Kniha DÔCHODKY: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

4.1 NÁROK NA PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 67 zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na predčasný starobný dôchodok ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

 • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime.

*

Sporiteľ - občan, ktorý si sporil alebo sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri -  má nárok na predčasný starobný dôchodok ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

 • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime.

*

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku zistíte tak, že dôchodkový vek stanovený v zákone o sociálnom poistení podľa § 65 ods. 2 v prílohách č. 3a a č. 3b znížite o dva roky (pozrite kapitolu 2.1).

Pri priznávaní predčasného starobného dôchodku sa zohľadňuje dôchodkový vek určený pre I. a II. pracovné kategórie (funkcie) pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (kapitola 2.2).

*

Suma 1,2-násobku životného minima

V období od 1.7.2019 do 30.6.2020 bola suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime daná ako 210,20 eur a nárok na predčasný starobný dôchodok bol vtedy, ak jeho suma bola najmenej 252,30 eur.

V období od 1.7.2020 do 30.6.2021 je suma životného minima daná ako 214,83 eur a nárok na predčasný starobný dôchodok je vtedy, ak jeho suma je najmenej 257,80 eur.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká pri splnení uvedených podmienok, najskôr odo dňa podania žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku. O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne (§ 67 ods. 3 zákona).

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát (stáva sa, že na základe prvej podanej žiadosti v kalendárnom roku Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienok neprizná - žiadateľ má v tom  istom roku "nárok ešte na jeden pokus" o priznanie predčasného starobného dôchodku).

*

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá dôchodkovo poistený občan

Podľa § 67 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok:

 • je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo
 • je povinne dôchodkovo poistený ako SZČO alebo
 • je zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení
 • je obdobne povinne dôchodkovo poistený v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam medzinárodných zmlúv nájdete napríklad na webe Sociálnej poisťovne).

Pozor, od 1. júla 2018 platí zmena zákona o sociálnom poistení. Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže poberať predčasný starobný dôchodok a v tom istom čase môže pracovať na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o pracovnej činnosti alebo na zmluvu o činnosti športového odborníka - ak si uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie podľa § 227a zákona o sociálnom poistení a príjem z tejto dohody (resp. zmluvy o činnosti športového odborníka) v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 eur.

Túto výnimku však treba správne chápať. Uplatniť si ju totiž môže len občan, ktorý už má priznaný predčasný starobný dôchodok a to odo dňa ku ktorému mu bude vydané rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku.

Občan, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti a predčasný starobný dôchodok nepoberá, si výnimku uplatniť nemôže. Postupovať sa preto musí tak, že občan pracujúci na dohodu najskôr požiada o predčasný starobný dôchodok - ten mu Sociálna poisťovňa pri splnení podmienok prizná avšak nebude mu ho vyplácať - a až odo dňa kedy mu bude vydané rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku môže požiadať o výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. Následne mu Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu predčasného starobného dôchodku.

*

Podľa § 80 zákona o sociálnom poistení, predčasný starobný dôchodok sa nevypláca počas obdobia práceneschopnosti, kedy má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo má nárok na nemocenské, ak práceneschopnosť začala ešte pred priznaním predčasného starobného dôchodku.

*

Zánik nároku na predčasný starobný dôchodok

Podľa § 67 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej:

 • po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO alebo
 • po dni odkedy sa poberateľ predčasného starobného dôchodku stal zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení,

(pozor na výnimku pri dohodách, viď ďalej).

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho:

 • po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia SZČO alebo
 • po dni, v ktorom občan prestal byť zamestnancom s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení (zamestnanie skončilo počas trvania odvodovej úľavy) alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Inými slovami, občanovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, sa predčasný starobný dôchodok nevyplatí odo dňa jeho splátky nasledujúcej po vzniku povinného dôchodkového poistenia a po zániku povinného dôchodkového poistenia sa výplata predčasného starobného dôchodku obnoví od dňa ďalšej splátky.

Príklad

Pani Eva má priznaný a vyplácaný predčasný starobný dôchodok od 1.3.2020. Sociálna poisťovňa jej vypláca dôchodok každého 20.-ho dňa v mesiaci - napríklad 20.5.2020 mala vyplatený predčasný starobný dôchodok za obdobie od 20.5.2020 do 19.6.2020.

Pani Eva si našla zamestnanie v pracovnom pomere od 1.7.2020. Toto zamestnanie jej skončilo 30.9.2020.

To znamená, že Sociálna poisťovňa pani Eve nevyplatila predčasný starobný dôchodok splatný:

 • 7.2020 za obdobie od 20.7.2020 do 19.8.2020
 • 8.2020 za obdobie od 20.8.2020 do 19.9.2020
 • 9.2020 za obdobie od 20.9.2020 do 19.10.2020

Sociálna poisťovňa pani Eve obnovila výplatu predčasného starobného dôchodku od 20.10.2020.

*

Môže sa stať, že medzi vznikom a zánikom dôchodkového poistenia prejde len niekoľko dní a podľa horeuvedených pravidiel (§ 67 ods. 5) tak bude predčasný starobný dôchodok stále vyplácaný.

Predstavte si v príklade pani Evy, žeby pracovný pomer trval len od 1.7.2020 do 19.7.2020 - Sociálna poisťovňa by pani Eve žiadnu platbu predčasného starobného dôchodku nezastavila.

V takom prípade sa podľa § 67 ods. 7 zákona o sociálnom poistení zúčtuje suma vyplateného predčasného starobného dôchodku za obdobie od vzniku povinného dôchodkového poistenia do zániku povinného dôchodkového poistenia so sumou dôchodku, na ktorého výplatu vznikne nárok po zániku tohto povinného dôchodkového poistenia. Inými slovami, najbližšia platba predčasného starobného dôchodku sa poníži o sumu pripadajúcu na dobu trvania dôchodkového poistenia.

Príklad

Zmeňme prechádzajúci príklad - pani Eva - tak, že jej pracovný pomer trval len od 1.7.2020 do 19.7.2020.

V takom prípade Sociálna poisťovňa v technicky najskoršom možnom termíne vyplatí predčasný starobný dôchodok tak, že pri výplate odpočíta alikvótnu sumu predčasného starobného dôchodku pripadajúcu na dni od 1.7.2020 do 19.7.2020.

*

Podľa § 67 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku občana, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o pracovnej činnosti alebo na zmluvu o činnosti športového odborníka a uplatnil si výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie podľa § 227a zákona o sociálnom poistení, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 eur.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho roka.

Príklad

Pán Eduard má priznaný a vyplácaný predčasný starobný dôchodok od 1.9.2019. Sociálna poisťovňa mu vypláca dôchodok každého 15.-teho dňa v mesiaci.

Pán Eduard sa od 1.3.2020 zamestnal na dohodu o pracovnej činnosti a uplatnil si výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie podľa § 227a zákona o sociálnom poistení. Jeho kumulovaný príjem z tejto dohody vo výplate za mesiac september 2020 prekročil hranicu 2400 eur (kumulovaný príjem dosiahol sumu 2650 eur, v auguste to bolo 2100 eur).

To znamená, že Sociálna poisťovňa pánovi Eduardovi nevyplatí predčasný starobný dôchodok splatný:

 • 10.2020 za obdobie od 15.10.2020 do 14.11.2020
 • 11.2020 za obdobie od 15.11.2020 do 14.12.2020
 • 12.2020 za obdobie od 15.12.2020 do 14.1.2021

Sociálna poisťovňa pánovi Eduardovi obnoví výplatu predčasného starobného dôchodku od 15.1.2021.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 25 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode