Kniha ODVODY: Kapitola 1.8 VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie,vymeriavací základ

*

Vymeriavací základ zamestnanca na sociálne poistenie je definovaný v § 138 ZSP. Podľa § 138 ods. 1 ZSP vymeriavací základ zamestnanca je daný ako zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, okrem príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.

V prípade zamestnania mimo SR, kedy však je zamestnanec poistený na sociálne poistenie v SR, je vymeriavací základ daný ako príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.

Do vymeriavacieho základu sa okrem príspevkov zamestnávateľa na III. pilier nezahrnú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napríklad cestovné náhrady do výšky, na ktorú má zamestnanec nárok podľa zákona o cestovných náhradách – a nezahrnú sa ani príjmy ktoré sú oslobodené od dane, napríklad príspevok zamestnávateľa na stravovanie (§ 152 ZP), na rekreáciu (§ 152a ZP), na športovú činnosť dieťaťa (§ 152b ZP), sociálna výpomoc podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP a podobne.

Na rozdiel od vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, ktorý sa na 100% zhoduje so zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, sa do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie nezapočítava príspevok zamestnávateľa na III. pilier.

Treba ešte pripomenúť, že podiely na zisku nech ide o akýkoľvek rok, sa započítavajú do vymeriavacieho základu zamestnanca. Tejto problematike je venovaná osobitná kapitola.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je daný ako vymeriavací základ zamestnanca.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ODVODY 2020' v obchode