Kniha DÔCHODKY: Kapitola 8. "ČESKOSLOVENSKÝ" DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Až do konca roku 2015 pociťovali krivdu dôchodcovia, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR (1. január 1993) boli dôchodkovo poistení podľa československých predpisov (podľa predpisov účinných pred 1. januárom 1993), získali tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré im bol priznaný starobný, resp. invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky.

Ak po 1. januári 1993 boli dôchodkovo poistení na Slovensku, v niektorých prípadoch sa stalo, že súčet súm dôchodkov, ktoré im boli priznané v Českej republike a na Slovensku, bol nižší ako bol slovenský dôchodok občana, ktorý bol počas svojho života rovnako dlhú dobu poistený len na Slovensku a mal rovnaký príjem, resp. vymeriavací základ.

Táto krivda bola od 1. januára 2016 odstránená a týmto občanom sa v rokoch 2016 až 2019 priznával a vyplácal tzv. vyrovnávací príplatok. Vďaka tomu celková suma dôchodkov priznaných týmto občanom v Českej republike a na Slovensku, vrátane vyrovnávacieho príplatku,  dosiahla sumu dôchodku, ktorú by hypoteticky získali, ak by sa doby ich poistenia pred rokom 1993 započítali do výpočtu slovenského dôchodku.

Od 1. januára 2020 sa v zákone o sociálnom poistení prijalo technicky lepšie riešenie. Namiesto vyrovnávacieho príplatku sa takýmto občanom vypláca slovenská časť dôchodku tak, aby bol splnený účel - dorovnanie dôchodku na výšku, aká by bola hypoteticky priznaná občanovi na Slovensku, ak by sa celá doba jeho poistenia (vrátane doby získanej pred rokom 1993) započítala do nároku na slovenský dôchodok.

Pozor preto, ak v tejto kapitole, resp. v celej knihe používame pojem "československý" dôchodok. Nemyslíme tým nejakú špeciálnu dôchodkovú dávku, ale starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, pri ktorom sa pri určení jeho sumy zohľadnila doba poistenia pred rokom 1993, ak z nej mal občan priznaný český dôchodok.

*

Krátený český dôchodok

Pri posudzovaní výšky starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku priznaného v  Českej republike sa v prípade, že je "český" dôchodok krátený z dôvodu súbehu s inou dávkou, z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo z iného dôvodu ustanoveného predpismi Českej republiky, použije na tieto účely suma starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa predpisov Českej republiky v pôvodnej nekrátenej výške.

*

Kurz pri prepočte na eurá

"Český" starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok sa na tieto účely prepočíta na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou, ktorý je platný ku dňu, ku ktorému sa určuje suma slovenského starobného dôchodku.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 7 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode