Kniha ODVODY: Kapitola 3.2 OZNAMOVACIE POVINNOSTI NEPLATENÉ VOĽNO, ABSENCIA

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Sociálna poisťovňa

Ak zamestnanec čerpá celý deň  pracovné voľno bez náhrady mzdy (obdobne služobné voľno) alebo má celodennú neospravedlnenú neprítomnosť v práci (absencia), pre SP ide o prerušenie poistenia odo dňa čerpania až do skončenia čerpania tohto voľna, resp. absencie.  Toto neplatí pre zamestnanca s odvodovou úľavou. Prerušenie je potrebné nahlásiť do 8 dní do SP na registračnom liste, kde sa zaklikne „prerušenie“ (RL-prerušenie). Neprítomnosť, ktorá trvá kratšie ako jeden deň, sa do SP nenahlasuje.

V RL-prerušenie v 9. oddiele je potrebné uviesť pri oznamovaní začiatku prerušenia dátum vzniku prerušenia a dôvod prerušenia, pri oznamovaní ukončenia prerušenia sa uvedie tiež dátum začiatku prerušenia, dôvod prerušenia a navyše dátum zániku prerušenia. Ako dátum zániku prerušenia sa uvádza posledný deň voľna/absencie.

Na jednom RL-prerušenie je možné zároveň oznámiť aj začiatok aj skončenie prerušenia. V takomto prípade je potrebné RL podať do 8 dní od vzniku prerušenia, pri neskoršom podaní RL by nebola splnená lehota na podanie RL, ale RL je akceptovaný.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode