v novom zamestnaní poistné zaplatené najmenej za 90 dní.

Preto sa rozhodne požiadať o materské až od 31. augusta 2021, teda na 91. deň v novom zamestnaní.

Sociálna poisťovňa jej však materskú prizná tak, ako keby o ňu požiadala 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, teda od 18. augusta 2021.

K 18. augustu 2021 má však v novom zamestnaní len 77 dní nemocenského poistenia, preto jej Sociálna poisťovňa nevypočíta materské z príjmu v novom zamestnaní, ale z príjmu v zamestnaní, ktoré mala v roku 2020.

*

5.3 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

Matke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Po dohode s lekárom môže požiadať o materské od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (to neplatí, ak matka nastupuje na materské v ochrannej lehote).

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

a http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=558

*

V praxi to znamená dve možnosti:

 • nástup na materskú v prvý deň 6.-ho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo
 • po dohode s lekárom nástup na materskú v prvý deň 8.-ho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Ak matka porodí skôr, než stihla nastúpiť na materské, materské sa vypláca odo dňa pôrodu.

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, však s dvomi výnimkami:

 • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov
 • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, matka má nárok na materské po celú dobu 34/37/43 týždňov.

Ak ale matka nastúpi na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu, ak je osamelá, uplynutím 31 týždňov, a ak porodila dve a viac detí, uplynutím 37 týždňov. Matka sa tak ukráti o časť doby poberania materského.

Preto „nie je dobrý nápad“ nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Súčasne si treba uvedomiť (zdôrazňujeme to znovu!), že Sociálna poisťovňa v prípade svojvoľného neskoršieho nástupu na materské posudzuje podmienky pre nárok a výšku materského tak, ako keby matka nastúpila na materské na začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu!

*

Ak sa matke narodí mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

Ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, matka má nárok na materské:

 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské
 • osamelá matka má nárok na materské najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • matka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

*

5.4 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala (nemala na materské nárok alebo vedome o materské nepožiadala), otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Pri rešpektovaní týchto pravidiel si otec môže po dohode s matkou ľubovoľne zvoliť deň, kedy prevezme dieťa do svojej starostlivosti a uplatní si nárok na materské. Tak, ako im to bude čo najlepšie vyhovovať. Môže to byť napríklad hneď po tom, čo si materskú dočerpá matka (resp. po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu), alebo v čase, kedy má dieťa jeden rok, dva roky a podobne.

Otec nemusí začať čerpať materské od prvého dňa mesiaca, môže prevziať dieťa do starostlivosti povedzme od druhého dňa mesiaca (napríklad od 2.9.2021), čo je výhodnejšie z pohľadu čerpania rodičovského príspevku (ak prevezme dieťa od 1.9.2021, tak za september 2021 rodina nemá nárok na čerpanie rodičovského príspevku, ale ak prevezme dieťa až od 2.9.2021, rodina má nárok na čerpanie rodičovského príspevku za mesiac september 2021 v plnej výške).

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=560

*

Nárok na materské otcovi zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, a to s dvomi výnimkami:

 • osamelý otec má nárok na materské po dobu 31 týždňov
 • pri starostlivosti otca o dve alebo viac detí súčasne je nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Pozor, zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal začať poberať materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

V prípade dvojičiek má otec dve možnosti:

 • dohodnúť sa s matkou detí na prevzatí oboch detí súčasne do svojej starostlivosti - otec má nárok na materské po dobu 37 týždňov alebo
 • dohodnúť sa s matkou postupne na prevzatí prvého dieťaťa do svojej starostlivosti - otec má nárok na prvé materské po dobu 28 týždňov - starostlivosť o prvé dieťa ukončiť a dohodnúť sa s matkou na prevzatí druhého dieťaťa do svojej starostlivosti - otec má nárok na druhé materské po dobu 28 týždňov - takto otec poberá materské spolu 56 týždňov.

*

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'MATERSKÁ 2021' v obchode