Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Témy: pandémia,Zákonník práce,zmeny 2020

*

Aktualizácia 10.6.2020: Uznesením vlády č. 366/2020 sa núdzový stav končí 13. júna 2020. Mimoriadna situácia trvá naďalej aj po 13. júni 2020.

*

Národná rada SR dňa 9.6.2020 schválila novelu Zákonníka práce. Novela bola zverejnená v Zbierke pod číslom 157/2020 Z. z. s účinnosťou od 17. júna 2020.

Obsahom novely je v mimoriadnej situácii vyvolanej epidémiou COVID-19 upraviť pravidlá platné pre predlžovanie, resp. opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú. Cieľom je udržanie zamestnanosti.

Zmena má len prechodný charakter a platí len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní (ďalej budeme používať skratku "počas MS").
 
Ak napríklad vláda odvolá mimoriadnu situáciu dňa 8. júla 2020, prechodné ustanovenia budú platiť do 8. septembra 2020.
 
*
 
PREDĹŽENIE PRACOVNÉHO POMERU NA URČITÚ DOBU
 
Podľa nového § 252o ods. 1:
 
Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť v súlade s § 59 ods. 2 uplynutím dohodnutej doby počas MS, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2 ("pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát"), je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok
 
Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil počas MS, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2 ("pracovný pomer na určitú dobu možno opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát"), je možné v počas MS opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
 
Zjednodušene tak možno povedať, že celkovo možno pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil alebo ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby počas MS, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac trikrát, a to v rámci najviac troch rokov.
 
*

Podľa § 252o ods. 2, zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu v zmysle § 252o ods. 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas.

Tu treba dodať, že pokiaľ u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, tak zamestnávateľ, samozrejme, nemá povinnosť prerokovať predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu (nemá s kým).

*

Príklad

Pán Adam mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú na dobu 18 mesiacov (1,5 roka) od 1. januára 2019 do 30. júna 2020. Pri predpoklade, že mimoriadna situácia skončí po 30. júni 2020, pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby v čase mimoriadnej situácie (plus je tu rezerva dvoch mesiacov po ukončení mimoriadnej situácie), a preto môže zamestnávateľ využiť predĺženie pracovného pomeru o celý jeden rok. Ak sa na tom zamestnávateľ s pánom Adamom dohodnú, môže sa pracovný pomer podľa § 252o ods. 1 predĺžiť do 30. júna 2021 (podľa § 48 ods. 2 by sa mohol predĺžiť len do 31. decembra 2020).

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ má podľa § 252o ods. 2 povinnosť prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Príklad

Pani Božena mala dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú od 1.7.2019 do 31.12.2019, po dohode so zamestnávateľom došlo k prvému predĺženiu od 1.1.2020 do 31.3.2020 a po ďalšej dohode so zamestnávateľom k druhému predĺženiu od 1.4.2020 do 30.7.2020. Dňa 30.7.2020 by mal pracovný pomer skončiť a "štandardne" v súlade s § 48 ods. 2 by sa už nemohol opätovne predĺžiť, pretože už bol predlžovaný dvakrát.

Pri predpoklade, že mimoriadna situácia skončí po 30. júni 2020, pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby (30.7.2020) určite skôr, ako uplynú dva mesiace po ukončení mimoriadnej situácie, a preto môže zamestnávateľ využiť v súlade s § 250o v poradí už tretie predĺženie pracovného pomeru. Ak sa na tom zamestnávateľ s pani Boženou dohodnú, môže sa pracovný pomer podľa § 252o ods. 1 predĺžiť napríklad do 31.12.2020.

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ má podľa § 252o ods. 2 povinnosť prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov.

Príklad

Pán Cyril mal dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú, a to na dobu 2 rokov od 1. júna 2018 do 31. mája 2020. Ak sa na tom zamestnávateľ s pánom Cyrilom dohodnú, môže sa pracovný pomer podľa § 252o ods. 1 opätovne predĺžiť napríklad od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, teda o ďalší jeden rok.

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ má podľa § 252o ods. 2 povinnosť prerokovať predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu so zástupcami zamestnancov. 

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 22 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.