Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie

*

Vláda uznesením č. 366/2020 zo dňa 10. júna 2020 konštatovala, že mimoriadna situácia na území SR trvá naďalej aj po 13. júni 2020.

Ku dňu napísania tohto textu - piatok 28.8.2020 - sa na tom nič nezmenilo, mimoriadna situácia na území SR naďalej trvá.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKôL

Podľa vyhlásenia ministerstva školstva začína školský rok 2020/2021 na základných školách v štandardnom režime.

To pre rodičov žiakov základných škôl znamená, že dochádzka na vyučovanie je od 1. septembra 2020 pre žiakov povinná.

Dôsledok: Na rozdiel od stavu platného do konca augusta 2020, od 1. septembra 2020 rodičia školákov už nemajú možnosť neprejaviť záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa.

Inými slovami, od 1. septembra 2020 sa rodič už nemôže sám rozhodnúť, či nechá doma svoje dieťa (školáka) z obavy o jeho zdravie.

Dôsledkom je ukončenie možnosti čerpať tzv. pandemické ošetrovné na deti (školákov) do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, z dôvodu uzavretia škôl.

Od 1. septembra 2020 bude na deti - školákov možné čerpať pandemické ošetrovné len v prípade, ak:

  • dieťaťu bude nariadená karanténa alebo izolácia
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa, resp. izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Samozrejme, pokiaľ by došlo k individuálnemu rozhodnutiu o uzatvorení školy, ktorú dieťa navštevuje, rozhodnutím zriaďovateľa, resp. riaditeľa školy alebo rozhodnutím ministerstva školstva, pre rodiča to bude dôvod na čerpanie pandemického ošetrovného.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A DETI V PREDŠKOLSKOM VEKU, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ MATERSKÉ ŠKOLY ALEBO JASLE

Podľa vyhlásenia ministerstva školstva začína školský rok 2020/2021 aj v materských školách v štandardnom režime.

Dochádzka detí do predškolského zariadenia však povinná nie je.

Pretože stále platí mimoriadny stav, v súlade s § 293fb ods. 2 zákona o sociálnom poistení rodičia predškolákov majú aj po 1. septembri 2020 možnosť neprejaviť záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa.

Podľa § 293fb ods. 2 zákona o sociálnom poistení, rodič dieťaťa (zákonný zástupca dieťaťa) má nárok na pandemické ošetrovné aj v prípade, ak predškolské zariadenie je otvorené, ale rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa.

Po 1. septembri 2020 tak môžu rodičia predškolákov naďalej poberať pandemické ošetrovné, ak sa rozhodnú nechať doma svoje dieťa - predškoláka, a to z obavy o jeho zdravie.

*

PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A DIEŤA, KTORÉ DO PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA EŠTE NECHODILO

V prípade čerpania ošetrovného podľa § 293ev zákona o sociálnom poistení, napríklad v prípade dieťaťa, ktoré do predškolského zariadenia ešte vôbec nechodilo, ale dieťa malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020, je za súčasného právneho stavu nárok na ošetrovné "do nekonečna", respektíve dovtedy, kým dieťa nezačne nejaké predškolské zariadenie navštevovať, prípadne pokiaľ sa príslušným spôsobom neupraví zákon o sociálnom poistení.

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 2. septembru 2020, nárok na "pandemické ošetrovné" bude mať rodič dieťaťa, ktoré do predškolského zariadenia vôbec nechodilo a ktoré malo 3. narodeniny v čase od 12. marca 2020 do 31. augusta 2020.

Napríklad, ak dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 15. mája 2020 (do konca mája 2020 bol nárok na rodičovský príspevok), nárok na pandemické ošetrovné je od 1. júna 2020. Nárok na ošetrovné trvá aj po 1. septembri 2020 až dovtedy, pokiaľ dieťa nezačne chodiť do predškolského zariadenia, alebo kým sa nezmení zákon.

Napríklad, ak dieťa nastúpi do predškolského zariadenia od 1. septembra 2020, rodič bude mať nárok na ošetrovné do 31. augusta 2020.

*

PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Podľa Nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z., v čase krízovej situácie (čo je aj mimoriadna situácia, viď vyššie) má rodič, resp. oprávnená osoba (ak nepoberá ošetrovné) nárok na rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:
 
  • dosiahne vek 3 roky
  • dosiahne vek 6 rokov, a to ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
  • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Nárok na rodičovský príspevok má podľa § 2 ods. 5 nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. oprávnená osoba do konca mesiaca, v ktorom vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie.

Ku dňu 28.8.2020 vláda mimoriadnu situáciu neukončila. Keďže do konca augusta už vláda rokovať nebude, najskôr sa tak môže stať v priebehu septembra.

Príklad

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 2. septembru 2020, nárok na "pandemický rodičovský príspevok" bude mať oprávnená osoba poslednýkrát za mesiac september 2020.

Ak vláda vyhlási skončenie mimoriadnej situácie k 7. októbru 2020, nárok na "pandemický rodičovský príspevok" bude mať oprávnená osoba poslednýkrát za mesiac október 2020.

*

 

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 16 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.