Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane (2020)

Témy: daň z príjmov,stravovanie,Zákonník práce

Príjmy zamestnanca oslobodené od dane definuje § 5 ods. 7 a § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

*

Vzdelávanie

Podľa § 5 ods. 7 písm. a) ZDP, od dane sú oslobodené sumy ktoré zamestnávateľ uhradil za zamestnanca za jeho vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie, školenia a podobne - avšak len za podmienky, že toto vzdelávanie a pod. súvisí s predmetom činnosti zamestnávateľa. Príkladom sú napríklad semináre pre účtovníčky k zmenám zákonov. Negatívnym príkladom môže byť preplatenie jazykového kurzu v prípade, že nie je odôvodniteľné pracovným zaradením zamestnanca a určitým "úžitkom" ktorý z toho bude mať zamestnávateľ.

Od 1.1.2020 je od dane oslobodená aj suma, ktorú zamestnávateľ vynaložil na vzdelávanie zamestnanca študujúceho na vysokej škole na prvom alebo druhom stupni, ak pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa trval k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. Aj v týchto prípadoch však musí platiť, že toto vzdelávanie súvisí s predmetom činnosti zamestnávateľa.

Pozor, od dane nie je oslobodená suma vyplatená zamestnancovi ako náhrada za ušlý príjem.

*

Stravovanie

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, od dane sú oslobodené príspevky zamestnávateľa na stravovanie poskytované v súlade s § 152 Zákonníka práce. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec.

Časť ceny jedla môže tvoriť príspevok zo sociálneho fondu.

Od 1.7.2019  platí Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  176/2019 Z. z. zo 4. júna 2019, podľa ktorého je suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín daná ako 5,10 eura.

Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie je tak od 1.7.2019 ohraničený sumou 55% z 5,10 = 2,81 eura.

Príklady

Cena jedla je 4,50 eura. Príspevok zamestnávateľa môže byť v rozmedzí od 55% z ceny jedla 4,50 eura = 2,48 eura až do 2,81 eura.

Cena jedla je 6 eur. Pretože 55% z 6 eur je 3,30 eura, príspevok zamestnávateľa bude 2,81 eura.

*

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom tzv. gastrolístkov, tak hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Podľa "Opatrenia" od 1.7.2019 je suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín daná ako 5,10 eura. Od 1.7.2019 preto hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75% z 5,10 eura, teda najmenej 3,83 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55%, teda napríklad pri cene gastrolístka 4 eur je to najmenej 2,20 eura.

*

V prípade, že zamestnávateľ nadštandardne poskytuje príspevok na stravovanie v sume vyššej ako 55% ceny jedla, z jeho pohľadu nadštandardne poskytnutá suma (nad 55% ceny jedla) nie je daňovo uznaný výdavok. Pre zamestnanca je však aj nadštandardne poskytnutý príspevok zamestnávateľa v celej sume príjem oslobodený od dane.

Od dane je oslobodený aj príspevok zo sociálneho fondu. Použitie sociálneho fondu je tak z pohľadu daňových povinností na strane zamestnanca najvýhodnejšie práve na dotáciu stravovania.

Príklad

Cena jedla je 5 eur. Príspevok zamestnávateľa je vo výške 4 eur (teda 80% ceny jedla), príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 eura, doplatok zamestnanca je 0,50 eura.

Celá suma 4,50 eura, ktorou na stravovanie prispieva zamestnávateľ + sociálny fond, je na strane zamestnanca oslobodená od dane.

Na strane zamestnávateľa je suma 2,75 eura (55%) daňovo uznaný výdavok, suma 1,25 eura (do celkovo 4 eur) je nedaňový výdavok.

*

Len v prípade, že zamestnanec má potvrdenie od špecializovaného lekára (napr. diabetológ) že nemôže konzumovať stravu, ktorú zamestnávateľ zabezpečil zamestnancom, je od dane oslobodený finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie poskytovaný podľa § 152 Zákonníka práce.

*

Príspevky na rekreáciu

Podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, od dane sú oslobodené príspevky zamestnávateľa poskytnuté na rekreáciu zamestnancov v súlade s § 152a Zákonníka práce. Príspevok môže byť poskytnutý aj formou rekreačného poukazu s dotáciou zamestnávateľa. O tejto téme sa dočítate viac v knihe "Zákonník práce", tu len stručne pripomeňme, kedy je príspevok zamestnávateľa na rekreáciu oslobodený od dane.

Výška príspevku je 55% oprávnených výdavkov, najviac 275 eur ročne. Limit 275 ročne sa alikvótne upraví v prípade kratšieho pracovného času zamestnanca.

*

Podmienky ktoré musí splniť zamestnanec:

 • zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode nárok nie je)
 • pracovný pomer trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov
 • zamestnanec preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie.

*

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
 • pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie a iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti (môžu to byť pobytové detské tábory ale aj viacdenné detské tábory, kde rodič ráno odovzdá dieťa a večer si ho prevezme).

*

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na ďalšie osoby, ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii a to na:

 • manžela - manželku
 • vlastné dieťa
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

*

Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie. Pokiaľ sa na rekreácii zúčastnili aj ďalšie osoby, podľa metodického usmernenia FS SR by mali byť uvedené menovite na účtovnom doklade alebo dodatočne potvrdené na inom doklade zariadením, resp. cestovnou agentúrou.

Účtovný doklad, ktorého súčasťou je označenie (meno) zamestnanca je v praxi najčastejšie faktúra vystavená na meno zamestnanca v ubytovacom zariadení, resp. v cestovnej agentúre.

*

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa

S účinnosťou od 1. januára 2020 sú podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, od dane oslobodené príspevky zamestnávateľa poskytnuté na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca v súlade s § 152b Zákonníka práce. O tejto téme sa dočítate viac v knihe "Zákonník práce", tu len stručne pripomeňme, kedy je príspevok na športovú činnosť dieťaťa oslobodený od dane.

Výška príspevku je 55% oprávnených výdavkov, najviac 275 eur ročne. Limit 275 ročne sa alikvótne upraví v prípade kratšieho pracovného času zamestnanca.

Podmienky ktoré musí splniť zamestnanec:

 • zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode nárok nie je)
 • pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia obdobia na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky
 • zamestnanec predloží príslušný doklad vystavený oprávnenou osobou.

*

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby (viď ďalej) a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Oprávnená osoba (športová organizácia) musí byť zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu (zákon o športe), ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka.

Zamestnanec si môže uplatniť príspevok na

 • vlastné dieťa zamestnanca
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Súčasne musí ísť o dieťa, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu (zákon o športe) najmenej počas šiestich mesiacov.

Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou (viď vyššie), ktorého súčasťou musí byť:

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť
 • obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad.

Odporúčam, aby doklad obsahoval aj údaj o tom, odkedy je dieťa osobou s príslušnosťou k športovej organizácii. Doklad nemusí obsahovať náležitosti účtovného dokladu.

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia uvedeného na doklade.

*

Pitný režim

Podľa § 5 ods. 7 písm. c) ZDP, od dane je oslobodená hodnota nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku. Samozrejme v súlade so zásadou primeranosti. Pozor, v prípade finančného príspevku za ktorý si zamestnanec sám nakúpi nápoje, ide o zdaniteľný príjem.

*

Použitie športového, zdravotníckeho, predškolského ... zariadenia

Podľa § 5 ods. 7 písm. d) ZDP, od dane je oslobodený nepeňažný príjem zamestnanca poskytnutý formou použitia rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia.

Rovnako od dane je oslobodený aj nepeňažný príjem v prípade použitia uvedených zariadení  rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (v súlade s § 33 zákona si zamestnanec na tieto deti uplatňuje, resp. mohol by si uplatňovať daňový bonus).

Oslobodenie sa vzťahuje na prípady, keď zariadenie je majetkom zamestnávateľa alebo ho má zamestnávateľ v prenájme (zamestnávateľ platí nájomné majiteľovi).

Príklady

Zamestnávateľ vlastní fitnes centrum a poskytne toto zariadenie na využitie svojim zamestnancom a ich rodinám za symbolický poplatok.

Nepeňažný príjem zamestnanca plynúci z cenového rozdielu oproti bežnej cene vstupného je oslobodený od dane.

Zamestnávateľ prenajme od majiteľa fitnes centrum a poskytne toto zariadenie na využitie svojim zamestnancom za symbolický poplatok.

Aj v tomto prípade je nepeňažný príjem zamestnanca plynúci z cenového rozdielu oproti bežnej cene oslobodený od dane.

Iný zamestnávateľ postupuje tak, že zakúpi vstupenky do fitnes centra, ktoré dá zamestnancom, resp. prepláca vstupenky, ktoré si zamestnanci sami zakúpia u prevádzkovateľa fitnes centra. Tento príjem zamestnancov už nie je oslobodený od dane a musí sa zamestnancom zahrnúť do ich zdaniteľných príjmov.

*

Odvody ktoré platí zamestnávateľ

Podľa § 5 ods. 7 písm. e) ZDP, poistné a príspevky na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na sociálne zabezpečenie (príslušníci silových rezortov), príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca je príjem zamestnancov oslobodený od dane.

*

Náhrada príjmu pri práceneschopnosti

Podľa § 5 ods. 7 písm. f) ZDP, od dane je oslobodený príjem zamestnanca daný ako náhrada príjmu poskytovaná zamestnávateľom počas prvých desiatich dní práceneschopnosti podľa zákona č. 462/2003 Z. z.

V prípade sudcov, prokurátorov, hasičov a záchranárov je od dane oslobodený aj príplatok k náhrade príjmu poskytovaný podľa príslušných predpisov.

*

Príjem daňového nerezidenta od zamestnávateľa so sídlom v zahraničí

Podľa § 5 ods. 7 písm. g) ZDP, od dane je oslobodený príjem zamestnanca - daňového nerezidenta zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ak:

 • časové obdobie súvisiace s výkonom tejto činnosti nepresiahne 183 dní v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Uvedené sa nevzťahuje a teda ide o príjmy zdaniteľné, ak ide o:

 • príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a podobných činností
 • príjmy z činností vykonávaných v stálej prevádzkarni (viď § 16 ods. 2).

*

Náhrada za stratu na zárobku

Podľa § 5 ods. 7 písm. h) a i) ZDP, od dane je oslobodená:

 • náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu pred 1. januárom 1993 - pozor, toto platilo do 31.12.2019
 • náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi podľa vyhlášky č. 543/2005 Z. z., ak sa na účely jej výpočtu vychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa § 134 ods. 9 Zákonníka práce.

*

Príspevok zo sociálneho fondu na lekársku prehliadku

Podľa § 5 ods. 7 písm. h) ZDP, s platnosťou od 1.1.2020 je od dane oslobodený príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.

Príkladom sú preventívne vyšetrenia zamestnancov určitého veku alebo zamestnania na srdcovo-cievne alebo iné ochorenia ohrozujúce túto skupinu zamestnancov, onkologické prehliadky, mamografické a sonografické vyšetrenia u žien, vyšetrenie zraku zamestnancov pracujúcich s počítačmi...

*

Odmeny členov volebných a referendových komisii

Podľa § 5 ods. 7 písm. j) ZDP, od dane sú oslobodené odmeny za výkon funkcie:

 • predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie
 • predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum
 • asistenta sčítania.

*

Produkty vlastnej výroby v poľnohospodárskych firmách

Podľa § 5 ods. 7 písm. k) ZDP, od dane je oslobodené nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba.

Oslobodenie možno uplatniť najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak takéto nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len hodnota plnenia nad 200 eur.

Príklad

Poľnohospodárska farma má mäsovýrobu a poskytuje svojim zamestnancom výrazné zľavy pri nákupe vlastných výrobkov.

Zamestnanec poľnohospodárskej farmy si počas roka 2020 nakúpi výrobky tejto farmy v bežnej cene 700 eur s DPH za 450 eur.

Jeho nepeňažný príjem je vo výške 250 eur. Od dane bude oslobodená suma 200 eur, suma 50 eur sa zahrnie do zdaniteľného príjmu zamestnanca.

*

Výpomoc zo sociálneho fondu

Podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP, od dane je oslobodená sociálna výpomoc poskytnutá zamestnancovi zo zdrojov sociálneho fondu a to v troch prípadoch:

 • pri úmrtí blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca
 • pri odstraňovaní alebo zmiernení následkov živelných udalostí
 • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia (teda PN trvajúca najmenej 183 dní).

Oslobodenie od dane je počas roka oslobodená len u jedného zamestnávateľa a to v úhrnnej výške najviac 2000 eur. Ak takáto výpomoc presiahne 2000 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len suma nad 2000 eur. Ak takáto výpomoc je počas roka poskytnutá u viacerých zamestnávateľov, oslobodenie sa vzťahuje len na výpomoc poskytnutú u jedného zamestnávateľa.

V prípade práceneschopnosti je podmienka trvania PN najmenej 183 splnená aj vtedy, ak PN začala v predchádzajúcom roku - v takom prípade sa posudzuje celková doba trvania PN ako súčet dôb trvania PN v predchádzajúcom a v aktuálnom roku, oslobodenie od dane sa využije ak takto zistená celková doba PN dosiahne najmenej 183 dní.

Blízka osoba (§ 116 Občianskeho zákonníka): Príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Domácnosť (§ 115 Občianskeho zákonníka): Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Živelná udalosť (§ 15 ods. 24 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania): Povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 30 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.