Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Témy: daň z príjmov,dôchodok,nezdaniteľná časť,veličiny,zmeny 2020

*

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.174/2020 Z.z. sa ustanovujú sumy životného minima platné od 1.7.2020.

Suma životného minima sa zvyšuje o 2,2% a to znamená, že veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento (viď ďalej v článku).

*

Životné minimum platné od 1.7.2020 do 30.6.2021

 • plnoletá fyzická osoba: 214,83 eura
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 149,87 eura
 • dieťa: 98,08 eura

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2021

 • 275,90 eura ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (344,90 eur dvojičky, 413,90 eur trojičky)
 • 378,10 eura ak rodič na dané dieťa poberal materské (472,60 eur dvojičky, 567,20 eur trojičky)

*

Prídavok na dieťa od 1.1.2021

 • 25,50 eura
 • 11,96 eura príplatok k prídavku na dieťa

*

DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2021

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2021

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 375,95 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2021:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19936,22 eura (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021 je 4511,43 eura (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19936,22 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

9495,49 – (základ dane : 4)

kde suma 9495,49 = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 37981,94 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2021

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 37981,94 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4124,74 - vlastný príjem manželky

kde suma 4124,74 = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37981,94 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

13620,22 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 13620,22 = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 54480,88 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Sadzba dane v roku 2021

 • 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 37981,94 eura
 • 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 37981,94 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3165,16 eura.

*

Daňový bonus na dieťa v roku 2021

 • 23,22 eura mesačne na jedno dieťa vo veku od 6 rokov
 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov.

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 656 (?) eur = 3936 eur.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 656 eur/2 = 328 eur.

*

Daň za rok 2021 sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a)

 • ak za rok 2021 nepresiahne 17 eur alebo

 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2255,72 eura.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2020 do 30.6.2021 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 257,80 eura (1,2-násobok životného minima 214,83 eura).

*

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2020 do 30.6.2021 je 214,83 eura mesačne.

*

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.7.2020 do 30.6.2021

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 214,83 eura (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 53,70 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku:

 • na povinného: 214,83 eura (100% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 107,41 eura (50% životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 107,41 eura (50% životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 53,70 eura (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (týka sa aj poberateľov dôchodkov):

 • na povinného: 90,22 eura (70% zo 60% základnej sumy na povinného)
 • na vyživovanú osobu: 37,59 eura (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 322,24 eura (150% životného minima plnoletej FO)

Poznámka: všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 13 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.