Kniha DÔCHODKY: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Dôchodkový vek je dôležitý najmä pri posudzovaní nároku občana na starobný dôchodok alebo na predčasný starobný dôchodok.

V prvom roku účinnosti zákona o sociálnom poistení, teda v roku 2004, bol dôchodkový vek stanovený vo všeobecnosti na 62 rokov. Od 1.1.2017 bol platný princíp naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života, čo vzhľadom na postupné predlžovanie dĺžky života ľudí na Slovensku znamenalo aj postupné zvyšovanie dôchodkového veku.

V roku 2019 bol prijatý ústavný zákon č. 99/2019 Z. z., podľa ktorého sa určil maximálny možný dôchodkový vek.  Podľa Ústavy SR tak dôchodkový vek nesmie presiahnuť 64 rokov a ženy, ktoré vychovali deti, majú mať maximálny možný dôchodkový vek znížený:

  • o šesť mesiacov, ak vychovali jedno dieťa
  • o dvanásť mesiacov, ak vychovali dve deti
  • o osemnásť mesiacov, ak vychovali tri a viac detí.

V nadväznosti na to sa od 1.1.2020 v zákone o sociálnom poistení zaviedli prílohy č. 3a a č. 3b, v ktorých sa zadefinoval dôchodkový vek pre jednotlivé vekové ročníky a osobitne pre ženy a mužov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa.

Na základe sťažností občanov a iniciatívy poslancov, ktorí stanovenie dôchodkového veku v prílohe č. 3a pre ročníky 1957 až 1965 nepovažovali za správne a v súlade s Ústavou SR, dochádza od 1.11.2020 k novelizácií zákona o sociálnom poistení. Novela mení prílohy č. 3a a č. 3b tak, ako je to uvedené ďalej.

Poznámka: Ak sa občan narodil 31.-ho dňa mesiaca, ktorý má 31 dní a podľa prílohy č. 3a respektíve prílohy č. 3b mu dôchodkový vek pripadne na mesiac, ktorý má menej ako 31 dní, za deň dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje posledný deň posledného pripočítaného mesiaca. Obdobne sa postupuje ak dôchodkový vek pripadne na koniec februára.

Príklad

Pán Juraj sa narodil 31.8.1959. Podľa prílohy č. 3b dosiahne dôchodkový vek vo veku 62 rokov a 10 mesiacov. Pán Juraj dosiahne dôchodkový vek dňa 30.6.2022.

Pán Milan sa narodil 30.4.1959. Aj on podľa prílohy č. 3b dosiahne dôchodkový vek vo veku 62 rokov a 10 mesiacov. Pán Milan dosiahne dôchodkový vek dňa 28.2.2022.

*

Príloha č. 3a, platná od 1.11.2020

(v tabuľke je uvedený dôchodkový vek, r = rokov, m = mesiacov, d = dní):

Rok

narodenia

Muž

Žena

Žena

1 dieťa

Žena

2 deti

Žena

3 alebo 4

deti

Žena

5 a viac

detí

1943 a skôr

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r

62r 6m

62r

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

1966 a neskôr

64r

64r

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m

 

*

Príloha č. 3b, platná od 1.11.2020

(v tabuľke je uvedený dôchodkový vek, r = rokov, m = mesiacov):

Rok

narodenia

Muž

1 dieťa

Muž

2 deti

Muž

3 a viac

detí

1957

62r

61r 6m

61r

1958

62r 2m

61r 8m

61r 2m

1959

62r 4m

61r 10m

61r 4m

1960

62r 6m

62r

61r 6m

1961

62r 8m

62r 2m

61r 8m

1962

62r 10m

62r 4m

61r 10m

1963

63r

62r 6m

62r

1964

63r 2m

62r 8m

62r 2m

1965

63r 4m

62r 10m

62r 4m

1966 a neskôr

63r 6m

63r

62r 6m

 

*

Výchova dieťaťa

Pri posudzovaní dôchodkového veku sa dôchodkový vek zníži občanovi, ktorý vychoval jedno a viac detí. Podľa § 60a zákona o sociálnom poistení, podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa:

  • najmenej desať rokov
  • najmenej päť rokov, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa
  • od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak sa dieťa dožilo veku najmenej 6 mesiacov (okrem prípadov kedy poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným trestným činom) alebo
  • najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca.

Stačí pritom, aby bola splnená jedna z uvedených alternatív.

Na tento účel sa za dieťa považuje dieťa do nadobudnutia plnoletosti, ktoré je

  • vlastné dieťa poistenca
  • osvojené dieťa poistenca
  • dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému poistencovi (len jednému rodičovi), prednostne matke. Obdobie výchovy dieťaťa sa zohľadní mužovi len vtedy, ak ho nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene (najmä v prípadoch ak matka detí zomrela pred dosiahnutím nároku na dôchodok).

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec nemohol o dieťa starať z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

*

Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v plnom rozsahu (ako keby nedošlo k rozvodu). Aj tu však platí, že pri určení dôchodkového veku sa to isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému poistencovi.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'Dôchodky (2020)' v obchode