Kniha ODVODY: Kapitola 2.8 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Štatutári a členovia štatutárnych orgánov (ďalej len štatutár) majú pre účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca v prípade, že z ich právneho vzťahu majú nárok na príjem zo závislej činnosti. Činnosť konateľa, štatutára, člena štatutárneho orgánu nemôže byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu. Konateľ, štatutár môže mať uzatvorený v tej istej firme pracovný pomer na iné činnosti, ktoré nie sú súčasťou práce konateľa. To neplatí pri jednoosobovej s.r.o., ktorej jediný spoločník je zároveň konateľom s.r.o.. Ak štatutár má s firmou uzatvorený aj pracovný pomer na inú činnosť,  pre sociálne poistenie sa posudzuje postavenie zamestnanca zvlášť z pracovného pomeru ako u „bežných“ zamestnancov a zvlášť z titulu funkcie štatutára. Táto kapitola nerieši právny vzťah pracovný pomer uzatvorený so štatutárom ale iba právny vzťah štatutára.

Právny vzťah štatutára a členov štatutárneho orgánu upravuje Obchodný zákonník. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, predstavenstvo volí dozorná rada. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, prípadne zamestnanci a.s. O výške odmeny, podmienkach  a spôsobe vyplácania rozhoduje valné zhromaždenie, resp. dozorná rada.

Právny vzťah konateľa vzniká dňom uvedeným ako deň vzniku funkcie konateľa v Obchodnom registri, zaniká dňom uvedeným ako deň skončenia funkcie v Obchodnom registri.  Právny vzťah člena štatutárneho orgánu a člena dozornej rady vzniká dňom určeným ako deň nástupu do funkcie a zaniká dňom skončenie vykonávania funkcie.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode